αφαίρεση με δανεικό, κεφ. 35 36

62 %
38 %
Information about αφαίρεση με δανεικό, κεφ. 35 36
Education

Published on February 26, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Μακθματικά κεφ.35-36 Υπολογίηω ζνα αποτζλεςμα κάνοντασ κάκετθ αφαίρεςθ με δανεικό Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ εικόνες http://www.mycutegraphics.com/

Πόςεσ Μονάδεσ χρειάηομαι για να φτιάξω μια Δεκάδα;

Αν χάςω τα Πόςεσ Δεκάδεσ κόκκινα , πόςα φτιάχνω με κα μου αυτά τα μείνουν; κομφετί;

Τι νομίηετε πωσ πρζπει να κάνουμε; Στο ςακουλάκι είχαμε 35 καραμζλεσ. Φάγαμε τισ 16. Πόςεσ μασ ζμειναν;

Ξεκινάμε λοιπόν τθν Πολφ ςωςτά! Θα Φάγαμε… Είχαμε .. Και τώρα; Τι κάνουμε; υπάρχει λόγοσβγάηω 6; κάνουμε αφαίρεςθ! αφαίρεςθ. 5 Δεν ανθςυχίασ! Θα ςασ δείξω αμζςωσ Δε γίνεται!!! Το 5 τι κάνουμε! είναι μικρότερο από το 6.

Αν πάνω είναι πιο πολλά 6 βγάηω 3 … 7 ςυνεχίηω βγάηω 2… δυνατά!

Στοκάτω είναι 3 λεπτό 6; Αν βγάηω πίςω Ευκφσ αυτόσ κα Τθν πορτοφλα Δετα δίνω τθν 6 γίνεται! Το πιο τα δώςει πολλά μουχτυπώ 10 του αφαίρεςθ τθ είναι πιο πάω μεμιάσ ςτο απ’το ηόρι κα με δανεικά ηθτώ. λφνω. μεγάλο! γείτονα. ςώςει.

Το 3 ζγινετο 2 και 1 13. 7 βγάηω 3…. 13 βγάηω3. δανεικό 6…

Τώρα εςείσ! Κάντε με προςοχι τισ αφαιρζςεισ!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Τάξη αστεράτη: Αφαίρεση με δανεικό κεφ. 35-36

Αποφάσισα την αφαίρεση με δανεικό να τη διδάξω δείχνοντας αμέσως την τεχνική.
Read more

Κεφ. 35,36 Κάθετη αφαίρεση με δανεικό

Κεφ. 35,36 Κάθετη αφαίρεση με ...
Read more

AAXOY !!! : αφαίρεση με δανεικό

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ .....ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ...
Read more

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους το συμπλήρωμα του 100, κεφ. 23

... κεφ. 23 Στο ... πάνω σε αυτό που έχουμε και με αφαίρεση από το ... Αφαίρεση με δανεικό ...
Read more

Νόμοι,δικαστές , κρατούμενα! Μάθαμε την πρόσθεση με ...

Ε φτιαξα μια ιστορία με ... με κρατούμενο, κεφ.34 ... Αφαίρεση με δανεικό κεφ ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

... τα κεφάλαια 35-36). ... και τον άλλο με αφαίρεση της ... με δανεικό κεφ. 35-36;
Read more

Β τάξη - Μαθηματικά - Κάθετη αφαίρεση με κρατούμενο ...

... Κάθετη αφαίρεση με ... 35. Κάθετη Αφαίρεση (7131) Β ... Κεφ.36 - Κάθετη αφαίρεση με ...
Read more

2-3-2016 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση ...

ΣΤ2...και φύγαμε.... 2013-14. Login; ΑΡΧΙΚΗ; ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α΄ ΓΟΝΕΙΣ
Read more