презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів

47 %
53 %
Information about презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів
Science

Published on October 23, 2014

Author: admin09

Source: slideshare.net

Description

презентація методичного об'єднання вчителів початкових класів

1. Учитись важко А учить ще важче, Але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаєш усе найкраще, То й сам сягнеш нової висоти. Л.Костенко

2. Методична тема школи Створення умов для розвитку та самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій. Методична тема початкової школи Формування творчого потенціалу вчителя та учня через впровадження передових педагогічних технологій, формування ключових та предметних компетентностей в початковій школі.

3. Методичне об'єднання вчителів початкових класів Новодонецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 Добропільської міської ради КЕРІВНИК БІЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

4. Єдиний колектив - єдина мета

5.  Наші завдання * Вдосконалювати якість сучасного уроку, підвищувати його ефективність за допомогою використання ІКТ, інноваційного пошуку в навчально – виховному процесі. * Сприяти розвитку життєвих компетентностей . * Цілісний підхід до формування національної свідомості учнів. * Формування творчої особистості молодшого школяра. * Формування особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя.

6. Напрямки методичної роботи - Аналіз стану викладання предметів, підготовка рекомендацій щодо приведення їх до державних стандартів освіти - Проведення методичних заходів на розвиток творчих можливостей педагогів. - Залучення педагогів до науково – дослідницької роботи. - Апробація та введення в навчальний процес нових освітніх технологій. - Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду.

7. Біленко ЛЛююддммииллаа ММииккооллааїїввннаа ВВччииттеелльь ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ-- ІІІІІІ ссттууппеенніівв №1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии ООссввііттаа –– ссеерреедднняя ссппееццііааллььннаа ППееддааггооггііччнниийй ссттаажж –– 2277 ррооккіівв,, ссппееццііаалліісстт зз ттааррииффнниимм ррооззрряяддоомм 99,, ззвваанннняя «ссттаарршшиийй ууччииттеелльь» ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА ФФооррммуувваанннняя ккллююччооввиихх ккооммппееттееннттннооссттеейй ззаассооббааммии ііннттееррааккттииввннооггоо ннааввччаанннняя.. ППееддааггооггііччннее ккррееддоо ЩЩообб ббууттии ххоорроошшиимм ввииккллааддааччеемм,, ппооттррііббнноо ллююббииттии ттее,, щщоо ввииккллааддааєєшш,, іі ллююббииттии ттиихх ккооммуу ввииккллааддааєєшш.. ВВ.. ККллююччееввссььккиийй..

8. ККаалліінніічч ІІррииннаа ООллееккссааннддррііввннаа ВВччииттеелльь ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ –– ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии ООссввііттаа –– ппооввннаа ввиищщаа ССттаажж ппееддааггооггііччннооїї ррооббооттии –– 1122 ррооккіівв ККввааллііффііккааццііййннаа ккааттееггооррііяя –– «ссппееццііаалліісстт ппеерршшооїї ккааттееггооррііїї» ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА ФФооррммуувваанннняя ттввооррччооїї ооссооббииссттооссттіі ммооллооддшшиихх шшккоолляярріівв ззаассооббааммии ІІККТТ ППееддааггооггііччннее ккррееддоо ММииссттееццттввоо ннааввччааттии,, ннее вв уумміінннніі ппооввііддооммлляяттии,, аа вв уумміінннніі ззббуудджжууввааттии,, ббууддииттии,, оожжииввлляяттии.. АА.. ДДииссттееррввеерргг..

9. ААррттааммоонноовваа ЛЛііддііяя ММииккооллааїїввннаа ВВччииттеелльь ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ –– ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссьОьккссооввїїіітт ра а ––дд пиооввннаа ввиищщаа ССттаажж ппееддааггооггііччннооїї ррооббооттии –– 4455 ррооккіівв ККввааллііффііккааццііййннаа ккааттееггооррііяя –– «ссппееццііаалліісстт ппеерршшооїї ккааттееггооррііїї» ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА ФФооррммуувваанннняя ччииттааццььккооїї ккооммппееттееннттннооссттіі ммооллооддшшиихх шшккоолляярріівв.. ППееддааггооггііччннее ккррееддоо « Навчіть усіх дітей читати так, щоб вони вміли читаючи думати і думаючи читати.» В.О. Сухомлинський

10. Згурська Людмила ММииккооллааїїввннаа ВВччииттеелльь ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ –– ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии ООссввііттаа –– ппооввннаа ввиищщаа ССттаажж ппееддааггооггііччннооїї ррооббооттии –– 4455 ррооккіівв ККввааллііффііккааццііййннаа ккааттееггооррііяя –– « ссппееццііаалліісстт ппеерршшооїї ккааттееггооррііїї» ВВііддмміінннниикк ооссввііттии.. ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА РРооззввииттоокк ллооггііччннооггоо ммииссллеенннняя ннаа ууррооккаахх вв ппооччааттккооввіійй шшккоолліі.. ППееддааггооггііччннее ккррееддоо ННааййввиищщаа ннааггооррооддаа ккоожжннооггоо ввччииттеелляя -- ццее ддооссяяггннеенннняя ййооггоо ууччнніівв..

11. Деменко МихайлівнДеменко Олена Михайлівнаа ВВччииттеелльь ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ –– ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии ООссввііттаа –– ппооввннаа ввиищщаа ССттаажж ппееддааггооггііччннооїї ррооббооттии -- 2233 ррооккии ККввааллііффііккааццііййннаа ккааттееггооррііяя –– « ссппееццііаалліісстт ввиищщооїї ккааттееггооррііїї» ззвваанннняя « ссттаарршшиийй ввччииттеелльь».. ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА РРооззввииттоокк ппііззннааввааллььннооїї ааккттииввннооссттіі ммооллооддшшиихх шшккоолляярріівв ннаа ууррооккаахх ппррииррооддннииччоо--ммааттееммааттииччннооггоо ццииккллуу ззаассооббааммии іікктт.. ППееддааггооггііччннее ккррееддоо ННааййддооссввііддччеенніішшиийй ппееддааггоогг ннііккооллии ннее ппооввииннеенн ссппиинняяттииссьь ннаа ддооссяяггннууттооммуу,, ббоо яяккщщоо ннееммаа ррууххуу ввппеерреедд,, ттоо ннееммииннууччее ппооччииннааєєттььссяя ввііддссттаавваанннняя.. ОО..ВВ.. ССууххооммллииннссььккиийй

12. Ферлієвич ННааттаалляя ВВііккттооррііввннаа ВВччииттеелльь ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ –– ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии ООссввііттаа –– ппооввннаа ввиищщаа ССттаажж ппееддааггооггііччннооїї ррооббооттии -- 88 ррооккіівв.. ККввааллііффііккааццііййннаа ккааттееггооррііяя -- « ссппееццііаалліісстт ддррууггооїї ккааттееггооррііїї » ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА ІІннннооввааццііййнніі ттееххннооллооггііїї ннааввччаанннняя,, яякк ззаассіібб ппііддввиищщеенннняя ееффееккттииввннооссттіі ууррооккуу вв ппооччааттккооввіійй шшккоолліі.. ППееддааггооггііччннее ккррееддоо УУччииттеелльь ннее ттоойй ххттоо ввччииттьь,, аа ттоойй уу ккооггоо ввччааттььссяя..

13. Вороновська Вікторія ООллееккссааннддррііввннаа ВВииххооввааттеелльь ггррууппии ппррооддооввжжееннооггоо дднняя ННооввооддооннееццььккооїї ЗЗООШШ ІІ –– ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 1166 ДДооббррооппііллььссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии ООссввііттаа –– ппооввннаа ввиищщаа ССттаажж ппееддааггооггііччннооїї ррооббооттии -- 33 ррооккии ККввааллііффііккааццііййннаа ккааттееггооррііяя -- «ссппееццііаалліісстт» ММЕЕТТООДДИИЧЧННАА ТТЕЕММАА ФФооррммуувваанннняя ззддоорроовв‘‘яяззббееррііггааллььннооїї ккооммппееттееннттннооссттіі ууччнніівв ппооччааттккооввиихх ккллаассіівв.. ППееддааггооггііччннее ккррееддоо ММееттии ддооссяяггааєє ттоойй,, ххттоо їїїї ппррааггннее..

14. Форми методичної роботи Індивідуальні - наставництво; - консультація; - стажування; - відвідування уроків, позакласних заходів; - самоосвіта; - дистанційне навчання; - ознайомлення з новинками літератури. Колективні - школа молодого спеціаліста; - педагогічні читання; - творчі майстерні; -науково-практичні конференції; - педагогічні виставки, конкурси; - творчі мобільні та методичні групи; - проблемні семінари; - методичні об‘єднання.

15. Шляхи підвищення фахової майстерності  Вивчати методичні рекомендації.  Проходити обласні курси підвищення кваліфікації.  Знайомитись з кращим педагогічним досвідом.  Брати участь у ШМО, ПНМК, міських семінарах.  Брати участь у конкурсі « Учитель року».  Презентувати творчі надбання вчителів.  Приймати участь в аукціоні педагогічних ідей.  Приймати участь в педагогічних конкурсах.  Опубліковувати найкращі методичні наробки в професійних виданнях, на методичних порталах.

16. Участь у конкурсах педагогічної майстерності  2009- 2010 н. рік – Деменко О.М. лауреат міського конкурсу « Вчитель року»  2010- 2011 н. рік – Біленко Л.М. переможець міського конкурсу « Вчитель року», учасник обласного етапу конкурсу «Вчитель року».  2012-2013 н. рік Деменко О. М. переможець конкурсу « Кращий конспект уроку в початковій школі з використанням ІКТ».  2012-2013 н. рік Ферлієвич Н.В. призер конкурсу « Кращий конспект уроку в початковій школі з використанням ІКТ» - ІІІ місце.  2013- 2014 н. рік – Деменко О.М. призер міського конкурсу « Вчитель року» - ІІІ місце.

17. Узагальнення досвіду на рівні відділу освіти Добропільської міської ради 2010-2011 н. р. Деменко О.М. « Організація сомоосвітньої діяльності молодших школярів необхідна умова розвитку творчості особистості». 2010-2011 н. рік Біленко Л. М. « Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку та їх реалізація в літературній творчості». 2012-2013 н. рік Біленко Л. М. « Формування ключових компетентностей засобами інтерактивного навчаня» 2014- 2015 н. рік. Деменко О.М « Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках природничо- математичного циклу засобами ІКТ».

18. Відкриті уроки

19. Робота з обдарованими дітьми  2013-2014 н.р. Крамарчук Віта - 3 клас,  І місце в ІІ епапі Всеукраїнської учнівської олімпіади «Христианська етика в українській культурі» . Учитель Артамонова Л.М.  2013-2014 н.р. Насонова Тетяна – 4 клас ,І місце в ІІ етапі Всеукраїнській учнівській олімпіаді з математики. Учитель Біленко Л.М.

20. Результативність участі учнів початкової школи у творчих конкурсах

21. Власними руками

22.  В 2012- 2013 н.р. на базі школи  пройшов міський семінар  вчителів 3 класів  «Інтерактивні методи навчання»

23. В 2011- 2012 н. р пройшов міськийсемінар вчителів 4 класів«Екологічне виховання в початковій школі»

24. Учителю, будь сонцем, яке випромінює людське тепло, будь ґрунтом, збагаченим ферментами людських почуттів, і сій знання не тільки в пам’яті та свідомості своїх учнів, а й у їх душах і серцях. Шалва Амонашвілі

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

Презентація методичного об ...

Презентация на тему Презентація методичного об’єднання вчителів початкових класів ...
Read more

Презентація методичного об ...

Презентація методичного об ... об’єднання вчителів початкових класів ...
Read more

Початкових класів - vodyaneschools Jimdo-Page!

Початкових класів; ... Методичне об’єднання вчителів початкових ... Презентація до ...
Read more

Презентація М/О вчителів ...

Презентація "Робота методичного об'єднання вчителів початкових класів" дає ...
Read more

Презентація на тему: Портфоліо ...

... об'єднання вчителів початкових класів ... методичного об'єднання ...
Read more

Методичне об'єднання вчителів ...

Методичне об'єднання вчителів початкових класів ... методичного об'єднання ...
Read more

об’єднання вчителів ...

МО вчителів початкових класів ... вчителів початкових ... методичного об’єднання ...
Read more