ΚΕΕΛΠΝΟ: Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό της λύσσας, στην Ελλάδα

50 %
50 %
Information about ΚΕΕΛΠΝΟ: Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό της λύσσας, στην Ελλάδα
Education

Published on February 27, 2014

Author: nicknick243

Source: slideshare.net

Description

ΚΕΕΛΠΝΟ: Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό της λύσσας, στην Ελλάδα

Δπεξεαδόκελεο πεξηνρέο από ηνλ ηό ηεο ιύζζαο ζηελ Διιάδα 26 Ινπλίνπ 2013 Ζ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο Δπεξεαδόκελεο από Λύζζα πεξηνρέο, πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην ΚΔΔΛΠΝΟ ιακβάλνληαο ππόςε:  ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα από ηελ εξγαζηεξηαθή επηηήξεζε ηεο ιύζζαο ζηα άγξηα δώα ζηελ Διιάδα γηα ην 2012 θαη 2013 (ΤπΑΑΣ, ΚΚΗΑ)  ηελ KYA 331/10301/25-1-2013 πνπ πεξηγξάθεη ην «Πξόγξακκα Δπηηήξεζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Λύζζαο ζηελ Διιάδα» ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-ΨΔΕ  ηελ επηζηεκνληθή ζπκβνπιή εκπεηξνγλσκόλσλ (επηδεκηνιόγσλ, ινηκσμηνιόγσλ, θηεληάηξσλ θαη εξγαζηεξηαθώλ). απνθάζηζε ζηηο 26/06/2013 όηη: επεξεαδόκελε από ιύζζα πεξηνρή νξίδεηαη θάζε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα κε ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ιύζζαο ζε δών. Δπίζεο νη Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο (ΠΔ) ηεο ρώξαο θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηθηλδπλόηεηαο, όζνλ αθνξά ζηε πηζαλόηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζε δώα (βι. Πίλαθαο 1): ΠΔ πςειήο επηθηλδπλόηεηαο: o ΠΔ πνπ είλαη επεξεαδόκελεο από ηε ιύζζα (κε ηνπιάρηζηνλ έλα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν θξνύζκα ιύζζαο ζε δών) o ΠΔ πνπ βξίζθνληαη ζε αθηίλα έσο 50 ρηιηόκεηξα από ην ζεκείν εληόπηζεο επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο ιύζζαο ζε δών,  ρσξίο λα παξεκβάιινληαη γεσθπζηθά εκπόδηα (π.ρ. νξνζεηξά Πίλδνπ)  κε ειιηπή δεδνκέλα ζπζηήκαηνο επηηήξεζεο ιύζζαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε θηλδύλνπ ΠΔ ελδηάκεζεο επηθηλδπλόηεηαο, γηα ηε θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζε δώα είλαη νη ΠΔ ηεο Βόξεηαο Διιάδαο (Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) θαη Ζπείξνπ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε θαηεγνξία πςειήο επηθηλδπλόηεηαο. ΠΔ ρακειήο επηθηλδπλόηεηαο γηα ηε θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο ζε δώα, είλαη νη ΠΔ, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πςειήο ή ελδηάκεζεο επηθηλδπλόηεηαο. Ζ επηθηλδπλόηεηα κηαο πεξηνρήο ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηελ δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο (βι. Αιγόξηζκν δηαρείξηζεο πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ιύζζαο ΚΔΔΛΠΝΟ). ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΖΦΖ΢ ΝΟ΢ΖΜΑΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΙΚΖ΢ ΔΠΙΣΖΡΖ΢Ζ΢ ΚΑΙ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ΢ ΓΡΑΦΔΙΟ ΕΧΟΝΟ΢ΧΝ Σει: 210-5212 054/210-5212 000 www.keelpno.gr 1

Πίλαθαο 1: Δθηηκώκελε επηθηλδπλόηεηα πεξηνρώλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο γηα ηε θπθινθνξία ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο, 26.06.2013 ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΤΦΖΛΖ΢ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ΢ ΠΔ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΠΔ ΓΡΑΜΑ΢ ΠΔ ΖΜΑΘΗΑ΢ ΠΔ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢ ΠΔ ΚΑΒΑΛΑ΢ ΠΔ ΚΑΡΓΗΣ΢Α΢ ΠΔ ΚΑ΢ΣΟΡΗΑ΢ ΠΔ ΚΗΛΚΗ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΔΝΓΗΑΜΔ΢Ζ΢ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ΢ ΠΔΡΗΟΥΔ΢ ΥΑΜΖΛΖ΢ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ΢ ΠΔ ΔΒΡΟΤ ΠΔ ΞΑΝΘΖ΢ ΠΔ ΡΟΓΟΠΖ΢ ΠΕ ΑΡΣΑ΢ ΠΔ ΘΔ΢ΠΡΩΣΗΑ΢ ΠΔ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΠΔ ΠΡΔΒΔΕΑ΢ ΠΔ ΜΑΓΝΖ΢ΗΑ΢ ΠΔ ΚΟΕΑΝΖ΢ ΠΔ ΛΑΡΗ΢Α΢ νη ΠΔ, πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο πςειήο ή ελδηάκεζεο επηθηλδπλόηεηαο ΠΔ ΠΔΛΛΑ΢ ΠΔ ΠΗΔΡΗΑ΢ ΠΔ ΢ΔΡΡΧΝ ΠΔ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΠΔ ΦΛΧΡΗΝΑ΢ 2 ΠΔ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ΢ ΢εκείσζε 1: Ζ επηθηλδπλόηεηα κηαο πεξηνρήο απμάλεη όζν εγγύηεξα βξίζθεηαη ζε ζεκεία εληνπηζκνύ επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ ζε δώα. ΢εκείσζε 2: ΢πληζηάηαη ε εμαηνκίθεπζε ηεο εθηίκεζεο θηλδύλνπ θαηά πεξίπησζε γηα θάζε έθζεζε ζε δών ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο ρώξαο, αθόκε θαη ζε πεξηνρέο ζεσξεηηθά ρακειήο επηθηλδπλόηεηαο, θαζώο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί κεηαθίλεζε δώσλ κεηαμύ πεξηνρώλ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο επηθηλδπλόηεηαο ή/θαη επέθηαζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνύ ζηελ άγξηα παλίδα. ΢εκείσζε 3: ΢εκεηώλνληαη νη παξαθάησ επηθπιάμεηο όζνλ αθνξά ζηελ αλσηέξσ εθηίκεζε θηλδύλνπ: α) ην πξόγξακκα επηηήξεζεο ηεο ιύζζαο ζηα δώα ηνπ ΤπΑΑΣ δελ ιεηηνπξγεί κε ηα ίδηα απνηειέζκαηα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, β) ππάξρνπλ αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο γηα δηαθίλεζε δώσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, θαη από ρώξεο πνπ αλαθέξνπλ θξνύζκαηα ιύζζαο θαη γ) ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο αδέζπνησλ δώσλ πνπ δελ ειέγρνληαη επαξθώο από ηηο νηθείεο δεκνηηθέο αξρέο. ΢εκείσζε 4: Ζ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ πεξηνρώλ είλαη δπλακηθή δηαδηθαζία, ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα, ηα εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα θξνύζκαηα θαη όπνηα άιια δεδνκέλα εκβνιηαζκνύ είλαη δηαζέζηκα ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο γηα ηηο επεξεαδόκελεο πεξηνρέο από ηε ιύζζα. Ο εθάζηνηε επηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο ησλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο θαηά θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ: www.keelpno.gr. ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΖΦΖ΢ ΝΟ΢ΖΜΑΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΙΚΖ΢ ΔΠΙΣΖΡΖ΢Ζ΢ ΚΑΙ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ΢ ΓΡΑΦΔΙΟ ΕΧΟΝΟ΢ΧΝ Σει: 210-5212 054/210-5212 000 www.keelpno.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό της λύσσας στην Ελλάδα

Η Ομάδα Εργασίας για τις Επηρεαζόμενες από Λύσσα περιοχές που υποστηρίζεται από το ...
Read more

Καθησυχάζει το ΚΕΕΛΠΝΟ για τα κρούσματα λύσσας

Καθησυχαστικό εμφανίζεται το ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά ... λύσσας. email ... Κεντρική Ελλάδα. ...
Read more

Παγκόσμια Ημέρα κατά της λύσσας_2013

- Επιτροπή για επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό της λύσσας ... σε ζώα στην Ελλάδα, ...
Read more

17 | Απριλίου | 2013 | Δασαρχείο

Επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό της λύσσας ... Επηρεαζόμενες από ... στην Ελλάδα ...
Read more

Καθησυχαστικό το ΚΕΕΛΠΝΟ για τα κρούσματα λύσσας! Επανήλθε ...

... παρόν στην Ελλάδα, ... του ιού της λύσσας και ... με τον ιό λύσσας από το ...
Read more

Παγκόσμια Ημέρα κατά της λύσσας (28 Σεπτεμβρίου) - Kilkis ...

... σε ζώα στην Ελλάδα. ... με τον ιό λύσσας από το ... περιοχές από τον ιό της ...
Read more

Παγκόσμια Ημέρα κατά της λύσσας_28 Σεπτεμβρίου 2013 - 1o ...

... σε ζώα στην Ελλάδα,. ... ιού της λύσσας και ... περιοχές από τον ιό της ...
Read more

Λύσσα - keelpno.gr

Το ΚΕΕΛΠΝΟ. ... Πιθανή Έκθεση στον ιό της Λύσσας ... περιοχές από τον ιό της ...
Read more

Γουλάπτση Μαρία: Επαγγελματικά δικαιώματα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ ...

... και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από ... της ...
Read more