การพัฒนาการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี

48 %
52 %
Information about การพัฒนาการสอนอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ ด้วยวิธี

Published on March 8, 2014

Author: rasameechai

Source: slideshare.net

Interactive Reading) “ ” “ ( ”

(Interactive) (Carrell , Devine and Eskey 1989 :56 ) 1. ( Process ) 2. ( Model ) 3. ( Textual Interaction )

1. Dubin and others 1986 ; Coady 1979; Eskey 1986

2. ( Text ) ( Background Knowledge ) ( Expectations ) ( Context ) ( Carrell, Devine and Eskey 1989 : 224 )

3. (Text Information) ( Widdowson 1979 )

Learning Technique ) Ogle 1986 1. Know 2. Want 3. Learn KWL ( KWL 3

Learning Technique ) Strategy Carr KWL KWL( KWL Ogle 1987 KWL-PLUS

KWL 1. 2. 3. KWL

1. discuses Pre -Reading Activity 2. Brainstorm Topic K 1 K K (Think Aloud) 3. Reading Activity 4. K W W 2. (Semantic Mapping) L Post-Reading Activity K (diagram) 2. Map KWL - PLUS

Add a comment