Η κατοικία στην κλασική Αθήνα - Μιχάλης Τσορμπατζόγλου

50 %
50 %
Information about Η κατοικία στην κλασική Αθήνα - Μιχάλης Τσορμπατζόγλου
Education

Published on March 8, 2014

Author: geolympe

Source: slideshare.net

Description

Εργασία του Μιχάλη Τσορμπατζόγλου (Α2, 2ο Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας)

ΣΑ ΢ΠΙΣΙΑ ΢ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΡΙΚΕ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ΢ • ΢ε γενικζσ γραμμζσ, η καταςκευή των ςπιτιών γίνεται από φτηνά υλικά και η διάταξή τουσ είναι απλή και φυςική. Σα δωμάτια ζβλεπαν ςε εςωτερικζσ αυλζσ. Μπροςτά από το ςπίτι υπήρχε μια μικρή πλακόςτρωτη αυλή. Η είςοδοσ ήταν ςυνήθωσ ςτη βόρεια πλευρά. Λόγω κλίματοσ, το ςπίτι δεν μποροφςε να λειτουργήςει ωσ χώροσ κοινωνικών ςυναναςτροφών. Μόνο κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. άρχιςαν τα ςπίτια να είναι προςεγμζνα, κάτι που ωσ τότε ςυνζβαινε μόνο ςτουσ μεγάλουσ ναοφσ, ςτα δημόςια κτίρια και ςτα ανάκτορα. Από τη γεωμετρική εποχή ζχουμε ελάχιςτα παραδείγματα, επειδή καταςτράφηκαν οι περιςςότερεσ καταςκευζσ

Add a comment

Related presentations

Related pages

δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα - Education

δράμα και θέατρο στην κλασική Αθήνα; System is processing data ... 3. 1.1 ΓΕΝΕ΢Η ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ: ...
Read more

histori - a2

Η κατοικία στην κλασική Αθήνα - Μιχάλης Τσορμπατζόγλου. Η κατοικία στην κλασική ...
Read more

www.glow.gr

... υπέροχη κατοικία στην πάτμο ... η κλασική σας ... στην αθήνα. στα ...
Read more

11681 by AVGI SA - issuu

Τα σημεία αναφοράς στην Αθήνα, ... ενώ στην Κρήτη η Αριστερή Ενότητα του ...
Read more

11711 by AVGI SA - issuu

26/5. Η ΑΥΓΗ. ΓΗ ΑΥΙΑΚ ΗΣ Η ΤΗΣ ΚΥΡ. ONloDmEatique LE M. Υ 2013 26 ΜΑΪΟ OΣ 16 TEYX. EΛΛ ΗΝ. ΟΣΗ ΙΚΗ ΕΚΔ. dip ...
Read more