หัวข้อการแข่งขันรวมทุกสาระ

50 %
50 %
Information about หัวข้อการแข่งขันรวมทุกสาระ
Education

Published on October 2, 2014

Author: sompriaw

Source: slideshare.net

Description

หัวข้อการแข่งขันรวมทุกสาระ

~ 1 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 ประชาสัมพันธ์ด่วนที่สุด (แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ปี 2557 สาระต่างๆ ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 1. สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สาระต่างๆที่แข่งขันมีดังนี้ -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เฉพาะการงานอาชีพ) -กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา -กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. สถานที่ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา สาระต่างๆที่แข่งขันมีดังนี้ -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉพาะคอมพิวเตอร์) -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ -กลุ่มการศึกษาปฐมวัย 3. สถานที่ ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (โรงยิม) สาระต่างๆที่แข่งขันมีดังนี้ -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เฉพาะการแข่งขันนักบินน้อยทั้งหมด) วันที่ 7 ตุลาคม 2557 - แข่งขันกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

~ 2 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ศน.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ 086-1951743 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประกวดหนังสือเล่มเล็ก ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ป๔- ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ เตรียมหัวข้อในการจัดทาหนังสือเล่มเล็กใน 2 หัวข้อต่อไปนี้ ๑. อาเซียน ๒. เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับหัวข้อที่จะทาการแข่งขันนั้นให้นักเรียนเลือกทาหนังสือเล่มเล็กเพียง ๑ หัวข้อโดยให้ มาจับฉลากในวันแข่งขัน

~ 3 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศน.สมเดียว เกตุอินทร์ 086-1826856 การแข่งขัน Impromptu Speech (ป.4 – ป.6) หัวข้อดังนี้ 1. ตนเอง , ครอบครัว , โรงเรียน 2. สุขภาพ และสวัสดิการ 3. สิ่งแวดล้อม 4. เวลาว่าง และนันทนาการ ผู้ประสานงาน ครูสุมาลี 084-1752902 การแข่งขัน Impromptu Speech (ป.1 – ป.3) หัวข้อดังนี้ 1. ตนเอง 2. ครอบครัว 3. โรงเรียน ผู้ประสานงาน ครูกลีบเกสร สุดโท 089-5608828 ครูสุทธาศิณี วรรณชัย 089-5619639 การแข่งขัน Impromtu Speech ม.1 – ม.3 หัวข้อดังนี้ Is English important for your life? Why or Why not? การแข่งขัน Spelling Bee ป.1 – ป.3 หัวข้อดังนี้ 1. หมวดสัตว์ Animal 2. หมวดสิ่งของ Thing 3. หมวดผลไม้ + อาหาร Fruit + Food 4. หมวดร่างกาย Part of Body 5. หมวดครอบครัว Family 6. หมวดสถานที่ Place View slide

~ 4 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 การแข่งขัน Spelling Bee ป.4 – ป.6 หัวข้อดังนี้ 1. Animal 6. Emotion & Feeling 2. Fruit & Vegetable 7. Parts of the body 3. Occupation 8. Thing in the classroom 4. Place 9. Food & drink 5. Vehicle 10. Sports การแข่งขัน Spelling Bee ม.1 – ม.3 หัวข้อดังนี้ 1. Food and drink 6. Adverb 2. Cloth and Accessary 7. Sport and activity 3. Job 8. Vehicle 4. Place 9. Country 5. Adjective 10. Animal ผู้ประสานงาน ครูพจนศักดิ์ 089-9980046 View slide

~ 5 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) ศน.ศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ 094-6393890 1. รายการแข่งขันที่มีผู้แข่งขันจานวน 1 ทีม ต้องนานักเรียนมาแข่งขันด้วย 2. หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน และหลักเกณฑ์การแข่งขัน 1. การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน คือ คุณธรรม 2. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint - ใช้คอมพิวเตอร์ รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2007 ใช้โปรแกรม Paint - คณะกรรมการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้แล้ว - หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ 1. อาเซียน 2. เศรษฐกิจพอเพียง 3. ภาวะโลกร้อน 4. ยาเสพติด 5. สัตว์สวยป่างาม 6. โรงเรียนของฉัน 3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี หัวข้อเรื่องที่ใช้ในการแข่งขัน คือ อาเซียน 4. การแข่งขันการทาอาหาร - สถานที่แข่งขันใช้ห้องคหกรรม - ผู้ฝึกสอนและผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้มาเองทุกอย่างให้พร้อม 5. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ - คณะกรรมการจัดเตรียมเนื้อข่าวให้ (ไม่ต้องเตรียมมา) 3. เอกสาร / หลักฐานยืนยันความพิการที่จะนามาแสดงต่อคณะกรรมให้ใช้ตาม “คาชี้แจงการประกวด/ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจาปีการศึกษา 2557 การศึกษา พิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) “ หน้า 2 – 3 โดยให้นาฉบับสาเนาที่รับรองสาเนาพร้อมฉบับ จริงมาแสดง 4. ให้โรงเรียนเตรียมเอกสาร “แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน” หน้า 41 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมา แสดงพร้อมกับเอกสาร/หลักฐานในข้อ 3 ด้วย (เอกสารแบบตรวจสอบแนบให้แล้วในหน้า 5 ต่อจาก หน้านี้)

~ 6 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 แบบตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน การประกวด /แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียน ร่วม) วันที่.............เดือน...................................พ.ศ................ระดับ เขตพื้นที่ ภูมิภาค ชาติ สถานที่แข่งขัน....................................................................จังหวัด .............................................. ชื่อ – สกุล.................................................................................................ชั้น ................................................ โรงเรียน...................................................................................สังกัด .............................................................. กิจกรรมที่แข่งขัน................................................................ประเภท เดี่ยว ทีมจานวน............ คน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางร่างกาย บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก ต้องแนบสาเนาเอกสาร / หลักฐาน ให้แนบตามที่กาหนดในแต่ละประเภทความพิการ ดังนี้ ใบรับรองจากแพทย์เฉพาะทางจากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สมุดประจาตัวผู้พิการหรือบัตรประจาตัวพิการ ผลการวัดระดับ IQ สถานพยาบาลของรัฐที่มีระดับ IQ ต่ากว่า 70 ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๖ (ประกาศคณะกรรมการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา ว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ปีการศึกษา 2557 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ............................................................................ ลงชื่อ...................................................ครูผู้ควบคุม (...................................................) วันที่............../............................./.................. ลงชื่อ...................................................กรรมการผู้ตรวจสอบ (..................................................) วันที่............../............................./..................

~ 7 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศน.รัชนี ลาภรัตนทอง 089-9851732 ศน.กรรณิการ์ นารี 088-2600821 ศน.สมานศิริ 080- 1286373 กิจกรรมผลงานสร้างสรรค์ (GSP) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษา ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาดังต่อไปนี้ 1. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนาคอมพิวเตอร์ , ปลั๊กพ่วงมาเอง 2. ให้โรงเรียนลงโปรแกรม GSP ให้เรียบร้อย พร้อมกับให้นาข้อมูลผลงาน GSP ในคอมพิวเตอร์ออกให้ หมด 3. ฝึกเตรียมนักเรียนในการนาเสนอผลงานในแต่ละข้อ ตามเวลาที่กาหนด ผู้ประสานงาน ครูเทวิน ธรรมลังกา 089-4310653

~ 8 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มการศึกษาปฐมวัย ศน.สักการะ ทนันชัย 081-7067255 กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กิจกรรมปั้นดินน้ามัน ให้ใช้หัวข้อ “ธรรมชาติแสนสวย” กิจกรรมวาดภาพระบายสี

~ 9 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ศน.อรุณ จี๋คีรี 080-5018501 ให้โรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ศึกษาวิธีดาเนินการและ รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน ในหน้า 2 – 3 ให้ละเอียด เนื่องจากปีนี้มีการแก้ไขปรับเกณฑ์ใหม่ใน บางส่วน และให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเริ่มการแข่งขัน 1. เนื้อร้อง(เพลงไทยสากล เพลงไทยลูกทุ่ง) ชื่อผู้แต่งและความเป็นมาของเพลง ไม่เกิน 5 บรรทัด ให้สาเนามาเท่ากับจานวนกรรมการที่ตัดสิน (5 คน) 2. การแปลความจากเนื้อร้องมีความสาคัญ(Key word อะไรบ้าง มีคุณธรรมสาคัญอะไรบ้างที่เนื้อ ร้องต้องการสื่อสารผู้ฟัง ****ไม่ต้องแต่งเพลงใหม่ ให้ใช้เพลงไทยลูกทุ่งที่คัดเลือกมา เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมด้านใด

~ 10 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ ๓ วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๕7 ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อาเภอฝาง ๑. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. เตรียมยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ เพื่อมา Save งานของตนเอง โรงเรียนละ ๑ อัน พร้อมเขียนชื่อโรงเรียน ติดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ โดยมอบให้กับกรรมการตัดสินประจาห้อง หากนายูเอสบีแฟลชไดรฟ์เข้าห้องโดยพลการ ถือว่ามีเจตนาทุจริต ๒. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒.๑ Windows xp ๒.๒ Ms Office 2003 ๓. หัวข้อในการแข่งขัน (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) ๓.๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๓.2 ประชาคมอาเซียน ๒. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. เตรียมยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ เพื่อมา Save งานของตนเอง โรงเรียนละ ๑ อัน พร้อมเขียนชื่อโรงเรียน ติดยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ โดยมอบให้กับกรรมการตัดสินประจาห้อง หากนายูเอสบีแฟลชไดรฟ์เข้าห้องโดยพลการ ถือว่ามีเจตนาทุจริต ๒. ให้เตรียมโปรแกรมมาด้วยตนเอง ใส่ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์เท่านั้น และให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วย ตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันส่งยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ให้กรรมการก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อทาการตรวจสอบป้องกันการทุจริต ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) ๖.๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๖.๒ อาเซียน ๖.๓ ภาวะโลกร้อน 7. ให้ครูผู้ดูแลนักเรียน เตรียมอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนมารับประทานในห้องแข่งขันด้วย

~ 11 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 ๓. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน กีฬาสร้างสรรค์ 7. ให้ครูผู้ดูแลนักเรียน เตรียมอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนมารับประทานในห้องแข่งขันด้วย ๔. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) ๖.๑ อาเซียน ๖.๒ เศรษฐกิจพอเพียง 7. ชิ้นงานไม่ต่ากว่า 20 หน้า 8. หากโรงเรียนต้องการ Copy ชิ้นงานนักเรียน ให้เตรียม ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ เปล่า เขียนชื่อโรงเรียน และมอบให้กับคณะกรรมการเก็บรักษา ๕. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน

~ 12 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) ๖.๑ อาเซียน ๖.๒ เศรษฐกิจพอเพียง 6.3 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ๖. การใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน จานวน 2 หัวข้อ โดยจะแจ้งหัวข้อให้ทราบในวัน แข่งขัน ๗. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ (พื้นฐานที่มีแล้ว) ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน ๖.๑ อาเซียน ๖.๒ เศรษฐกิจพอเพียง 7. เว็บไซด์ที่ทาสาเร็จแล้ว ให้ทาการอับโหลด (Upload) ขึ้น Sever

~ 13 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 ๘. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ (พื้นฐานที่มีแล้ว) ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน ขนมไทย 7. เกณฑ์การตัดสินใช้เกณฑ์ระดับชาติ 8. ห้ามใช้ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ทุกกรณี หากพบมีการใช้ปรับแพ้ทันที ๙. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้ นักเรียนติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ (พื้นฐานที่มีแล้ว) ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๕.๓ Adobe CS6 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน ๖.๑ อาเซียน ๖.๒ เศรษฐกิจพอเพียง (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) 7. ให้เกณฑ์การตัดสินดังนี้ 7.1 ความถูกต้องของเนื้อหา (20 คะแนน) - เลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถติดตั้งได้สาเร็จ (5) - ใช้ข้อมูลและรูปภาพตามที่กาหนดให้ได้สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง และมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ ครบถ้วน (10) - ระบบเว็บลิงค์ทางานได้ถูกต้องสมบูรณ์ (5)

~ 14 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 7.2 การติดตั้งระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์และแสดงผลเป็นภาษาไทย (50 คะแนน) - กาหนดฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้อง (5) - กาหนดผู้ดูแลระบบ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้อง (5) - กาหนดสมาชิก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ได้อย่างถูกต้อง (5) - กาหนดสิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้อย่างถูกต้อง (5) - มีโมดูลตามที่กาหนด (5) 1) วีดีโอ 2) เว็บลิ้งค์ 3) ดาวน์โหลด 4) เว็บบอร์ด 5) ติดต่อเรา 6) Login สมาชิก 7) เมนูหลัก 8) นาฬิกา 9) สถิติการเข้าชม 10) แบนเนอร์ teader 11) Footer 12) เนื้อหา

~ 15 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 - จัดวางตาแหน่งโปรแกรมหรือหน่วยย่อยตามที่กาหนดได้ (20) - สามารถแสดงผลเว็บไซด์ผ่าน Browser (IE, Fire fox, Google chrome) (2.5) - สามารถแสดงผลเว็บไซด์ในเครื่องตนเองผ่าน Local host หรือ 127.0.0.1 และแสดงผลเว็บไซด์ในเครื่อง Client ได้ (2.5) 7.3 ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน) - นารูปภาพและข้อมูลมานาเสนอได้อย่างน่าสนใจ (10) - นารูปภาพที่กาหนดให้มาปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไข ได้อย่างเหมาะสมกับเว็บไซด์ (5) - นาเสนอเนื้อหาและสื่อเป็นหมวดหมู่ (5) 7.4 ความสวยงาม (10 คะแนน) - การจัดวางสีของ Webpage ขนาดตัวอักษรและรูปภาพ เหมาะสมกับเว็บไซด์ - การจัดวางเมนู ลิงค์เนื้อหา เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน (2.5) - ความสวยงามของ Theme หรือ Template (2.5) ๑๐. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้นักเรียนติดตั้ง โปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน, หูฟัง, ดินสอ, ยางลบ, กระดาษ, กระดาษ Story board ๔. กรรมการจะเป็นผู้เตรียมข้อมูล รูปภาพ เสียง VDO ให้กับนักเรียน ๕. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ (พื้นฐานที่มีแล้ว) ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 ๖. หัวข้อในการแข่งขัน (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) 6.1 การประหยัดพลังงาน 6.2 การทาฝนหลวง ๑๑. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันแข่งขัน ๑. การลงโปรแกรม ให้ใช้แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์) และให้นักเรียนติดตั้ง โปรแกรมด้วยตนเองเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒. ให้เตรียมเครื่องอ่าน CD หรือ DVD ภายนอก มาเอง (External CD/DVD) ๓. ให้เตรียมอุปกรณ์เสริม เช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ 4. คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๕.๑ Windows xp และ Windows 7 ๕.๒ Ms Office 2007 5. หัวข้อในการแข่งขัน (จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน) ห้องนอน ขนาด 6 x 4 เมตร ห้องรับแขก 6 x 6 เมตร ห้องประชุม 7 x 15 เมตร

~ 16 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศน.กิตติภณ สุพรรณกลาง กิจกรรมการแต่งบทร้อยกลอง กลอนสุภาพ ม.1 – ม.3 หัวข้อดังนี้ 1. ค่านิยม 12 ประการ 2.เยาวชนไทยในยุคปฏิรูป 3.ภาษาไทยภาษาชาติ ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1 – ป.3 หัวข้อดังนี้ 1. บ้านในฝัน 2.สิ่งแวดล้อม 3.ชุมชนของฉัน ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4 – ป.6 หัวข้อดังนี้ 1. การดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2.พ่อของแผ่นดิน 3.เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1 – ม.3 หัวข้อดังนี้ 1. ค่านิยม 12 ประการ 2.ก้าวสู่อาเซียน 3.เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 4.อนุรักษ์ภาษาไทย 5.การสร้างสรรค์ประเทศชาติ จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการท่องบทอาขยาน ป.4 – ป.6 หัวข้อดังนี้ 1. พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองกาละเวก 2. โคลงโลกนิติ – วิชาเหมือนสินค้า 3. ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา 4. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน – ผู้ชนะ ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการพาทีสร้างสรรค์ ระดับมัธยมต้น หัวข้อดังนี้ 1. ค่านิยม 12 ประการ 2. พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3. วิถีไทยสู่สากล ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ

~ 17 ~ รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สพป.เชียงใหม่ 3 - 2557 กิจกรรมแต่งบทร้อยกลอง กาพย์ยานี 11 ป.4 – ป.6 หัวข้อดังนี้ 1. วัฒนธรรมไทย 2.แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการแต่งบทร้อยกลอง กลอนสุภาพ ม.1 – ม.3 หัวข้อดังนี้ 1. ค่านิยม 12 ประการ 2. เยาวชนไทยในยุคปฏิรูป 3. ภาษาไทยภาษาชาติ ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ กิจกรรมการท่องอาขยาน ป.1 – ป.3 หัวข้อดังนี้ 1. แมวเหมียว 2. รักษาป่า 3. เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 4. กาดา 5. ตั้งไข่ 6. สักวา ให้จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน 1 หัวข้อ

Add a comment

Related presentations