پاورپوینت مفاهیم اقتصادی

60 %
40 %
Information about پاورپوینت مفاهیم اقتصادی
Books

Published on March 16, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬ Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫!!مادسیج‬

‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫ال‬ ‫بسم‬

‫اقتصادی‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گزیده‬

‫د‬ ‫اقتصا‬ ‫علم‬ 1- ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫تعریف‬ ‫و"خواسته‬ "‫تولید‬ ‫عوامل‬ ‫محدود‬ ‫"منابع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقتصادعلمی‬ ،‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ " ‫"انتخاب‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫رفتار‬ "‫افراد‬ ‫محدود‬ ‫نا‬ ‫های‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رامشخص‬ ‫آنها‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ . ‫فوق‬ ‫تعریف‬ ‫طبق‬ : ‫ومنطق‬ ‫نظم‬ ‫یک‬ ‫تابع‬ ‫اقتصادی‬ ‫ومسائل‬ ‫ها‬ ‫:پدیده‬ ‫است‬ ‫علم‬ ‫اقتصاد‬ : ‫الف‬ ‫است‬ ‫خاص‬ . ‫است‬ ‫بشرنامحدود‬ ‫های‬ ‫خواسته‬ : ‫ب‬ . ‫است‬ ‫کمیاب‬ ‫اقتصادی‬ ‫منابع‬ : ‫ج‬ . ‫دارند‬ ‫ارتباط‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ومصرف‬ ‫،توزیع‬ ‫تولید‬ : ‫د‬ . ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫انتخاب‬ ‫عمل‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ : ‫ه‬ .

2- ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ : ‫خرد‬ ‫اقتصاد‬ - ‫الف‬ : ‫های‬ ‫وبنگاه‬ ‫خانوارها‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫چگونگی‬ ‫مطالعه‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ . - ‫؟‬ ‫دارد‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫مصرف‬ ‫میزان‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫افراد‬ ‫حقوق‬ ‫افزایش‬ - ‫دارد؟‬ ( ‫گاز‬ ‫مثل‬ ) ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫تاثیری‬ ‫چه‬ ‫بنزین‬ ‫بندی‬ ‫سهمیه‬ ‫کلن‬ ‫اقتصاد‬ : ‫ب‬ : ‫عمومی‬ ‫سطح‬ ‫مانند‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫کل‬ ‫یا‬ ‫کلن‬ ‫درسطح‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫آمد‬ ‫در‬ ، ‫بیکاری‬ ، ‫قیمتها‬ .

3- ‫اسلمی‬ ‫وتعالیم‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫اقتصاد‬ ‫بدانیم‬ ‫دستـورات‬ ‫و‬ ‫ازاحکام‬ ‫ای‬ ‫ازمجموعه‬ ‫راعبارت‬ ‫اگراسلم‬ ‫از‬ ‫مطالبی‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫.دلیل‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫روایات‬ ‫در‬ ...‫و‬ ‫وقف‬ ، ‫ارث‬ ، ‫مزارعه‬ ، ‫رهن‬ ، ‫اجاره‬ ، ‫تجارت‬ ‫جمله‬ ‫باشد‬ ‫.می‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دودسته‬ ‫به‬ ‫علمیه‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫فقه‬ ‫دروس‬ : ‫عبادات‬ – ‫الف‬ ‫میدهد‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫فقه‬ ‫مهم‬ ‫قسمت‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫که‬ : ‫معاملت‬ – ‫.ب‬ ) ‫نسـاء‬ ‫سوره‬ ‫آیات‬ ‫از‬ ‫آنچه‬4) ‫بقره‬ ‫سوره‬ ، (29)‫نســاء‬ ‫سوره‬ ، (29، ( ) ‫حــشر‬ ‫سوره‬7) ‫انفــال‬ ‫سوره‬ ،(41‫جهان‬ ‫ثروتهای‬ ‫آید‬ ‫برمی‬ ... ‫و‬ ( ‫انسانی‬ ‫جوامع‬ ‫روزی‬ ‫کسب‬ ‫وسیله‬ ‫آنرا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫حقیقی‬ ‫ملک‬ ‫مقررات‬ ‫مـطابق‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جامعه‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫.ثروتیکه‬ ‫است‬ ‫قرارداده‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫رابه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بخشــی‬ ...‫و‬ ‫تـجارت‬ ، ‫وراثت‬ ‫مانند‬ ‫مـشروع‬ ‫فرد‬ ‫مصالح‬ ‫بر‬ ‫مقدم‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مصالح‬ ‫همیشه‬ ‫البته‬ . ‫میدهند‬ ‫است‬ .

‫است‬ ‫استوار‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫بر‬ ” ‫اسلمی‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظام‬ ” ‫بنای‬ : : 1- ‫مالکیت‬ ‫اصل‬ 2- ‫اقتصادی‬ ‫آزادی‬ ‫اصل‬ 3- ‫اجتماعی‬ ‫عدالت‬ ‫اصل‬ ‫سرمایه‬ ‫ازنظام‬ ‫بیش‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اختـیارات‬ ‫جهــت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اسلم‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫احکام‬ ‫وموضوعات‬ ‫جامعه‬ ‫مصلحت‬ ‫تشخیص‬ ‫مســـئله‬ ‫وآن‬ ‫است‬ ‫داری‬ ‫است‬ ‫حاکم‬ ‫دست‬ . ‫خاصی‬ ‫های‬ ‫درمحدوده‬ ‫تجارت‬ ‫کنترل‬ ‫وآن‬ ‫باشد‬ ‫کمترمی‬ ‫حاکم‬ ‫اختیارات‬ ‫جهت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اجتماع‬ ‫مصالح‬ ‫به‬ ‫غیرمربوط‬ ‫سیاستهای‬ ‫براساس‬ . ‫دست‬ ‫وبه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دنیــا‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همان‬ ‫اسـلم‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ‫پس‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سیاست‬ ،‫وموضوعات‬ ‫نیازجامعه‬ ‫وبراسـاس‬ ‫است‬ ‫دولت‬ . ‫مضاربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دوهدف‬ ‫سرمایه‬ ‫گردش‬ ‫نحوه‬ ‫درمورد‬ ‫اسلم‬ ‫نماید‬ ‫اعمال‬ . 1-‫نقدینگی‬ ‫شدن‬ ‫وجمع‬ ‫سرمایه‬ ‫نبودن‬ ‫راکد‬ 2-‫ربا‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫سود‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫سرمایه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سرمایه‬ ‫درمورد‬ ‫اسلم‬ ‫تئوری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سرمایه‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫براساس‬ ‫وارزش‬ .

1) ‫باشد‬ ‫یک‬ ‫بزرگتراز‬ ‫کشش‬ ‫ضریب‬ ‫اگر‬ -Ed>1‫تغییرات‬ ‫،یعنی‬ ‫است‬ ‫کشش‬ ‫با‬ ‫تقاضا‬ ( (‫غیرضروری‬ ‫)کالاهای‬ . ‫گذارد‬ ‫تاثیرمی‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫تقاضا‬ ‫مقدار‬ ‫روی‬ ‫کال‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ 2) ‫باشد‬ ‫کوچکترازیک‬ ‫کشش‬ ‫ضریب‬ ‫-اگر‬Ed<1‫تقاضا‬ (‫تغییرات‬ ‫،یعنی‬ ‫است‬ ‫کشش‬ ‫بی‬ (‫ضروری‬ ‫.)کالاهای‬ ‫ندارد‬ ‫زیادی‬ ‫تاثیر‬ ‫آن‬ ‫تقاضای‬ ‫مقدار‬ ‫روی‬ ‫کال‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ 3‫مساوی‬ ‫کشش‬ ‫اگرضریب‬ -1) ‫باشد‬Ed=1‫تغییردرقیمت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باشد،مقدارتقاضا‬ ( . ‫است‬ ‫واحد‬ ‫کشش‬ ‫ودارای‬ ‫است‬ ‫تغییرکرده‬ Ed = ‫تقاضا‬ ‫تغییردرمقدار‬ ‫درصد‬ ‫کال‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫تقاضا‬ ‫کشش‬ ‫گویند‬ ‫تقاضا‬ ‫کشش‬ ‫را‬ ‫کالاها‬ ‫درقیمت‬ ‫درصدی‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫درمقدار‬ ‫درصدی‬ ‫تغییر‬ ‫نسبت‬ .

p p q ‫تقاضا‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫سلیقه‬ ، ‫درآمد‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ، ‫قیمت‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫تغییرمکان‬ ‫یاراست‬ ‫چـپ‬ ‫سـمت‬ ‫رابه‬ ‫تقاضا‬ ‫منحنی‬ ‫سایرکالاها‬ ‫برروی‬ ‫حرکت‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ . ‫داهد‬ ‫می‬ .‫داشت‬ ‫خوااهیم‬ ‫منحنی‬

‫عرضه‬ ‫کشش‬ .‫گویند‬ ‫عرضه‬ ‫کشش‬ ‫را‬ ‫کال‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییردرصدی‬ ‫به‬ ‫کال‬ ‫یک‬ ‫درمقدارعرضه‬ ‫درصدی‬ ‫تغییر‬ ‫نسبت‬ E S = ‫عرضه‬ ‫تغییردرمقدار‬ ‫درصد‬ ‫کال‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ P P P P1 Es=0 Q Es=∞ Q Es=1 Q

P p p ‫عرضه‬ ‫موثربر‬ ‫عوامل‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫کال‬ ‫یک‬ ‫برعرضه‬ ‫موثر‬ ‫ازعوامل‬ ‫بعضی‬ ‫اهای‬ ‫اهزینه‬ ، ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫انتظارات‬ ، ‫کال‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ .‫باشند‬ ‫می‬ ‫تولیدوتکنولوژی‬ ‫برروی‬ ‫حرکت‬ ‫عوامل‬ ‫سایر‬ ‫بودن‬ ‫وثابت‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫عرضه‬ ‫منحنی‬ ،‫تولید‬ ‫اهزینه‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫قیمت‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫مـنحنی‬ ‫تکـنولوژی‬ ‫و‬ ‫کننتدگان‬ ‫مـصرف‬ ‫انتـظارات‬ .‫داهد‬ ‫می‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫راست‬ ‫یا‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫عرضه‬ Q

: ‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اهربنگاه‬ ‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫قیمت‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫ونمی‬ ‫بوده‬ ‫مطرح‬ ‫کوچک‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫قیمت‬ ‫کننده‬ ‫قبول‬ ‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫درشرایط‬ ‫اهربنگاه‬ ‫.یعنی‬ ‫اثربگذارد‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫انفرادی‬ ‫ازبنگاه‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫قیمت‬ ‫یعنی‬ ، ‫است‬ ‫صنعت‬ . ‫شود‬

‫کامل‬ ‫رقابت‬ ‫بازار‬ ‫:ویژگیهای‬ 1-‫اهستند‬ ‫اهم‬ ‫مشابه‬ ‫تولیدی‬ ‫کالی‬ : ‫کال‬ ‫بودن‬ ‫اهمگن‬ . 2-‫فروشنده‬ ‫بسیارزیاد‬ ‫تعداد‬ 3-‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ 4- ‫تولیدی‬ ‫ومنابع‬ ‫عوامل‬ ‫بودن‬ ‫سیال‬ 5-‫عوامل‬ ‫از‬ ‫وفروشندگان‬ ‫خریداران‬ ‫کامل‬ ‫آگااهی‬ ) ‫بازار‬ ‫شفافیت‬ ‫)بازار‬ 6-‫سود‬ ‫حداکثر‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫اهدف‬ ) ‫مطلوبیت‬ ‫وحداکثر‬ ‫سود‬ ‫حداکثر‬ ‫مطلوبیت‬ ‫حداکثر‬ ‫کنننده‬ ‫مصرف‬ ‫واهدف‬ ) 7-‫وسازش‬ ‫تبانی‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬

: ‫انحصارکامل‬ ‫بازار‬‫انحصاری‬ ‫درساختاربازار‬‫انحصاری‬ ‫بنگاه‬ ‫اهستند‬ ‫یکی‬ ‫.وصنعت‬ 1- ‫فروشنده‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ 2-‫اهمگن‬ ‫کالی‬ ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ 3- ‫ذیل‬ ‫دللئل‬ ‫بازاربه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫محدودیت‬ : ‫است‬ ‫محدود‬ ‫درصنعت‬ ‫تولیدشده‬ ‫کالوخدمت‬ ‫برای‬ ‫تقاضا‬ – ‫.الف‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کال‬ ‫فروش‬ ‫،قیمت‬ ‫موجود‬ ‫تولیدی‬ ‫واحد‬ – ‫ب‬ ‫نباشد‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫سایرین‬ ‫ورود‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫.انتخاب‬ ‫انحصاری‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫دولتی‬ ‫انحصاری‬ ‫واحد‬ – ‫ج‬ ‫توسط‬ ‫نفت‬ ‫وفروش‬ ‫تولید‬ ).‫شود‬ ‫می‬ ‫حمایت‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫)دولت‬

‫سنی‬ ‫هرم‬ ‫.برای‬ ‫است‬ ‫معین‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سنی‬ ‫بنیان‬ ‫مبین‬ ‫جامعه‬ ‫یک‬ ‫جمعیت‬ ‫سنی‬ ‫هرم‬ ‫روی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫درنظرگرفته‬ ‫وافقی‬ ‫عمودی‬ ‫محور‬ ‫دو‬ ‫سنی‬ ‫هرم‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫محور‬ ‫وروی‬ ‫ممکن‬ ‫حداکثر‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫سنی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫سنین‬ ، ‫محورعمودی‬ ‫وزنان‬ ‫عمودی‬ ‫محور‬ ‫راست‬ ‫درسمت‬ ‫مردان‬ ‫جنس‬ ‫جمعیت‬ ‫معمول‬ ) ‫جمعیت‬ ‫تعداد‬ ‫افقی‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫جمعـیت‬ ‫از‬ ‫طــبقه‬ ‫هر‬ ‫شـرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫قرارداده‬ ‫آن‬ (‫چپ‬ ‫درطرف‬ ‫را‬ ‫هرم‬ ‫وپایه‬ ‫قرارگرفته‬ ‫پایین‬ ‫درقسمت‬ ‫که‬ ‫شوند.مستطیلی‬ ‫می‬ ‫تبدیـل‬ ‫افقی‬ ‫مستطـیل‬ ‫یک‬ ‫الیه‬ ‫منتها‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫.ومستطیل‬ ‫است‬ ‫جمعیت‬ ‫گروه‬ ‫ترین‬ ‫جوان‬ ‫معرف‬ ، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫ترین‬ ‫،سالخورده‬ ‫بال‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫سالن‬ ‫خرد‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ، ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫ودر‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫اقتصاد‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫وسالخوردگان‬ ‫بزرگسالن‬ ‫ومیر‬ ‫مرگ‬ ‫وسطح‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫وولد‬ ‫زاد‬ ‫فراوانی‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫جوان‬ ‫جمعیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ، ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫درمانی‬ ‫ووسایل‬ ‫بهداشت‬ ‫پایین‬ ‫سطح‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫باریکتر‬ ‫آن‬ ‫راس‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫پهن‬ ‫هرم‬ ‫پایه‬ ‫مرگ‬ ‫وسطح‬ ‫باروری‬ ‫میزان‬ ‫که‬ ‫پیشرفته‬ ‫اقتصاد‬ ‫ودارای‬ ‫صنعتی‬ ‫درکشورهای‬ ‫جمعیت‬ ‫طورکلی‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫کم‬ ‫بهداشت‬ ‫سطح‬ ‫بودن‬ ‫بال‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫ومیرسالخوردگان‬ . ‫تراست‬ ‫پهن‬ ‫آن‬ ‫وراس‬ ‫باریکتر‬ ‫هرم‬ ‫وپایه‬ ‫سالخورده‬

‫بیکاری‬ ‫بیکاری‬ ‫انواع‬ 1: ‫گذرا‬ ‫یا‬ ‫موقتی‬ - ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫وپیدا‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫بین‬ ‫زمانی‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬ – ‫الف‬ ‫موجود‬ ‫شغل‬ ‫با‬ ‫شاغل‬ ‫شخص‬ ‫تمایل‬ ‫تطابق‬ ‫عدم‬ – ‫ب‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫مکان‬ ‫تغییر‬ ‫کاریا‬ ‫محل‬ ‫تعطیلی‬ – ‫ج‬ 2-: ‫ساختاری‬ ‫بیکاری‬ . ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫مهارتهای‬ ‫عللی‬ ‫کاربه‬ ‫نیروی‬ – ‫الف‬ . ‫اونیست‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫نیلزی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییرات‬ ‫علت‬ ‫وبه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫کارمهارتهای‬ ‫نیروی‬ – ‫ب‬ 3‫ای‬ ‫دوره‬ ‫بیکاری‬ -: ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫گذراز‬ ‫یا‬ ‫ملی‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫نوسانات‬ : ‫اقتصادی‬ ‫سیکل‬GNP‫قسمت‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫قسمت‬ ‫ازچند‬ ‫گویند.نوسانات‬ ‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫سیکل‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫،نقطه‬ ‫بهبود‬ ‫دوران‬ ‫را‬ ‫افزایش‬Max‫ونقطه‬ ‫اقتصادی‬ ‫رکود‬ ‫را‬ ‫کاهش‬ ‫ودوره‬ ‫اقتصادی‬ ‫رونق‬ ‫را‬Min‫اقتصادی‬ ‫بحران‬ ‫را‬ ( ‫رکود‬ ‫نهایت‬ ) .‫نامند‬ ‫می‬ 4‫فصلی‬ ‫بیکاری‬ - 5‫پنهان‬ ‫بیکاری‬ -

‫تورم‬ ‫تورم‬:‫معین‬ ‫دوره‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫قیمتها‬ ‫عمومی‬ ‫مستمرسطح‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫قیمتها‬ ‫افزایش‬ ‫فرآیند‬. ‫تورم‬ ‫نرخ‬ = ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫قیمتها‬ ‫شاخص‬ - ‫پایه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫شاخص‬ ×100 ‫پایه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت‬ ‫شاخص‬ = ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کال‬ ‫سبد‬ ‫جاری‬ ‫هزینه‬ ×100 ‫پایه‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫کال‬ ‫سبد‬ ‫هزینه‬ .

: ‫تورم‬ ‫انواع‬ -1‫عارضی‬ ‫تورم‬.‫باشد‬ ‫وقحطی‬ ‫سیل‬ ،‫خشکسالی‬ ، ‫جنگ‬ ‫مانند‬ ‫براثرعواملی‬ ‫تورم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫عارضـی‬ ‫ازعامل‬ ‫:منظور‬ -2: ‫اقتصادی‬ ‫تورم‬ ‫عرضه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تقاضا‬ ‫فزونی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ - ‫الف‬ ‫تولیدی‬ ‫امکانات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫توزیع‬ ‫افزایش‬ - ‫ب‬ ‫عرضه‬ ‫ناپذیری‬ ‫کشش‬ -‫ج‬ ‫کال‬ ‫تولید‬ ‫تقلیل‬ -‫د‬ 3-‫ساختاری‬ ‫تورم‬. ‫است‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫وساختار‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫:مربوط‬ 3-1‫تولید‬ ‫ضعف‬ - ‫توزیع‬ ‫وضع‬ ‫بودن‬ ‫نامناسب‬ – ‫الف‬ ‫فنی‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ – ‫ب‬ ‫تولید‬ ‫امکانات‬ ‫فقدان‬ -‫ج‬ ‫تجهیزات‬ ‫کمبود‬ -‫د‬ 3-2: ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫-ضعف‬ ‫وثروت‬ ‫درآمد‬ ‫منطقی‬ ‫توزیع‬ ‫عدم‬ - ‫الف‬ ‫بازی‬ ‫ودل ل‬ ‫گری‬ ‫واسطه‬ ‫وجود‬ - ‫ب‬ ‫اولیه‬ ‫ومواد‬ ‫انرژی‬ ‫کمبود‬ - ‫ج‬ ‫انتظارمردم‬ ‫مانند‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تورم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫پو ل‬ ‫وخارجی‬ ‫داخلی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اعتمادی‬ ‫وبی‬ ‫وقوع‬ ‫درحا ل‬ ‫ازتورم‬ ‫ترس‬ : ‫روانی‬ ‫تورم‬ . ‫قیمتها‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هرسا ل‬ ‫درپایان‬ ‫فراورده‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫.مانند‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫انتقا ل‬ ‫بخشها‬ ‫دیگر‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫افزایش‬ ‫واین‬ ‫یافته‬ ‫تورم‬ ‫اقتصاد‬ ‫بخش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫قیمتها‬ : ‫بخشی‬ ‫تورم‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بخشها‬ ‫وسایر‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫نفتی‬ ‫های‬ ‫کارگری‬ ‫های‬ ‫فشاراتحادیه‬ ‫مثل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫وخدمات‬ ‫کال‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تورم‬ ‫این‬ : ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تورم‬ . ‫دستمزد‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬

‫وتوسعه‬ ‫رشد‬ ‫توسعه‬‫طولنی‬ ‫دوره‬ ‫کشوردریک‬ ‫یک‬ ‫واقعی‬ ‫ملی‬ ‫درآمد‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫آن‬ ‫طی‬ ‫که‬ ‫روندی‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ : ‫مدت‬ ‫وبلند‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫سرانه‬ ‫بازدهی‬ ‫افزایش‬ ‫ازطریق‬ . ‫رشد‬‫سـال‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫کوتاه‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫ودرآمد‬ ‫تولیـد‬ ‫ازافزایش‬ ‫است‬ ‫عـبارت‬ ‫اقتصـادی‬ ‫رشد‬ : ‫توسـعه‬ . ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫دردرازمدت‬ ‫ملی‬ ‫ودرآمد‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫شامل‬ ‫تنها‬ ‫:اقتصادی‬ 1- ‫تولیدات‬ ‫تغییردرساختار‬ 2-‫تولید‬ ‫تغییردرتکنولوژی‬ 3-‫شود‬ ‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫وفرهنگی‬ ‫اجتماعی‬ ‫.تغییردرطرزتفکر‬ ‫نیافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫های‬ ‫خصیصه‬ : 1- ‫سرانه‬ ‫ومصرف‬ ‫درآمد‬ ‫سطح‬ ‫اندک‬ ‫میزان‬ 2-‫امرارمعاش‬ ‫درحد‬ ‫زندگی‬ ‫سطح‬ 3-‫بیکاری‬ ‫وجود‬ 4-‫سرمایه‬ ‫کمبود‬ 5-‫جمعیت‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ 6-‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫کم‬ ‫تمایل‬ 7-‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫بودن‬ ‫پایین‬ 8-‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫عدم‬ 9-‫ودرآمد‬ ‫ثروت‬ ‫ناعادلنه‬ ‫توزیع‬

‫فـقــــــــر‬ ‫فقر‬ ‫تسلسل‬ ‫دور‬ ‫نظریه‬ ‫درآمدکم‬ ‫اندازکم‬ ‫پس‬‫کم‬ ‫بازدهی‬ ‫کم‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬

‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ :MPC‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫درآمد‬ ‫تغییرات‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مصرف‬ ‫تغییرات‬ ‫نسبت‬ : ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ . ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ ‫مصرف‬ = ‫مصرف‬ ‫تغییردر‬ ‫دردرآمد‬ ‫تغییر‬ MP C = ∆ c ∆ y MPs: ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫درآمد‬ ‫تغییرات‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫اندازرا‬ ‫پس‬ ‫تغییرات‬ ‫نسبت‬ :‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫.میل‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫میل‬ = ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫تغییرات‬ ‫دردرآمد‬ ‫تغییرات‬ MP S = ∆ S ∆ y 1=MPs +MPC

‫بودجه‬ ‫تعریف‬‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دولت‬ ‫مالی‬ ‫برنامه‬ ” ‫کشور‬ ‫کل‬ ‫بودجه‬ : ‫تامین‬ ‫منـابع‬ ‫وسایر‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫وحاوی‬ ‫تهیه‬ ‫مالی‬ ‫یکسال‬ ‫منجربه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عملیـاتی‬ ‫انجـام‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫هزینـه‬ ‫وبرآورد‬ ‫اعتبـار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دولــت‬ ‫فهای‬ ‫هد‬ ‫”وصول‬ . ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫ویژگیهای‬ : 1- ‫ومشخص‬ ‫است‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫دررابطه‬ ‫بودجه‬ .‫است‬ ‫مالی‬ ‫سند‬ ‫بودجه‬ ‫شود‬ ‫هزینه‬ ‫باید‬ ‫پول‬ ‫وچقدر‬ ‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پول‬ ‫چقدر‬ ‫کند‬ ‫.می‬ 2- ‫هاست‬ ‫وهزینه‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ . 3- ‫مدت‬ ‫بودن‬ ‫ومشخص‬ ‫محدود‬ . 4- ‫رسیدن‬ ‫تصویب‬ ‫لزوم‬ 5- ‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫بودجه‬ ‫بدون‬ ‫دولتی‬ ‫.هیچ‬

‫بودجه‬ ‫اصول‬ : 1-‫بودجه‬ ‫بودن‬ ‫سالیانه‬ ‫اصل‬ 2-‫وحدت‬ ‫اصل‬ 3-‫درآمد‬ = ‫)هزینه‬ ‫تعادل‬ ‫)اصل‬ 4-‫دربربگیرد‬ ‫را‬ ‫ودرآمدها‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫تمام‬ ) ‫جامعیت‬ ‫)اصل‬ 5-‫بودجه‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫اصل‬

: ‫ایران‬ ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫درآمد‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 1‫مالیاتی‬ ‫-درآمدهای‬ 2‫وگاز‬ ‫نفت‬ ‫-درآمد‬ 3‫دولت‬ ‫انحصارات‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫-درآمد‬ 4‫وخارج‬ ‫درداخل‬ ‫دولت‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫وبهره‬ ‫-سود‬ 5‫کال‬ ‫وفروش‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫-درآمد‬

‫دربودجه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ 1-‫ودستمزد‬ ‫حقوق‬ ) ‫پرسنلی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ) 2-‫سفر‬ ‫هزینه‬ – ‫ارتباطات‬ – ‫نقل‬ ‫حمل‬ ) ‫اداری‬ ‫های‬ ‫)هزینه‬ 3-‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ 4-‫انتقالی‬ ‫پرداختهای‬

Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

Add a comment

Related presentations

Related pages

گزیده ای از مفاهیم اقتصادی : ppt – بانک پاورپوینت ایران

جهت دانلود فایل پاورپوینت “ گزیده ای از مفاهیم اقتصادی ” بر روی لینک های زیر کلیک کنید :
Read more

پاورپوینت مفاهیم اقتصادی - Education

1. ‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬ Madsg.com ‫ایران ...
Read more

پاورپوینت اقتصاد : ppt – بانک پاورپوینت ایران

گزیده ای از مفاهیم اقتصادی. پاورپوینت “ پیگیری آرمان های ... گزیده ای از مفاهیم اقتصادی.
Read more

دانلود پاورپوینت مفاهیم اقتصادی

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت مفاهیم اقتصادی توجه فرمایید. 1-در این ...
Read more

دانلود پاورپوینت : درس اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی ...

پاورپوینت شامل 227 اسلاید با موضوع درس اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه ها) - ppt
Read more

دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و تئوری های ...

سود اقتصادی. مفاهیم سود در سطوح ... دانلود پاورپوینت مفاهیم سود، نگهداشت سرمایه و ...
Read more

دانلود پاورپوینت : درس مبانی جغرافیای اقتصادی (2) (نسخه اول)

پاورپوینت شامل 244 اسلاید با موضوع درس مبانی جغرافیای اقتصادی (2) (نسخه اول) - ppt
Read more

دانلود پاورپوینت گزیده ای از مفاهیم اقتصادی - احمد پورحیدر

دانلود پاورپوینتelseدانلود گزیده ای از مفاهیم اقتصادی ، برچسب ها : مفاهیم , اقتصاد ...
Read more

پروژه های پاورپوینت معماری - دانلود پاورپوینت مفاهیم و ...

خانه به مثابه یک محصول و نیاز و ملاک رفاه اجتماعی و اقتصادی ... پاورپوینت,مفاهیم و ...
Read more

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت - PPT - PowerPoint ...

مرجع جمع آوری و به اشتراک گذاری پاورپوینت،دانلود قالب و تم، پاورپوینت های های برتر دنیا
Read more