Конкурс класних керівників

63 %
38 %
Information about Конкурс класних керівників

Published on December 13, 2016

Author: ssuser12fa1d

Source: slideshare.net

1. 1 ПЕТРОПАВЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст.№1 ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2. 2 ЗМІСТ 1. Анкета……………………….……………………………………………3 2. Опис виховної системикласу……………………………………………4 3. Із досвіду роботикласним керівником…………………………………..8 4. Додатки…………………….……………………………………………...14 5. Презентація досвіду………………………………………………………21 6. Фотоматеріали……………………………………………………………36 7. Розробкивиховнихсправ……………………………………………….39

3. 3 Анкета

4. 4 Опис виховної системи класу Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтованасистемазагальнокультурнихі громадянськихцінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостейособистості, що характе- ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостейособистостірозвивається івиявляється через її власне ставлення. Ціннісне ставлення особистостідо суспільства і держави виявляється у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконаломуволодінніукраїнської мовою. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливеставлення громадян до держави, їїустанов, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень. Культура міжетнічних відносин передбачає поважне ставлення дітей та учнівської молоді до прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними групами заради громадянської злагоди.

5. 5 Виховна система мого класу базується на основі правила: «По східцям – чітко до вершини, а вершиною є досягнутамрія: Я – ЛЮДИНА ВИХОВАНА, СОЦІАЛЬНО АДАПТОВАНА, ПАТРІОТ». Тому, коли мої учні прийшли до мене п’ятикласниками, перед собою, ними та їх батьками я поставила дану ціль. При цьому особливаувага зверталася на співпрацю з батьками. І перше з чого почали – практикувати «свої закони»: батьківські збори від відвідують мами (для дівчаток), татусі (для хлопців). Велику кількість класних та позакласних заходів, походи, поїздки, здійснювати єдиною класною родиною. Отож, східці до вершини: У молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання; як учня, жителя села; виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так й інших етносів українського народу. Старша школа: вихована, соціально адаптована особистість - патріот своєї держави Середній шкільни вік: - становлення духовно- осмисленогопочуття патріотизму; - почуття поваги до інших народностей та традицій Молодший шкільний вік: - формування здатності пізнати себе як члена родини, класу; - виховання любові до рідногодому, країни, мови традицій

6. 6 У підлітковому віці виховується духовно-осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод. Тому у старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичноговідродження;працювати на її благо, захищати її;поважати Конституцію України і дотримуватися Законів; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість. Виховати справжнього патріота своєї держави можна тільки через систему певних заходів, при цьому слід звернути увагу на те, що поряд з роботоюз учнямироботаз батьками є невід’ємною часткою, бо саме в такому тандемі отримаємо реальний результат. Виокремитияк одинз найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та послуговування нею повинно стати пріоритетними у виховній роботіз дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.

7. 7 МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КЛАСІ Системно здійснювативиховання в учнів громадянськоїпозиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни. Формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці. Заступник директора з виховної роботи Методичне об’єднання класних керівників Класний керівник ДИТИНАСоціум Психологічна служба Батьки Педпрацівники

8. 8 Із досвіду роботи класним керівником Завдяки результатам педагогічних досліджень достеменно встановлено, що 40 відсотків від загального обсягувиховнихвпливів на особистість дитини здійснює освітнє середовище, в якому вона перебуває. Ця цифра в кожному конкретному випадку шкільної практики варіюється відповідно до особливостей області, школи, класу, його мікрогруп та індивідуальних особливостей самих дітей. Але слід визнати, що поміж інших джерел впливу на становлення й розвиток дитини (сім’я, однолітки, позашкільні освітні заклади та ін.) школа посідає домінантні позиції, тож і відповідальності на неї покладається більше, і можливостей перед нею відкривається більше. Працюючи в середній ланці (5-7 класи), як підбірку виховних заходів, намагалася підібрати виховні години, здійснювати походи та подорожі відповідно до вікової категорії. Пізнаючи свою маленьку батьківщину та Україну, намагалася залучати до роботи класу батьків, які із задоволенням співпрацювали з дітьми. Тематика виховних годин: «Національна символіка України», «Ми – українці!», «Чорна сповідь моєї Вітчизни…», «Чорнобиль – бідою нашою поріс», «Національні традиції моєї родини», «Я – родина – Україна» та ін. Виховні досягнення Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини: - виховання почуття патріотизму; - почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв; - моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури; - шанобливого ставлення до державної символіки; - правил та норм поведінки, соціально важливих для суспільства; - активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

9. 9 - толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні. Коли дитина сягає підліткового віку, величезний вплив на неї відбувається з боку соціуму: однокласників, знайомих, друзів, а також ЗМІ, в тому числі мережа Інтернет. Томупрацівникам освіти, тобто вчителям, важко переконати дітей у виборі правильного шляху. Саме в такий період слід якнайбільше проводити спільних екскурсій, походів, поїздок. Виховні досягнення Сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу: - відповідальності, як важливої риси особистості, за долю Батьківщини; - розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків; - громадянської життєвої позиції, участь в учнівському самоврядуванні, житті школи та громади; - власної віри у духовні сили народу, його майбутнє; - усвідомлення себе патріотом і громадянином України; - участь у самоврядуваннізакладу; - потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги. Учень старшої школи – це вже майже сформованийгромадянин, патріотсвоєї держави, тому багато в чому учні не задумуючись над цим, самі нас вчать як співпрацювати із соціумом, щоб не зашкодити собі та державі. Тому кожен класний керівник очікує від вихованця національної самосвідомості: - сформованостіосновнихпонятьпро народ, націю, суспільство, державу; - знання Конституції України, виконання норм закону; - ідентифікації з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

10. 10 - почуття патріотизму, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин; - почуття свободи, людської і національної гідності; - розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації; - знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів; - готовність до захисту національних інтересів України; - толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій. Національно- патріотичне виховання Патріот Громадянин Гуманіст Громадянська свідомість Громадянська активність Громадянський обов’язок Громадянська гідність Доброта, доброзичливість Любов до рідної культури, мови Сумлінність, справедливість Взаємоповага, принциповість Толерантність, щирість Сприйняття української ідеї Готовність до захисту держави Повага до історичної народної пам’яті Дотримання Конституції України Участь у розбудові держави

11. 11 Результативність виховної роботи у класі За п'ять років роботив даному класі, мною, як класним керівником, було сплановано, розроблено та проведено виховну роботутак, щоб мої вихованці стали дійсними патріотами своєї родини, класу, школи, селища, країни. Під час проведення виховних годин, зустрічей, годин спілкування, походів, подорожей, шкільних свят, я постійно до роботизалучала батьків. Адже їх підтримка – запорука успіху дитини, а успіх однієї дитини – крокдо успіху класу. Томув нашій класній родинісклалися настільки добрі, дружні відносини між учнями, вчителями та батьками, що працювати в такій атмосферістало приємно, легко. Як одинз доказів – саме наш клас за результатами річних оцінок не мав жодного учня з низьким рівнем навчальних досягнень. За чисельністю відвідування батьками батьківських зборів та спілкування з учителями маємо таку картину: ВІДВІДУВАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ ЗАЙНЯТІСТЬ УЧНІВ У КЛАСНИХ ЗАХОДАХ 5 клас постійно телефоннийрежим рідко не відвідуали 9 клас постійно в телефонномурежимі рідко не відвідували 5 КЛАС ПОСТЙНО РІДКО НІКОЛИ 9 КЛАС ПОСТІЙНО РІДКО НІКОЛИ

12. 12 Під час роботиз дітьми, наприкінці кожного семестру, я проводжу анкетування по рівню вихованості учнів (додаток1) і слід зауважити, що з кожним роком результати змінювалися. Підлітковий період досить своєріднийдля життя самого учня, його батьків, рідних, а особливовідносиниз оточуючим середовищем. Томусаме у 9 класі ми стикнулися з рядом деяких проблем, зокремаяк у шкільному колективі, так і в деяких родинах. Результати анкетування «Здатність учня знаходити порозуміння з оточуючими» (додаток2) стали такими: 0 2 4 6 8 10 12 Високий рівень Середній Низький Рівень вихованості учнів 5 клас 6 клас 7 клас Уміння знаходити порозуміння з оточуючими володієприйомамиграмотного спілкування не володіяєприйомамиграмотногоспілкування

13. 13 Прийшовши до 10-го класу перед учнямивиникли ряд питань, зокрема профорієнтаційного характеру, а також рівня соціалізації старшокласників, адже через рік моїм учням відкриється дорогау самостійне життя, їм доведеться самостійно виходитиз різних ситуацій. Після проведення опитування (додаток3) виявили три рівні соціалізації: Учні мого класу, починаючиз першого дня, коли перейшли до середньої школи, були не байдужими до роботита престижу школи. Тому постійно приймали участь як в спортивнихзмаганнях (шкільна спартакіада, черліденг,«Стартинадій», військово-патріотичніігри), так і в туристичних (районні та обласні змагання з пішоходного туризму, поїздкив ДЦДТЮ «Колобок», «Козацькийгарт»), краєзнавчих(участь у гуртку «Спадкоємці», проведення дослідницької роботипо діяльності партизанськихзагонів на території селища в 1942-42 рр, постійні поїздкиразом з батьками як по різних населених пунктах району, так і області, України), художньо- естетичного напрямку(глядихудожньої самодіяльності, «Голос регіону»). Звикли працювати на повну силу, з почуттям патріотизму за клас, школу, район, тому й здобувализ іншими учасниками призовімісця та нагородирізного рівня. Я впевнена, що мої учні знайдуть своє місце в житті, і воно буде достойним для нашої України. Рівень соціалізації старшокласників Високий Середный Низький

14. 14 Додатки Додаток1. Визначення рівня вихованості учня Традиційно визначають три рівня вихованості: високий, середній і низький. Вкажемо на ознаки проявув діяльності певних фізичних і соціально педагогічних якостей, характерних для різного рівня виховності. Високий рівень виховності -сформованість наукового світогляду, прагнення до удосконалення навколишнього середовища; - розуміння власного Я з погляду фізичного і духовного розвитку; - розумоваактивність; -сформованість високих ідеалів; -вміння в галузі інтелектуальної праці; -почуття обов’язку; -національна гідність; -високий професіоналізм; - прояв доброти, чуйності, гуманізму, милосердя; -великодушність і справедливість; -почуття відповідальності; -висока етична культура; -совісність. Середній рівень виховності - спостережливість. - розсудливість. - вразливість. - людяність. - енергійність. - працьовитість. - відвертість. - ентузіазм. - наполегливість. - сміливість. - сором’язливість - щедрість. - скромність. Низький рівень виховності - пасивність. - сварливість. - лінощі. - чванливість. - підступність. - жадібність. - непостійність. - - замкнутість - самолюбство.- грубість. - егоїзм. - нахабство. -

15. 15 ревнощі. - запальність. - нерішучість. пияцтво. - наркозалежність. - паління. - забіякуватість. - підступність. Анкета для вивчення рівня вихованості учнів. Методика «Вибір». Мета: виявити ступінь сформованостіморальнихякостей особистості, становлення школярів до моральних норм суспільства, Процедура проведення:учням пропонується виконатинаступне завдання: як ти діятимеш в таких ситуаціях? Оберивідповідь, яка відповідатиме твоєму вчинку або допиши своювідповідь: 1. Тобідали доручення, якетобі не по душі, але його виконання необхідне колективу. Як ти вдієш? а) Сумнівно виконаєш доручення. б) Залучиш до виконання товаришів, щоб не виконувати роботусамому. в) Попросишдати інше, більш цікаве для тебе доручення. г) Знайдеш причини, щоб відмовитись. д) Або… 2. Ти випадково почув, як група твоїх однокласників висловила справедливі, але неприємні зауваження в твою адресу. Як ти вдієш? а) Спробуєшпояснитиїм чим викликана твоя поведінка. б) Переведеш розмовуна жарт, але намагатимешся виправитися. в) Зробишвигляд, що нічого не чув. г) Або…

16. 16 3. Ти випадково, не бажаючи того, причинив зло іншій людині або наніс їй незначний збиток. Як ти діятимеш? а) зробишвсе можливе, щоб усунути зло. б) Вибачишся, пояснивши, що ти зробив це не навмисно. в) Зробишвигляд, що ти не завинив. г) Або… 4. Ти став свідком того, як одинучень несправедливо образив іншого на твоїх очах. Як ти діятимеш? а) Вимагатимеш, щоб він вибачився перед тим, хто постраждав. б)Висловиш співчуття тому, кого образили. в)Зробишвигляд, що тебе це не стосується. г) Або… Обробка отриманихданих: Переважний вибір учнями відповіді а) свідчить про активне, стійке, позитивнеставлення до моральних норм (ІІІ високий рівень моральної виховності). Перевага відповіді б) вказує на недостатню стійкість позитивного ставлення до моральнихнорм – можливі компромісиу поведінці (ІІ – середній рівень). Перевага відповіді в) характеризує пасивну і недостатньо стійку поведінку і свідчить про переважно негативне ставлення до моральнихнорм (І – низький рівень моральної вихованості).

17. 17 Відкрита анкета на виявлення рівня вихованості 1. Чи поважаєте думку інших, якою вона б не була? 2. Чи надаєте Ви послугистаршим? 3. Зазвичайвідповідаєте на питання доброзичливо,зрозуміло, привітно? 4. Чи вважаєте себе вихованою людиною? 5. Чи можете дозволитисобірозмовуз батьками на піднесеному тоні? 6. Зазвичайвибачаєтеся за провину? 7. Чи полюбляєте відвідувати театр, виставки, концерти? 8. Чи пунктуальна Ви людина? 9. Полюбляєте читати художню літературу? 10. Чи розвиненев Вас відчуття міри? 11. Коли слухаєте співрозмовника, Ви його перериваєте? Додаток 2. ТЕСТ «ЗДАТНІСТЬ УЧНЯ ДОХОДИТИ ПОРОЗУМІННЯ З ОТОЧУЮЧИМИ» (за методикою В. Маклені) Мета:виявити вміння учня спілкуватися з оточуючими, знаходити компроміснірішення. Вік учнів: від 15 років. Інструкція: відповідаючи на запитання тесту, учні відповідають «так» або «ні». 1. Коли ти розмовляєшабо пояснюєшщо-небудь, чи уважно стежиш за тим, щоб слухач зрозумів тебе?

18. 18 2. Чи добираєшти слова, щоб слухач краще зрозумів тебе? 3. Чи обмірковуєш ти свої доручення, прохання, перш ніж висловитиїх? 4. Якщо ти висловив нову думку і співбесідник не ставить запитань, чи вважаєш ти, що він тебе зрозумів? 5. Чи стежиш ти за тим, щоб твої висловлювання були якомогабільше повними, ясними, стислими? 6. Чи обмірковуєш ти попередньо свої ідеї, пропозиції, щоб не говорити незв’язно? 7. Чи заохочуєшзапитання під час бесіди? 8. Ти: А) вважаєш, що знаєш думки навколишніх? Б) ставиш запитання, щоб це з’ясувати? 9. Чи відрізняєш ти факти від просто думок? 10.Чи шукаєш у суперечці нові заперечення проти аргументів співрозмовника? 11.Чи намагаєшся, щоб твої друзіу всьомупогоджувалися з тобою? 12.Чи завждиговоришясно, чітко, повно, стисло й чемно? 13.Чи робишпід час розмови паузи, щоб і самомузібратися з думками, і співрозмовникам дати можливість обміркувати твої слова? Обробка отриманихрезультатів. Якщо учень, не замислюючись, відповів «так» на всі запитання, окрім 4, 8а, 10 і 11, можна вважати, що він володіє прийомамиграмотного спілкування, уміє викладати свої думки й слухати співрозмовника. Додаток 3. ТЕСТ «ВИВЧЕННЯ СТУПЕНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ» Мета:визначити ступінь соціалізації учня та його моральної вихованості. Вік учнів: від 14 років.

19. 19 Обладнання:роздрукованібланки тесту та контрольніаркуші відповідей, ручки або олівці. Інструкція: учню пропонується прочитатидвадцять суджень і оцінити ступінь своєї згодиабо незгодиза наступною шкалою: 4 – завжди; 3 – майже завжди; 2 – іноді; 0 – ніколи. Контрольнийаркуш відповідей 1 5 9 13 17 2 6 10 14 18 3 7 11 15 19 4 8 12 16 20 1. Я намагаюся у всьомуслухати вчителів і батьків. 2. Вважаю, що завжди треба відрізнятися чимось від інших людей. 3. За що б я не узявся, мені все по плечу. 4. Я вмію прощати людей. 5. Я прагну чинити так само, як і мої друзі. 6. У будь-якій справі мені хочеться бути попереду моїходнолітків. 7. Я стаю дуже впертим, якщо впевнений у своїйправоті. 8. Творитидобро – це головне гасло мого життя. 9. Я намагаюся чинити так щоб мене за це відзначили. 10.У спілкуванні з однолітками я завжди відстоюю свою думку. 11.Якщо я щось задумав, то обов’язковоце виконаю. 12.Мені подобаєтьсядопомагатиіншим людям. 13.Мені хочеться, щоб зі мною дружили всі оточуючі. 14.Якщо мені хтось не подобається,я з ним спілкуватися не буду. 15. Я прагну завжди перемагати й вигравати. 16.Я завжди переживаю неприємностіінших людей, як свої власні.

20. 20 17.Я уникаю сварокіз друзями. 18.Я намагаюся доводитисвою правоту, навіть якщо з моєю думкою не згодніоточуючі. 19.Якщо я за щось беруся, то завждидоводжусправудо кінця. 20.Я завжди на захисті тих, кого кривдять. Обробка отриманихрезультатів. Кожнийрядокконтрольногоаркуша характеризує одиніз напрямків соціального розвиткуособистостіучня. При обробціданих підраховується сума відповідей у кожномурядку, розділена на 5. 1. Оцінка соціальної адаптованостіучня виходить від суми оцінок першого рядка(й розподілу отриманої сумина 5) 2. Оцінка автономностіучня виходить від суми оцінок другого рядка. 3. Оцінка соціальної активності учня визначається аналогічною операцією із третім рядком. 4. Оцінка моральностіучня визначається аналогічною операцією із четвертим рядком. Якщо одержуванийкоефіцієнт більше 3, то можна констатувати високий ступінь соціалізації підлітка. Якщо одержуванийкоефіцієнт більше 2, але менше 3, то можна констатувати середній ступінь розвиткусоціальних якостей. Якщо одержуваний коефіцієнт менше 2, то можна констатувати низький ступінь розвиткусоціальних якостей. Отримані результати мають бути уважно й неквапливо осмислені, узагальнені, розставленіакценти. І вже на цій основівчитель має планувати подальшу навчально-виховну роботуз конкретним учнем, враховуючи виявлені показники.

21. 21

Add a comment