ประกาศ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

56 %
44 %
Information about ประกาศ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
Education

Published on March 6, 2014

Author: kanokratpam

Source: slideshare.net

ประกาศโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ------------------------------------------ด้วยปัจจุบันการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบกับมาตร 58 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เปิดโอกาสให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา ดังนั้น โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จึงได้จัดให้มีโครงการระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นสวัสดิภาพ แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2557 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการเรียนภาษาต่างประเทศจากครูเจ้าของภาษา 600 บาท / ภาคเรียน 2. โครงการระดมทรัพยากรค่ากระแสไฟฟ้า - ห้องเรียนปรับอากาศ 500 บาท / ภาคเรียน - ห้องเรียนปรับอากาศบางเวลาและพัดลม 200 บาท / ภาคเรียน 3. โครงการประกันอุบัติเหตุ 150 บาท / ปี ทั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2557 (นายพิริยะ อุทโท) ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

Add a comment

Related presentations

Related pages

ประกาศ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา - Education

ประกาศ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ... on Jul 15, 2015. Report
Read more

ประกาศ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

ประกาศ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา. ... ประกาศ ...
Read more

ประกาศ - Education - documents.tips

ประกาศ 1. ที่ ศธ 04258.65/ว.250 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย ต.โพนทัน ...
Read more

ประกาศ - Education - documents.tips

Download ประกาศ. Transcript. tJ1:fl1ffe:J.:JAfl1'~'U~VI1'~~hu~huaWaR11a11 'IJ t~e:J.:J'th:fl1fll.iju~'lJu'VI5fl1aR{fl11li~'lJ1 ...
Read more

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับการศึกษาอบรม ...

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ...
Read more

ประกาศ คสช ฉบับที่่ ๕๘ การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ ...

ประกาศ คสช ฉบับที่่ ๕๘ ...
Read more

รับสมัครครูต่างชาติเพื่อสอนนักเรียนในโครงการเรียนภาษา ...

ประกาศ รับ ... เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ...
Read more

เฉลยข้อสอบครั้งที่ 2.

... เรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ... ประกาศ ...
Read more