Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

56 %
44 %
Information about Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Education

Published on February 27, 2014

Author: renablatz

Source: slideshare.net

Description

School homework about animals and nature

Όλα τα φυτά , τα ηϊα ενόσ τόπου και όλα όςα δεν ζχουν ηωι , κακϊσ και οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ αποτελοφν ζνα οικοςφςτθμα.

1.Τπάρχουν πολλοί τφποι οικοςυςτθμάτων. ΢τθν κάλαςςα ονομάηονται καλάςςια οικοςυςτιματα 2. όςα απαντοφν ςε ακτζσ αποκαλοφνται παράκτια οικοςυςτιματα 3. ενϊ ςτθν ξθρά ονομάηονται Χερςαία οικοςυςτιματα 4.Όταν ςε μια ζκταςθ ξθράσ υπάρχουν μόνο γεωργικζσ καλλιζργειεσ, τότε μιλάμε για ζνα αγροτικό οικοςφςτθμα 5.Τπάρχουν, επίςθσ, και τα οικοςυςτιματα των γλυκζων υδάτων, οι υγρότοποι 6. Δαςικό οικοςφςτθμα είναι το οικοςφςτθμα των φυτϊν και ηϊων, ςτο οποίο κυριαρχοφν τα δενδρϊδθ δαςικά είδθ. Σα κυριότερα δαςικά είδθ των ελλθνικϊν δαςϊν είναι: οι δρυσ κατά 35% , τα πεφκα κατά 25% ,τα ζλατα 19%, οι οξιζσ κατά 10% και καςτανιζσ 2%

H Eλλάδα κάποτε , όχι πολλζσ δεκαετίεσ πριν, διακρινόταν για τισ πεντακάκαρεσ κάλαςςεσ τθσ. Aκόμθ και θ Aττικι, με όλθ τθν ανκρϊπινθ επιβάρυνςθ, διζκεται μερικζσ εντελϊσ αμόλυτεσ παραλίεσ και καλάςςιεσ περιοχζσ. Aπό τότε, πολφ νερό – ι μάλλον… μόλυνςθ – ζχει κυλιςει ςτο αυλάκι και τα προβλιματα που ζχουν δθμιουργθκεί ζχουν Οι οργανιςµοί προκειμζνου καταςτιςει τισ να επιβιϊςουν ςτο περιςςότερεσ από τισ περιβάλλον τουσ, πρζπει να παραλίεσ ελάχιςτα, ι είναι ςε κζςθ να και κακόλου προςαρµοςτοφν. κατάλλθλεσ για

Αγγελικι Αναςταςοποφλου Όλγα Σριγωνά Διμθτρα ΢πυροποφλου

Το ζωικό βασίλειο περιλαμβάνει: θηλαστικά, ερπετ ά, χορτοφάγα, σα ρκοφάγα, πτηνά, τρωκτικά Χορτοφάγα

Οι άνκρωποι βαςανίηουν τα ηϊα για να πάρουν λεφτά, φαγθτό, για τθ πλάκα, για τθ γοφνα , για το ηωολογικό κιπο κ.α. Όμωσ υπάρχουν και ηωολογικοί κιποι που κρατάν τα ηϊα υπό εξαφάνιςθ και μετά τα ελευκερϊνουν. Τπάρχουν κιόλασ προςταςίεσ ηϊων όπωσ ο Αρκτοφροσ και προςτατεφουν ηϊα υπό εξαφάνιςθ.

ΠΑΡΑ ΚΑΣΩ ΚΑ ΔΕΛΣΕ ΔΛΑΦΟΡΕ΢ ΚΑΣΘΓΟΡΛΕ΢ ΗΩΩΝ

΢πόνδυλα ζώα ονομάζονται τα ζώα που έχουν σπονδυλική στήλη και κόκαλα ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ Ασπόνδυλα αυτά που δεν έχουν σπονδυλική στήλη και κόκαλα.

Σπολδσιφηά ολοκάδοληαη ηα δώα ποσ έτοσλ ζπολδσιηθή ζηήιε θαη θόθαια, ελώ αζπόλδσια ασηά ποσ δελ έτοσλ ζπολδσιηθή ζηήιε θαη θόθαια. Οη ζπόλδσιοη θαη ηα θόθαια τρεηάδοληαη, γηα λα ζηερίδοσλ ηο ζώκα ηφλ δώφλ θαη λα προζηαηεύοσλ ηα εσαίζζεηα όργαλά ηοσς. ΣΠΟΝΔΥΛΩ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΤΑ Νυχτερίδα Ακρίδα Ελάφι Σαλιγκάρι Λύκος Σκουλήκι Αετός Σκορπιός Αλεπού Μέλισσα Λαγός Αστερίας Φίδι Κάβουρας Πέστροφα Χταπόδι Πάπια Κατσαρίδα Βάτραχος Καλαμάρι Σαργός Ιππόκαμπος Μπαρμπούνι Αράχνη Γλάρος Σουπιά Σκύλος Γάτα Κότα Πρόβατο Αγελάδα Γουρούνι

Σαρκοφάγα ή σαρκοβόρα ονομάζονται τα ζώα που τρέφονται με σάρκες, κρέας. Τα σαρκοφάγα έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα εξής: •Μακριά, αιχμηρά δόντια για να κατασπαράζουν την τροφή τους. •Κινήσεις σαγονιών πάνω-κάτω ΜΟΝΟ για ξέσκισμα και δάγκωμα. •Όξινο σάλιο για την αφομοίωση της ζωικής πρωτεΐνης. •Έχουν για στομάχι έναν απλό στρογγυλό σάκο που εκκρίνει 10 φορές περισσότερο υδροχλωρικό οξύ απ’ότι στους ανθρώπους. •Εντερα 3 φορές το μήκος του κορμού τους, σχεδιασμένα για τη γρήγορη αποβολή του κρέατος, το οποίο σαπίζει γρήγορα. •Συκώτι που αποβάλει 10 - 15 φορές περισσότερο ουρικό οξύ από το ανθρώπινο συκώτι. •Δεν ιδρώνουν μέσω του δέρματός τους και δεν έχουν πόρους. •Τα ούρα τους είναι όξινα. •Η γλώσσα είναι τραχιά για το γλείψιμο του αίματος και της σάρκας.

Χορτοφαγία είναι η πρακτική της μη κατανάλωσης κρέατος, συμπεριλαμβανομένων του βοδινού, πουλερικών, ψαριού και των υποπροϊόντων τους, με ή χωρίς τη χρήση γαλακτοκομικών προϊόντων ή αυγών και συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προέρχονται από ζώα, όπως λαρδί, ζωικό λίπος, ζελατίνη και κωχενίλλη. Ενώ οι περισσότεροι χορτοφάγοι καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα, η αυστηρή χορτοφαγία είναι μια ιδιαίτερη μορφή χορτοφαγίας που αποκλείει τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, το μέλι, και οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα που περιέχουν αυτά ή άλλα ζωικά προϊόντα.

Τα θηλαστικά είναι η ομάδα εκείνη του ζωικού βασιλείου που τρέφουν τα νεογνά τους με γάλα που παράγεται από ειδικούς αδένες, τους μαστούς. Είναι η πιο εξελιγμένη ομάδα ζώων, καθώς έχουν μεγάλο μέγεθος εγκεφάλου, αναπτυγμένο νευρικό σύστημα και αυξημένη νοημοσύνη. Πρόγονός τους ήταν ένα είδος ερπετού, το οποίο έζησε πριν από 155 εκατομμύρια χρόνια.

Η ομοταξία των θηλαστικών θεωρείται η πιο εξελιγμένη ομοταξία του ζωικού βασιλείου γιατί: •Έχουν αυξημένη νοημοσύνη •Έχουν ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα •Ο εγκέφαλος τους έχει μεγάλο μέγεθος •Παρουσιάζουν εξειδίκευση σε όλα τα όργανα τους

Σα ελουροθδοί είναι Κθλαςτικά, ςαρκοφάγα ηϊα. Είναι γριγορα και ευλφγιςτα για να πιάνουν τθ λεία τουσ όπωσ: γαηζλεσ και ελάφια! Λζνε ο βαςιλιάσ των ηϊων είναι ζνα ελουροθδζσ το λιοντάρι. Μερικά από αυτά είναι: το λιοντάρι, θ τίγρθ, ο πάνκθρασ, ο μαχερόδοντασ, ο λίγκασ, το ποφμα , θ τςίτα, θ λεοπάρδαλθ, ο ιαγουάριοσ, ο γατόπαρδοσ, θ γάτα κ.α.

Τα πουλιά είναι ζώα σπονδυλωτά, που μπορούν να πετούν με τις πτέρυγες ή φτερούγες. Τα μόνα πουλιά που δεν πετούν είναι οι κότες, τα dodo και οι πιγκουίνοι. Το φαγητό τους είναι σκουλήκια και για τα Αρπακτικά είναι φίδια και μικρά ζώα.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των πτηνών είναι ασφαλώς οι πτέρυγές τους, και τα φτερά που καλύπτουν το σώμα τους. Τα φτερά αποτελούνται απ' τον κάλαμο, δηλ. το γυμνό μέρος, και τη ράχη. Τα φτερά έχουν τις ρίζες τους μέσα στο δέρμα (όπως οι τρίχες) και σχηματίζουν ένα είδος μόνωσης από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το χρώμα του φτερώματος των πτηνών ποικίλλει. Τα πτηνά γεννούν αυγά και αναπνέουν με πνεύμονες.

Έληνκν ζεκαίλεη ρσξηζκέλν ζε κέξε. Δίλαη από ηα πην δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο είδε ηνπ δσηθνύ βαζηιείνπ θαη απνηεινύληαη από πεξίπνπ 1.000.000 είδε. ΢πλήζσο ηα έληνκα γελλνύλ αβγά θαη ην επόκελν ζηάδην είλαη λα «ξίμνπλ» ην πεξίβιεκά ηνπο. Σα έληνκα πεξπαηάλε, πεηάλε ή πεηάλε θαη θάπνηα από απηά θνιπκπάλε. Σα έληνκα αγαπνύλ ηε κνλαμηά, αιιά θάπνηα έληνκα, όπσο νη κέιηζζεο, ηα κπξκήγθηα θαη νη ηεξκίηεο είλαη θνηλσληθά θαη ηνπο αξέζεη λα δνπλ ζε κεγάιεο, θαιά νξγαλσκέλεο απνηθίεο.

Τα τρωκτικά, εκτός από ελάχιστα είδη (κάστορας, καπιμπάρα) έχουν μέγεθος μέτριο ως μικρό. Το οδοντικό τους σύστημα δεν έχει κυνόδοντες, αλλά διαθέτουν ένα ζεύγος κοπτήρων στο μπροστινό μέρος των σαγονιών τους. Οι κοπτήρες αυτοί αναπτύσσονται ασταμάτητα, αλλά και φθείρονται συνεχώς. Αν η φθορά σταματήσει, οι κοπτήρες θα βγουν από το στόμα, θα τρυπήσουν τον ουρανίσκο και θα τραυματίσουν το πρόσωπο του ζώου. Για να φθείρονται τα δόντια όσο πρέπει, τα τρωκτικά ροκανίζουν συνέχεια όχι μόνο την τροφή τους, αλλά και όλες τις ζωικές, φυτικές και ανόργανες ύλες.

Χαξαθηεξίδνληαη από ηελ αλαπλνή αέξα, ηε γέλλεζε θειπθσηώλ απγώλ (κε εμαίξεζε θάπνησλ θηδηώλ πνπ γελλνύλ δσληαλά κηθξά) θαη έρνπλ δέξκα πνπ θαιύπηεηαη κε θνιίδεο ή απνθύζεηο. Σα εξπεηά ζεσξνύληαη όηη έρνπλ ςπρξόαηκν κεηαβνιηζκό. Είλαη ηεηξάπνδα (ή έρνπλ ηέζζεξα πιεπξά ή πξνέξρνληαη από ηεηξάπνδνπο πξνγόλνπο). Σα ζύγρξνλα εξπεηά θαηνηθνύλ ζε θάζε ήπεηξν κε εμαίξεζε ηελ Αληαξθηηθή. Σα εξπεηά αλαπλένπλ κε ηνπο πλεύκνλέο ηνπο όπσο ηα πηελά, ηα ζειαζηηθά θαη ηα ακθίβηα. Δπίζεο έρνπλ ζθειεηό, ζέξλνληαη κε ηελ

ΨΑΡΙΑ Σα ψάρια ηουν ςτο νερό και ζχουν βράχια για να αναπνζουν. Ζχουν ςκελετό ζχουν και πτερφγια για να κινοφνται ευκολότερα ςτο νερό και το ςϊμα τουσ ζχει λζπια.

Σα καιάθηα (Mollusca) απνηεινύλ κηα ηεξάζηηα ζπλνκνηαμία δώσλ, ηελ πνιππιεζέζηεξε ζπλνκνηαμία κεηά ηα αξζξόπνδα, κε πάλσ από 100.000 είδε. ΢ηα καιάθηα πεξηιακβάλνληαη δηάθνξα είδε όπσο ηα ζαιηγθάξηα, νη αρηβάδεο, ηα θαιακάξηα θαη ηα ρηαπόδη, πνπ από εμειηθηηθήο άπνςεο είλαη από ηα πην εμειηγκέλα αλάκεζα ζηα αζπόλδπια. Ενπλ θαηά πιεηνλόηεηα ζην λεξό, ζπλήζσο ζηε ζάιαζζα, ηνπο σθεαλνύο αιιά θαη ζε γιπθό λεξό.

ΠΑΡΑ ΚΑΣΩ ΘΑ ΓΔΗΣΔ ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΑ ΕΩΑ, ΤΠΟ ΔΞΑΦΆΝΗ΢Ζ....

Σα ηϊα υπό εξαφάνιςθ είναι αυτά που κινδυνεφουν να χακοφν από πετρζλαιο και από φυςικζσ καταςτροφζσ που προκαλεί ο άνκρωποσ. Μερικά από αυτά είναι: το κόκκινο ελάφι, το τςακάλι, το dodo, το δελφίνι, θ χελϊνα καρζτακαρζτα, το χρυςό τςακάλι, θ καφζ αρκοφδα, θ φϊκια μονάχουσ-μονάχουσ , θ λευκι τίγρθ, το λευκό λιοντάρι κ.α.

Μία αθόκε λεθξή ρειώλα Καξέηα- Καξέηα, ε δεύηεξε ην ηειεπηαίν δηήκεξν, εληνπίζηεθε λεθξή ζηελ Κπαλή Αθηή ηεο Πξέβεδαο. Ζ ρειώλα δπζηπρώο, παξόηη δελ έθεξε ζεκάδηα από ρηππήκαηα, ήηαλ ηειηθά λεθξή θαη νη ιηκεληθνί πνπ έθηαζαλ ζην ζεκείν ζπγθέληξσζαλ ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηα απνζηείινπλ καδί κε θσηνγξαθηθό πιηθό ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. ΢ύκθσλα κε ην δειηίν εθζαιάζζσζεο πξόθεηηαη γηα κηα ζειπθή ρειώλα κήθνπο πεξίπνπ ελόο κέηξνπ ε νπνία δελ έθεξε ζεκείν αλαγλώξηζεο. Αλάινγε πεξίπησζε θαηαγξάθεθε ην ηειεπηαίν δηήκεξν θαη ζην Μνλνιίζη.

Σο χρυςό τςακάλι ι Canis aureus είναι ζνα ςαρκοφάγο, απειλοφμενο ηϊο που κινδυνεφει από παράνομο κυνιγι και καταςτροφζσ των δαςϊν. Σρζφεται από νεκρά ηϊα, ποντίκια, βατράχια, αμφίβια, φροφτα και καρποφσ. Είναι 15 κιλά, γεννάει 3-6 μικρά, ζχει μικοσ 88-96 εκατοςτά και υπάρχουν περίπου 100 ςτθν Θπειρϊτικθ Ελλάδα και ςτθ ΢άμο.

Φϊκια μονάχουσν κήθνο ησλ ελήιηθσλ δώσλ θπκαίλεηαη μονάχουσ κεηαμύ 2-3 κέηξσλ, ελώ ην βάξνο ηνπο θζάλεη έσο θαη ηα 350 θηιά, κε ηα ζειπθά λα είλαη ιίγν κηθξόηεξα από ηα αξζεληθά. Σν ζώκα ηνπο θαιύπηεηαη από ζηηιπλό ηξίρσκα, κήθνπο πεξίπνπ κηζνύ εθαηνζηνύ. Σν ρξώκα ηνπο πνηθίιιεη από αλνηρηό γθξίδν θαη κπεδ ζηα ζειπθά κέρξη ζθνύξν θαθέ θαη καύξν ζηα αξζεληθά, πνιιέο θνξέο δηάζηηθην θαη κε αλνηρηόρξσκα ζεκεία ζηνλ απρέλα, ηνλ ιαηκό θαη ηελ θνηιηά. ΢ηα αξζεληθά είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο θαη επδηάθξηηε ε ιεπθή θειίδα ζηελ θνηιηά.

ΠΟΛΛΑ ΕΩΑ ΓΤ΢ΣΤΥΩ΢ ΑΠΔΗΛΟΤΝΣΑΗ….

Σν ρξπζό ηζαθάιη κνηάδεη πνιύ ζην ιύθν, αιιά είλαη κηθξόηεξν ζε κέγεζνο θαη ειαθξύηεξν, κε πην θνληά πόδηα, επηκεθπζκέλν θνξκό θαη θνληύηεξε νπξά. ΢πλήζσο έρεη κήθνο 60 κε 100 εθαηνζηά, είλαη δειαδή κηθξόηεξν από ηα άιια ηζαθάιηα. Xσξίο λα πξνζκεηξάηαη ε νπξά ηνπ, πνπ έρεη κήθνο 20 κε 30 εθαηνζηά. ζ. Σν θξαλίν ηνπ ηζαθαιηνύ κνηάδεη κε απηό ηνπ ιύθνπ, αιιά είλαη ειαθξύηεξν θαη ιηγόηεξν νγθώδεο. Η νβειηαία θαη ηληαθή αθξνινθία είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλεο, όκσο όρη ζην βαζκό πνπ είλαη ζην ιύθν. Έρεη καθξηνύο θαη κεγάινπο θπλόδνληεο, νη νπνίνη είλαη ιεπηόηεξνη από απηνί ηνπ ιύθνπ θαη νη θνπηήξεο είλαη ιηγόηεξν ηζρπξνί. Η κνπζνύδα ηνπ είλαη πην ζηελή από απηή ηνπ ιύθνπ. Η γνύλα ηνπ ην ρεηκώλα είλαη είηε θόθθηλε-γθξη κε καύξνπο ηόλνπο πνπ νθείινληαη ζε καύξεο ηξίρεο, είηε έλα θσηεηλόηεξν θόθθηλν ηεο ζθνπξηάο. Σν πξόζζην κέξνο ηεο κνπζνύδαο, ηεο πεξηνρήο γύξσ από ηα κάηηα θαη ην κέησπν είλαη θόθθηλα ηεο ζθνπξηάο θαη σρξά

Οι λευκϋσ τύγρεισ ϋχουν εξαφανιςτεύ ςτη φύςη από το 1958 και πλϋον υπϊρχουν μόνο ςε ζωολογικϊ πϊρκα. Ο χρωματιςμόσ τουσ οφεύλεται ςε ϋλλειψη μελανύνησ.

Η θαθέ αρθούδα είλαη ηο κεγαιύηερο τερζαίο ζειαζηηθό ηες Εσρώπες, κε κήθος από 1,70 έως 2 κέηρα θαη βάρος από 60 έως 250 θηιά, αλάιογα κε ηο θύιο θαη ηελ εποτή ηοσ τρόλοσ. Φσζηοιογηθά δεη περίποσ 25 τρόληα. Η ζεισθή αρθούδα γελλά θάζε δσο ή ηρία τρόληα, ζηε δηάρθεηα ηοσ τεηκέρηοσ ύπλοσ , έλα, δύο ή ζπάληα ηρία κηθρά. Τα λεογέλλεηα αρθοσδάθηα είλαη γσκλά θαη ησθιά, δσγίδοσλ κόιης 200-300 γρακκάρηα θαη ζε περίπηωζε ζαλάηωζες ηες, πεζαίλοσλ θη ασηά ζε δηάζηεκα ιίγωλ κόλωλ ιεπηώλ. Ο ειιαδηθός πιεζσζκός ηες θαθέ αρθούδας ποσ κέτρη ηολ 17ο αηώλα εθηεηλόηαλ έως ηελ Πειοπόλλεζο, αλέρτεηαη ζήκερα ζε 300 περίποσ άηοκα, θαηαλεκεκέλα ζηης ορεηλές περηοτές ηες Πίλδοσ, θσρίως, θαη ηες Ροδόπες. Η θαθέ αρθούδα δελ έτεη θσζηθούς ετζρούς, απεηιείηαη κόλο από ηολ άλζρωπο, είηε κε άκεζε ζαλάηωζε (ιαζροζερία, ηροταία αηστήκαηα) είηε κε θαηαζηροθή ηωλ βηοηόπωλ ηες (σπερεθκεηάιιεσζε δαζώλ, πσρθαγηές, ειιηπής ελεκέρωζε, αδηαθορία). Έτεη αλάγθε από εζστία, γη’ ασηό θαη θηλείηαη θσρίως ηης λστηερηλές ώρες, αποθεύγοληας ηελ επαθή κε ηολ άλζρωπο. Εάλ, παρόια ασηά ,… ζσλαληεζούκε, λα ζσκόκαζηε πως ε θαθέ αρθούδα δελ πρέπεη, ζε θακηά περίπηωζε, λα ληώζεη όηη απεηιείηαη!

Ο λφκοσ ανικει ςτθν τάξθ των ςαρκοφάγων και ςτθν οικογζνεια των κυνοειδϊν .Μπορεί να αναπτφξει ταχφτθτα που φτάνει τα 40-50 km/h, ςε μικρζσ αποςτάςεισ. ΢το μεςογειακό λφκο κυριαρχεί το καφζ τρίχωμα. Σο μικοσ του ςϊματόσ του φτάνει το 1 με 1,5 μζτρο ενϊ αυτό τθσ ουράσ δεν ξεπερνά το μιςό μζτρο. Σο φψοσ κυμαίνεται από 60 ωσ 80 cm και το βάροσ από 20 ωσ 60kg, αναλόγωσ τθν θλικία, το φφλο ακόμθ και τον τφπο του ενδιαιτιματοσ. Θ διάρκεια ηωισ κυμαίνεται από 8 ζωσ 16 χρόνια. Αναπαράγονται κάκε χρόνο, από Φεβρουάριο μζχρι Απρίλιο, γεννϊντασ 3-7 λυκόπουλα. Οι λφκοι οργανϊνονται ςε αγζλεσ των 3-7 ατόμων, με το κυρίαρχο ηεφγοσ Άλφα να είναι οι μόνοι λφκοι που επιτρζπεται να αναπαραχκοφν. Θ διατροφι τουσ περιλαμβάνει μεγάλα οπλθφόρα, όπωσ ελάφια και αγριογοφρουνα, αλλά και μικρότερα, όπωσ το ηαρκάδι και τα αγριόγιδα. Επίςθσ, κομμάτι τθσ διατροφισ τουσ αποτελοφν τα τρωκτικά και ςπανιότερα φυτικζσ τροφζσ.

Όπωσ και τα ϊλλα εύδη θαλϊςςιων χελωνών, η καρϋτα αναπνϋει με πνεύμονεσ. Το δϋρμα τησ καλύπτεται από φολύδεσ, ενώ το καβούκι τησ αποτελεύται από κερϊτινεσ πλϊκεσ. H μεςογειακό καρϋτα ζυγύζει περύπου 90 κιλϊ και το μόκοσ τησ φτϊνει το ϋνα μϋτρο. Τρϋφεται με θαλϊςςια φυτϊ και αςπόνδυλα -ιδιαύτερη εύναι η προτύμηςό τησ ςτισ τςούχτρεσ. Οι θηλυκϋσ Caretta caretta αφού ωριμϊςουν ςεξουαλικϊ ςε ηλικύα περύπου 30 ετών, επιςτρϋφουν κϊθε δύο χρόνια ςτον τόπο, όπου γεννόθηκαν οι ύδιεσ, για να εναποθϋςουν τα αβγϊ τουσ. –ροτιμούν τισ αμμώδεισ παραλύεσ με όπιεσ κλύςεισ και χωρύσ εμπόδια, όπου η ϊμμοσ ϋχει τα κατϊλληλα χαρακτηριςτικϊ υφόσ και μεγϋθουσ και πληρού τισ προώποθϋςεισ θερμοκραςύασ και υγραςύασ, που εύναι απαραύτητεσ για την επώαςη.

Ζ κεζνγεηαθή θώθηα κνλάρνπο κνλάρνπο είλαη ην έλα από ηα δύν ελαπνκείλαληα είδε θώθηαο κνλάρνπο κνλάρνπο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θσθηδώλ. Κάπνηε ήηαλ εμαπισκέλε ζε όιεο ηηο αθηέο ηηο Μεζνγείνπ, ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο θαη ηνπ αλαηνιηθνύ Αηιαληηθνύ. ΢ήκεξα, κε αξηζκό κηθξόηεξν από 600 δώα, ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζπαληόηεξα θαη πιένλ απεηινύκελα δσηθά είδε ηνπ πιαλήηε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο θξηζίκσο θηλδπλεύνλ κε αθαληζκό από ηελ Γηεζλή Έλσζε Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο. Ο κηζόο πεξίπνπ πιεζπζκόο, γύξσ ζηα 250-300 άηνκα, δεη ζηελ Διιάδα.

Κόκκινο ελάφι Σο κόκκινο ελάφι είναι ο πρωταγωνιςτισ τθσ πανίδασ ςτον Εκνικό Δρυμό Πάρνθκασ. Ηει και αναπαράγεται ςε φυςικό περιβάλλον ςτον ορεινό όγκο τθσ Πάρνθκασ Σο κόκκινο ελάφι υπάρχει ςε όλθ τθν ζκταςθ του Δρυμοφ. Σον χειμϊνα κατεβαίνει ςε περιοχζσ με μικρότερο υψόμετρο για αναηιτθςθ τροφισ. Σο φκινόπωρο, που είναι θ περίοδοσ αναπαραγωγισ του, οι φωνζσ των ενιλικων αρςενικϊν που καλοφν τα κθλυκά, ακοφγονται ςε όλο το βουνό.

Σν θνάια απαληάηαη ζε νιόθιεξε ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Απζηξαιίαο, από ηελ Αδειαΐδα κέρξη ην λόηην ηκήκα ηεο ρεξζνλήζνπ Κέηπ Γηνξθ, θαη ζηελ ελδνρώξα ζε βάζνο πνπ εμαξηάηαη από ηελ παξνπζία βξνρώλ πνπ κπνξνύλ λα ζπληεξήζνπλ δάζε επθαιύπηνπ, ηα θύιια ηνπ νπνίνπ απνηεινύλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ. Σα Κνάια ηεο λόηηαο Απζηξαιίαο εμνληώζεθαλ ζε κεγάιε θιίκαθα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, αιιά ν πιεζπζκόο ηνπ είδνπο αλαλεώζεθε ζε θάπνην βαζκό. ΢ήκεξα ηα θνάια είλαη ζρεδόλ απεηινύκελν είδνο.

Ο Μαυρόγυπας Ο Μαυρόγυπας είναι σπάνιο και τοπικό επιδημητικό είδος που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενο καθώς πλέον κινδυνεύει με εξαφάνιση στην Ελλάδα σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της χώρας. Το δελφύνι Το δελφίνι είναι αναμφίβολα το αγαπημένο θηλαστικό των ελληνικών θαλασσών. Στη χώρα μας απαντώνται εννέα είδη από ένα σύνολο τριάντα δύο ειδών που παρατηρούνται παγκοσμίως.

ΠΟΛΛΑ ΕΩΑ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΜΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑΞΔΝΑ! ….

Σο καλαμιδόψαρο πιρε το όνομά του από τθν χαρακτθριςτικι του μζκοδο να προςελκφει τθ λεία του, χάρθ ς’ αυτό το εξόγκωμα, μζροσ του δζρματόσ του (κεραία), ςτο κεφάλι του που λειτουργεί ςαν κζλγθτρο. Σα καλαμιδόψαρα ζχουν επίςθσ βελόνεσ που προεξζχουν από το κεφάλι τουσ και κινοφνται προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Θ κεραία ςτο κεφάλι του καλαμιδόψαρου ζχει τθν ικανότθτα να αναδεφεται με ςκοπό να μοιάηει με λεία και ζτςι να προςελκφει ςαν δόλωμα άλλα αρπακτικά. Σα καλαμιδόψαρα ηουν κυρίωσ ςε μεγάλα βάκθ των ωκεανϊν όπου δεν φτάνει το φωσ του ιλιου

Ζνα κουνζλι που μοιάηει με γάιδαρο. Σο Mara τθσ Παταγονίασ, είναι ζνα τρωκτικό που ηει ςτθν κεντρικι και νότια Αργεντινι και προτιμά τα άνυδρα βοςκοτόπια και τισ καμνϊδεισ εριμουσ. Σρζφεται κυρίωσ με γραςίδι και μπορεί να ηιςει ζωσ και 10 χρόνια. Είναι μονογαμικό ηϊο και το αρςενικό ακολουκεί πάντα το κθλυκό ςτισ εξορμιςεισ του, για να το προςτατεφει από άλλα αρςενικά.

Ο τυφλοπόντικασ με τθν παράξενθ αυτι μφτθ ηει ςε περιοχζσ κάτω από τθν γθ και τρζφεται με μικρά αςπόνδυλα, υδρόβια ζντομα και ςκουλικια. Είναι καλόσ κολυμβθτισ και μπορεί να αναηθτιςει τθν τροφι του ςτον πάτο λιμνϊν και χειμάρρων. Όπωσ άλλοι τυφλοπόντικεσ, το ηωάκι αυτό ςκάβει ςε ρθχζσ επιφάνειεσ τοφνελ για να βρει τροφι, τα οποία τοφνελ ςυχνά τον οδθγοφν κάτω από το νερό των ποταμϊν Σα ιδιαίτερα ευαίςκθτα ρινικά του πλοκάμια είναι καλυμμζνα με περίπου εκατό χιλιάδεσ αιςκθτιρεσ που τον προςτατεφουν και τον βοθκοφν ςτθν τροφι του. Ο τρόποσ που δθμιουργοφνται, μάλιςτα, είναι το πιο αξιοπερίεργο, αφοφ εμφανίηονται, όταν γεννιζται, ωσ ζνα πριξιμο ςτο πρόςωπο, το οποίο κάποια ςτιγμι τθσ ηωισ του ανοίγει ςαν αςτζρι γφρω από τθ μφτθ. Κα τον βρείτε ςτον ανατολικό Καναδά και τισ βορειοανατολικζσ ΘΠΑ.

‘Θ αλλιϊσ, ο Μίκυ Μάουσ τθσ εριμου. Γιατί πϊσ αλλιϊσ μπορεί να περιγράψει κανείσ αυτό το μικροςκοπικό νυκτόβιο τρωκτικό με τθν μακριά ποντικίςια ουρά, τα μακριά πίςω πόδια που το βοθκοφν να πθδά ψθλά και μακριά, όπωσ ζνα καγκουρό, και τα ιδιαίτερα μεγάλα αυτιά. Σο jerboa κυκλοφορεί ςε κάποιεσ απομακρυςμζνεσ, εριμουσ κα λζγαμε, περιοχζσ τθσ Κίνασ και τθσ Μογγολίασ, ενϊ μεγάλο ποςοςτό από αυτά διαςϊηεται ςε προςτατευμζνεσ περιοχζσ τθσ Μογγολίασ Πολφ λίγα πράγματα είναι γνωςτά για αυτό το παράξενο είδοσ, πζραν ίςωσ από τθσ ιδιαίτερθσ προςταςίασ που απαιτείται γι’ αυτό, ςφμφωνα με τθν EDGE, ενϊ περιςςότερθ ζρευνα αναμζνεται να διεξαχκεί μετά το πρϊτο βίντεο που κυκλοφόρθςε πριν ζνα χρόνο και το δείχνει ςτθν κακθμερινότθτά του.

Είναι που είναι θ αντιλόπθ από μόνθ τθσ παράξενο ηϊο, το είδοσ Saiga, ζνα από αυτά που κινδυνεφουν όςο λίγα από εξαφάνιςθ ςφμφωνα με τον οργανιςμό IUCN, είναι ζνα πραγματικά αξιοπερίεργο, αλλά ςυμπακζςτατο κατά τ’άλλα κθλαςτικό. Τπολογίηεται ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ Saiga ςτον πλανιτθ είναι περί τισ 50.000 ςιμερα, τα περιςςότερα εκ των οποίων ηουν ςε περιοχζσ τθσ Ρωςίασ, του Καηακςτάν και ςε δφο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ τθσ Μογγολίασ. Σο φψουσ του κυμαίνεται από 600 με 800 εκατοςτά και το βάροσ τουσ από 36 ζωσ 63 κιλά, ενϊ το προςδόκιμο ηωισ τουσ δεν ξεπερνά τα 10 χρόνια. Σα ανδρικά saiga είναι μεγαλφτερα από τα κθλυκά και ζχουν κζρατα, τα οποία χρθςιμεφουν ςε κάποιο παραδοςιακό κινζηικο φάρμακο, γι’αυτό και κινδυνεφουν από λακροκθρία. Ενδιαφζρον αποτελεί το γεγονόσ ότι τα Saiga χρονολογοφνται από τθν εποχι των παγετϊνων!

Κάποιοι το χαρακτθρίηουν ωσ το πλζον παράξενο ηϊο ςτον πλανιτθ. Εμείσ, όμωσ, επιλζξαμε να του δϊςουμε τθν τρίτθ κζςθ, αφενόσ γιατί ζχει πλζον πολυφωτογραφθκεί και πολυςυηθτθκεί, αφετζρου γιατί… δεν ζχετε ακόμα δει τα άλλα δφο. Ο πλατφπουσ μοιάηει με ζνα πλάςμα που δθμιουργικθκε από μζρθ άλλων διαφορετικϊν ηϊων. Με τθν ίςια, καςτόρινθ ουρά του, πτερφγια και γοφνα που κυμίηουν φϊκια, και ζνα μεγάλο ράμφοσ πάπιασ, δεν μασ κάνει εντφπωςθ που ο πλατφπουσ ζκανε τουσ πρϊτουσ επιςτιμονεσ που τον εξζταςαν να δυςαναςχετιςουν Πίςτεψαν, μάλιςτα, προσ ςτιγμιν, πωσ το είδοσ αυτό αποτελοφςε κάποιο κακόγουςτο αςτείο ι κάποιο γενετικό πείραμα. Κι αν θ εμφάνιςι του ςασ φαίνεται παράξενθ, μάκετε για το αναπαραγωγικό του ςφςτθμα: Είναι το ζνα από τα δφο μοναδικά κθλαςτικά ςτον πλανιτθ που γεννά αυγά! (το άλλο είναι θ ζχιδνα, ενδθμικό τθσ Αυςτραλίασ). Ποφ κα το δείτε; ΢ε ποτάμια και λίμνεσ με κινοφμενα νερά τθσ νοτιοανατολικισ Αυςτραλίασ, ενϊ για μία πιο ςίγουρθ faceto-face ςυνάντθςθ, μπορείτε να κλείςετε κάποια οργανωμζνθ εξόρμθςθ ςτθν περιοχι με τθν Platypus EcoTours.

Πιρε το όνομά του από τθν Άγκυρα τθσ Σουρκίασ όπου πρωτοβρζκθκε και είναι ζνα από τα παλαιότερα είδθ οικόςιτων κουνελιϊν, γνωςτό για το μακρφ, απαλό του τρίχωμα. ΢ιμερα, όμωσ, δεν το βρίςκει κανείσ μόνο ςτθν Σουρκία ενϊ υπάρχουν πολλζσ παραλλαγζσ του. ΢τα μζςα του 1700, τα κουνζλια κεωροφνταν ιδιαίτερα δθμοφιλι ςτουσ βαςιλικοφσ κφκλουσ τθσ Γαλλίασ, ενϊ αυτι θ τάςθ εξαπλϊκθκε και ςε άλλα μζρθ τθσ Ευρϊπθσ. Ζτςι ςιμερα, κουνζλια τθσ Ανγκόρα που διαφοροποιοφνται κάπωσ μεταξφ τουσ ςυναντάμε ςτθν Αγγλία (όπωσ αυτό τθσ φωτογραφίασ), ςτθν Γαλλία, ςτθν Γερμανία, τθν Κίνα, τθν Ελβετία, τθν Φινλανδία κ.α Σα κουνζλια αυτά εκτρζφονται μάλιςτα για το τρομερά απαλό τρίχωμά τουσ, το οποίο πρζπει να κουρεφεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ίςωσ και κακθμερινά, για να μθν καταπίνεται από το ηϊο και βλάπτει ζτςι τθν υγεία του. Σα ηωάκια αυτά είναι ευγενικά από τθν φφςθ τουσ, αλλά δεν ςυςτινονται ωσ κατοικίδια ςε αυτοφσ που δε μποροφν να τα περιποιοφνται τακτικά, γιατί θ γοφνα τουσ είναι πολφ πυκνι και κζλει ςυνεχϊσ χτζνιςμα. Σο βάροσ τουσ κυμαίνεται από 2 ζωσ 3.5 κιλά.

Σο όνομα τα λζει όλα. Αυτό το πλάςμα, αν και όχι τόςο γιγαντιαίο (ζχει περίπου το μζγεκοσ ενόσ Γκόλντεν ριτρίβερ), ζχει δθμιουργθκεί από τθν φφςθ για να καταναλϊνει τεράςτιεσ ποςότθτεσ μυρμθγκιϊν και τερμιτϊν (περί τα 35.000 τθν θμζρα). Σα νφχια του, μικουσ 10 εκατοςτϊν, είναι τόςο δυνατά που μποροφν να διαλφςουν πετρωμζνα «βουνά» από τερμίτεσ και να τα φάνε. Ενϊ θ τεράςτια, φουντωτι ουρά του, του επιτρζπει να ιςορροπεί ςτα πίςω πόδια όταν ςκάβει για τθν τροφι του Σο δε μακρφ, ςυλλθπτιριο ρφγχοσ του, με τθν ςουβλερι γλϊςςα διευκολφνουν τον μυρμθγκοφάγο ςτο να ζχει πρόςβαςθ ςτθν τροφι του. Σο πιο περίεργο πράγμα ςε αυτό το κθλαςτικό, είναι ότι περπατά με τισ δφο μπροςτινζσ του αρκρϊςεισ, ενϊ τα νφχια του είναι γυριςμζνα προσ τα μζςα και πάνω από το ζδαφοσ. Αυτό τα βοθκάει να διατθροφνται πολφ αιχμθρά για τον βαςικό ςκοπό τουσ: τθν εκςκαφι. Μυρμθγκοφάγουσ κα δείτε ςτα δάςθ και τισ ςαβάνεσ τθσ κεντρικισ και νότιασ Αμερικισ, και δθ ςτθν δυτικι Βραηιλία.

Zώα Τα ζώα αξίζουν προστασία, αγάπη, φροντίδα και ότι αξίζουμε και εμείς γιατί ο Θεός έπλασε το ζώο μαζί με τον άνθρωπο και δεν είπε ποιος έχει το κουμάντο.

Ηωάκια!!!

Σο Περιβάλλον είναι τα φυτά,ω τα δζντρα , το γραςίδι, ο ουρανόσ, το νερό και πάνω απ’ όλα θ Φφςθ μασ. Όμωσ οι άνκρωποι με τθν γιγάντια ρφπανςθ τθν καταςτρζφουν. Ζτςι γίνονται φυςικζσ καταςτροφζσ. Ευτυχϊσ όμωσ κάποιοι άνκρωποι νοιάηονται για τθ Φφςθ γιατί υπάρχει θ Ανακφκλωςθ. Κωνςταντίνοσ Άντςοσ Μεκερίδθσ Βαςίλειοσ

O αζρασ δθμιουργικθκε από τθν αρχι τθσ γθσ μαηί με με το νερό, δθλαδι τθν κάλαςςα. Μετά το ζδαφοσ και φςτερα οι άνκρωποι με τα ηϊα και τα μυρμιγκια. Μετά ο άνκρωποσ άρχιςε να καταςτρζφει το περιβάλλον φτιάχνοντασ διάφορα εργοςτάςια και φουγάρα. Από τότε όλα πιγαιναν ςτραβά.

΢τθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ οφείλεται θ φπαρξθ ηωισ, εφόςον ςε αυτιν οφείλονται θ απορρόφθςθ μεγάλου τμιματοσ τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ και θ μείωςθ τθσ διαφοράσ των ακραίων κερμοκραςιϊν που κα υπιρχαν μεταξφ θμζρασ και νφχτασ χωρίσ αυτιν.

Σσμέπειεπ ςηπ αςμξρταιοικήπ ούπαμρηπ Η ούπαμρη ςηπ αςμόρταιοαπ απξςελεί ρξβαοό σγειξμξμικό, πεοιβαλλξμςικό, κξιμχμικό και ξικξμξμικό ποόβλημα, γιαςί ςα αέοια πξσ ςη οσπαίμξσμ, όπχπ ςξ διξνείδιξ ςξσ άμθοακα έυξσμ ρξβαοέπ ρσμέπειεπ, όπχπ ςημ σπεοθέομαμρη ςηπ γηπ, αμαπμεσρςικά ποξβλήμαςα και άλλα ποξβλήμαςα σγείαπ. Ναι, έχεις δίκιο Λέωμ Σίμπα! Γατόπαρδε Tέμπο σου χαρίζω τημ ζωή, λόγο γιατί τα ζώα πετούμ στομ παμέμορφο αέρα!

Η αηκόζθαηξα είλαη έλα ζηξώκα αεξίσλ πνπ πεξηβάιιεη ηε γε καο. Χσξίο απηό ην ζηξώκα ε γε καο ζα ήηαλ ηόζν θξύα πνπ ζρεδόλ ηίπνηα δελ ζα κπνξνύζε λα δήζεη. Θα ήηαλ έλαο παγσκέλνο πιαλήηεο. Η αηκόζθαηξά καο κάο θξαηά δσληαλνύο θαη δεζηνύο. ΣΗ ΘΑ ΢ΤΝΔΒΑΗΝΔ ΑΝ ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΟΠΗΟ…... ΑΝ ΓΗΝΟΣΑΝ…

1 . Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ είναι θ ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ, δθλαδι θ προςκικθ ουςιϊν (ρφπων) ςτθν ατμόςφαιρα που υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ δε κα υπιρχαν. ΢τθ ςφγχρονθ εποχι, ςυχνά θ ρφπανςθ είναι αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ.

Ζχετε παρατθριςει ότι ςτθν εξοχι ο αζρασ μυρίηει διαφορετικά από ότι ςτισ πόλεισ; Αυτό ςυμβαίνει διότι οι εξατμίςεισ των αυτοκινιτων βγάηουν καυςαζρια που είναι επικίνδυνα. Σα αζρια αυτά παράγονται από τθν καφςθ των καυςίμων ςτουσ κινθτιρεσ των καυςίμων. Αν και γίνονται προςπάκειεσ τα καφςιμα (θ βενηίνθ και το πετρζλαιο) να γίνουν καλφτερα και οι κινθτιρεσ βελτιϊνονται για να καίνε λιγότερο, όςο υπάρχουν αυτοκίνθτα που λειτουργοφν με βενηίνθ ι πετρζλαιο θ μόλυνςθ από αυτά κα είναι ςθμαντικι. Όμωσ τοξικά αζρια παράγονται και από τα εργοςτάςια αλλά και από τισ μονάδεσ τθσ ΔΕΘ που χρθςιμοποιοφν άνκρακα για τθν παραγωγι ενζργειασ.

Κίνδυνοσ 2 ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Ζνα από τα ςοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλιματα με πλανθτικζσ επιπτϊςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει θ ανκρωπότθτα ςτθ ςφγχρονθ εποχι είναι θ εντατικοποίθςθ του φαινομένου του θερμοκηπίου. Φαινόμενο του κερμοκθπίου αποκαλείται θ φυςικι διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ των κερμοκραςιακϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ.

Τo θαηκόμεκμ ημο ζενμμθεπίμο είκαη μηα θοζηθή δηαδηθαζία. Τμ πνεηαδόμαζηε γηα κα δηαηενμύμε ηε Γε μαξ δεζηή, ώζηε κα οπάνπεη δςή θαη ακάπηολε. Δίπςξ αοηό, ε Γε ζα ήηακ θνύα πενίπμο -20 oC, θαη δεκ ζα μπμνμύζε κα οπάνπεη δςή. Ακηηζέηςξ, ε μέζε ζενμμθναζία ηεξ Γεξ δηαηενείηαη ζημ επίπεδμ ηςκ 15 oC, πάνε ζημ θαηκόμεκμ αοηό. Τα αένηα ημο ζενμμθεπίμο (πμο πενηιαμβάκμοκ θονίςξ ημ CO2 θαη ημοξ οδναημμύξ) ζπεμαηίδμοκ έκα 'ζηνώμα' πάκς από ημ έδαθμξ ηεξ Γεξ ζε έκα μνηζμέκμ ύρμξ, ώζηε αθμύ επηηνέρμοκ κα εηζέιζεη ε οπένοζνε αθηηκμβμιία ημο ήιημο, αοηή απμννμθάηαη θαηά έκα μένμξ από ηε Γε θαη ηεκ αημόζθαηνα. Εκ ζοκεπεία ε οπόιμηπε αθηηκμβμιία ηεκ επακεθπέμπεη ε Γε, πμο έκα ημήμα ηεξ θεύγεη πνμξ ημ δηάζηεμα θαη ημ οπόιμηπμ εγθιςβίδεηαη από ημ ζηνώμα ηςκ αενίςκ ημο ζενμμθεπίμο.

Σα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία αφξθςθ ςτθ ςυγκζντρωςθ αρκετϊν αερίων του κερμοκθπίου και ειδικότερα του διοξειδίου του άνκρακα. Σα τρία τζταρτα τθσ ανκρωπογενοφσ παραγωγισ διοξειδίου του άνκρακα, οφείλεται ςε χριςθ ορυκτϊν καυςίμων (παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, μεταφορζσ, βιομθχανία, οικιςτικόσ τομζασ κλπ) ενϊ το υπόλοιπο μζροσ προζρχεται από αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτο ζδαφοσ, κυρίωσ μζςω τθσ αποδάςωςθσ.

1. Με τθ βελτίωςθ τθσ εν γζνει ενεργειακισ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων και τθσ ςυνακόλουκθσ εξοικονόμθςθσ καυςίμων. 2. Με τθν κατανάλωςθ καυςίμων φιλικότερων προσ το περιβάλλον, που πρακτικά ςθμαίνει κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου/υγραερίου, αντί ντιηελ, αντί μαηοφτ, αντί ςτερεϊν καυςίμων 3. Με τθ αξιοποίθςθ και χριςθ εξελιγμζνων παραγωγικϊν διαδικαςιϊν που από τθ φφςθ τουσ περιορίηουν τισ εκπομπζσ ρφπων. Για το λόγο αυτό, κα δοφµε πϊσ θ πολιτεία µεριµνά για τθν προςταςία των πολιτϊν και τι µζτρα κεςπίηει µε ςτόχο τθ µείωςθ τθσ ατµοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Σζλοσ, κα αναλφςουµε πϊσ ο κακζνασ µασ µπορεί να ςυµβάλλει ςτθν καταπολζµθςθ του προβλιµατοσ αυτοφ, προκειµζνου να βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ ηωισ µασ.

ΕΕΕ συσροκέυαλε Μας μολύνοσν!!! Θα κάνεις κάτι!!!

Οηθοιογηθά προβιήκαηα ή περηβαιιοληηθά προβιήκαηα νλνκάδνληαη νη δηαηαξαρέο ζηε γήηλε βηόζθαηξα θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ νη νπνίεο ζπλεζίδεηαη λα απνδίδνληαη ζηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. Σηνλ βαζκό πνπ ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα απεηινύλ ηελ επηβίσζε ελόο πιεζπζκνύ, νδεγνύλ ζε κία οηθοιογηθή θρίζε. Ωζηόζν νη νηθνινγηθέο θξίζεηο κπνξεί λα έρνπλ θαη θπζηθά αίηηα.

Πιένλ ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά θξίζηκε ε θαηάζηαζε ησλ ζαιαζζώλ. Η γεσξγία κε ηα ιηπάζκαηα, ε βηνκεραλία κε ηα απόβιεηα θαη νη θαηνηθίεο κε ηα ιύκαηα, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα δηδαληνθηόλα έρνπλ κνιύλεη ηα ππόγεηα πδξνθόξα θνηηάζκαηα, κε απνηέιεζκα λα έρεη κεησζεί ε πνζόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θαη λα θαζίζηαληαη νη ζάιαζζεο ιηγόηεξν θαηάιιειεο γηα ηελ πδξόβηα δσή. Τν πξόβιεκα επηδεηλώλεηαη από ηελ ππεξεληαηηθή αιηεία.

1. Οη άλζξσπνη πεηώληαο ζθνππίδηα ζηηο ζάιαζζεο, κε ηα πεηξειαηνθόξα, ηα εξγνζηάζηα θαη ηα απόβιεηα ηνπο πνπ ξίρλνπλ πνπ δελ πξνζέρνπλ... κνιύλνπλ ηηο ζάιαζζεο θαη νη ζπλέπηεο είλαη όηη πεζαίλνπλ ηα ςάξηα θαη κεηά όιν ην πεξηβάιινλ.

Η έιιεηυε λερού, όπσο είλαη θπζηθό, δε βαζαλίδεη κόλν ηελ Ειιάδα θαη ηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο. Σε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε κεγάιεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ ζηαδηαθά όιν θαη κεγαιύηεξν πξόβιεκα κε ηελ επάξθεηα ηνπ λεξνύ. Όιν θαη περηζζόηεροη άλζρφποη θαηαλαιώλοσλ τρόλο θαη θόπο γηα λα βροσλ θαη λα θαηαλαιώζοσλ λερό. Αλζξώπνη πεζαίλνπλ από δίςα, επεηδή δελ έρνπλ λα πιεξώζνπλ γηα κία εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνύ πδάησλ, γηα έλα δίθηπν πδξνδόηεζεο. Επεηδή, ζε ηειηθή αλάιπζε, δελ έρνπλ λα πιεξώζνπλ γηα έλα πνηήξη λεξό.

Παξάιιεια κε ηελ ιεηςπδξία ζηα επηθαλεηαθά λεξά, ρεηξόηεξε ίζσο είλαη ε θαηάζηαζε ζηνπο ππόγεηνπο πδξνθόξνπο νξίδνληεο όπνπ ε ζηάζκε έρεη πέζεη ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Τν πξόβιεκα απηό ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ πθαικύξσζε ησλ εδαθώλ θαη ππόγεησλ πδξνθνξέσλ. Παξάιιεια κε ηελ ιεηςπδξία πνπ νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελείο παξάγνληεο ηα πξνβιήκαηα εληείλνληαη ιόγσ ηεο παξαηεξνύκελεο μεξαζίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ.

Πνζόηεηεο πεηξειαίνπ πνπ ιόγσ αηπρήκαηνο ή αλζξώπηλεο ακέιεηαο δηαξξένπλ θαη εμαπιώλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, απνηειώληαο κία από ηηο ζνβαξόηεξεο αηηίεο ξύπαλζεο θαη θαηαζηξνθήο ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ζηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ. Πεηξειαηνθειίδεο κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από αηπρήκαηα ζε πεηξειαηνθόξα δεμακελόπινηα, από ηνλ παξάλνκν θαζαξηζκό ησλ δεμακελώλ θαπζίκνπ ησλ πινίσλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα θαη ηελ απόξξηςε ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιηπαληηθώλ θαη ππνιεηκκάησλ θαύζεο, από αηπρήκαηα ζε εμέδξεο ππνζαιάζζησλ γεσηξήζεσλ πεηξειαίνπ θ.ιπ. Η Ειιάδα δηαηξέρεη κεγάιν θίλδπλν από ηε δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ησλ πεηρειαηοεηδώλ.

Η αιόγηζηε θαη θαηαζηξνθηθή αιηεία ζπκβαίλεη παληνύ! Απνηειεί ίζσο ηε κεγαιύηεξε απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ειιεληθέο ζάιαζζεο θαη ε αιηεπηηθή καο νηθνλνκία, κε κεγάια αιηεπηηθά ζθάθε, όπσο νη κεραλόηξαηεο λα θαηαζηξέθνπλ ην βπζό αθήλνληαο ειάρηζηε δσή πίζσ ηνπο. Κάζε ρξόλν κόλν από ηηο κεραλόηξαηεο, ηα κε δεκνθηιή ςάξηα πνπ πεηηνύληαη πίζσ ζηε ζάιαζζα λεθξά, μεπεξλνύλ ηνπο 15.000 ηόλνπο. Πξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα ζπαηάιε δσήο, κε απνηέιεζκα ην 65% ησλ ςαξηώλ ηεο ρώξαο καο ήδε λα ππεξαιηεύεηαη.

Καζαρές Θάιαζζες ηώρα! .... Φίιφλ Κακποσρίδες Άρες Τζειεπίδες Χρήζηος - Μαρία

Σα ψθλότερα βουνά, αλλά και βουνά που βρίςκονται πιο κοντά ςτουσ πόλουσ τθσ Γθσ, ζχουν τμιματα που ειςζρχονται ςε πιο κρφα ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ. Ζτςι, αυτά τα βουνά είναι πιο επιρρεπι ςτθ δθμιουργία παγετϊνων και ςτθ διάβρωςθ μζςω παγετοφ. Σζτοιεσ διαδικαςίεσ δθμιουργοφν τισ χαρακτθριςτικζσ κορυφογραμμζσ των βουνϊν.

Σο ζδαφοσ προιλκε από τθν αποςάκρωςθ (διάβρωςθ) των πετρωμάτων τθσ γιινθσ επιφάνειασ. Θ αποςάκρωςθ αυτι οφείλεται ςε πολλζσ αιτίεσ: ΢τθ κάλαςςα, τθ βροχι, τον ιλιο, το κρφο, τον αζρα, τα φυτά και τα ηϊα. Σο ζδαφοσ, όταν δεν καλλιεργείται, πλουτίηεται ακατάπαυςτα: Σα αυτοφυι φυτά (χόρτα, κάμνοι, δζντρα) με τισ ρίηεσ τουσ το αποςακρϊνουν κάκε μζρα και το πλουτίηουν με τροφζσ που παίρνουν απ' τον αζρα (άηωτο κλπ.) και με τα φφλλα τουσ και τουσ κορμοφσ τουσ, που, όταν ςαπίηουν, μεταβάλλονται ςε τροφζσ για τα νζα φυτά.

Δάςοσ είναι κάκε βιοκοινότθτα , ςτθν οποία ηουν άγρια φυτά και ηϊα. Σο δάςοσ μασ προςφζρει οξυγόνο, πρϊτεσ φλεσ, νερό, αναψυχι. Μασ προςτατεφει από τισ μεγάλεσ εκπομπζσ CO2 και από τισ πλθμμφρεσ Ωο δάζνο ή δαζηθό νηθνζύζηεκα λνείηαη ην νξγαληθό ζύλνιν άγξησλ θπηώλ κε μπιώδε θνξκό πάλσ ζηελ αλαγθαία επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηα νπνία, καδί κε ηελ εθεί ζπλππάξρνπζα ρισξίδα θαη παλίδα, απνηεινύλ κέζσ ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζήο ηνπο, ηδηαίηεξε βηνθνηλόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα) θαη ηδηαίηεξν θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). Δαζηθή έθηαζε ππάξρεη όηαλ ζην παξαπάλσ ζύλνιν ε άγξηα μπιώδεο βιάζηεζε, πςειή ή ζακλώδεο, είλαη αξαηά

ΠΕΡΙ-Α΢ΣΙΚΑ ΔΑ΢Θ 1. Περιβάλουν τα αςτικά κζντρα και είναι ολοκλθρωμζνα οικοςυςτιματα που αποτελοφν βιότοπο τθσ άγριασ ηωισ. 2. ΢υγκρατοφν το νερό τθσ βροχισ και το ζδαφοσ προςτατεφοντασ τισ πόλεισ από τισ πλθμμφρεσ και τισ κατολιςκιςεισ. 3 .Κακαρίηουν τθν ατμόςφαιρα από τθ ςκόνθ τθσ πόλθσ.

Οικολογία κάντε παιδιά! Μη πετάτε σκουπίδια κάτω Βάλτε τα μέσα στο κάδο! Ανακφκλωςε κι εςφ! Βάλε χρϊμα ςτθ ηωι Θ ανακφκλωςθ μασ προςκαλεί για μια πολθ κακαρι! ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΣ΢ΑΒΙΑ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΠΑΝΣ΢ΙΔΟΤ

1. Αιτίεσ που προκαλοφν τθ φωτιά Από ςτατιςτικζσ, ζχουν εξακριβωκεί ο αιτίεσ που προκαλοφν τισ πυρκαγιζσ. Βαςικό αίτιο, είναι θ αμζλεια και θ απροςεξία. 1. Κάψιμο ξερϊν χόρτων, καλαμιϊν 2. Κάψιμο Θάμνων για τθ διευκόλυνςθ τθσ βοςκισ 3. Εγκατάλειψθ φωτιάσ 4. Αναμμζνα τςιγάρα ι ςπίρτα 5. Κάψιμο ςκουπιδιϊν 6. ΢πινκιρεσ από μθχανιματα

Αν θ φωτιά είναι μεγάλθ και εςφ δεν μπορείσ να κάνεισ τίποτα: 1. Ηιτθςε βοικεια από τουσ γείτονεσ 2. Ειδοποίθςε τθν πλθςιζςτερθ Αρχι (Πυροςβεςτικι Τπθρεςία 199 ) Όταν φτάςουν τα πυροςβεςτικά αεροπλάνα, απομακρφνςου από τθν φωτιά τουλάχιςτον 300 μζτρα.

Καταςτρζφοντασ τα δάςθ δεν μποροφμε να αναπνεφςουμε πολφ καλά όπωσ και αλλά πολφ κακά πράγματα. Δεν είναι κάλο να καταςτρζφουμε τα δάςθ γιατί επιβαρφνεται θ ιδία μασ θ ηωι. Σο δάςοσ ζχει ανεκτίμθτθ αξία. Πάνο από όλα ,όμωσ, είναι ζνασ τεράςτιοσ μθχανιςμόσ που δουλεφει αςταμάτθτα και φιλτράρει τον αζρα χαρίηοντασ τθν ατμόςφαιρα οξυγόνο. Κα ζχεισ ακοφςει, αλϊςτε, ότι τα δζντρα απορροφοφν το διοξείδιο του άνκρακα, το αζριο που ευκφνεται για το φαινόμενο του κερμοκθπίου, τθν υπερκζρμανςθ δθλαδι του πλανιτθ. Σα δάςθ, και θ ηωι μζςα ςε αυτά, είναι πολφτιμα, αλλά δεν πρζπει να ξεχνάσ ότι είναι πολφ ευαίςκθτα.

2. Ο διαμελιςμόσ του Δάςουσ: αποτελεί ζναν ςθμαντικό κίνδυνο επειδι διαςπά τθ ςυνζχεια του δαςικοφ τάπθτα μειϊνοντασ ζμμεςα τισ δυνατότθτεσ ανταλλαγισ γενετικοφ υλικοφ. Επιπλζον, με το διαμελιςμό του δάςουσ μειϊνεται ςθμαντικά θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ και αναηιτθςθσ τροφισ για πολλά ηωικά είδθ που, με τον περιοριςμό του βιότοπου τουσ, κινδυνεφουν να εξαφανιςκοφν.

3. Οι κακζσ καταςκευζσ ζργων υποδομισ: γνωςτό οπτικό φαινόμενο ςτα δάςθ οι κακοκαταςκευαςμζνοι δαςικοί δρόμοι που προκαλοφν ανοικτζσ πλθγζσ ςτα δαςικό ςφςτθμα αυξάνοντασ τθ διάβρωςθ και περιορίηοντασ ςθμαντικά τισ δαςικζσ επιφάνειεσ γφρω τουσ με τισ απαράδεκτζσ ­εκχωματϊςεισ και ρίψεισ μπαηϊν.

Σι είναι ανακφκλωςθ; Θ ανακφκλωςθ μειϊνει τθν κατανάλωςθ πρϊτων υλϊν και τθν χριςθ ενζργειασ και ωσ εκ τοφτου τισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. Θ ανακφκλωςθ αποτελεί μια βαςικι ζννοια τθσ ςφγχρονθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. Σα ανακυκλϊςιμα υλικά, αποκαλοφμενα μποροφν να προζλκουν από πολλζσ πθγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςπιτιϊν, των δθμόςιων υπθρεςιϊν και των βιομθχανιϊν.

Σι μποροφμε να ανακυκλϊςουμε? Μπαταριεσ Χαρτί Πλαςτικό , Αλουμίνιο , Γυαλί Θλεκτρικά και θλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια Εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ Μικροςυςκευζσ που διευκολφνουν τθ ηωι (κλιματιςτικά, φωτιςτικά είδθ, ςυςκευζσ τθλεπικοινωνίασ κλπ.) Προϊόντα εικόνασ και ιχου Μεγάλεσ οικιακζσ ςυςκευζσ (ψυγεία, πλυντιρια κλπ.), Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ( +φάρμακα) Όργανα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου ΢υςκευζσ αυτόματθσ διανομισ Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ Καταλφτεσ εξάτμιςθσ οχθμάτων Φαγθτά (λίπαςμα)

Διιάδα ΟΛ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΛ ΢ηελ ηξόπνπο: πξαγκαηνπνηνύκε ηελ αλαθύθισζε κε ηνπο εμήο •Μπιε Κάδνη Αλαθύθισζεο ΢ηνπο θάδνπο απηνύο ελαπνηίζεηαη θάζε είδνο αλαθπθιώζηκεο ζπζθεπαζίαο εθηόο από ηα εηδηθά απνξξίκκαηα. Σα αλαθπθιώζηκα πιηθά απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο απηνύο ρσξίο λα είλαη ζε ζαθνύιεο, ελώ ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (πρ. ραξηνθηβώηηα) νθείινπλ λα είλαη ζπκπηεζκέλα, ώζηε λα κελ θαηαιακβάλνπλ πνιύ ρώξν. Οη θάδνη απηνί πξννξίδνληαη κόλν γηα αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζε απηνύο θνηλά απνξξίκκαηα. Ζ απνθνκηδή ησλ θάδσλ απηώλ είλαη θαζεκεξηλή. Οη θάδνη αδεηάδνπλ ζε εηδηθά νρήκαηα θαη ηα πιηθά νδεγνύληαη ζην Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Τιηθώλ, όπνπ δηαρσξίδνληαη θαη πξνσζνύληαη πξνο αλαθύθισζε. •Κέληξα αληαπνδνηηθήο αλαθύθισζεο Τπάξρνπλ 30 νινθιεξσκέλα θέληξα αληαπνδνηηθήο αλαθύθισζεο ζε πιαηείεο ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ, ζηα νπνία ζπιιέγνληαη μερσξηζηά πιαζηηθά κπνπθάιηα, γπάιηλα κπνπθάιηα, κεηαιιηθνί πεξηέθηεο, ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο θαη εηδηθά απνξξίκκαηα, όπσο θηλεηά ηειέθσλα θαη κπαηαξίεο. Με ηελ αλαθύθισζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο ζην ζύζηεκα απηό νη πνιίηεο είηε θεξδίδνπλ εθπησηηθά θνππόληα, είηε θάλνπλ δσξεά ην ρξεκαηηθό πνζό ππέξ θνηλσληθώλ ζθνπώλ.

ΣΛ ΔΕΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΟΤΜΕ ΢ΣΟΤ΢ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΤ΢ Τλικά που ανικουν ςε άλλα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ: μπαταρίεσ, κάκε είδουσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ελαςτικά, μζταλλα, ροφχα, παποφτςια, πλαςτικά δοχεία από λάδια αυτοκινιτων ι από φυτοφάρμακα, οικοδομικά υλικά, ςτρϊματα, παλιά ζπιπλα, τθν παλιά δερμάτινθ τςάντα, τα οργανικά υπολείμματα των τροφϊν, τα κλαδιά από τα δζντρα. Πλαςτικζσ ςακοφλεσ Μικρά χαρτάκια, ειςιτιρια και ςκιςμζνεσ ςελίδεσ (όχι γιατί δεν ανα

Add a comment

Related presentations

Related pages

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ Παρασκευή, ... ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΑΛΑΧΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. http://fantasia23.blogspot.com/
Read more

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ... της φυλης όσο και η ουρά του. aπο φυση πρόθυμος ... ΤΑ ΖΩΑ ΣΑΣ ...
Read more

Τα ζωα ολου του κοσμου

Τα ζωα ολου του κοσμου. 36 likes. τα ζωα ειναι το ΠΑΝ!τα ζωα ειναι ζωη! ΚΑΙ ΑΝ ... Η σελίδα ...
Read more

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ ...

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Τετάρτη, ... παιχνιδιάρες και τους αρέσει η ανθρώπινη παρέα.
Read more

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Η ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ... Η όραση και η ακοή της ... από ένα αρσενικό και τα θηλυκά με ...
Read more

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ... Έχει δυνατό κεφάλι και η μουσούδα μικραίνει προς την πάντα μαύρη ...
Read more

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ...

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ... Εχει ύψος τρία πόδια και εφτά ίντσες. Η ... ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ...
Read more

animals: ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

... και η θηλυκιά τα θηλάζει μέχρι να είναι έτοιμα ... ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Read more

ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ... ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ' Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ... Χαιρετώ και όλους ...
Read more