КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ"

67 %
33 %
Information about КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ"
Education

Published on February 18, 2014

Author: DAL15

Source: slideshare.net

Description

КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ"

1 КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ" Технологічна компетентність Проектна компетентність Конструкторсько-графічна Очікувані результати Соціально-професійна В.О.Сачава, вчитель трудового навчання НВК-ДАЛ № 15 1. Знання технологій обробки матеріалів (деревини і металів). 2. Знання методів і прийомів для створення матеріальних об’єктів, полегшення праці людини (технології виробництва) 3. Знання сукупності дій людини і машин, спрямованих на виготовлення з матеріалів і напівфабрикатів готових для використання виробів (виробничого процесу). 4. Уміння змінювати форму, розмір, стан заготовок, тобто перетворювати їх у готові деталі (уміння здійснювати технологічний процес). 5. Знання базових технологій (технологія обробки матеріалів різанням - механічна, хімічна, біологічна, енергетична, інформаційна технологія, інформаційно-телекомунікаційна технологія, цифрові технології, ...) 6. Володіння способами творчої діяльності. Уміння творчо виконувати практичні завдання. 7. Уміння дотримуватися безпечних та наукових основ організації праці. 1. Усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного технологічного середовища. 2. Знання про проектний пошук як основу творчого процесу; ознак та характеристик досконалості та результату проектної діяльності; прояву природних процесів у результатах проектної діяльності людини; видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними; законів і принципів конструювання та моделювання. 3. Уміння: здійснювати проектну діяльність за заданими умовами; графічно відображати творчий задум; давати творчу оцінку досконалості результатів проектно діяльності; застосовувати принципи конструювання та моделювання у творчій діяльності; здійснювати конструювання та моделювання за графічним зображенням, за технічними умовами чи власним задумом. 4. Знання з яких етапів складається проектно-технологічна діяльність. 5. Розуміння сутності понять: аналог, макет. 1. Розуміння понять: перерізи як складової проектної документації, композиційні матеріали, конструкційні матеріали. 2. Знання правил виконання перерізів. 3. Розуміння який вид діяльності людини називають конструюванням 4. Знання якими графічними документами користуються при конструюванні. 5. Знання того скільки виглядів достатньо для повного уявлення про виріб. 6. Знання ролі графічних засобів передачі інформації; правил виконання зображень на графічних документах. 7. Уміння раціонально відображати геометричні характеристики предмета об’ємної форми на площині. 1. Уміння орієнтуватися на ринку праці. 2. Уміння орієнтуватися у світі сучасних професій та їх типах. 3. Уявлення про фактори впливу на вибір професії. Знання показників професійної придатності та на цій основі здатність реально оцінювати свої можливості під час вибору професії (профілю). 4. Уміння оцінювати власні індивідуальні властивості і складати професійний план. 5. Знання елементів трудового процесу найбільш поширених сфер діяльності.

2 Технологічна компетентність 1. Словесні (розповідь, пояснення, бесіда, лекція, інструктаж). 2. Наочні (демонстрації, вивчення об’єктів та їх зображень: моделей, таблиць, схем, діафільмів, відеофільмів; трудового процесу). 3. Самостійної роботи (вправи, лабораторнопрактичні роботи, спостереження, робота з навчально-технічною літературою). 4. Методи перевірки знань, умінь і навичок (опитування усне й письмове, виконання практичних завдань і кваліфікаційних пробних робіт, тестування, закріплення знань, контролю рівня НДУ. 5. Методи базових технологій Спостереження Опитування Контроль Практична робота Проектна компетентність  метод проектів Конструкторсько-графічна компетентність  конструювання  художнього конструювання (композиції, ескізу конструкції)  моделювання (ідеального виробу, зразка)  уявного перерізу  уявного моделювання  виконання креслення  комбінаторики (сполучення, поєднання, розташування, зображень геометричних фігур) наочного зображення предмета   симетрії  графічних позначень матеріалів (штрихова перерізу)  асиметрії Індивідуальна Групова (бригадна) Презентації проектів Звітування Виставки робіт Конструкторське бюро Конкурси графічних і конструкторських робіт Соціально-професійна компетентність самопізнання (пошуку самого себе - своїх задатків, здібностей, талантів, особливостей свого організму й психіки та вміння "приміряти" їх до своєї майбутньої справи)  самовизначення (професійне)  самореалізації  усвідомленого вибору  самовдосконалення  групової або спільної діяльності  випробовування себе в різних видах діяльності (щоб зважити свої можливості і не помилитися)  гри (в процесі гри учень виявляє свої смаки й здібності, фантазує, творе, помиляється, дедалі глибше пізнає світ техніки і технологій)  передбачення перспектив  моделювання майбутнього контуру професії  моделювання власної особи на перспективу  Консультації Бюро з профорієнтації Екскурсії Професійні конкурси М М Е Е Т Т О О Д Д И И ф ф з з о о а а р р с с м м о о и и б б и и

3  інструкційна карта  операційна карта  технологічна карта  інструкційна карта  навчальна карта-завдання  наочні посібники  тренажер  загальні вимоги до виконання  вправи  технічні документи  ескізи  креслення  навчальні посібники  письмові завдання  графічні вправи  опитувальники технологічні карти об’єктів праці  креслярські інструменти     креслення виробу, креслярські інструменти, слюсарна лінійка Образ випускника ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ 1. Картина світу наукова картина світу техніки і технологій Світогляд технічний , проектно-конструкторський (знання про технологічну діяльність) Мислення творче, оригінальне, просторове, технологічне Технічно, технологічно освічена особистість, підготовлена до життя та активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства, яка уміє: - проявляти життєво необхідні знання, уміння і навички ведення домашнього господарства й сімейної економіки, основні компоненти інформаційної культури, - самовизначатися, - проявляти навички творчої діяльності, культуру праці, - здійснювати допрофесійні та професійні компетентності відповідно до своїх індивідуальних можливостей. діагностичні картки анкети професіограми (опис професій),  пам’ятки  психологічні і соціальні якості  план дій щодо вибору професії    Я утворювач духовних і матеріальних цінностей  конструктор моделей  оброблювач ручними інструментами й за допомогою машин різноманітних матеріалів  втілювач найцікавіших своїх проектів в життя  творець корисних справ  збагачувач свого життєвого досвіду  володар термінологією та поняттями світу техніки і технологій  мислитель, який уміє подумки уявляти  творець (творче застосування набутих знань)  фантазер, який уміє давати простір своїй фантазії

4 Життєва компетентність 1.Творче ставлення до праці. 2. Розробка і виконання власних проектів. 3. Створення корисних речей. 4. Застосування техніки і технології обробки металу, деревини та інших матеріалів. 5. Розкриття здібностей в різних видах трудової діяльності, що відповідають покликанню дитини. 6. Свідомий вибір профілю подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності. 7. Широкий кругозір (широта знань, уявлень, інтересів). Діяльність 8. Здібність правильно визначати власну мету та досягати її. продуктивна (творча) 9. Прагнення здобувати знання і вміння. 10. Здатність досягати успіху в житті. 11. Уміння добре міркувати над запитаннями. 12. Усвідомлення змісту нових ключових понять та доцільне 1. Свідома діяльність внаслідок чого виникає щось нове: нові думки, нові програми використання їх на практиці. діяльності, нові предмети. 13. Уміння конструювати моделі безпечної поведінки під час праці. 2. Доцільне використання свободи, вільного часу і можливостей для розвитку задатків і здібностей. Задоволення потреб 3. Психологічно-емоційна готовність до конкуренції та змагальності. 4. Забезпечення прогресивного розвитку технологічних процесів (технічна творчість). біологічних і соціальних; матеріальних і духовних; предметних 5. Уміння свідомо творити власну трудову історію (історична творчість). і функціональних; індивідуальних і групових; здорових і природних. 6. Максимальна зосередженість на наукових знаннях для вирішення наукових проблем. Самовідданість та любов до своєї справи (наукова творчість). Діяльність 7. Образне мислення, вміння "думати образами, картинами", в уяві створювати моделі. Діяльність репродуктивна (стандартна) Досконале володіння технікою письменницького ремесла, живопису (художня творчість). репродуктивна (стандартна) 8. Уміння бути творцем самого себе і свого життя; прагнення зробити себе кращим, чогось добитися, досягти, розвивати свої здібності до різних видів діяльності, реалізувати свої можливості, знаходити свій професійний шлях у житті, приносити користь людям (людино 1. За наперед заданим зразком. творення). 2. Наслідування стандартних дій. Критерії оцінювання НДУ продуктивного рівня 3. Дотримання звичаїв і традицій. Учень самостійно виявляє творчий підхід у проектуванні, конструюванні моделюванні Критерії оцінювання НДУ репродуктивного рівня та виготовленні виробів, виконує технологічні операції, користується конструкторськотехнологічною документацією, організує робоче місце і забезпечує зразкову організацію Учень розпізнавання і відтворення, аналіз, порівняння, праці, дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог; використовує висновки, виправлення допущених помилок, виконання додаткові джерела інформації. практичних завдань за допомогою вчителя або за зразком.

5 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ в ДАЛ № 15 Культура влади Рольова культура Культура орієнтована на особистість Культура колективно-творчих справ Культура Культура колективно колективно -творчих -творчих справ справ 1. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя в системі відносин "вчитель-учень". 3. Методики і методи традиційної педагогіки. 4. Обов’язкові ролі: вчитель, соціолог. 1. Рольове забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя в системі відносин різних способів поведінки відповідно до прийнятих норм набору ролей (рольове чекання, рольовий конфлікт). 3. Методики і методи, педагогічні технології соціальної взаємодії (інтерактивного навчання). 4. Обов’язкові ролі: науковець, дослідник. 1. Особистісно-орієнтоване забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя як супроводжувача дитини в системі відносин "узгодження суб’єктних досвідів рівноправних носіїв знань" 3. Методики і методи, педагогічні технології особистісно-орієнтованої освіти. 4. Обов’язкові ролі: психолог, носій зразкового суб’єктного досвіду. 1. Культурологічне забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя як філософа спів-творення Людини Культури (гуманістична позиція культури взаємодії) 3. Методологія і методики, педагогічні технології творчого синтезу. 4. Обов’язкові ролі: культуролог, філософ, людино-творець.

5 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ в ДАЛ № 15 Культура влади Рольова культура Культура орієнтована на особистість Культура колективно-творчих справ Культура Культура колективно колективно -творчих -творчих справ справ 1. Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя в системі відносин "вчитель-учень". 3. Методики і методи традиційної педагогіки. 4. Обов’язкові ролі: вчитель, соціолог. 1. Рольове забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя в системі відносин різних способів поведінки відповідно до прийнятих норм набору ролей (рольове чекання, рольовий конфлікт). 3. Методики і методи, педагогічні технології соціальної взаємодії (інтерактивного навчання). 4. Обов’язкові ролі: науковець, дослідник. 1. Особистісно-орієнтоване забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя як супроводжувача дитини в системі відносин "узгодження суб’єктних досвідів рівноправних носіїв знань" 3. Методики і методи, педагогічні технології особистісно-орієнтованої освіти. 4. Обов’язкові ролі: психолог, носій зразкового суб’єктного досвіду. 1. Культурологічне забезпечення освітнього процесу. 2. Роль вчителя як філософа спів-творення Людини Культури (гуманістична позиція культури взаємодії) 3. Методологія і методики, педагогічні технології творчого синтезу. 4. Обов’язкові ролі: культуролог, філософ, людино-творець.

Add a comment

Related presentations

Related pages

КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ" - Education

КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ" ... on Jun 25, 2015. Report Category: Education
Read more

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЛУЗІ - Documents

КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ "ТЕХНОЛОГІЇ" КОНСТРУКТОР УРОКІВ ОСВІТНЬОЇ ...
Read more

Кабінет освітньої галузі Здоров'я і фізична культура ...

Кабінет освітньої галузі Технології. ... Кабінет освітньої галузі Здоров'я і фізична ...
Read more

Вивчення стану викладання предметів освітньої галузі ...

... предметів освітньої галузі «Здоров ... до уроків, ... технології, ...
Read more

Кабінет освітньої галузі Мови і літератури - Школа ...

Кабінет освітньої галузі Технології. ... Кабінет освітньої галузі Мови і ...
Read more

ППЗ: “Географія, 8 клас” освітньої галузі “Природознавство ...

... 8 клас” освітньої галузі ... Ще одним важливим засобом є Конструктор уроків, ...
Read more

Уроків навчання природознавству та суспільствознавству в ...

Сучасні педагогічні технології та ... освітньої галузі ... уроків навчання ...
Read more

Методичні рекомендації до викладання предметів освітньої ...

Метою освітньої галузі ... освітньої галузі «Технології ... уроків засвоєння ...
Read more

Реалізація завдань освітньої галузі "Технології" у процесі ...

Реалізація завдань освітньої галузі "Технології" ... та завдання освітньої галузі ...
Read more