ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))

80 %
20 %
Information about ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))
Spiritual

Published on February 22, 2014

Author: LinThantt

Source: slideshare.net

Description

ကံသုံးပါး ဆင္ျခင္ဖြယ္ ဇာတ္ဝတၳဳမ်ား (ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေဝး))

Cai!(T)|u3)tW3Cp".33Sj |0|(&G(TD£s|Qq|&C^• ^D(^6sOXp:|Sl3;OiJ0 http://www.dhammadownload.com ; nmaw, ^coDfnc^pe^ (^rof&D^eGp23!^fySptl&(%m 03^t|p|8^^i« &ijG®£(l|^5 y^iMii " '♦ ^li o&n ucfxn 3xySof:(ib safW:^ oiG™^... f t 0ima3||c(«3c&i»j (nrf&S^^. (^ii^-&a); " ®3oc6c^(yi33G||£ !^a^oTs3o6|5|(&oc6ogf|)se)3^6f)§ a%§s (mxm. Jro ocfxix^oj) 88&»^o5Bt5lrBa£|6oD cySa^aj^c^ c^i Gan£aD£a^f^^ Gscn^tfi a)r&C8|p^c§n8|Dg8s§S rosncoSp^s §Spe» ewEcmSes)! (MMA) OMdjA^^ {§&) ii^sc^&SJjfillmMOjEisnVi- ^ u z cqf| o|:s|£a}^ JelrScospsr^ 33:^GOsGa5g)scx)^s ccwcm cslcoi ctfXD CDCps^ (j«;g&G|GaB (^e^33| 3»po|op os^l&i ^s|6Guar5ii -''' ;:'j cffiEa)! (cotScos) ; / ; * '•- -iSlSSfc A - JU.X3 WK' ^ -oaf •'

http://www.dhammadownload.com m : u1 :aGi mS ) S^cjtcf}Og9« Jg€V)Ssi #-oe-!P?e9fP

http://www.dhammadownload.com u§&u(Aixi&: ©ooscF 5030 !96[sJ"5 00 ILO ^ GJ00&0A:IC o5 Q oS . o c c p PJO2O0OOO<D c o&oooooGogc: D C - OCOOOQ DO JGOO 9sSl 3C^CCOOCO 0000GO CO L IL cocscocsg| (cocsoogo) GQGOO (oo)l SjCO^gpCoSs! (o)€|6oOCO! OD^S00|s1 00GOgc6[g[^^oSl :cpcoc co6: 00 o l"JR oo^c ooo© ©O0QOQJ[O «|oo&o4;&coqcoc:6S6 y JLJ* o LJ (°9J?J) GG^OCOS^SOS ©GOOO^^ ~cS|2G3^s(gC^OOo|) COOOCGGQS^COC) gSGa90CC0^S<p! 00^1 COOS ^OI Gcopooooooos 350GS| ^ooo oolS: ^oo cop

http://www.dhammadownload.com 0^0800^ c ©g c a3G[^0CSG9G|0 ©OG|OOaO - 'OO^C^OSO^COS§[CS GQQOOO - gSGQ0CGy0C9QS(^9Q^©0 - ©OOOSgS , Oil G000c[gc2§^ Jll ^11 ^ QGCOOOO OOG^OD . 00 OgDCOO^CU - jp <^ll GCOOCOGOS . ^il ^o53J©GSOS Gil GCiOoSjy^COCSQOS c^coos 2" Sj , 23 Oil. G'COOSSOCO C^CXJj ©2 gll 0011 0011 OJII 0^11 0(^11 311 oSlI 02" 0©ll 0§03©0 ^ 00|SG9J000 GQCOoSgOOOCS ISOOGGOOCS . 0©^OSOOOS .SCOOOSJGSGOO.OJ oa:)o1©o 99Cr|[SG©OOOS ., . GCJCOOCSSC^ COCODOS sSoDO G^<^C7JoSoS COG^GCOSSOOSCO^ OOOSSOO 0011 eCQ030qC0 o c GQG^COGS o , 0^0 JOII GgSODJCGgsg JOII 0? OOp" 00^ 0JO o^ Op0 0^3 0^9 ,oSo 000 O©0 V 002

http://www.dhammadownload.com -«COOCOS«®€OCOCO©® OC" c- © « o Or o o co^socpc^cCOC|[®ttoe^co-coes® S9Q0®0 w coooGcoocoj^scxioscusi^ coocoocoscocojy^^Gjyowi :«;3iQ5coocoo«coco . cj£cos|mcoo|o;«o cocoosopsoc (u® J U JL L® L T —J IL y J IL y LJ olco^ll COCOCOOSQJOS 9QCOJCOOCO CO[^[0O GOOCCO^S^O^C CDGOGCOOOoj^SCOgS CDOCOSolsCOCSGOsj^S GCOS39^€poS OOCSCDO <DosocoG^GiS|S Gol[^oSo[ys coocooQ^i [g559|5so1 QgSlI GCOOCOl Golcoi GQOCOOOCpS S^ODcScOGOSpOCOSpS QJOSCO §[Co6cO GJOs{yOSCOO^ OOCOCOSpSCO* QGOOCCOIS 2c(^COJC O^OOGOGCOOCOOOS CCOGCOGCOSI , G€polGCOSI COCQ^COGOQS CQGCOO C7Do(^So5so]s GOoSGSpoSjyS COC002 990SCUS socs^GspoS[y§ ojoS©ss62S|s[^S|olQgSii COCQSpSCOCO^ CO^OgSGQ® goTsg COO cosps ^Solco^ll COCOCOCOSpSOJCQ^^ CO^COCQCOOSGpS 9DCQCOCQ COCO 9Q©09Q00006|GJO2CO^S SOCOCOoScOoj^CO^II OOOOCO COSpSGpS OJc8^2Qg[^S CO^COCOCoSsGOSOCGOCCOC 3€>€p0 sooSolsoospsojos a^socGoc, goTgoIcocooocioIco^hgcSo|s€^9 •©Q<30

http://www.dhammadownload.com (O O^CUCOSpSCO^ COCOOSGO^ o8c09JCS©0O0€|0S (o1) GQO^ot cr:)^(nooi gScdol gG0(^0 COGCDO jgooSc^cosps GoToOC 9QG§3C002|^C ^ ©olcogii QQpQGOi OOOCOCO o o ^(DG©i o©o6^©g©i qg^oco D© G© nr GGCOOC SQ3©Qc6 JL L J yi^COOO^C COODOS^Q^QCOoSolir GOG^CO 88cD cooo©o1sG902 |y[§<^ca:)gSs [^[coco5g»^g<jooo oogcoo o o o cp c O C C © C O C f© orscooospsco OOOOOOOSSOCgCCOOQO^C COCOG©OCCO<^S[y2 pen. c ^©olcogjll '*c6cOSo1§30c|^C«oS' GOOOO(X)[GJOs" ©ogqoooc ©OGS|§CO GOOCSO|(cOoSgOs)oo g^COGCOOCO GSGyOCSCOS^ ooosoloo^ii cocooocoorGOcj^cG ©oSg^qg^cojccq GQcSsccog^ GCOODJC(|pC00CC0[^S|C:D^II C0OT01CD(^ ©OOCOGCQOCO^ OGooocsQgcoo gq^gcojooooSgcoo coGaDo|co^ii oooS • o« > COGCQOQGOOO c o )COOO GOOOCSGQ jl3 I GG GCOpCOOGGQOC o® y C00|S ©0§ €|C0^ I S QGCOOC2G COOO^C G^COGCOO GGOOOCSCT^p 9©OSS|CO^CO 3^oSi ooco §9 ocococo^c^l ooG^oolco.gSii OOOO OS^COOG GOOOCSOg GG^GCOpCOOGGQOC (|[SGCOOCCOS|o1oO^II GCOOCT)COCOOS(^ G^oScSG^OCSOOC 30C2^C0^[y©G©i 9JGSCOOCO^^©G©l |gCO^^©G©1 CD^0DS0a0C02^CDgSy©G©l GOQOCSQ COOO^C Q GCOO. GCDOCS G^CD^[y©G©! OOoScOJCCOSpSGCOOCSCOi oScO^COCOO^O iSQSO

http://www.dhammadownload.com (0) coco sjSscj^oo^ii j^^gSpcoi©os[^o1co^ii GooScojc oosps oGooocscooo goSsjico^ii gy|so1co^ii "gQOOoS^^oScQOOO oScOGOOOCSOOOCOs" CO G[yo[^ CO^II 3aCOOtCO C0^SC0^9s[^s(^C2l GaOS€|^COCs[gCSI COG^C •30| y^ojgcscooo^ OOCO^COQJOSl oSoD(ygScojC9Cioo|os €|^G030 30CO005[y©CX5^il ' GCOOCO^OOOOGOSpS3^€| 3©^o5qGCOOCSO [y^€|(gCSCO ^CO^CS^C G|^0C0(gCS 00sps§©o1sc0^ GCOOCO O^O^S CO?OOCOCO^OpGS|S39COo5 cS^SyoSGOSGOOO C06pS QJ02 [yoj^OOgSlt QGOOOCSQ 3©^C0Q G^c[^gQCO^OC oScoGooccSls^cs o^olcogSii OGODOCOOGC-OoSgOOOoSgqS 3Q[yCSOSS|^Q|29JCOaO^ 00S|00|S|^GS|S0C[^©CD^I1 S|gSQ|s9Jo5 G€|OCOGGQOC (^oS(X)jcoo€ps(oSco)ocssc 39Co6cn(ps(o2Jo)8cSo8o8 ^gScOJCGjCO^II Soojo^ooosps 390SCOoS[^€pOOG 3^0QJC OOCO [y^OQCOO S|Sco1co^ii cr^ "c6oo2o1s3ocfaca)cs o^oooooDiops" ©ogqoo^c C=JI L U O OOL vj L o ©OGG|SCOOO OGCOOC2Q 3©^COOOG|OSO|OSo8 G^Oclc^S c o c o GOOOCSG DOO^CDCOCpSOJOSCT^ n o C(—• c / n © o .co§[©o c8|2ic(^S|| o^gcoocsscgqsosi 3©^coc^oo5aDysi co©§icocooooo5sQpsco oopcoslq00020:)pSoo cocoSi COCOOOl L l'' y L j C L LJ O L-^J iL . IL isnso

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

http://www.dhammadownload.com

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014