παράξενα του ανθρωπίνου σώματος

40 %
60 %
Information about παράξενα του ανθρωπίνου σώματος
Humor

Published on February 24, 2014

Author: activistis

Source: slideshare.net

Παξαμεληέο ηνπ αλζξωπίλνπ ζώκαηνο

Τν θαγεηό ζέιεη 7 δεπηεξόιεπηα γηα λα πάεη από ην ζηόκα ζην ζηνκάρη.

Τα ανθρώπινα μαλλιά μπορούν να ζηκώζοσν βάρος 3 κιλών

Το μέζο ανδρικό μόριο είναι 3 θορές ηο μέγεθος ηοσ ανηίτειρα ηοσ άνηρα.

αντίχειρα Το κόκαλο των γουών είναι πιο σκληρό από το τσιμέντο.

Η θαξδηά κηαο γπλαίθαο ρηππάεη πην γξήγνξα από εθείλε ηνπ άληξα.

Υπάξρνπλ πεξίπνπ 1 εθαηνκκύξην βαθηήξηα ζε θάζε πόδη Οη γπλαίθεο αλνηγνθιείλνπλ ηα κάηηα δηπιάζηεο θνξέο από ηνπο άληξεο

Τν δέξκα ελόο αλζξώπνπ δπγίδεη 2 θνξέο ην βάξνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ

Τν αλζξώπηλν ζώκα ρξεζηκνπνηεί 300 κύεο κόλν γηα λα ηζνξξνπεί.

Φωξίο ζάιην θαλέλα θαγεηό δελ κπνξεί λα ρωλεπηεί ή λα δεκηνπξγήζεη γεύζε

Οι γσναίκες έτοσν ήδη ηελειώζει ηο διάβαζμα ασηού ηοσ Email.

Y LOS HOMBRES SIGUEN MIDIENDOSE EL DEDO PULGAR Οι άντρες ακόμα μετράνε το μήκος τοσ αντίτειρά τοσς

The end…

Add a comment

Related presentations

Valentine's Day Blues

Valentine's Day Blues

March 31, 2014

The big hit after Valentine's day....

Dr. mOe Anderson is a writer, dentist, humorist, and grandmother with a quick wit ...

Quadrants and you

Quadrants and you

April 3, 2014

Homestuck and South park

GORDO OU ESQUELETICO

GORDO OU ESQUELETICO

July 30, 2009

GORDO OU ESQUELETICO

Related pages

KRASOBLOG: 18 παράξενα του ανθρωπίνου σώματος

Γνωρίζατε ότι τα οστά είναι 4 φορές πιο γερά από το τσιμέντο; Ότι κατά τη ...
Read more

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ: 18 παράξενα του ανθρωπίνου σώματος

Γνωρίζατε ότι τα οστά είναι 4 φορές πιο γερά από το τσιμέντο; Ότι κατά τη διάρκεια της ...
Read more

Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος - Documents

Παρουσίαση του λογισμικού "Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος" Documents.tips.
Read more

Τα δέκα "παράλογα" του ανθρωπίνου σώματος - Ούτε που τα ...

Παράξενα; ΥΓΕΙΑ ... Τα δέκα "παράλογα" του ανθρωπίνου σώματος - Ούτε που τα φανταζόσουν!
Read more

18 παράξενες πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα

18 παράξενα του ανθρωπίνου σώματος ... Γνωρίζατε ότι τα οστά είναι 4 φορές πιο γερά από ...
Read more

Δείτε τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν δέχεται σφαίρα ...

Χρησιμοποιώντας χοιρινό κρέας ως υποκατάστατο του ανθρωπίνου σώματος, ο Greg Foot του Brit ...
Read more

Παραξενιές του ανθρωπίνου σώματος - Ακτιβιστης

ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ. Είναι αυτός που δεν διστάζει να εκφράζει την γνώμη του, συνήθως έξω και ...
Read more

Μικροφωτογραφίες του ανθρωπίνου οργανισμού - Education

×Close Share Μικροφωτογραφίες του ανθρωπίνου οργανισμού. Embed
Read more

ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΣΩΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ--The Human Body In Numbers ...

Αλήθεια, πόσο παράξενα φαίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν ασχοληθεί ...
Read more