οφθαλμαπάτες

56 %
44 %
Information about οφθαλμαπάτες
Spiritual

Published on March 3, 2014

Author: pefstathiou

Source: slideshare.net

Τι μπορεί να κάνει ο εγκέθαλός μας … Οθζαικαπάηεο

Αλ βιέπεηο θάηη λα γπξίδεη, ηξέμε ζηνλ νθζαικίαηξν !

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηίπνηα δελ θηλείηαη!

...νη θόθθηλεο νξηδόληηεο γξακκέο είλαη παξάιιειεο ή όρη;

Τη βιέπεηο; Σπείξα ή θύθινπο. Αθνινύζεζε κε ην δάρηπιό ζνπ ηε ζπείξα…

Πιεζίαδε θαη απνκάθξπλε ην θεθάιη ζνπ από ηελ νζόλε εζηηάδνληαο ζην θεληξηθό ζεκείν

Μέηξεζε ηηο καύξεο θνπθίδεο…

Και ηο καλύηερο για ηο ηέλος ......

Είναι καηαπληκηική οπηική απάηη..... Ακολούθηζε ηις οδηγίες: 1) Χαιάξσζε θαη ζπγθέληξσζε ηελ πξνζνρή ζνπ ζηηο 4 θνπθίδεο πεξίπνπ ζην θέληξν ηεο εηθόλαο γηα 40 δεπηεξόιεπηα. 2) Μεηά ζηξέςε αξγά ην βιέκκα ζνπ ζε έλα θνληηλό ηνίρν κε ιεία κνλόρξσκε επηθάλεηα 3) Σηελ ζπλέρεηα βιέπεηο λα ζρεκαηίδεηαη ζηνλ ηνίρν κία αλνηρηόρξσκε θειίδα (θνίηαμε κε επηκνλή) 4) Αλνηγόθιεηζε ηα κάηηα ζνπ θαη ζα δεηο λα ζρεκαηίδεηαη κέζα ζηελ αλνηρηόρξσκε θειίδα κία εηθόλα. 5) Τη βιέπεηο, ε κάιινλ πνηνλ βιέπεηο;

ηέλος

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

οφθαλμαπάτες | piperies.gr

Συλλογή με πολύ εντυπωσιακές οφθαλμαπάτες. Εικόνες που μπερδεύουν το μυαλό μας.
Read more

Οφθαλμαπάτες - YouTube

Δημιούργησα αυτό το βίντεο με το Πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο YouTube (http://www.youtube ...
Read more

Οφθαλμαπάτες - Optical Illusions

Οφθαλμαπάτες, Μεγάλη συλλογή απο εικόνες που κρύβουν μια έκπληξη, Optical illusions huge collection
Read more

οφθαλμαπάτες - YouTube

128,000 Dominoes Falling into past a journey around the world 2 Guinness World Records) YouTub - Duration: 7:13. Ahmed Samir 34,509,562 ...
Read more

Οφθαλμαπάτες Archives - Αντικλείδι

Μεγάλη συλλογή από οφθαλμαπάτες που θα σας εντυπωσιάσουν
Read more

Οφθαλμαπάτες - Ofthalmapates - Android Apps on ...

Μια συλλογή από μερικές καταπληκτικές οφθαλμαπάτες, σε μορφή βιβλίου. Καλή ...
Read more

Οφθαλμαπάτες | MisterFun.gr

Φαινομενικά η εικόνα δείχνει ένα μόνο πρόσωπο, τον Άλμπερτ Αινστάιν. Αν φοράτε ...
Read more

Οφθαλμαπάτες illusions

Οφθαλμαπάτες illusions. 4,396 likes · 28 talking about this. Οφθαλμαπάτες και πώς βλέπουμε. Illusions
Read more

40 νέες απίστευτες οφθαλμαπάτες ...

Βλέποντας πόσο σας άρεσε το αφιέρωμα με τις 40 απίστευτες οφθαλμαπάτες που σε αφήνουν ...
Read more