บรรณานุกรม

63 %
38 %
Information about บรรณานุกรม

Published on March 10, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

บรรณานุกรม

จัดทาโดย

นิยามของบรรณานุกรม

นิยามของบรรณานุกรม (ต่อ)

ความหมายของบรรณานุกรม

จุดมุ่งหมายในการเขียนบรรณานุกรม

จุดมุ่งหมายในการเขียนบรรณานุกรม (ต่ อ)

การเขี ย นบรรณานุ ก รมจากหนั ง สื อ ผู้ เ รี ย นสามารถน าข้ อ มู ล จากหน้ า ปกใน และ ด้านหลั งของหน้าปกใน ของหนั งสือข้ อมูลมา เขียนบรรณานุกรม และการเขียนบรรณานุกรม จากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น าข้ อ มู ล จากหน้ า แรก ของเว็บเพจมาเขียนบรรณานุกรม ดังนี้

๑.เขียนไว้ในส่วนท้ายของรายงาน ๒.เขียนเรียงลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ในกรณีที่ มี ทั้ ง ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ ให้ เ ขี ย น บรรณานุกรมภาษาไทยก่อน

๓.บรรทั ด แรกของบรรณานุ ก รมชิ ด ด้านซ้ายที่เว้นจากขอบกระดาษเข้ามา ๑.๕ นิ้ว ถ้ายังไม่จบ เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้า เข้ามาประมาณ ๗ ช่วงตัวอักษรของบรรทัด แรก ให้เขียนตรงกับช่วงตัวอักษรที่ ๘

การวางเครื่องหมายวรรคตอนและเว้นระยะ ๑.เครื่องหมายวรรคตอนได้แก่ มหัพภาค ( . ) จุลภาค ( , ) อัฒภาค ( ; ) ทวิภาค ( : ) จะวางต่อท้ายข้อความที่อยู่ ข้างหน้าทันที โดยไม่เว้นระยะ ๒.หลังเครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ที่แสดงจบข้อความ ข้างหน้า ให้เว้น ๒ ระยะ เช่น อานวย บุญณรงค์.//(2556).//สถิติเพื่อการวิจัย.

การวางเครื่องหมายวรรคตอนและเว้นระยะ (ต่ อ ๑) ๓.เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เว้น ๑ ระยะ เช่น กานดา นาคะเวช,/บรรณาธิการ Connelly,/Michael. ๔.หลังเครื่องหมายทวิภาค ( : ) เว้น ๑ ระยะ เช่น กรุงเทพมหานคร:/ไทยวัฒนาพานิช.

การวางเครื่องหมายวรรคตอนและเว้นระยะ (ต่ อ ๒) ๕.ก่อนและหลังเครื่องหมายอัญประกาศคู่ “……..” และ ( ) เว้น ๑ ระยะ เช่น นลินี บุญมา.//(2555).//อาหารดีมีประโยชน์./(พิมพ์ครั้งที่ 2).

โครงสร้างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย

โครงสร้างการเขียนบรรณานุกรมหนังสือต่างประเทศ

โครงสร้างการเขียนบรรณานุกรม เอกสารออนไลน์หรือเอกสารอินเทอร์เน็ตภาษาไทยและต่างประเทศ

ส่วนขยายความของบรรณานุกรม บรรณานุกรมเรื่องหนึ่ง เมื่อขึ้นต้นบรรทัดแรก ให้ชิดซ้าย หากมี ความยาวเกิน 1 บรรทัด บรรทัดต่อมา ให้ย่อเข้าไป8ตัวอักษร ดัง ตัวอย่าง

จบการนาเสนอ

Add a comment

Related pages

บรรณานุกรม - วิกิตำรา

บรรณานุกรมเรื่องหนึ่ง เมื่อขึ้นต้นบรรทัดแรก ...
Read more

ทำบรรณานุกรม.flv - YouTube

เรียงลำดับ บรรณานุกรม ใน word 2007 อ่านบทความประกอบ และ ...
Read more

บรรณานุกรม - วิกิพีเ ...

ในทางสารนิเทศ บรรณานุกรม หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือ ...
Read more

บรรณานุกรม - GotoKnow

แล้ว บรรณานุกรมสามารถจำแนกในลักษณะต่างๆ ได้ 7 ประเภท มี ...
Read more

การเขียนบรรณานุกรม ...

มาดูวิธีการเขียนบรรณานุกรม และตัวอย่างการเขียน ...
Read more

การเขียนอ้างอิงและ ...

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
Read more

bubeeja: บรรณานุกรม

บรรณานุกรม. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. (2527).
Read more

บรรณานุกรม - สำนักงาน ...

บรรณานุกรม www.mfa.go.th www.14thaseansummit.org www.ubmthai.com www.oceansmile.com 74. Title: Slide 1 Author: NJ Created Date:
Read more

บรรณานุกรม.pdf - Google Drive

บรรณานุกรม.pdf - Google Drive
Read more

Research Support :: Chiang Mai University

จำนวนผู้เยี่ยมชม: webstats start at 16-03-2010 No database selected
Read more