پاورپوینت مفاهیم اقتصادی

56 %
44 %
Information about پاورپوینت مفاهیم اقتصادی
Books

Published on March 16, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬ Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫!!مادسیج‬

‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫ال‬ ‫بسم‬

‫اقتصادی‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گزیده‬

‫د‬ ‫اقتصا‬ ‫علم‬ 1- ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫تعریف‬ ‫و"خواسته‬ "‫تولید‬ ‫عوامل‬ ‫محدود‬ ‫"منابع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقتصادعلمی‬ ،‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ " ‫"انتخاب‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫رفتار‬ "‫افراد‬ ‫محدود‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رامشخص‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ . ‫فوق‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬ : ‫ومنطق‬ ‫نظم‬ ‫یک‬ ‫تابع‬ ‫اقتصادی‬ ‫ومسائل‬ ‫ها‬ ‫:پدیده‬ ‫است‬ ‫علم‬ ‫اقتصاد‬ : ‫الف‬ ‫است‬ ‫خاص‬ . ‫است‬ ‫بشرنامحدود‬ ‫های‬ ‫خواسته‬ : ‫ب‬ . ‫است‬ ‫کمیاب‬ ‫اقتصادی‬ ‫منابع‬ : ‫ج‬ . ‫دارند‬ ‫ارتباط‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ومصرف‬ ‫،توزیع‬ ‫تولید‬ : ‫د‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫انتخاب‬ ‫عمل‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ : ‫ه‬ .

2- ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ : ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ - ‫الف‬ : ‫های‬ ‫وبنگاه‬ ‫خانوارها‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫چگونگی‬ ‫مطالعه‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ . - ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افراد‬ ‫حقوق‬ ‫افزایش‬ - ‫دارد؟‬ ( ‫گاز‬ ‫مثل‬ ) ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫بنزین‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫کلن‬ ‫اقتصاد‬ : ‫ب‬ : ‫عمومی‬ ‫سطح‬ ‫مانند‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫کل‬ ‫یا‬ ‫کلن‬ ‫درسطح‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ، ‫بیکاری‬ ، ‫قیمتها‬ .

3- ‫اسلمی‬ ‫وتعالیم‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫اقتصاد‬ ‫بدانیم‬ ‫دستـورات‬ ‫و‬ ‫ازاحکام‬ ‫ای‬ ‫ازمجموعه‬ ‫راعبارت‬ ‫اگراسلم‬ ‫از‬ ‫مطالبی‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫.دلیل‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫روایات‬ ‫در‬ ...‫و‬ ‫وقف‬ ، ‫ارث‬ ، ‫مزارعه‬ ، ‫رهن‬ ، ‫اجاره‬ ، ‫تجارت‬ ‫جمله‬ ‫باشد‬ ‫.می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دودسته‬ ‫به‬ ‫علمیه‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فقه‬ ‫دروس‬ : ‫عبادات‬ – ‫الف‬ ‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫فقه‬ ‫مهم‬ ‫قسمت‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫که‬ : ‫معاملت‬ – ‫.ب‬ ) ‫نسـاء‬ ‫سوره‬ ‫آیات‬ ‫از‬ ‫آنچه‬4) ‫بقره‬ ‫سوره‬ ، (29)‫نســاء‬ ‫سوره‬ ، (29، ( ) ‫حــشر‬ ‫سوره‬7) ‫انفــال‬ ‫سوره‬ ،(41‫جهان‬ ‫ثروتهای‬ ‫آید‬ ‫برمی‬ ... ‫و‬ ( ‫انسانی‬ ‫جوامع‬ ‫روزی‬ ‫کسب‬ ‫وسیله‬ ‫آنرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫حقیقی‬ ‫ملک‬ ‫مقررات‬ ‫مـطابق‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫.ثروتیکه‬ ‫است‬ ‫قرارداده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫رابه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشــی‬ ...‫و‬ ‫تـجارت‬ ، ‫وراثت‬ ‫مانند‬ ‫مـشروع‬ ‫فرد‬ ‫مصالح‬ ‫بر‬ ‫مقدم‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مصالح‬ ‫همیشه‬ ‫البته‬ . ‫میدهند‬ ‫است‬ .

‫است‬ ‫استوار‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ” ‫اسلمی‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظام‬ ” ‫بنای‬ : : 1- ‫مالکیت‬ ‫اصل‬ 2- ‫اقتصادی‬ ‫آزادی‬ ‫اصل‬ 3- ‫اجتماعی‬ ‫عدالت‬ ‫اصل‬ ‫سرمایه‬ ‫ازنظام‬ ‫بیش‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اختـیارات‬ ‫جهــت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اسلم‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫احکام‬ ‫وموضوعات‬ ‫جامعه‬ ‫مصلحت‬ ‫تشخیص‬ ‫مســـئله‬ ‫وآن‬ ‫است‬ ‫داری‬ ‫است‬ ‫حاکم‬ ‫دست‬ . ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫درمحدوده‬ ‫تجارت‬ ‫کنترل‬ ‫وآن‬ ‫باشد‬ ‫کمترمی‬ ‫حاکم‬ ‫اختیارات‬ ‫جهت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماع‬ ‫مصالح‬ ‫به‬ ‫غیرمربوط‬ ‫سیاستهای‬ ‫براساس‬ . ‫دست‬ ‫وبه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دنیــا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همان‬ ‫اسـلم‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ،‫وموضوعات‬ ‫نیازجامعه‬ ‫وبراسـاس‬ ‫است‬ ‫دولت‬ . ‫مضاربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دوهدف‬ ‫سرمایه‬ ‫گردش‬ ‫نحوه‬ ‫درمورد‬ ‫اسلم‬ ‫نماید‬ ‫اعمال‬ . 1-‫نقدینگی‬ ‫شدن‬ ‫وجمع‬ ‫سرمایه‬ ‫نبودن‬ ‫راکد‬ 2-‫ربا‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سود‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫سرمایه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سرمایه‬ ‫درمورد‬ ‫اسلم‬ ‫تئوری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سرمایه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫براساس‬ ‫وارزش‬ .

1) ‫باشد‬ ‫یک‬ ‫بزرگتراز‬ ‫کشش‬ ‫ضریب‬ ‫اگر‬ -Ed>1‫تغییرات‬ ‫،یعنی‬ ‫است‬ ‫کشش‬ ‫با‬ ‫تقاضا‬ ( (‫غیرضروری‬ ‫)کالاهای‬ . ‫گذارد‬ ‫تاثیرمی‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬ ‫روی‬ ‫کال‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ 2) ‫باشد‬ ‫کوچکترازیک‬ ‫کشش‬ ‫ضریب‬ ‫-اگر‬Ed<1‫تقاضا‬ (‫تغییرات‬ ‫،یعنی‬ ‫است‬ ‫کشش‬ ‫بی‬ (‫ضروری‬ ‫.)کالاهای‬ ‫ندارد‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ‫آن‬ ‫تقاضای‬ ‫مقدار‬ ‫روی‬ ‫کال‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ 3‫مساوی‬ ‫کشش‬ ‫اگرضریب‬ -1) ‫باشد‬Ed=1‫تغییردرقیمت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باشد،مقدارتقاضا‬ ( . ‫است‬ ‫واحد‬ ‫کشش‬ ‫ودارای‬ ‫است‬ ‫تغییرکرده‬ Ed = ‫تقاضا‬ ‫تغییردرمقدار‬ ‫درصد‬ ‫کال‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫تقاضا‬ ‫کشش‬ ‫گویند‬ ‫تقاضا‬ ‫کشش‬ ‫را‬ ‫کالاها‬ ‫درقیمت‬ ‫درصدی‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫درمقدار‬ ‫درصدی‬ ‫تغییر‬ ‫نسبت‬ .

p p q ‫تقاضا‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ، ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ، ‫قیمت‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫تغییرمکان‬ ‫یاراست‬ ‫چـپ‬ ‫سـمت‬ ‫رابه‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫سایرکالاها‬ ‫برروی‬ ‫حرکت‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ . ‫داهد‬ ‫می‬ .‫داشت‬ ‫خوااهیم‬ ‫منحنی‬

‫عرضه‬ ‫کشش‬ .‫گویند‬ ‫عرضه‬ ‫کشش‬ ‫را‬ ‫کال‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییردرصدی‬ ‫به‬ ‫کال‬ ‫یک‬ ‫درمقدارعرضه‬ ‫درصدی‬ ‫تغییر‬ ‫نسبت‬ E S = ‫عرضه‬ ‫تغییردرمقدار‬ ‫درصد‬ ‫کال‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ P P P P1 Es=0 Q Es=∞ Q Es=1 Q

P p p ‫عرضه‬ ‫موثربر‬ ‫عوامل‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کال‬ ‫یک‬ ‫برعرضه‬ ‫موثر‬ ‫ازعوامل‬ ‫بعضی‬ ‫اهای‬ ‫اهزینه‬ ، ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫انتظارات‬ ، ‫کال‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫تولیدوتکنولوژی‬ ‫برروی‬ ‫حرکت‬ ‫عوامل‬ ‫سایر‬ ‫بودن‬ ‫وثابت‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫عرضه‬ ‫منحنی‬ ،‫تولید‬ ‫اهزینه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫قیمت‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫مـنحنی‬ ‫تکـنولوژی‬ ‫و‬ ‫کننتدگان‬ ‫مـصرف‬ ‫انتـظارات‬ .‫داهد‬ ‫می‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫راست‬ ‫یا‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ Q

: ‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اهربنگاه‬ ‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫قیمت‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫ونمی‬ ‫بوده‬ ‫مطرح‬ ‫کوچک‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫قیمت‬ ‫کننده‬ ‫قبول‬ ‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫درشرایط‬ ‫اهربنگاه‬ ‫.یعنی‬ ‫اثربگذارد‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫انفرادی‬ ‫ازبنگاه‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫قیمت‬ ‫یعنی‬ ، ‫است‬ ‫صنعت‬ . ‫شود‬

‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫:ویژگیهای‬ 1-‫اهستند‬ ‫اهم‬ ‫مشابه‬ ‫تولیدی‬ ‫کالی‬ : ‫کال‬ ‫بودن‬ ‫اهمگن‬ . 2-‫فروشنده‬ ‫بسیارزیاد‬ ‫تعداد‬ 3-‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ 4- ‫تولیدی‬ ‫ومنابع‬ ‫عوامل‬ ‫بودن‬ ‫سیال‬ 5-‫عوامل‬ ‫از‬ ‫وفروشندگان‬ ‫خریداران‬ ‫کامل‬ ‫آگااهی‬ ) ‫بازار‬ ‫شفافیت‬ ‫)بازار‬ 6-‫سود‬ ‫حداکثر‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫اهدف‬ ) ‫مطلوبیت‬ ‫وحداکثر‬ ‫سود‬ ‫حداکثر‬ ‫مطلوبیت‬ ‫حداکثر‬ ‫کنننده‬ ‫مصرف‬ ‫واهدف‬ ) 7-‫وسازش‬ ‫تبانی‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬

: ‫انحصارکامل‬ ‫بازار‬‫انحصاری‬ ‫درساختاربازار‬‫انحصاری‬ ‫بنگاه‬ ‫اهستند‬ ‫یکی‬ ‫.وصنعت‬ 1- ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ 2-‫اهمگن‬ ‫کالی‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ 3- ‫ذیل‬ ‫دللئل‬ ‫بازاربه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫محدودیت‬ : ‫است‬ ‫محدود‬ ‫درصنعت‬ ‫تولیدشده‬ ‫کالوخدمت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ – ‫.الف‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کال‬ ‫فروش‬ ‫،قیمت‬ ‫موجود‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ – ‫ب‬ ‫نباشد‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫سایرین‬ ‫ورود‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫.انتخاب‬ ‫انحصاری‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫دولتی‬ ‫انحصاری‬ ‫واحد‬ – ‫ج‬ ‫توسط‬ ‫نفت‬ ‫وفروش‬ ‫تولید‬ ).‫شود‬ ‫می‬ ‫حمایت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫)دولت‬

‫سنی‬ ‫هرم‬ ‫.برای‬ ‫است‬ ‫معین‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سنی‬ ‫بنیان‬ ‫مبین‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫جمعیت‬ ‫سنی‬ ‫هرم‬ ‫روی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫درنظرگرفته‬ ‫وافقی‬ ‫عمودی‬ ‫محور‬ ‫دو‬ ‫سنی‬ ‫هرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫محور‬ ‫وروی‬ ‫ممکن‬ ‫حداکثر‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫سنی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫سنین‬ ، ‫محورعمودی‬ ‫وزنان‬ ‫عمودی‬ ‫محور‬ ‫راست‬ ‫درسمت‬ ‫مردان‬ ‫جنس‬ ‫جمعیت‬ ‫معمول‬ ) ‫جمعیت‬ ‫تعداد‬ ‫افقی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫جمعـیت‬ ‫از‬ ‫طــبقه‬ ‫هر‬ ‫شـرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫قرارداده‬ ‫آن‬ (‫چپ‬ ‫درطرف‬ ‫را‬ ‫هرم‬ ‫وپایه‬ ‫قرارگرفته‬ ‫پایین‬ ‫درقسمت‬ ‫که‬ ‫شوند.مستطیلی‬ ‫می‬ ‫تبدیـل‬ ‫افقی‬ ‫مستطـیل‬ ‫یک‬ ‫الیه‬ ‫منتها‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫.ومستطیل‬ ‫است‬ ‫جمعیت‬ ‫گروه‬ ‫ترین‬ ‫جوان‬ ‫معرف‬ ، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫ترین‬ ‫،سالخورده‬ ‫بال‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫سالن‬ ‫خرد‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ، ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫ودر‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫اقتصاد‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫وسالخوردگان‬ ‫بزرگسالن‬ ‫ومیر‬ ‫مرگ‬ ‫وسطح‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫وولد‬ ‫زاد‬ ‫فراوانی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫جمعیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ، ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫درمانی‬ ‫ووسایل‬ ‫بهداشت‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باریکتر‬ ‫آن‬ ‫راس‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پهن‬ ‫هرم‬ ‫پایه‬ ‫مرگ‬ ‫وسطح‬ ‫باروری‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫اقتصاد‬ ‫ودارای‬ ‫صنعتی‬ ‫درکشورهای‬ ‫جمعیت‬ ‫طورکلی‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫بهداشت‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ومیرسالخوردگان‬ . ‫تراست‬ ‫پهن‬ ‫آن‬ ‫وراس‬ ‫باریکتر‬ ‫هرم‬ ‫وپایه‬ ‫سالخورده‬

‫بیکاری‬ ‫بیکاری‬ ‫انواع‬ 1: ‫گذرا‬ ‫یا‬ ‫موقتی‬ - ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫وپیدا‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬ – ‫الف‬ ‫موجود‬ ‫شغل‬ ‫با‬ ‫شاغل‬ ‫شخص‬ ‫تمایل‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬ – ‫ب‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫کاریا‬ ‫محل‬ ‫تعطیلی‬ – ‫ج‬ 2-: ‫ساختاری‬ ‫بیکاری‬ . ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫مهارتهای‬ ‫عللی‬ ‫کاربه‬ ‫نیروی‬ – ‫الف‬ . ‫اونیست‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫نیلزی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییرات‬ ‫علت‬ ‫وبه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫کارمهارتهای‬ ‫نیروی‬ – ‫ب‬ 3‫ای‬ ‫دوره‬ ‫بیکاری‬ -: ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫گذراز‬ ‫یا‬ ‫ملی‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫نوسانات‬ : ‫اقتصادی‬ ‫سیکل‬GNP‫قسمت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫قسمت‬ ‫ازچند‬ ‫گویند.نوسانات‬ ‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫سیکل‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫،نقطه‬ ‫بهبود‬ ‫دوران‬ ‫را‬ ‫افزایش‬Max‫ونقطه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫را‬ ‫کاهش‬ ‫ودوره‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫را‬Min‫اقتصادی‬ ‫بحران‬ ‫را‬ ( ‫رکود‬ ‫نهایت‬ ) .‫نامند‬ ‫می‬ 4‫فصلی‬ ‫بیکاری‬ - 5‫پنهان‬ ‫بیکاری‬ -

‫تورم‬ ‫تورم‬:‫معین‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫قیمتها‬ ‫عمومی‬ ‫مستمرسطح‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫قیمتها‬ ‫افزایش‬ ‫فرآیند‬. ‫تورم‬ ‫نرخ‬ = ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫قیمتها‬ ‫شاخص‬ - ‫پایه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫شاخص‬ ×100 ‫پایه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت‬ ‫شاخص‬ = ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کال‬ ‫سبد‬ ‫جاری‬ ‫هزینه‬ ×100 ‫پایه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کال‬ ‫سبد‬ ‫هزینه‬ .

: ‫تورم‬ ‫انواع‬ -1‫عارضی‬ ‫تورم‬.‫باشد‬ ‫وقحطی‬ ‫سیل‬ ،‫خشکسالی‬ ، ‫جنگ‬ ‫مانند‬ ‫براثرعواملی‬ ‫تورم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫عارضـی‬ ‫ازعامل‬ ‫:منظور‬ -2: ‫اقتصادی‬ ‫تورم‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تقاضا‬ ‫فزونی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ - ‫الف‬ ‫تولیدی‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫توزیع‬ ‫افزایش‬ - ‫ب‬ ‫عرضه‬ ‫ناپذیری‬ ‫کشش‬ -‫ج‬ ‫کال‬ ‫تولید‬ ‫تقلیل‬ -‫د‬ 3-‫ساختاری‬ ‫تورم‬. ‫است‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫وساختار‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫:مربوط‬ 3-1‫تولید‬ ‫ضعف‬ - ‫توزیع‬ ‫وضع‬ ‫بودن‬ ‫نامناسب‬ – ‫الف‬ ‫فنی‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ – ‫ب‬ ‫تولید‬ ‫امکانات‬ ‫فقدان‬ -‫ج‬ ‫تجهیزات‬ ‫کمبود‬ -‫د‬ 3-2: ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫-ضعف‬ ‫وثروت‬ ‫درآمد‬ ‫منطقی‬ ‫توزیع‬ ‫عدم‬ - ‫الف‬ ‫بازی‬ ‫ودل ل‬ ‫گری‬ ‫واسطه‬ ‫وجود‬ - ‫ب‬ ‫اولیه‬ ‫ومواد‬ ‫انرژی‬ ‫کمبود‬ - ‫ج‬ ‫انتظارمردم‬ ‫مانند‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تورم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫پو ل‬ ‫وخارجی‬ ‫داخلی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اعتمادی‬ ‫وبی‬ ‫وقوع‬ ‫درحا ل‬ ‫ازتورم‬ ‫ترس‬ : ‫روانی‬ ‫تورم‬ . ‫قیمتها‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هرسا ل‬ ‫درپایان‬ ‫فراورده‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫.مانند‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫انتقا ل‬ ‫بخشها‬ ‫دیگر‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫افزایش‬ ‫واین‬ ‫یافته‬ ‫تورم‬ ‫اقتصاد‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫قیمتها‬ : ‫بخشی‬ ‫تورم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بخشها‬ ‫وسایر‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫نفتی‬ ‫های‬ ‫کارگری‬ ‫های‬ ‫فشاراتحادیه‬ ‫مثل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫وخدمات‬ ‫کال‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تورم‬ ‫این‬ : ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تورم‬ . ‫دستمزد‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬

‫وتوسعه‬ ‫رشد‬ ‫توسعه‬‫طولنی‬ ‫دوره‬ ‫کشوردریک‬ ‫یک‬ ‫واقعی‬ ‫ملی‬ ‫درآمد‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫روندی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ : ‫مدت‬ ‫وبلند‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫سرانه‬ ‫بازدهی‬ ‫افزایش‬ ‫ازطریق‬ . ‫رشد‬‫سـال‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫ودرآمد‬ ‫تولیـد‬ ‫ازافزایش‬ ‫است‬ ‫عـبارت‬ ‫اقتصـادی‬ ‫رشد‬ : ‫توسـعه‬ . ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫دردرازمدت‬ ‫ملی‬ ‫ودرآمد‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫شامل‬ ‫تنها‬ ‫:اقتصادی‬ 1- ‫تولیدات‬ ‫تغییردرساختار‬ 2-‫تولید‬ ‫تغییردرتکنولوژی‬ 3-‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫وفرهنگی‬ ‫اجتماعی‬ ‫.تغییردرطرزتفکر‬ ‫نیافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫های‬ ‫خصیصه‬ : 1- ‫سرانه‬ ‫ومصرف‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫اندک‬ ‫میزان‬ 2-‫امرارمعاش‬ ‫درحد‬ ‫زندگی‬ ‫سطح‬ 3-‫بیکاری‬ ‫وجود‬ 4-‫سرمایه‬ ‫کمبود‬ 5-‫جمعیت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ 6-‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫تمایل‬ 7-‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫بودن‬ ‫پایین‬ 8-‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫عدم‬ 9-‫ودرآمد‬ ‫ثروت‬ ‫ناعادلنه‬ ‫توزیع‬

‫فـقــــــــر‬ ‫فقر‬ ‫تسلسل‬ ‫دور‬ ‫نظریه‬ ‫درآمدکم‬ ‫اندازکم‬ ‫پس‬‫کم‬ ‫بازدهی‬ ‫کم‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬

‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ :MPC‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫درآمد‬ ‫تغییرات‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫تغییرات‬ ‫نسبت‬ : ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ . ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ ‫مصرف‬ = ‫مصرف‬ ‫تغییردر‬ ‫دردرآمد‬ ‫تغییر‬ MP C = ∆ c ∆ y MPs: ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫درآمد‬ ‫تغییرات‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫اندازرا‬ ‫پس‬ ‫تغییرات‬ ‫نسبت‬ :‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫.میل‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ = ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫تغییرات‬ ‫دردرآمد‬ ‫تغییرات‬ MP S = ∆ S ∆ y 1=MPs +MPC

‫بودجه‬ ‫تعریف‬‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دولت‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬ ” ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫بودجه‬ : ‫تامین‬ ‫منـابع‬ ‫وسایر‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫وحاوی‬ ‫تهیه‬ ‫مالی‬ ‫یکسال‬ ‫منجربه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عملیـاتی‬ ‫انجـام‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫هزینـه‬ ‫وبرآورد‬ ‫اعتبـار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دولــت‬ ‫فهای‬ ‫هد‬ ‫”وصول‬ . ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫ویژگیهای‬ : 1- ‫ومشخص‬ ‫است‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫دررابطه‬ ‫بودجه‬ .‫است‬ ‫مالی‬ ‫سند‬ ‫بودجه‬ ‫شود‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫پول‬ ‫وچقدر‬ ‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پول‬ ‫چقدر‬ ‫کند‬ ‫.می‬ 2- ‫هاست‬ ‫وهزینه‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ . 3- ‫مدت‬ ‫بودن‬ ‫ومشخص‬ ‫محدود‬ . 4- ‫رسیدن‬ ‫تصویب‬ ‫لزوم‬ 5- ‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫بودجه‬ ‫بدون‬ ‫دولتی‬ ‫.هیچ‬

‫بودجه‬ ‫اصول‬ : 1-‫بودجه‬ ‫بودن‬ ‫سالیانه‬ ‫اصل‬ 2-‫وحدت‬ ‫اصل‬ 3-‫درآمد‬ = ‫)هزینه‬ ‫تعادل‬ ‫)اصل‬ 4-‫دربربگیرد‬ ‫را‬ ‫ودرآمدها‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ) ‫جامعیت‬ ‫)اصل‬ 5-‫بودجه‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫اصل‬

: ‫ایران‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 1‫مالیاتی‬ ‫-درآمدهای‬ 2‫وگاز‬ ‫نفت‬ ‫-درآمد‬ 3‫دولت‬ ‫انحصارات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫-درآمد‬ 4‫وخارج‬ ‫درداخل‬ ‫دولت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫وبهره‬ ‫-سود‬ 5‫کال‬ ‫وفروش‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫-درآمد‬

‫دربودجه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 1-‫ودستمزد‬ ‫حقوق‬ ) ‫پرسنلی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ) 2-‫سفر‬ ‫هزینه‬ – ‫ارتباطات‬ – ‫نقل‬ ‫حمل‬ ) ‫اداری‬ ‫های‬ ‫)هزینه‬ 3-‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ 4-‫انتقالی‬ ‫پرداختهای‬

Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

Add a comment

Related presentations

Related pages

گزیده ای از مفاهیم اقتصادی : ppt ...

جهت دانلود فایل پاورپوینت “ گزیده ای از مفاهیم اقتصادی ” بر روی لینک های زیر کلیک کنید :
Read more

دانلود پاورپوینت مفاهیم اقتصادی

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مفاهیم اقتصادی توجه فرمایید. 1-در این ...
Read more

دانلود پاورپوینت : درس مبانی ...

پاورپوینت شامل 244 اسلاید با موضوع درس مبانی جغرافیای اقتصادی (2) (نسخه اول) - ppt
Read more

پاورپوینت اقتصاد : ppt – بانک ...

گزیده ای از مفاهیم اقتصادی. پاورپوینت “ هزینه یابی بر ... گزیده ای از مفاهیم اقتصادی.
Read more

دانلود پاورپوینت گزیده ای از ...

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت ... دانلود پاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادی ...
Read more

پاورپوینت مفاهیم اقتصادی

دانلود پاورپوینت,پاورپوینت مفاهیم اقتصادی ... درباره سایت : سلام، خوش آمدید، سایت سرنا ...
Read more

دانلود پاورپوینت حسابداری ...

پاورپوینت حسابداری ... مفاهیم حسابداری ... مشکلات تفکیک هزینه های اجتماعی و اقتصادی
Read more

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد ...

پاورپوینت شامل 227 اسلاید با موضوع درس اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه ها) - ppt
Read more

دانلود پاورپوینت گزیده ای از ...

دانلود پاورپوینتelseدانلود گزیده ای از مفاهیم اقتصادی ، برچسب ها : مفاهیم اقتصادی ...
Read more

پایگاه اطلاع رسانی گروه مـدیـریـت

پاورپوینت “ مفاهیم ... پاورپوینت “ گزیده ای از مفاهیم اقتصادی پاورپوینت “ تئوری ...
Read more