ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))

80 %
20 %
Information about ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))
Spiritual

Published on February 22, 2014

Author: LinThantt

Source: slideshare.net

Description

ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))

Cai!(T)|u3)tW3Cp".33Sj |0|(&G(TD£s|Qq|&C^• ^D(^6sOXp:|Sl3;OiJ0 http://www.dhammadownload.com ; nmaw, ^coDfnc^pe^ (^rof&D^eGp23!^fySptl&(%m 03^t|p|8^^i« &ijG®£(l|^5 y^iMii " '♦ ^li o&n ucfxn 3xySof:(ib safW:^ oiG™^... f t 0ima3||c(«3c&i»j (nrf&S^^. (^ii^-&a); " ®3oc6c^(yi33G||£ !^a^oTs3o6|5|(&oc6ogf|)se)3^6f)§ a%§s (mxm. Jro ocfxix^oj) 88&»^o5Bt5lrBa£|6oD cySa^aj^c^ c^i Gan£aD£a^f^^ Gscn^tfi a)r&C8|p^c§n8|Dg8s§S rosncoSp^s §Spe» ewEcmSes)! (MMA) OMdjA^^ {§&) ii^sc^&SJjfillmMOjEisnVi- ^ u z cqf| o|:s|£a}^ JelrScospsr^ 33:^GOsGa5g)scx)^s ccwcm cslcoi ctfXD CDCps^ (j«;g&G|GaB (^e^33| 3»po|op os^l&i ^s|6Guar5ii -''' ;:'j cffiEa)! (cotScos) ; / ; * '•- -iSlSSfc A - JU.X3 WK' ^ -oaf •'

http://www.dhammadownload.com m : u1 :aGi mS ) S^cjtcf}Og9« Jg€V)Ssi #-oe-!P?e9fP

http://www.dhammadownload.com u§&u(Aixi&: ©ooscF 5030 !96[sJ"5 00 ILO ^ GJ00&0A:IC o5 Q oS . o c c p PJO2O0OOO<D c o&oooooGogc: D C - OCOOOQ DO JGOO 9sSl 3C^CCOOCO 0000GO CO L IL cocscocsg| (cocsoogo) GQGOO (oo)l SjCO^gpCoSs! (o)€|6oOCO! OD^S00|s1 00GOgc6[g[^^oSl :cpcoc co6: 00 o l"JR oo^c ooo© ©O0QOQJ[O «|oo&o4;&coqcoc:6S6 y JLJ* o LJ (°9J?J) GG^OCOS^SOS ©GOOO^^ ~cS|2G3^s(gC^OOo|) COOOCGGQS^COC) gSGa90CC0^S<p! 00^1 COOS ^OI Gcopooooooos 350GS| ^ooo oolS: ^oo cop

http://www.dhammadownload.com 0^0800^ c ©g c a3G[^0CSG9G|0 ©OG|OOaO - 'OO^C^OSO^COS§[CS GQQOOO - gSGQ0CGy0C9QS(^9Q^©0 - ©OOOSgS , Oil G000c[gc2§^ Jll ^11 ^ QGCOOOO OOG^OD . 00 OgDCOO^CU - jp <^ll GCOOCOGOS . ^il ^o53J©GSOS Gil GCiOoSjy^COCSQOS c^coos 2" Sj , 23 Oil. G'COOSSOCO C^CXJj ©2 gll 0011 0011 OJII 0^11 0(^11 311 oSlI 02" 0©ll 0§03©0 ^ 00|SG9J000 GQCOoSgOOOCS ISOOGGOOCS . 0©^OSOOOS .SCOOOSJGSGOO.OJ oa:)o1©o 99Cr|[SG©OOOS ., . GCJCOOCSSC^ COCODOS sSoDO G^<^C7JoSoS COG^GCOSSOOSCO^ OOOSSOO 0011 eCQ030qC0 o c GQG^COGS o , 0^0 JOII GgSODJCGgsg JOII 0? OOp" 00^ 0JO o^ Op0 0^3 0^9 ,oSo 000 O©0 V 002

http://www.dhammadownload.com -«COOCOS«®€OCOCO©® OC" c- © « o Or o o co^socpc^cCOC|[®ttoe^co-coes® S9Q0®0 w coooGcoocoj^scxioscusi^ coocoocoscocojy^^Gjyowi :«;3iQ5coocoo«coco . cj£cos|mcoo|o;«o cocoosopsoc (u® J U JL L® L T —J IL y J IL y LJ olco^ll COCOCOOSQJOS 9QCOJCOOCO CO[^[0O GOOCCO^S^O^C CDGOGCOOOoj^SCOgS CDOCOSolsCOCSGOsj^S GCOS39^€poS OOCSCDO <DosocoG^GiS|S Gol[^oSo[ys coocooQ^i [g559|5so1 QgSlI GCOOCOl Golcoi GQOCOOOCpS S^ODcScOGOSpOCOSpS QJOSCO §[Co6cO GJOs{yOSCOO^ OOCOCOSpSCO* QGOOCCOIS 2c(^COJC O^OOGOGCOOCOOOS CCOGCOGCOSI , G€polGCOSI COCQ^COGOQS CQGCOO C7Do(^So5so]s GOoSGSpoSjyS COC002 990SCUS socs^GspoS[y§ ojoS©ss62S|s[^S|olQgSii COCQSpSCOCO^ CO^OgSGQ® goTsg COO cosps ^Solco^ll COCOCOCOSpSOJCQ^^ CO^COCQCOOSGpS 9DCQCOCQ COCO 9Q©09Q00006|GJO2CO^S SOCOCOoScOoj^CO^II OOOOCO COSpSGpS OJc8^2Qg[^S CO^COCOCoSsGOSOCGOCCOC 3€>€p0 sooSolsoospsojos a^socGoc, goTgoIcocooocioIco^hgcSo|s€^9 •©Q<30

http://www.dhammadownload.com (O O^CUCOSpSCO^ COCOOSGO^ o8c09JCS©0O0€|0S (o1) GQO^ot cr:)^(nooi gScdol gG0(^0 COGCDO jgooSc^cosps GoToOC 9QG§3C002|^C ^ ©olcogii QQpQGOi OOOCOCO o o ^(DG©i o©o6^©g©i qg^oco D© G© nr GGCOOC SQ3©Qc6 JL L J yi^COOO^C COODOS^Q^QCOoSolir GOG^CO 88cD cooo©o1sG902 |y[§<^ca:)gSs [^[coco5g»^g<jooo oogcoo o o o cp c O C C © C O C f© orscooospsco OOOOOOOSSOCgCCOOQO^C COCOG©OCCO<^S[y2 pen. c ^©olcogjll '*c6cOSo1§30c|^C«oS' GOOOO(X)[GJOs" ©ogqoooc ©OGS|§CO GOOCSO|(cOoSgOs)oo g^COGCOOCO GSGyOCSCOS^ ooosoloo^ii cocooocoorGOcj^cG ©oSg^qg^cojccq GQcSsccog^ GCOODJC(|pC00CC0[^S|C:D^II C0OT01CD(^ ©OOCOGCQOCO^ OGooocsQgcoo gq^gcojooooSgcoo coGaDo|co^ii oooS • o« > COGCQOQGOOO c o )COOO GOOOCSGQ jl3 I GG GCOpCOOGGQOC o® y C00|S ©0§ €|C0^ I S QGCOOC2G COOO^C G^COGCOO GGOOOCSCT^p 9©OSS|CO^CO 3^oSi ooco §9 ocococo^c^l ooG^oolco.gSii OOOO OS^COOG GOOOCSOg GG^GCOpCOOGGQOC (|[SGCOOCCOS|o1oO^II GCOOCT)COCOOS(^ G^oScSG^OCSOOC 30C2^C0^[y©G©i 9JGSCOOCO^^©G©l |gCO^^©G©1 CD^0DS0a0C02^CDgSy©G©l GOQOCSQ COOO^C Q GCOO. GCDOCS G^CD^[y©G©! OOoScOJCCOSpSGCOOCSCOi oScO^COCOO^O iSQSO

http://www.dhammadownload.com (0) coco sjSscj^oo^ii j^^gSpcoi©os[^o1co^ii GooScojc oosps oGooocscooo goSsjico^ii gy|so1co^ii "gQOOoS^^oScQOOO oScOGOOOCSOOOCOs" CO G[yo[^ CO^II 3aCOOtCO C0^SC0^9s[^s(^C2l GaOS€|^COCs[gCSI COG^C •30| y^ojgcscooo^ OOCO^COQJOSl oSoD(ygScojC9Cioo|os €|^G030 30CO005[y©CX5^il ' GCOOCO^OOOOGOSpS3^€| 3©^o5qGCOOCSO [y^€|(gCSCO ^CO^CS^C G|^0C0(gCS 00sps§©o1sc0^ GCOOCO O^O^S CO?OOCOCO^OpGS|S39COo5 cS^SyoSGOSGOOO C06pS QJ02 [yoj^OOgSlt QGOOOCSQ 3©^C0Q G^c[^gQCO^OC oScoGooccSls^cs o^olcogSii OGODOCOOGC-OoSgOOOoSgqS 3Q[yCSOSS|^Q|29JCOaO^ 00S|00|S|^GS|S0C[^©CD^I1 S|gSQ|s9Jo5 G€|OCOGGQOC (^oS(X)jcoo€ps(oSco)ocssc 39Co6cn(ps(o2Jo)8cSo8o8 ^gScOJCGjCO^II Soojo^ooosps 390SCOoS[^€pOOG 3^0QJC OOCO [y^OQCOO S|Sco1co^ii cr^ "c6oo2o1s3ocfaca)cs o^oooooDiops" ©ogqoo^c C=JI L U O OOL vj L o ©OGG|SCOOO OGCOOC2Q 3©^COOOG|OSO|OSo8 G^Oclc^S c o c o GOOOCSG DOO^CDCOCpSOJOSCT^ n o C(—• c / n © o .co§[©o c8|2ic(^S|| o^gcoocsscgqsosi 3©^coc^oo5aDysi co©§icocooooo5sQpsco oopcoslq00020:)pSoo cocoSi COCOOOl L l'' y L j C L LJ O L-^J iL . IL isnso

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

Add a comment

Related presentations