3er. concurs presentació idees negoci 2014

42 %
58 %
Information about 3er. concurs presentació idees negoci 2014
Education

Published on March 8, 2014

Author: PepeCarles

Source: slideshare.net

3r. Concurs de Presentació d'Idees de Negoci 2014 ! BASES:! ! Base 1a. Introducció Botànic Cavanilles i l´IES Benigasló de La Vall d' Uixó. !! Base 2a. Objectius El concurs té com a objectiu conèixer aquelles idees innovadores o novedoses en el mercat i que hagen estat concebudes per alumnes dels IES dels tres centres de la població. ! La finalitat del concurs és la següent: ! entre la comunitat d´alumnes de l´IES Honori Garcia, l´IES Botànic Cavanilles i l´IES Benigasló de La Vall d' Uixó Construir un al·licient i incentiu per a la posada en marxa de projectes innovadors. Enfortir la relació entre emprenedors i centres educatius . empresarial. La transferència de coneixement dels IES al món empresarial. Presentar les idees davant unes altres persones, a les quals han de convèncer de la seua importància en temps i forma adequat. ! Base 3a. Beneficiaris Podran participar en aquesta convocatòria tots aquells alumnes matriculats en el present curs, de l´IES Honori Garcia, l´IES Botànic Cavanilles i l´IES Benigasló que conceben una idea o executen un projecte empresarial que supose una innovació i diversificació del teixit empresarial existent o la penetració en nous mercats i que reunesquen les següents característiques: !! 2013-2014 en qualsevol dels nivells impartits pels tres IES de la nostra població. ació es reserva el dret de sol·licitar en qualsevol moment de la Si es considera necessari, el comitè tècnic de valoració mantindrà una entrevista amb els participants per a compl La participació es realitzarà en grups amb un màxim de dos alumnes i un ! "#$%&'()"*+!"##$%&&'()"*+*,'-.,/'./*0(,/'*123*-)$*#1/*0 ! ,-'(".+!'()"-/*0(,/'*4-0.'31/*0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,.0$%#+!5678559:9! ! ! ;<-'+.! =!

3r. Concurs de Presentació d'Idees de Negoci 2014 ! Els projectes seran presentats sota un nom que agrupe a tots els membres del col·lectiu. Les candidatures podran ser dirigides per un professor de cadascun dels centres citats, que només actuarà com a tutor i no formarà part del grup com a tal. !! Base 4a. Categories En aquesta edició hi hauran dos categories: alumnes matriculats en Batxiller o Cicles Formatius (Mitjà o Superior) ! Base 5a. Documentació a presentar Cada equip podrà presentar una idea de negoci, sempre i quan elabore una presentació i un resum, fent referència a la categoria que es presenten. Els equips participants hauran de presentar la documentació següent, en Valencià o castellà i en format pdf:! !! - Presentació en Power Point (versió 2007) de la idea de negoci (Màxim 10 diapositives)! - Resum de la idea (màxim 4 pàgines):! !! Format del resum:! Els projectes seran redactats de la següent manera: ·Tipus de lletra: Arial ·Dimensions de la font: 12 ·Interlineat: múltiple en 1.5 ·Títols: Arial 16 Es valorarà la correcta redacció de les propostes. !!! Base 6a. Terminis El termini per al lliurament de les proposta s'iniciarà el dissabte 1 febrer de 2014 i finalitzarà el proper divendres 9 de maig de 2014 a les 23.59 hrs.! Indicant-hi: Categoria que es presenta, nom del projecte, relació dels components, curs, centre on estan matriculats, i el correu electrònic de tots i cadascun dels components del grup.! ! Concurs IES Honori Garcia: ieshgcomercio@gmail.com! IES Botànic Cavanilles: socials.botanic@gmail.com! IES Benigasló: socialsbenigaslo@gmail.com! ! "#$%&'()"*+!"##$%&&'()"*+*,'-.,/'./*0(,/'*123*-)$*#1/*0 ! ,-'(".+!'()"-/*0(,/'*4-0.'31/*0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,.0$%#+!5678559:9! ! ! ;<-'+.! 8!

3r. Concurs de Presentació d'Idees de Negoci 2014 ! Base 7a. Jurat Comité Tècnic de cada centre (1ª Fase) (primera fase) , que seran els òrgans responsables de la selecció dels representants a la fase final (2ª fase). Aquests òrgans estaran formats per professors de cada claustre ! Comitè Tècnic de Centre:! Professorat de l´IES Benigasló !! Jurat per la Final (2ª fase):! Presideix la directora Araceli Garasa Rey del centre IES Honori Garcia o persona en qui delegue, amb dret a veu però sense vot.! Un representant de l'Excm. Ajuntament de La Vall d'Uixó! Un representant de la Cambra de Comerç de Castelló Podran assistir a la deliberació final, un representant de cada Comitè Tècnic del centre que hi participe, sense dret a veu i vot. La composició dels components dels Jurats (Comitè Tècnic Centre i del Jurat fase execució del concurs. !! Base 8a. Criteris de Valoració criteris i puntuació pels Comitès Tècnics de cada Centre: Correcta redacció (2 punts) Originalitat i caràcter innovador de la idea (3 punts) Diferenciació respecte dels competidors/tecnologies existents al mercat (1 punts) Viabilitat tècnica i financera (1 punts) Necessitat del mercat (2 punts) Incorporació de noves tecnologies (1 punts) La valoració del Comitè Tècnic tindrà una valoració màxima de 10 punts per component a efectes de selecció dels representants del centre.! La valoració del Jurat en la fase final (2ª Fase) tindrà una valoració màxima de 10 punts per component segons els criteris següents: (60% IDEA I 40% PRESENTACIÓ)! Originalitat i caràcter innovador de la idea (4 punts) Viabilitat tècnica i financera (1 punts) ! "#$%&'()"*+!"##$%&&'()"*+*,'-.,/'./*0(,/'*123*-)$*#1/*0 ! ,-'(".+!'()"-/*0(,/'*4-0.'31/*0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,.0$%#+!5678559:9! ! ! ;<-'+.! 7!

3r. Concurs de Presentació d'Idees de Negoci 2014 ! Necessitat del mercat (1 punts) Presentació del projecte a la fase final (4 punts) En cas d' empat es valorarà la major puntuació obtinguda en l'ordre als apartats següents:! Presentació del projecte a la fase final (4 punts)! Originalitat i caràcter innovador de la idea (4 punts) Viabilitat tècnica i financera (1 punts) Necessitat del mercat (1 punts) Uns dies abanç de la Fase final, serà enviat als components del Jurat de la Fase Final, els projectes format resum, segons s'indica en la base 5ª !! Base 9a. Procediment Les candidatures i els projectes admesos seran analitzats i valorats pel Comitè Tècnic en primera instància, que seleccionaran 2 projectes per centre com a s.! El Jurat podrà declarar el premi desert si considera que, al seu parer, els Projectes ! A continuació es detalla el procediment que se seguirà per seleccionar els finalistes: - 2 de juny 2014: Comunicació dels 2 finalistes de cada centre (un per cada el dia següent. - 20 de juny de 2014, defensa dels projectes davant del Jurat (el temps màxim per presentar cada projecte davant del jurat serà de 10 minuts i 10 diapositives). La deliberació i lliurament de premis serà al Teatre Carmen Tur de La Vall d´Uixó, a les 19.00 hores dins l' acte de graduació de l'alumnat del Cicles de Comerç de l´IES Honori Garcia.! !! Base 10a. Premis Els finalistes rebran els següents premis: - Tercer classificat: Un eCate - Tercer classificat: Un eTots els membres dels equips presentats obtindran un títol acreditatiu de la seua ! "#$%&'()"*+!"##$%&&'()"*+*,'-.,/'./*0(,/'*123*-)$*#1/*0 ! ,-'(".+!'()"-/*0(,/'*4-0.'31/*0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,.0$%#+!5678559:9! ! ! ;<-'+.! >!

3r. Concurs de Presentació d'Idees de Negoci 2014 ! Els 6 finalistes (tres en cada categoria) rebran premis per part dels patrocinadors. pàgina web, blog, newsletter, xarxes socials... ! ! Base 11a. Autoria dels Projectes originalitat del Projecte. !! Base 12a. Publicació dels materials premiats IES Honori Garcia podrà difondre els treballs presentats a través del mitjà que consideri més oportú, incloent-hi Internet, sense limitació de temps, citant expressament els autors dels projectes. !! Base 13a. Condicions particulars La presentació de la sol·licitud en el concurs p Base 14a. Organització del Concurs L organització del present Concurs està composa per: Presidenta: Araceli Garasa Rey (Directora IES Honori García)! Vocals: Carles Roger i Dolores Garcia, (Professors del Departament de Comerç)! Secretària: Isabel Agramunt (Professora del Departament de Comerç)! ! "#$%&'()"*+!"##$%&&'()"*+*,'-.,/'./*0(,/'*123*-)$*#1/*0 ! ,-'(".+!'()"-/*0(,/'*4-0.'31/*0! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/,.0$%#+!5678559:9! ! ! ;<-'+.! 6!

Add a comment

Related presentations

Related pages

II Concurs Idees de Negoci - YouTube

II edició del Concurs d´Idees de Negoci organitzat pel Departament ... II Concurs Idees de Negoci ... Baile finales La Mosca Gao 2014 ...
Read more

Bases del concurs dibuix Nadal 2014 - Inici. XTEC - Xarxa ...

... 1er, 2on i 3er • Categoria C:CC ... pulcritud i les bones idees. ... DIBUIX”DIBUIX ””” NADAL 2014 . Title: Bases del concurs dibuix Nadal ...
Read more

Enhorabona als guanyadors de la IX edició del Concurs d ...

9è. Concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya" (THE FONIX 2016) ... Activitats Festa Nadal 2014 !!!!! ACTUACIÓ MUSICAL COMPLETA SANT JORDI 2016.
Read more

4a edició Concurs VALORTEC | ACCIÓ - Competitivitat de l ...

El 4t Concurs de plans de negoci de patents i EBTs s’engloba dins del marc de les accions ... Límit de presentació d'idees de negoci 29 d'octubre de 2014:
Read more

Conservació de la fruita, eficiència energètica i ...

... eficiència energètica i màrqueting, objectius del 3er Concurs Idea ... Conocimiento y Desarrollo 2014. ... Les idees de negoci es poden presentar ...
Read more

Setmana Mundial de l'Espai a Catalunya - Facebook

Setmana Mundial de l'Espai a ... Cada any el concurs aplega més de 500 idees de negoci i ... destacamos en España con el excelente 3er ...
Read more

Concursos | Anna Dot Arquitecta | Serveis vinculats a l ...

Anna Dot Bardolet i Elena Gómez Martínez 3er Premi. ... 10/06/2014 | annadot. Concurs d’idees pel disseny de la font de la Plaça de l’Esglesia de ...
Read more

3er | Feemcat

... adreçat a alumnes de 2n i 3er d’ESO. ... per al mes d’abril de 2014, ... Idees pel Dia escolar de les matemàtiques;
Read more