СИСТЕМОТ НА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО МАКЕДОНИЈА

0 %
100 %
Information about СИСТЕМОТ НА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО МАКЕДОНИЈА

Published on June 7, 2016

Author: mcms_mk

Source: slideshare.net

1. TOWARDS EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT MECHANISMS IN THE EU (POTENTIAL) CANDIDATE COUNTRIES СИСТЕМОТ НА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО МАКЕДОНИЈА Резултати од анализата на студиите на случаи Скопје 7 јуни, 2016 година The project is funded by the European Union Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility www.balkantenderwatch.eu

2. TOWARDS EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT MECHANISMS IN THE EU (POTENTIAL) CANDIDATE COUNTRIES Наоди од следењето на студиите на случаи: • ПЛАНИРАЊЕ НА НАБАВКИТЕ: – Една од најслабите фази – Плановите формални документи – Не се објавуваат плановите/ОВП препорака 2016/обврска 2017 • РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ: – Недоследности при спроведување на постапките – Деливост на набавките – Изјави за непостоење судир на интереси – Дисторзии поради немање конкуренција

3. TOWARDS EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT MECHANISMS IN THE EU (POTENTIAL) CANDIDATE COUNTRIES Наоди од следењето на студиите на случаи: • РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНА НАБАВКА: – Најмалку транспарентна фаза – Малку доставени документи – Не се објавуваат информации / ОВП препорака 2016/обврска 2017 • ЦЕЛИСХОДНОСТ НА НАБАВКИТЕ: – Нема анализи за потребите за набавка – Нема прецизни евиденции за состојбите – Нема докази дека е купено најисплатливото

4. TOWARDS EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT MECHANISMS IN THE EU (POTENTIAL) CANDIDATE COUNTRIES Наоди од следењето на студиите на случаи: • ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР: – Генерално доставени на време (66%/33%) – Најмалку се доставени документите за реализација на договорите

5. TOWARDS EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT MECHANISMS IN THE EU (POTENTIAL) CANDIDATE COUNTRIES Препораки за унапредување: • Посериозен и постудиозен пристап кон планирањето на набавките (потреба од предистражување на пазарот) • Воедначување на однесувањето за време на спроведување на постапките за јавни набавки • Поврзување на целиот циклус на набавките – од идеја и потреба, преку спроведување на постапката, до реализација на договореното • Анализа на исплатливоста и целисходноста на набавките (потреба од вметнување на други критериуми за избор) • Поголема транспарентност, особено во фазата на реализација на договореното

Add a comment

Related pages

Биро за јавни набавки: Министерство за финансии на ...

... на Република Македонија. ... на системот на ... за јавни набавки во кој ...
Read more

Државна комисија за жалби по јавни набавки

... на системот за ... во Република Македонија ... по јавни набавки во ...
Read more

БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ - e-nabavki.gov.mk

Сектор за следење на системот за јавни ... Македонија“ бр.78/2015) во ... јавни набавки во
Read more

ЗА КОМИСИЈАТА | Државна комисија за жалби по јавни набавки

Со цел да се хармонизира системот на јавните набавки во Република Македонија со ...
Read more

Јавни набавки | Министерство за финансии

Огласот е објавен на ЕСЈН на Бирото за јавни набавки и во ... Македонија: ПРЕДМЕТ НА ...
Read more

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

комисија за жалби по јавни набавки на ден ... на системот на ... по јавни набавки (во ...
Read more

Електронски систем за јавни набавки

... на јавните набавки во ... од системот на ... за јавни набавки е ...
Read more

СИСТЕМОТ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ...

5 Извор: Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на ...
Read more

Public Procurement Bureau web site. - e-nabavki.gov.mk

user suport. every weekday from 1330 to 1530 user suport esjn user suport legistlativa user suport accounting
Read more