Ο πύργος της Πίζας Μαριαρένα Δ.

50 %
50 %
Information about Ο πύργος της Πίζας Μαριαρένα Δ.
Education

Published on March 5, 2014

Author: iliasili

Source: slideshare.net

Description

Mελέτη Π.
Ενότητα 2, Κεφ.5
Συγκρίνουμε πύργους
9ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας
Tάξη Δ1
Παρουσίαση μαθήτριας: Μαριαρένα Δ.

ΠΤΡΓΟ΢ ΣΗ΢ ΠΙΖΑ΢ Mελζτη Π. Ενότητα 2, Κεφ.5 Συγκρίνουμε πφργους 9ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας Tάξη Δ1 Μαριαρένα Δ.

Έλα απ’ ηα κεγαιύηεξα ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ θαη απ’ ηα πην κεγαιόπξεπα κλεκεία είλαη ν Πύξγνο ηεο Πίδαο. Ο Πύξγνο απηόο έρεη ύςνο 58,36 κέηξα από ηα ζεκέιηα θαη 55 κέηξα από ηελ βάζε. Τν ζπλνιηθό ηνπ βάξνο είλαη 14.453 ηόλνη. Σηηο 7 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2008 έθιεηζε ηηο πύιεο ηνπ ιόγν θηλδύλνπ λα θαηαξξεύζεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β Παγθνζκίνπ πνιέκνπ δελ έπαζε ηίπνηα! Αξρηθά ιέλε πσο ην ζρέδην μεθίλεζε από ηνλ αξρηηέθηνλα Bonanno Pisano.

Ο Πύξγνο άξρηζε λα ρηίδεηαη ην 1063. Βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαζεδξηθνύ λανύ, δηαγώληα πξνο ηελ αλαηνιηθή πιεπξά. Τν πηζαλόηεξν είλαη όηη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ έλα είδνο θάξνπ αιιά θαη σο Ο νρηαόξνθνο Πύξγνο άπσισε να γέπνει όταν οι επγάτερ σήκωσαν τον τπίτο όπουο, πεπίπος 5 σπόνια μετά την έναπξη των επγασιών. Η αηηία είλαη ε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο πνπ δελ αληέρεη ηέηνηα βαξηά νηθνδνκήκαηα.

Τν 1350 ηνπνζέηεζαλ ην θακπαλαξηό Πξνβιεκάηηζε πνιινύο ε θιίζε ηνπ έςαρλαλ ιύζεηο γηα λα γίλεη θάζεηνο. Τν 1992 ηνπνζέηεζαλ ζην εζσηεξηθό όξγαλα, πνπ παξαθνινπζνύζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπ κε θάζε ιεπηνκέξεηα. εληόπηζαλ πσο ν Πύξγνο όρη απιά έγεξλε αιιά θαη πεξηζηξεθόηαλ. Γη’ απηό ζηε βόξεηα πιεπξά αληίβαξν 600 ηόλσλ. Τν πξόβιεκα απηό ιύζεθε. Τν ππνρώξεζε θαη ρξεηάζηεθε πάξα πνιιέο εξγαζίεο ώζηε λα «ζσζεί». Πύξγνπ θαη έηζη ηνπ ειεθηξνληθά Σηελ ζπλέρεηα, θαη ηνπνζέηεζαλ 1995 ν Πύξγνο

Τν ζπλνιηθό θόζηνο ήηαλ 27.000.000 επξώ. Δηθαίσο μνδεύηεθαλ ηόζα ρξήκαηα γηαηί ν Πύξγνο είλαη πάιη αλνηρηόο θαη όινη κπνξνύλ λα μαλαλεβνύλ ηα 293 ζθαιηά. Ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζαύκαηα ηνπ θόζκνπ.

Πεγή: Βηθηπαίδεηα

9ο Δημ. Σχολείο Πτολεμαΐδας Tάξη Δ1 Μαριαρένα Δ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ

... Ο Πύργος της Πίζας Ο Λευκός ... Δ Δημοτικού ... Μαριαρένα ...
Read more

Τετάρτη τάξη: Μαρτίου 2014

Εκπαιδευτικό ιστολόγιο για τους μαθητές της τετάρτης ... Επαναληπτικά Γλώσσας Δ ...
Read more