κεφ.34 οι όροι της αφαίρεσης

63 %
38 %
Information about κεφ.34 οι όροι της αφαίρεσης
Education

Published on February 25, 2014

Author: IoannaChats

Source: slideshare.net

Μακθματικά κεφ.34 Οι όροι τθσ αφαίρεςθσ Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ εικόνες http://www.mycutegraphics.com/

Ένασ πάνω, ζνασ Σε μια ςτθ μάκουμε τα Ασ αφαίρεςθ μζςθ κι ζνασ ονόματά το 3 κάτω, τουσ. υπάρχουν αποτζλεςμα. αρικμοί.

Είναι ο αρικμόσ που βρίςκεται πάνω πάνω. Από αυτόν αφαιροφμε , βγάηουμε, αυτό που κζλουμε.

Είναι ο αρικμόσ που βρίςκεται ςτθ μζςθ. Αυτόν αφαιροφμε , βγάηουμε, από το μειωτζο. Έχει πάντα παρεοφλα του το ςφμβολο πλθν.

Είναι ο αρικμόσ που βρίςκεται κάτω. Είναι το αποτζλεςμα που βρικαμε ςτθν αφαίρεςθ. Βρίςκεται κάτω από τθ γραμμι.

Στισ παρακάτω αφαιρζςεισ βρείτε και κυκλϊςτε το μειωτζο.

Στισ παρακάτω αφαιρζςεισ βρείτε και κυκλϊςτε τον αφαιρετζο.

Στισ παρακάτω αφαιρζςεισ βρείτε και κυκλϊςτε τθ διαφορά.

Τϊρα βάψτε κίτρινουσ τουσ Στισ παρακάτω αφαιρζςεισ μειωτζουσ, γαλάηιουσ τουσ βρείτε τθ διαφορά αφαιρετζουσ και ροη τισ διαφορζσ.

Κάντε και αυτζσ τισ αφαιρζςεισ γράφοντασ δίπλα ςε κάκε όρο το όνομά του.

Θα κάνω επαλικευςθ. Μια Μετά ακολουκϊ ζναν από Πϊσ όμωσ μπορϊ να είμαι πράξθ δθλαδι που κα μου Πρϊτα κάνω τθν ςίγουροσ/θ ότι αυτό που τουσ 2 τρόπουσ που κα δείξει αν αυτό που βρικα αφαίρεςθ. βρικα είναι ςωςτό; μάκουμε. είναι ςωςτό ι όχι.

Ελζγχω αν αυτό που βρικα Προςκζτω τα 2 κάτω, τον Αφοφ είναιτρόποσ κάνει 1οσ ίδιο ζχω αφαιρετζο καιτο μειωτζο είναι ίδιο με τθ διαφορά ςωςτάΜε πρόςκεςθ μου! τθν αφαίρεςι δθλαδι. μου.

Αφαιρϊ από που βρικα Ελζγχω αν αυτότο πάνω 2οσ τρόποσ Αφοφ είναι ίδιο ζχω κάνει (μειωτζο) το κάτω είναι ίδιο με τον ςωςτά τθν αφαίρεςι μου! Με αφαίρεςθ (διαφορά). αφαιρετζο.

Ασ κάνουμε κι εδϊ το ίδιο.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

... (φυλλάδιο "Γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ... κεφ.34 οι όροι της αφαίρεσης ... Οι ...
Read more

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης - Education

γνωρίζω τους όρους της αφαίρεσης ... on Jul 31, 2015. Report Category: Education
Read more

Τάξη αστεράτη: Μαθαίνουμε τους όρους της αφαίρεσης ...

Ας κάνουμε το μάθημα παιχνίδι, τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς!
Read more

Τάξη αστεράτη: Φεβρουαρίου 2014

... της αφαίρεσης ... οι όροι της αφαίρεσης ... καθώς οι οδηγίες της ...
Read more

Α τάξη - Μαθηματικά - 32 προβλήματα πρόσθεσης και ...

... 32 προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ... Κεφ.34 ... χρήση των επισκεπτών της.
Read more

Β τάξη Μαθηματικά - Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ...

... Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ... Κεφ.34 ... εκτός της ιστοσελίδας της ...
Read more

οι όροι της συνθηκολόγησης - Education

Share οι όροι της ...
Read more

Τάξη αστεράτη: Φεβρουαρίου 2014

Ας κάνουμε το μάθημα παιχνίδι, τόσο για τα παιδιά όσο και για εμάς!
Read more