ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ...

50 %
50 %
Information about ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ...
Education

Published on January 30, 2009

Author: liblivadia

Source: authorstream.com

"Ge?pe??ßa????t??? - Ge?µ????????? µ???p?t?a t?? ????t?a?" : "Ge?pe??ßa????t??? - Ge?µ????????? µ???p?t?a t?? ????t?a?" ??????TO???S ?? ?????? ??? ?????? ???T????? S??? ???? ??S T???S ?2 ?a? ?1 t?? 4??. ??µ?t???? S?. ??ßade??? S???. ?t?? 2008-2009 Slide 2: ?e af??µ? t? pe??ßa????t??? µa? p????aµµa "Ge?pe??ßa????t??? - Ge?µ????????? µ???p?t?a t?? ????t?a?", eµe??, ta pa?d?? t?? ?2 ?a? ?1 t?? 4??. ??µ?t???? S?. ??ßade???. µe t?? das???e? µa? ??????? ????? ?a? ??aß? ?as?????, ?pe????? t?? pe??ßa????t???? p?????µµat??, ep?s?eft??aµe t?? p??? t?? T?ßa? a????????ta? ta ?????a t?? ??a???. Slide 3: ? ?e????s? µa? ?e????se µp??st? ap? t? ???se?? µe ?e?a?? µa? t?? ?. G????? F?ppa, a??a?????? t?? ???a????????? ?p??es?a? T?ßa?. ???aµe t?? ?e?t???? d??µ? t?? p???? ?a? p??????saµe p??? t? ???t??. Slide 4: ? p??t? µa? st?s? ?ta? st? ?????a??? a???t???. ? ????? a?t?? ?ta? µe????? ?a? d?a??????ta? p???? d?µ?t?a. ?p? t?? a?as?af?? - ??e??e? ß?????a? a?t??e?µe?a ???s?, p???t?µ?? ?????, ap? t? ????, ?f?a??st?? ?a? ????pt? ?a??? ?a? a??e?a ap? t?? ???t?. Slide 5: ?????a??? a???t??? Slide 6: ?p?s?? e?t?p?st??a? aµf??e?? µe t??? ?p????? µet?fe?a? t? ??d? p?? a???a?a?. ?p??? st??? aµf??e?? ?ta? ??aµµ???? µe ??aµµ??? ??af? ? ? t?p?? p????e?s?? t?? ?ad???. Slide 7: Se ??a ap? ta d?µ?t?a ?p???e µ?a sp??da?a t??????af?a, ? ?p??a pa??st??e? t?? p?µp? p??te ???a???? p?? ??at??sa? sta ????a t??? p??sf???? ??a ??p??a ?e?. ? t??????af?a f???sseta? st? ???se?? t?? T?ßa?. Slide 8: St?? ?d?? ???? ?p???e ?a? ??a? ??as???? ?a?? p?? p??a??? ?a ?ta? t?? ?e?? ??µ?t?a? ? t?? ?e?? ??????. Slide 9: St? s????e?a af?? pe??saµe µ?a µ???? p?ate?a p?? t?? ??sµ??se ? p??t?µ? t?? p???t? ???da??? ???? p?? p??a ???aµe t? de?te?? st?s? µa?. ?a? ed? ?ta? ??a µ????a??? a???t???, st? ?p??? ?µ?? s??e?????ta? ?? a?as?af??. Slide 10: ?????a??? a???t??? Slide 11: Se a?t? t? ???? fa????ta? ?a?a?? ?? d?? pe???d?? ????d?µ?s??. ?? t????? p?? ?ta? ?atas?e?asµ???? µe µ????? p?t?e? ?ta? ap? pa?a??te?? ?t?sµa p?? p??a??? e??e ?t?ste? ???? st? 1700 ? 1600 p.?., e?? ?? t????? µe t?? p?? ????de?? p?t?e? ?ta? ap? ?e?te?? ?t?sµa, ???? st? 1200 p.?. d??ad? e?e??? t?? ep??? p?? ? µ???????a µa? t?p??ete? ?a? t?? ??a???. Slide 12: Se a?t? t?? a?as?af? ß?????e ??a ??f?? µe ???s? ?a?f??, a??µ?? ap? d??ata, ??????e? ?a? ap? ???a?? ?a? p???? ??µµ?t?a ap? spasµ??a a??e?a ?a? aµf??e?? p?? f???ss??ta? st? ???se??. Slide 13: Se ??p??? s?µe?? t?? ?t????? d?a??????µe ?a?a?? ???? f?t???. ?p?? µa? e????se ? a??a??????? µa? a?t? t? ?t???? e?de??µ???? ?a ?atast??f??e ap? p???a???. Slide 14: ?e???? t? e?d?af???? µa? ??a t?? a?as?af?. ??t? t? a?t???f???a? ?a? ?? ?????p?? p?? e??????ta? e?e? ??' a?t? µa? pa???s?asa? ta te?e?ta?a e???µat? t???, ta ?p??a de? ?ta? ?a? ???a. Slide 15: ???ta?? a?as?af? Slide 16: ???saµe sta ????a µa? ??µµ?t?a ap? aµf??e?? p?? µ???? e??a? e?e??e???e? ap? t? ??µa p?? ta s??pa?e a???e?. Slide 17: ??a e???µa t?? st??µ?? Slide 18: ?? ?µ??fa p?? ?ta?! ?? s??d?a ?a? t? ???µata! ??epa????pt? eµpe???a, de? p?ste?aµe se a?t? p?? ß??paµe! ??µaste p??? t??e??? p?? pa?a???????saµe µ?a "???ta??"a?as?af?! ? ?a?? µa? de? pe?????feta?. Slide 19: ????µata Slide 20: ?f?? af?saµe t??? a????p??? ?a s??e??s??? t?? a?as?af?, eµe?? s??e??saµe t?? p??e?a µa? ??a ?a s??a?t?s??µe t?? ??a???, d??ad? ?a ep?s?eft??µe st? sp?t? t??. Ft?saµe se µ?a ap? t?? ?pt? ???e? t?? p????, t?? ????t?e? ???e?, p?? ß??s???ta? st? s?µe???? ?d? ?µf?????. Slide 21: ??? ??a ta ????d?µ?µata t?? a??a?a? p???? t?? T?ßa? ?ta? ?t?sµ??a e?t?? t?? te???? t??, t? sp?t? t?? ??a??? ?ta? st?? e??te???? p?e???, d?p?a ap? t?? ????t?e? ???e?. Slide 22: ?? sp?t? t?? ??a??? Slide 23: ?p? t?? a?as?af? ??e? ???e? st?? ep?f??e?a ??a µ???? t?? sp?t??? t?? ??a???, p?? ß??s?eta? st? a??ste?? ??µµ?t? t?? p???? ?a??? e?s???eta? ?a?e?? st?? p???. ?? sp?t? t?? ??a??? a???te?a µetat??p??e se ?a? p??? t?µ? t?? a??? ?a? t?? pa?d??? t??. Slide 24: ?? sp?t? t?? ??a??? Slide 25: ?at? t?? a?as?af? ß?????a? ?p??e?µµata ap? st??te? ?a? a?t? µa?t??e? ?t? ?p???e ß?µ??. ?d? ß?????a? a?t??e?µe?a – p??sf???? p??? t?µ?? t?? ??a??? p?? ???afa? ep??? ?a? t? ???µ? t??. Slide 26: Fe????µe ap? t? sp?t? t?? ??a??? ?a? a??f??????µe ??a t? ??f? ?p?? t?p??ete?ta? ? ?a?? t?? ?sµ????? ?p?????a. ?ta? ??a? e???????? ?a??, s??µat?? pa?a????????µµ??, p?? e??e t?? e?s?d? t?? ap? t?? a?at???. Ft???t??e ???? st? 800 p.?. ?a? s????ta? e????sta ap?µe?????a t?? p?? µa?t????? t?? ?pa??? t??. Slide 27: ?a?? t?? ?p?????a Slide 28: ?f????ta? t? ?a? t?? ?sµ????? ?p?????a p??aµe t? d??µ? ??a t??? ????t??? µ????a????? t?f???, p?? f?µ????e?ta? ?t? ?ta? t?? pa?d??? t?? ??d?p?da. ?at? t?? a?as?af? ß?????a? p???? ?te??sµata, ?e????st? ?ta? µ?a ??sµ?µat????? ap? e?efa?t?d??t?. ?? t?f?? ?ta? st???sµ???? µe t??????af?e?. Slide 29: ?????a???? t?f?? Slide 30: ?µ?? ???e ? ??a p?? ? ?e????s? µa?, st?? p??? t?? ??a???, t? T?ßa, ?ftase st? t????. ?ta? ??a t?s? e?d?af????ta p?? de? ?ata??ßaµe p?? p??ase ? ??a. ???a??st?saµe t?? a??a?????? µa? , ?. G????? F?ppa ??a ??a ?sa µa? e?pe ?a? µa? fa????se. Slide 31: St? d??µ? t?? ep?st??f?? ??a t? ??ßade?? d?saµe t?? ?p?s?es? st??? ea?t??? µa? ?t? t?? ?????? p?? ?a ?e?t?????se? t? ???a???????? ???se?? ?a ep?s?eft??µe ?a? p??? t?? p??? t?? T?ßa? ??a ?a d??µe ??a a?t? ta e???µata ap? ???t?.    ?e??ss?te?e? p????f???e? µp??e?te ?a de?te st? blog µa?: http://elikonio.blogspot.com S?ed?as? slideshow: ??ß??????? ??ßade???

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ...

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ... Uploaded on authorSTREAM by liblivadia. Αναρτήθηκε από
Read more

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ...

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ... τα χνάρια του ... ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ...
Read more

"Γεωπεριβαλλοντικά ...

Τα άρθρα ... στην ανάπτυξη του ... μονοπάτια - ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ...
Read more

Οι άθλοι του Ηρακλή- Τα βόδια ...

Άθλοι του Ηρακλη- Τα άλογα του διομήδη ... Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ...
Read more

Οι Αθλοι Του Ηρακλη - YouTube

Γεννήθηκε στη Θήβα και ήταν γιος του ... Οι Αθλοι Του Ηρακλη ... αλλά το βρέφος τα ...
Read more

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΚΑΙ ...

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ... Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ... απ' τα νερά του ...
Read more

Οι Άθλοι του Ηρακλή (1) - Ελληνική ...

... όμως δεν χτύπησε τον Ηρακλή. Το ένα μετά το άλλο έπεφταν νεκρά από τα βέλη του Ηρακλή.
Read more

Τα Χριστούγεννα του Ηρακλή ...

... Σάιμον Λη απρόοπτα προσκαλεί την οικογένεια του στο σπίτι του για τα ...
Read more

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ...

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ... Του τα είχε δωρίσει ... τα αναθήματα που επρόκειτο να ...
Read more