ПОНЯТТЯ ПРО РІЗАННЯ МЕТАЛУ РУЧНОЮ НОЖІВКОЮ.

57 %
43 %
Information about ПОНЯТТЯ ПРО РІЗАННЯ МЕТАЛУ РУЧНОЮ НОЖІВКОЮ.
Education

Published on March 5, 2014

Author: DAL15

Source: slideshare.net

Description

План уроку 7 клас
Практична робота "Різання металів ручною ножівкою".

1 ТЕМА УРОКУ ПОНЯТТЯ ПРО РІЗАННЯ МЕТАЛУ РУЧНОЮ НОЖІВКОЮ Практична робота "Різання металів ручною ножівкою". 7 клас Сачава В.О., учитель трудового навчання НВК-ДАЛ № 15 Мета - очікуваний результат 1. Сприяти становленню в учнів технічного світогляду шляхом спільного визначення з учнями:  кола нових знань, понять,  переліку життєвих компетентностей, якими необхідно: - оперувати в практичній діяльності, - використовувати у власному активному словнику, - застосовувати їх упродовж життя. 2. Сприяти учням у набутті предметних компетентностей. 1. Залучення учнів до закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, набуття технологічних компетентностей:  творчої діяльності,  здоров'я зберігаючих способів роботи з ручною ножівкою; у виробленні навичок:  самоорганізації,  само-рефлексії,  самореалізації індивідуальних можливостей, у розвитку:  мислення: - творчого - варіативного, - інноваційне, критичне;  уміння: - працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектнотехнологічної документації, Зміст освіти - теоретична частина 1. Предметна компетентність набуття знань про:  технологічне поняття "різання",  мету застосування різання металу,  операції при різанні металу (відрізання, надрізання, пробивання, проколювання),  інструменти для різання металу,  будову ручної ножівки для обробки металу,  призначення ножівки,  прийоми ручного різання металу ручною ножівкою,  способи різання металу на виробництві,  професію слюсаря,  правила безпечної роботи при різанні ручною ножівкою. Зміст освіти - практична технологічна частина 2. Технологічна компетентність  послідовне виконання усіх етапів цілісного процесу проектування і виготовлення слюсарного кута за допомогою ручної ножівки, напилків, свердлильного верстату;  вміле використання способів різання металу ручною ножівкою,  точне дотримання правил безпечної роботи під час користування ручною ножівкою,  створення моделі безпечної роботи слюсаря з ручною ножівкою,  правильна організація робочого місця, ощадливе використання часу та ресурсів. 3. Особистісно-соціальна компетентність  поступовий перехід від репродуктивної до творчої діяльності (реалізація принципу ієрархії рівнів НДУ),  конкурентноздатність готового виробу,  розуміння важливості самоосвіти впродовж всього життя, соціального входження в інформаційне суспільство, створення суспільства знань,  сприяння у створенні бази проектно-технологічної 1

2 - здійснювати аналіз та оцінку технологічних об'єктів, - свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси і технічні засоби;  здібностей: - технічної творчості, - конструкторських. документації,  вміння цивілізовано обстоювати свої пропозиції щодо удосконалення способів діяльності, вибору технологічних процесів і технічних засобів,  побудова моделі конструкторських здібностей. 4. Компетентності у сфері повсякденного (виробничого) життя:  повага до інших, до праці інших людей,  культура співіснування, між-особистісних відносин,  готовність прийти на допомогу,  турбота про етику навколишнього життєвого простору. 1. Орієнтація учнів на становлення технічно і технологічно освіченої особистості, 2. Забезпечення сприятливих умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань та інтересів 3. Особистісно-соціальна компетентність  бережливе ставлення до власного життя і життя оточуючих дітей,  становлення комплексу технологічно-гуманних якостей особистості: - етичність, - культурність у виборі способів виробництва, - відповідальність за результати власної діяльності, - суб'ктність (активність та ініціативність), - адаптивність до нових способів діяльності, - готовність до самоосвіти, - конкурентно здібність на ринку праці, - потреба у побудові моделі здорового способу життя, - зацікавленість до професії слюсаря-інструментальника, побудови програми життя. Мета 1. Створення навчально-методичних умов за яких освітня діяльність базуватиметься на досягненні учнями необхідних компетентностей, а учні будуть спроможні компетентно здійснювати освітню діяльність або певні рольові функції слюсаря, котрі підлягають освоєнню. 2. Сприяння у становленні комплексу якостей технологічно-гуманної особистості. 3. Посилення уваги до виконання учнями правил безпечної поведінки під час різання металу ручною ножівкою, побудови моделі здорового способу життя. Можливий (очікуваний) результат 1. Особистісна та соціальна готовність до виконання ролі слюсаря-інструментальника. 2. Особистісні навчальні досягнення учнів за 12-ти бальною шкалою НДУ: (що знає? як багато вміє робити? яка якість зробленого виробу?) 3. Співвідношення здібностей до освітньої мети (доцільність освітньої системи - чому вчити? від яких шляхів та форм освітньої діяльності, навчально-методичного забезпечення залежить набуття життєвих компетентностей учня?). 2

3 4. Активна (ініціативна) участь у забезпеченні нової якості у технологічній сфері суспільства та успіх в життєвій сфері особистості - освоєння ролі слюсаря. 5. Внесення доречних змін в моделі:  конструкторських здібностей,  технологічно-гуманної особистості,  здорового способу життя та їх доцільний прояв. 6. Компетентні дії під час виконання роботи. ХІД ЗАНЯТТЯ Зміст уроку Методологія Обладнання I. Етап орієнтації 1. Мотивація освітньої діяльності учнів (позитивна установка на роботу) Бесіда з учнями за такими питаннями: 1. Для чого призначений слюсарний кут? 2. Навести приклади використання кута у шкільний майстерні. 3. Розповідь учителя про потребу в куті для майбутнього уроку на якому є необхідність у загинанні кромки металу. 2. Орієнтація учнів щодо місця уроку в темі №2 "Обробка металів" - 22 урок Тема "Поняття про різання металів". Практична робота "Різання металів ручною ножівкою". Метод демонстрації готового слюсарного кута. Метод актуалізації проблеми Метод бесіди за допомогою якого знайомити учнів з проектно-технологічною документацією виготовлення слюсарного кута. Розповідь. Метод орієнтації. Комунікативний метод полілог. Оцінний метод. Слюсарний кут. Проектно-технологічна документація слюсарного кута. Підручник. 12-ти бальна шкала оцінювання НДУ. II. Етап покладання мети 3. Постановка мети уроку та ознайомлення з компетентностями, які необхідно набути під час уроку. 4. Опора на особистий досвід учнів 1. Демонстрація готового кута. 2. Звернення уваги учнів на проектнотехнологічну документацію виготовлення слюсарного кута. 3. Бесіда (фронтальна) з учнями за такими питаннями:  Які вимоги пред'являються до кута?  Як ви розумієте розміри _______ ?  У якій послідовності треба обробляти грані 1 і 2 кута?  Як перевіряють правильність обробки заготовки контрольним кутом? Метод формування пізнавального інтересу. Метод демонстрації прийомів роботи. Метод бесіди-опитування. Слюсарний кут. Проектно-технологічна документація слюсарного кута. 3

4  За якими причинами під час обробки личкувальним напилком на заготовці утворюються глибокі подряпини на поверхні виробу? Як цього уникнути?  Чому, обробляючи заготовку кута, необхідно використовувати нагубники з алюмінію? 4. Доповнення відповідей учнів. Повідомлення нових відомостей. Ознайомлення з технологічним процесом виготовлення слюсарного кута. Причини можливого браку. 5. Розповідь про професію слюсаря інструментальника (характеристика). Розповідь учителя. Метод моделювання. Метод рольової гри. Модельна характеристика професії. 5. Визначення показників досягнення поставленої мети. Подання нової "дози" технічних відомостей:  технологічне поняття "різання",  мета застосування різання металу,  операції при різанні металу (відрізання, надрізання, пробивання, проколювання),  інструменти для різання металу,  будова ручної ножівки для обробки металу,  призначення ножівки,  прийоми ручного різання металу ручною ножівкою,  способи різання металу на виробництві,  професія слюсаря-інструментальника,  правила безпечної роботи при різанні ручною ножівкою. Таблиці "Різання металу" "Рубання металу" Метод коло знань. Довідник з трудоМетод порівняння техноло- вого навчання. Ілюстративний метод. гічних операцій різання та рубання. Метод огляду довідкової літератури на предмет створення тлумачного словничка "Операції при різанні металу". Метод аналізу характерних помилок під час різання ручною ножівкою. Метод моделювання. Таблиці "Інструменти для різання металу", "Різання металу ручною ножівкою". Модельна характеристика професії слюсаряінструментальника. III. Етап проектування Залучення учнів до планування практичної діяльності Вступний інструктаж за допомогою якого з'ясовуються завдання, послідовність роботи, правила безпечної роботи. IV. Етап організації виконання плану діяльності вибір способів навчальної діяльності  послідовне виконання усіх етапів цілісного процесу проектування і виготовлення слюсарного кута за до- Метод обговорення і проектування. Метод само інструктажу. Методи репродуктивної і 4

5 помогою ручної ножівки, напилків, свердлильного верстату;  вміле використання способів різання металу ручною ножівкою,  точне дотримання правил безпечної роботи під час користування ручною ножівкою,  створення моделі безпечної роботи слюсаря з ручною ножівкою,  правильна організація робочого місця, ощадливе використання часу та ресурсів. Самостійне читання матеріалу навчального посібника з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань Заключний інструктаж Підведення підсумків уроку: 1. Аналіз спільно з учнями конкурентноздатних виробів, допущених помилок, причин їх виникнення. 2. Оцінка НДУ за 12-ти бальною шкалою. продуктивної діяльності. Методи заохочення, ситуації успіху. Метод пред'явлення навчальних вимог. Метод моделювання. Методи самоорганізації. Метод заохочення наслідувати сильну особистість. Модельна характеристика безпечної роботи слюсаря з ручною ножівкою. Метод читання з метою більш глибокого розуміння матеріалу та його значення в житті людини. Вироби учнів. Метод аналізу. Метод інформування про обов'язкові результати навчання. Методи самооцінки та корекції своєї діяльності. 12-ти бальна шкала оцінювання НДУ. 5

6 Очікувані результати I. Початковий II. Середній III. Достатній IV. Високий Учень 1. Сприймає нові знання і компетентності. 2. Розрізняє операції різання від рубання. 3. Відтворює на елементарному рівні знання про різання металу ручною ножівкою, правила безпечної роботи з ручною ножівкою, життєві компетентності: - предметні, - технологічні, - особистісно-соціальні, - сфери повсякденного виробничого життя. 4. З постійною допомогою вчителя виконує тільки фрагменти практичних завдань. Виготовлений виріб не відповідає якісним показникам. 5. У наявності має значні відхилення в організації робочого місця. 6. Допускає порушення правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. Учень 1. Обґрунтовує вибір способів різання ручною ножівкою. 2. Аналізує навчальний матеріал, робить висновки відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Відповідь не достатньо осмислена. 3. Виготовлений виріб має окремі відхилення від якісних показників. 4. Допускає несуттєві відхилення в прийомах і способах роботи з ножівкою. 5. В окремих випадках порушує правила безпечної роботи з ручною ножівкою. 6. Має недоліки в організації робочого місця. 7. Порівнює технологічні операції різання та рубання. 8. З допомогою вчителя виправляє допущенні помилки. 9. Приймає участь у моделювання характеристики слюсаря-інструментальника. Учень 1. Узагальнює і систематизує навчальну інформацію. 2. Самостійно застосовує знання про різання металу ручною ножівкою для виконання практичної роботи. 3. Користується всіма видами конструкторськотехнологічної документації. 4. Виконана робота хорошого рівня якості, але є несуттєві відхилення від встановлених норм. 5. Організація робочого місця відповідає вимогам. 6. Дотримується правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог. 7. Абстрагує, аргументує, самооцінює, коригує. Учень 1. Має системні знання та життєві компетентності. 2. Виявляє здатність приймати творчі рішення у виконанні теоретичних і практичних завдань. 3. Вільно володіє різними видами конструкторсько-технологіччної документації, вміє самостійно розробити окремі її види. 4. Компетентно користується додатковими джерелами інформації 5. Бездоганно виконує усі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. 6. Виконана робота високого рівня якості. 7. Самостійно й систематично забезпечує зразкову організацію праці й робочого місця. 8. Дотримується правил безпечної роботи і санітарно-гігієнічних вимог. 9. Проектування, конструювання, моделювання, творче рішення, обґрунтування, асоціювання, дослідження, узгодження, вільна імпровізація. 6

Add a comment

Related presentations

Related pages

Різання металу ножівкою - studopedia.su

... різання ручною ножівкою: ... поняття про прямий робочий хід, коли вона знімає шар ...
Read more

Поняття про характер. Формування характеру - Education

Поняття про характер. Формування характеру ... on Jul 16, 2015. Report Category:
Read more

Різання металу: ножицями, ножівкою, свердлінням ...

Різання металу: ... Різання зі зняттям стружки здійснюють ручною ножівкою, ...
Read more

Урок №5. Рубання та різання металу. | Електромонтажна ...

Різання металу ... Прийоми розрізання металу ручною ножівкою. ... про ...
Read more

Cпеціальна технологія : - Слюсар з ремонту автомобілів ...

Різання металу. ... Технологія різання ручною ножівкою. Різання ... Основні поняття про ...
Read more

...загальне поняття про педагогіку як науку. тема 1 ...

Загальне поняття про педагогіку як науку Загальне поняття про педагогіку як науку 1 ...
Read more

Типова навчальна програма з предмета «Спеціальна ...

Різання металу. ... Технологія різання ручною ножівкою. Різання ... Основні поняття про ...
Read more

Технологія слюсарної обробки металів. Поняття про ...

Вироби з металу.
Read more