Използване на ИКТ в учебния процес

100 %
0 %
Information about Използване на ИКТ в учебния процес

Published on September 29, 2016

Author: ITID_

Source: slideshare.net

1. Информационен подход на преподаване Схеми, чертежи, снимки, аудио-визуални средства (комикси, филмчета) за онагледяване на учебния материал – чрез компютърните технологии и проектори или интерактивни дъски. Използването на повече цветове и звуци допринася за по-лесното асимилиране на фактите ! Да няма претрупаност! Чрез устно или писмено представяне на факти, дефиниции, обяснения, доказателства

2. Феноменологичен подход на преподаване Опитите по естествените дисциплини могат да бъдат симулирани (когато не е възможно да се извършат в реална среда) чрез съвременните ИКТ. По този начин учащият ще вземе участие в експеримента, макар и само виртуално. Демонстрация на явления, събития, процеси

3. Кооперативен подход на преподаване Съществена е комуникацията между членовете на групата, представяща учебния материал, или между „преподаващия учащ” и аудиторията. Използването на ИКТ допринася в голяма степен както приподготовката на проекта, така и за изпълнението и презентацията му. Структуриране на положителна взаимозави- симост. Учащите се работят в групи.

4. Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова Образователен блог Българско училище в чужбина Използвана литература:  Иванов, Иван. Интерактивни методи на обучение. С.  Терзиева, В., П. Кадемова–Кацарова. Съвременни ИКТ базирани методи на обучение. Шеста национална конференция „Образованието в информационното общество“, С.  www.ilieva-dabova.blogspot.com

Add a comment