παράξενα του ανθρωπίνου σώματος

40 %
60 %
Information about παράξενα του ανθρωπίνου σώματος
Humor

Published on February 24, 2014

Author: activistis

Source: slideshare.net

Παξαμεληέο ηνπ αλζξωπίλνπ ζώκαηνο

Τν θαγεηό ζέιεη 7 δεπηεξόιεπηα γηα λα πάεη από ην ζηόκα ζην ζηνκάρη.

Τα ανθρώπινα μαλλιά μπορούν να ζηκώζοσν βάρος 3 κιλών

Το μέζο ανδρικό μόριο είναι 3 θορές ηο μέγεθος ηοσ ανηίτειρα ηοσ άνηρα.

αντίχειρα Το κόκαλο των γουών είναι πιο σκληρό από το τσιμέντο.

Η θαξδηά κηαο γπλαίθαο ρηππάεη πην γξήγνξα από εθείλε ηνπ άληξα.

Υπάξρνπλ πεξίπνπ 1 εθαηνκκύξην βαθηήξηα ζε θάζε πόδη Οη γπλαίθεο αλνηγνθιείλνπλ ηα κάηηα δηπιάζηεο θνξέο από ηνπο άληξεο

Τν δέξκα ελόο αλζξώπνπ δπγίδεη 2 θνξέο ην βάξνο ηνπ εγθεθάινπ ηνπ

Τν αλζξώπηλν ζώκα ρξεζηκνπνηεί 300 κύεο κόλν γηα λα ηζνξξνπεί.

Φωξίο ζάιην θαλέλα θαγεηό δελ κπνξεί λα ρωλεπηεί ή λα δεκηνπξγήζεη γεύζε

Οι γσναίκες έτοσν ήδη ηελειώζει ηο διάβαζμα ασηού ηοσ Email.

Y LOS HOMBRES SIGUEN MIDIENDOSE EL DEDO PULGAR Οι άντρες ακόμα μετράνε το μήκος τοσ αντίτειρά τοσς

The end…

Add a comment

Related presentations

Related pages

KRASOBLOG: 18 παράξενα του ανθρωπίνου σώματος

Γνωρίζατε ότι τα οστά είναι 4 φορές πιο γερά από το τσιμέντο; Ότι κατά τη ...
Read more

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ: 18 παράξενα του ανθρωπίνου σώματος

Γνωρίζατε ότι τα οστά είναι 4 φορές πιο γερά από το τσιμέντο; Ότι κατά τη διάρκεια της ...
Read more

Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος - Documents

Παρουσίαση του λογισμικού "Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρώπινου Σώματος" Documents.tips.
Read more

Τα δέκα "παράλογα" του ανθρωπίνου σώματος - Ούτε που τα ...

Παράξενα; ΥΓΕΙΑ ... Τα δέκα "παράλογα" του ανθρωπίνου σώματος - Ούτε που τα φανταζόσουν!
Read more

18 παράξενες πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα

18 παράξενα του ανθρωπίνου σώματος ... Γνωρίζατε ότι τα οστά είναι 4 φορές πιο γερά από ...
Read more

Δείτε τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα όταν δέχεται σφαίρα ...

Χρησιμοποιώντας χοιρινό κρέας ως υποκατάστατο του ανθρωπίνου σώματος, ο Greg Foot του Brit ...
Read more

Παραξενιές του ανθρωπίνου σώματος - Ακτιβιστης

ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ. Είναι αυτός που δεν διστάζει να εκφράζει την γνώμη του, συνήθως έξω και ...
Read more

Μικροφωτογραφίες του ανθρωπίνου οργανισμού - Education

×Close Share Μικροφωτογραφίες του ανθρωπίνου οργανισμού. Embed
Read more

ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΣΩΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ--The Human Body In Numbers ...

Αλήθεια, πόσο παράξενα φαίνονται τα αποτελέσματα της έρευνας, όταν ασχοληθεί ...
Read more