Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ

56 %
44 %
Information about Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
Education

Published on March 23, 2014

Author: JoeRitsi

Source: slideshare.net

Description

Εργασία με θέμα την Ψυχαγωγία στο Χαϊδάρι.
4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Γ' ΤΑΞΗ 2014

Θζμα: Ψυχαγωγία-Αναψυχι- Διαςκζδαςθ ςτο Χαϊδάρι. Ομάδα: ΕΛΛΑΣ Μζλθ: 1. Κυρίτςθ Γεωργία 2. Κουλοςοφςα Διονυςία 3. Καλίκα Μαρία 4. Κανάκθ Πθνελόπθ 5. Καρβοφνθ Βαλζρια

Ψυχαγωγία είναι θ ςυμμετοχι του ανκρϊπου ςτα ανϊτερα ζργα του ανκρϊπινου πολιτιςμοφ, που τον μορφϊνει πνευματικά και αιςκθτικά και τον εξευγενίηει. Η ψυχαγωγία, παρόλο που επιτυγχάνεται με διαφορετικοφσ τρόπουσ ςε κάκε πολιτιςμό, ςε όλουσ ςυνδζεται με τθν πνευματικι και καλλιτεχνικι δθμιουργία και, μυϊντασ τον άνκρωπο κατάλλθλα, φζρνει τθν αρμονία ςϊματοσ και ψυχισ. Σι είναι ψυχαγωγία;

Η Ψυχαγωγία ςτο πζραςμα του χρόνου -Αρχαία Ελλάδα Η υσταγφγία ζηην Αρταία Ελλάδα ήηαν αναγκαιόηηηα και ότι πολσηέλεια γιαηί δεν κόζηιζαν οι ηρόποι υσταγφγίας και είταν όλοι ηην οικονομική δσναηόηηηα να ζσμμεηέτοσν. Κέρδιζαν πολλές γνώζεις, διδάγμαηα, εζφηερική ηρεμία και υστική ανάηαζη, περνούζαν δημιοσργικά ηη μέρα ηοσς και διαμόρθφναν ηην προζφπικόηηηά ηοσς. Οι ηρόποι διαζκέδαζης ήηαν: ηα Σσμπόζια, ηο Θέαηρο, η Μοσζική, οι Εκδηλώζεις, οι Τέτνες, ηα Αθλήμαηα και ηα Παιτνίδια.

- Βυηάντιο & Νεότερα Χρόνια ΢το Βυηάντιο θ κφρια ψυχαγωγία ιταν ο Ιππόδρομοσ, το Θζατρο ενϊ ςτα Νεότερα Χρόνια φαίνεται πωσ οι άνκρωποι ψυχαγωγοφνταν με κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ (γάμοι, πανθγφρια κ.τ.λ.) πθγαίνοντασ ςε καφενεία, εςτιατόρια, βλζποντασ κζατρο & Καραγκιόηθ και επίςθσ φαίνεται να αναπτφςςεται ο πνευματικόσ & ο καλλιτεχνικόσ κόςμοσ (ποίθςθ, μουςικι, κζατρο, τζχνθ και κινθματογράφοσ) Επάνω: Ιππόδρομοσ Κάτω: Καφενείο των Νεότερων Χρόνων.

ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ ΢ΣΟ ΧΑΙΔΑΡΙ - Τπθρεςίεσ Διμου Χαϊδαρίου *Δθμοτικι Βιβλιοκικθ: ΢το Παλατάκι, υπάρχει θ δθμοτικι βιβλιοκικθ όπου μπορείσ να δανειςτείσ ζνα βιβλίο για να πλθροφορθκείσ για τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ, επιςτθμονικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ ι να διαβάςεισ κάποιο βιβλίο τθσ αρεςκείασ ςου. Ακόμα ςτο Παλατάκι, πραγματοποιοφντε διάφορεσ εκκζςεισ ηωγραφικισ, κοςμθμάτων ι ζργων τζχνθσ. *Πολιτιςτικό Κζντρο: Ο Διμοσ Χαϊδαρίου διακζτει και Πολιτιςτικό Κζντρο, το οποίο παρζχει διάφορεσ δραςτθριότθτεσ π.χ. ομάδα κεάτρου, ομάδα ςχεδίου, προςκόπουσ κ.τ.λ. *Κ.Α.ΠΗ: Για τουσ θλικιωμζνουσ δθμότεσ υπάρχουν τα Κ.Α.ΠΗ ςτα οποία οι άνκρωποι 3θσ θλικίασ μποροφν να ςυμμετζχουν χωρίσ κανζνα κόςτοσ και να βροφνε ςυντροφιά, να πάνε εκδρομζσ και να περάςουν τον ελεφκερο τουσ χρόνο. Επάνω: Η δθμοτικι βιβλιοκικθ.

*Ακλθτιςμόσ: Ασ μθ παραλείψουμε ότι ο διμοσ Χαϊδαρίου δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ δθμότεσ του να γυμναςτοφν και να γίνουν μζλθ μιασ ακλθτικισ ομάδασ προςφζροντάσ τουσ διάφορεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, όπωσ, το ΚΕΒΟΠ ςτο δάςοσ Χαϊδαρίου που διακζτει γιπεδα ποδοςφαίρου ,βόλεϊ ,μπάςκετ και τζνισ αλλά και το δθμοτικό κολυμβθτιριο ςτθν λεωφόρο Καβάλασ (΢υνζχεια) Επάνω: Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ ΚΕΒΟΠ ςτο Δάςοσ Χαϊδαρίου, Γιπεδο Σζνισ.

- Άλλοι τρόποι Ψυχαγωγίασ *Πολλοί νζοι του Χαϊδαρίου, ςτον ελεφκερο τουσ χρόνο ςυνικωσ πθγαίνουν ςτισ κεντρικζσ καφετζριεσ τθσ περιοχισ ι ςε τοπικά μαγαηιά όπωσ μεηεδοπωλεία, ςουβλατηίδικα, μαγαηιά με κινζηικο φαγθτό και μαγαηιά με fast food, για να φάνε ι ςε μαγαηιά με ροφχα & αξεςουάρ για να ψωνίςουν. Ακόμα υπάρχει και κινθματογράφοσ ςτο Χαϊδάρι για προβολι ταινιϊν, αίκουςεσ bowling και μπιλιάρδου και κζντρα νυχτερινισ διαςκεδάςεωσ(bar). Σζλοσ μερικοί προτιμοφν να πθγαίνουν μια βόλτα ςε κάποια πλατεία τθσ περιοχισ παίρνοντασ κάτι ςτο χζρι και περνϊντασ ευχάριςτα τθν ϊρα τουσ ,με τουσ φίλουσ τουσ. Για τθν κακθμερινι απαςχόλθςθ τουσ υπάρχουν ςχολζσ χοροφ, γυμναςτιρια και μια λζςχθ ξιφαςκίασ.

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑ΢  Η τςσαγυγία μποπεί να γίνει και με απλούζηεποςρ ηπόποςρ και δεν είναι απαπαίηηηο να ζςνδέεηαι με ηην έννοια ηυν σπημάηυν.  Πιζηεύοςμε πυρ ο καλύηεπορ ηπόπορ για να διαζκεδάζοςμε είναι λιηά και απλά, όπυρ έκαναν ζηα παλιά σπόνια οι άνθπυποι πος ανηιμεηώπιζαν δςζκολίερ, ξεθεύγονηαρ από ηην καθημεπινόηηηα και δημιοςπγώνηαρ δικούρ ηοςρ ηπόποςρ τςσαγυγίαρ.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Έκθεση Γ΄ Γυμνασίου Λύσεις - Απαντήσεις Βιβλίου ...

Έκθεση Γ΄ Γυμνασίου Λύσεις - Απαντήσεις Βιβλίου & Τετραδίου Εργασιών - Νεοελληνική ...
Read more

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ - Education

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ... on Jun 30, 2015. Report Category: Education
Read more

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ... aΠo ΤΟΥΣ pink floyd ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1.
Read more

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5 from alexgger. ... ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (20)
Read more

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | schooltime.gr

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Νεοελληνική Γλώσσα Γ’ ... Γ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διαβάστε ...
Read more

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ...

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ... απαντημένα θέματα, Νεοελληνική Γλώσσα Γ ...
Read more

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ και Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΩ "ΟΧΙ" ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ ... ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (27) ΓΝΩΣΤΕΣ ...
Read more

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 5η Ενότητα: Νεοελληνική Γλώσσα B ...

5η Ενότητα: Νεοελληνική Γλώσσα b΄Γυμνασίου: ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ...
Read more

Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Εργασία-επάγγελμα-ανεργία

1. Ν. ΓΛΩΣΣΑ, Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εξασφάλιση χρημάτων ...
Read more