σημειώσεις φυσικής β' γυμνασίου

39 %
61 %
Information about σημειώσεις φυσικής β' γυμνασίου

Published on March 8, 2014

Author: anispedxoriseponumo

Source: slideshare.net

ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 3ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΘ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Οι δυνάμεισ προκαλοφν μεταβολι ςτθν ταχφτθτα των ςωμάτων ςτα οποία αςκοφνται. 2. Οι δυνάμεισ προκαλοφν παραμόρφωςθ των ςωμάτων ςτα οποία αςκοφνται. 3. Οι δυνάμεισ εμφανίηονται πάντα κατά ηεφγθ. Δθλαδι, το ςϊμα Α αςκεί δφναμθ ςτο ςϊμα Β και το αντίςτροφο, το ςϊμα Β αςκεί δφναμθ ςτο ςϊμα Α. Λζμε ότι τα ςϊματα αλλθλεπιδροφν. 4. Δφο κατθγορίεσ δυνάμεων: α) Δυνάμεισ επαφισ π.χ. 1) οι δυνάμεισ που αςκοφν τα τεντωμζνα ςχοινιά ι τα ελατιρια ςτα ςϊματα, 2) οι δυνάμεισ κατά τισ ςυγκροφςεισ ςωμάτων, 3) θ δφναμθ τθσ τριβισ ανάμεςα ςε δφο επιφάνειεσ, 4) θ δφναμθ που αςκοφν τα υγρά ςτα τοιχϊματα του δοχείου, ι ςτα ςϊματα που βρίςκονται μζςα ς’ αυτά. β) Δυνάμεισ που αςκοφνται από απόςταςθ π.χ. 1) βαρυτικι δφναμθ, 2) θλεκτρικι δφναμθ, 3) μαγνθτικι δφναμθ. 5. Νόμοσ του Hook: Θ επιμικυνςθ ενόσ ελατθρίου είναι ανάλογθ με τθ δφναμθ που αςκείται ςε αυτό. 6. Μονάδα μζτρθςθσ τθσ δφναμθσ ςτο Διεκνζσ Σφςτθμα Μονάδων (S.I.) είναι το 1 Νιοφτον (1Ν). 7. Θ δφναμθ F είναι διανυςματικό μζγεκοσ, δθλαδι ζχει μζτρο και κατεφκυνςθ. 8. Βάροσ ενόσ ςϊματοσ είναι θ δφναμθ που αςκεί θ Γθ ςε κάκε ςϊμα που βρίςκεται κοντά τθσ. Θ Γθ αςκεί βαρυτικι δφναμθ ςε οποιοδιποτε ςϊμα, ανεξάρτθτα αν το ςϊμα βρίςκεται ςτο ζδαφοσ, πζφτει, ανυψϊνεται. Οι βαρυτικζσ δυνάμεισ είναι πάντα ελκτικζσ. 9. Σε κάκε τόπο το βάροσ ζχει τθ διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ τθσ γθσ και φορά προσ το κζντρο τθσ. Μετριζται ςε Ν 10. Θ διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ τθσ γθσ ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο ονομάηεται κατακόρυφοσ του τόπου. Αιςκθτοποιείται με το νιμα τθσ ςτάκμθσ. 11. Το βάροσ ελαττϊνεται όςο αυξάνεται το φψοσ που βρίςκεται το ςϊμα από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. 12. Το ςελθνιακό βάροσ ενόσ ςϊματοσ είναι περίπου ίςο με το 1/6 του γιινου βάρουσ του, που ζχει όταν βρίςκεται ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ. 13. Τριβι είναι θ δφναμθ που αςκείται από ζνα ςϊμα ςε ζνα άλλο όταν βρίςκονται ςε επαφι και το ζνα κινείται ι τείνει να κινθκεί ςε ςχζςθ με το άλλο. Θ διεφκυνςθ τθσ τριβισ είναι παράλλθλθ προσ τισ επιφάνειεσ που εφάπτονται και ζχει φορά τζτοια ϊςτε να αντιςτζκεται ςτθν ολίςκθςθ τθσ μιασ επιφάνειασ πάνω ςτθν άλλθ. 14. Πταν ς’ ζνα ςϊμα αςκοφνται δφο ι περιςςότερεσ δυνάμεισ τότε θ δφναμθ που προκαλεί τα ίδια αποτελζςματα με το ςφνολο των επιμζρουσ δυνάμεων, δθλαδι θ ςυνολικι δφναμθ, λζγεται ςυνιςταμζνθ. 15. Αν δφο ι περιςςότερεσ δυνάμεισ με μζτρα F1, F2 κτλ., ζχουν τθν ίδια διεφκυνςθ και φορά, θ ςυνιςταμζνθ τουσ (Fολ) ζχει τθ διεφκυνςθ και φορά των δυνάμεων και μζτρο : Fολ = F1 + F2 16. Εάν δφο δυνάμεισ F1 και F2 ζχουν αντίκετθ φορά, θ ςυνιςταμζνθ τουσ ζχει τθ φορά τθσ μεγαλφτερθσ και μζτρο : Fολ = F1 - F2 αν F1>F2 ι Fολ = F2 – F1 ανF1<F2. 17. Πταν δφο δυνάμεισ ζχουν ίςα μζτρα και αντίκετεσ κατευκφνςεισ τότε τισ λζμε αντίκετεσ δυνάμεισ. Δφο αντίκετεσ δυνάμεισ ζχουν ςυνιςταμζνθ δφναμθ ίςθ με το μθδζν. ΕΞΟΥΗΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ, ΚΑΘΘΓΘΤ΢ΙΑ ΦΥΣΙΚΘΣ Φ΢ΟΝΤΙΣΤΘ΢ΙΟ ΜΕΛΛΟΝ 1

ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 3ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΦΥΣΙΚΘ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 18. Πταν δφο δυνάμεισ είναι κάκετεσ μεταξφ τουσ , ςυνιςταμζνθ ζχει μζτρο: Fολ2 = F12 + F22 ενϊ για να τθ χαράξουμε εφαρμόηουμε τον κανόνα του παραλλθλογράμμου όπου θ διαγϊνιοσ που περνάει από τθν κοινι αρχι των διανυςμάτων, παριςτάνει τθ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων. 19. 1οσ Νόμοσ του Νεφτωνα: Ζνα ςϊμα ςυνεχίηει να παραμζνει ακίνθτο ι να κινείται με ςτακερι ταχφτθτα εφόςον δεν αςκείται ςε αυτό δφναμθ ι θ ςυνολικι (ςυνιςταμζνθ) δφναμθ που αςκείται πάνω του είναι μθδενικι. 20. Αδράνεια είναι θ τάςθ των ςωμάτων να αντιςτζκεται ςε οποιαδιποτε μεταβολι τθσ κινθτικισ τουσ κατάςταςθσ (ταχφτθτασ). 21. Συνκικθ ιςορροπίασ ενόσ υλικοφ ςθμείου: Λζμε ότι ζνα ςϊμα, που κεωρείται υλικό ςθμείο, ιςορροπεί όταν είναι ακίνθτο ι κινείται με ςτακερι ταχφτθτα. Ζτςι, θ ςυνιςταμζνθ όλων των δυνάμεων που αςκοφνται ς’ αυτό είναι ίςθ με το μθδζν. Δθλαδι, Fολ = 0. 22. 2οσ Νόμοσ του Νεφτωνα: α) Πςο μεγαλφτερθ είναι θ δφναμθ που αςκείται ς’ ζνα ςϊμα που ζχει οριςμζνθ μάηα, τόςο πιο γριγορα μεταβάλλεται θ ταχφτθτά του. β) Πςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα ενόσ ςϊματοσ, τόςο δυςκολότερα μπορεί να μεταβλθκεί θ ταχφτθτά του. 23. Μζτρο τθσ αδράνειασ ενόσ ςϊματοσ είναι θ μάηα του. 24. Θ μάηα και το βάροσ ενόσ ςϊματοσ ςυνδζονται μζςω ενόσ μεγζκουσ που ονομάηεται επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ (g) και μεταβάλλεται από τόπο ςε τόπο: w= m*g όπου g = 9,8m/s2 ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ. 25. Διαφορζσ μάηασ – βάρουσ Μάηα Βάροσ Μζτρο τθσ αδράνειασ Είναι θ βαρυτικι δφναμθ που αςκεί θ γθ ςτο ςϊμα Μονόμετρο μζγεκοσ Διανυςματικό μζγεκοσ Είναι ίδια ςε οποιοδιποτε ςθμείο του Αλλάηει από τόπο ςε τόπο ςφμπαντοσ Μονάδα τθσ το 1Kg Μονάδα τθσ το 1Ν 26. 3οσ Νόμοσ του Νεφτωνα: Πταν ζνα ςϊμα αςκεί δφναμθ ς’ ζνα άλλο ςϊμα (δράςθ), τότε και το δεφτερο ςϊμα αςκεί δφναμθ ίςου μζτρου και αντίκετθσ κατεφκυνςθσ ςτο πρϊτο (αντίδραςθ) ι διαφορετικά, Σε κάκε δράςθ αντιςτοιχεί πάντα μία αντίδραςθ. 27. Οι δυνάμεισ δράςθ – αντίδραςθ αςκοφνται πάντα ςε δφο διαφορετικά ςϊματα. Γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει θ ςυνιςταμζνθ τθσ δράςθσ – αντίδραςθσ. Θ ςυνιςταμζνθ δφο ι περιςςοτζρων δυνάμεων υπάρχει μόνο εφόςον αυτζσ οι δυνάμεισ αςκοφνται ςτο ίδιο ςϊμα. 28. Μθν ξεχνάσ: Πταν ςυγκροφονται ζνα ςϊμα Α μικρισ μάηασ με ζνα ςϊμα Β μεγάλθσ μάηασ οι δυνάμεισ που αςκοφνται ς’ αυτά κατά τθ ςφγκρουςθ είναι ίςου μζτρου και αντίκετθσ κατεφκυνςθσ, λόγω δράςθσ- αντίδραςθσ. Πμωσ, ςτο ςϊμα Α παρατθρείται μεγαλφτερθ μεταβολι τθσ ταχφτθτασ επειδι ζχει μικρότερθ μάηα. ΕΞΟΥΗΙΔΟΥ ΔΕΣΡΟΙΝΑ, ΚΑΘΘΓΘΤ΢ΙΑ ΦΥΣΙΚΘΣ Φ΢ΟΝΤΙΣΤΘ΢ΙΟ ΜΕΛΛΟΝ 2

Add a comment

Related pages

Σημειώσεις Φυσική Β Γυμνασίου | Physics Courses

Σημειώσεις στο μάθημα Φυσικής για τη Β Γυμνασίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Read more

Φυσική Β' Γυμνασίου - Σχολικά και Άλλα

Ύλη εξετάσεων περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2015. Σημειώσεις Φυσικής Β' (2014-15).. Σημειώσεις ...
Read more

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Σημειώσεις Φυσικής Β Γυμνασίου

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Κ 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610 81487- 32487 e-mail : mail@4gym-kerkyr.ker.sch.gr
Read more

Υλικό διδασκαλίας Φυσικής Β Γυμνασίου

Attachments: File Περιγραφή Τάξη Μάθημα File size Τελευταία Τροποποίηση; 6ο Κεφάλαιο: Σημειώσεις
Read more

Σημειώσεις Β’ | Οδός Φυσικής

Σημειώσεις Β ... για κάθε κεφάλαιο της Φυσικής Β ... Γυμνασίου ...
Read more

Β Γυμνασίου - Φυσική - Orange Light Beams

Β Γυμνασίου ... σημειώσεις βιολογίας Γ ... Επιλεγμένη άσκηση Φυσικής Β΄Γυμνασίου: ...
Read more

Φυσική κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου Ασκήσεις - Σημειώσεις ...

Φυσική κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου ... Σημειώσεις Φυσικής κατεύθυνσης Β ... Β' Γυμνασίου ...
Read more

Φυσική Β' Γυμνασίου, Δυνάμεις - Orange Light Beams

Φυσική Β' Γυμνασίου, ... της φυσικής της Β' Γυμνασίου και ... σημειώσεις ...
Read more

Θεωρία Φυσικής Γ' Γυμνασίου

Γυμνάσιο › Γ' Γυμνασίου › Φυσική › Θεωρία. Φυσική Γ' Γυμνασίου Θεωρία. Σχολικό ...
Read more