เปรียบเทียบ

50 %
50 %
Information about เปรียบเทียบ

Published on September 15, 2014

Author: pormiseven

Source: slideshare.net

มาตรฐานการปฏิบัติ การดำเนินงานของแม่เมาะ มาตรฐานการควบคุมด้านอากาศ เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย • ใช้นํ้าฉีดพรมตลอดบนถนนในและนอกบ่อเหมือง ตลอดเวลาการทำงาน • ปรับปรุงสภาพถนนให้เป็นถนนลาดยางมากขึ้น • จำกัดความเร็วของรถวิ่งในบ่อและรอบบ่อไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง • ปิดคลุมที่สายพานลำเลียงถ่านและจุดเปลี่ยน สายพานงานดินและถ่าน • ติดตั้งระบบฉีดพรมนํ้าที่บุ้งกี้หมุนสำหรับขุดดิน และเครื่องตักถ่าน • ติดตั้งระบบฉีดพรมนํ้าลานกองถ่าน • ปลูกแนวต้นไม้ (Green Belt) เป็นฉากกั้นฝุ่นทาง ทิศเหนือและทิศใต้ของเหมือง ค่ามาตรฐาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศ SO2 320 ppm NOx 500 ppm ฝุ่นละออง 180 mg/m3 เหมืองลิกไนต์ มีฝุ่นละอองกระจาย จากการบุกเบิกหน้า ดิน การขนส่งดินและถ่านลิกไนต์ ตลอดจนการทิ้งคืน นอกจากนี้กองถ่านลิกไนต์จะเกิดการสันดาปเองทำให้เกิด ควันและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นด้วยแต่ไม่มีการเปิดเผย ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส่วนนี้ แต่มีการเปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่องของ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และมีการดำเนินงานดังนี้ 1.การติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.ให้มีถ่านลิกไนต์กำมะถันตํ่าสำรองไว้ใช้ที่โรงไฟฟ้าแม่ เมาะตลอดเวลา โดยใช้ถ่านซึ่งจัดซื้อจากเอกชน มีส่วนผสม ของซัลเฟอร์น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ซัลเฟอร์ และถ่าน

คุณภาพดีของเหมือง แม่เมาะซึ่งมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ น้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ซัลเฟอร์ 3.ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีอยู่ให้เป็นระบบ REAL TIME AIR QUALITY MONITORING และ เชื่อมโยงผลการตรวจวัดให้สามารถอ่านค่าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ห้องศูนย์ควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่ เมาะ และโรงพยาบาลแม่เมาะ 4.กรมควบคุมมลพิษจะสรุปค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ จุดวัดต่างๆ ส่งให้ราษฎรทราบโดยผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า กฟผ.ปี 2556 SO2 14-199 ppm NOx 62-372 ppm ฝุ่นละออง 3-26 mg/m3 มาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหิน มาตรฐานระดับเสียง 1. ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ 2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 75 เดซิเบลเอ 3. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ การตรวจวัดระดับเสียง 1. การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียง ตรวจวัดระดับเป็นค่า SPL( Sound Pressure Level ) ในขณะ ระเบิดหิน 2. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่งโมง ให้ใช้มาตรวัด ระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 8 ชั่วโมง ที่มีการโม่ บด และย่อยหิน 3. การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ให้ใช้มาตร ระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใด ๆ 4. การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้ตั้งในบริเวณ ขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ หรือขอบ ด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) และในเขตที่มีการ ร้องเรียน ตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐาน (International Organization for Standardization) กำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 1.ให้ผู้รับจ้างมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และระบบ สายพานลำเลียงให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดระดับเสียงดัง จากการเสียดสีชิ้นส่วนของเครื่องจักร 2.ใช้แผ่นยางรองกันกระแทก บริเวณจุดเปลี่ยนสายพานและ เครื่องโม่เพื่อลดเสียงกระแทก 3.ปลูกต้นไม้เป็นแนวกั้นระหว่างบ่อเหมืองและชุมชนที่ไว ต่อการได้รับผลกระทบ 4.ให้ผู้ปฏิบัติงานในบ่อเหมืองที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียง สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear Plug) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จ้างทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัย บูรพา สำรวจผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รอบพื้นที่ รัศมี 15 กิโลเมตร พบภาพรวมของคุณภาพอากาศ ระดับ เสียง และการสั่นสะเทือน ไม่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ระดับเสียงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยเฉลี่ย ปี 2556 ไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่กำหนด

ท้ายประกาศนี้ มาตรฐานการสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ค่ามาตรฐาน 2.0 มม./วินาที กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จ้างทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัยบูรพา สำรวจผลกระทบจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รอบพื้นที่รัศมี 15 กิโลเมตร พบภาพรวมของระดับเสียง และการสั่นสะเทือน ไม่ส่งผลต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ ค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด วันที่ 17 เม.ย. 2555 เวลา 12.45 น. ค่าที่วัดได้ 0.3 มม./วินาที มาตรฐานการควบคุมด้านกลิ่น มาตรา 26 และมาตรา 27 ได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นสามารถมีดุลพินิจที่จะชี้ว่าการกระทำใดเป็นเหตุให้ เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ และสามารถ ใช้อำนาจทางบริหารห้ามมิให้มีการก่อเหตุรำคาญ หรือให้ ระงับป้องกันเหตุรำคาญนั้นเสีย อย่างไรก็ดีเหตุเดือดร้อนรำคาญนี้ โดยลักษณะตาม ธรรมชาติของปัญหาจะเป็นกรณีที่มีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นมา ก่อน แล้วจึงค่อยมาพิจารณาว่าสิ่งรบกวนนั้นเป็นเหตุ เดือดร้อนรำคาญที่ต้องห้ามหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่อยู่ในวิสัยที่ สามารถออกมาตรฐานมาควบคุม ป้องกันเอาไว้ก่อนได้ ขณะที่การควบคุมมลพิษอากาศด้านกลิ่นจากโรงงาน อุตสาหกรรมนั้นสามารถควบคุมป้องกันได้โดยตรง โดย กำหนดเป็นมาตรฐานในการกำจัด และจัดการของเสียที่มี สารก่อกลิ่นให้ถูกวิธี อย่างไรก็ตามหากเกิดข้อร้องเรียนที่ยังเป็นปัญหาว่า กิจการนั้น ๆ ได้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านกลิ่นหรือไม่ก็ 1.บริเวณลานกองถ่าน • ใช้ถ่านในการกองถ่านให้สั้นที่สุด โดยถ่านที่เข้า มากองก่อนจะถูกนำไปใช้ก่อน (First In First Out) • เมื่อย้ายพื้นที่ขุด/ตักถ่านจะเก็บเศษถ่านออกจาก พื้นที่ให้เหลืออยู่น้อยที่สุด 2.ในบ่อเหมือง • เมื่อเปิดหน้าดินจะเหลือดินคลุมถ่านไว้ 1 เมตร เพื่อไม่ให้ถ่านสัมผัสกับอากาศ • บ่อเหมืองที่เข้าตำแหน่งสุดท้าย (Final Limit) หาก มีถ่านโผล่ตามผนังบ่อ จะใช้ดินถมและบดอัด 3.บริเวณที่ทิ้งดิน • ตัดยอดกองและบดอัดดินที่มีเศษถ่านปนอยู่ให้ แน่น

จำเป็นต้องหามาตรการตรวจวัดกลิ่นเพื่อตัดสินว่าจะต้องมี การแก้ปัญหาเพิ่มเติมอย่างไร หากปัญหาความขัดแย้ง หรือ การร้องเรียนนั้นอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารปกครอง กรม หรือกระทรวงที่ดูแลอยู่ก็ สามารถหามาตรการในการ ตรวจวัดที่เหมาะสมมาพิจารณา โดยอาจตั้งเป็น คณะกรรมการพิสูจน์กลิ่น หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้ ดุลพินิจของตนเอง หรือโดยอาศัยความเห็นจากประชาชน ในบริเวณที่เกิดเหตุ มาตรฐานการควบคุมด้านนํ้า บทบัญญัติมาตรา 67 นี้เป็นการวางมาตรฐานนํ้าทิ้ง จากการทำเหมืองแร่โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งได้มี การกำหนดมาตรฐานดังกล่าวไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2513) ว่าด้วยอัตราปล่อยนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดิน ทรายอันเกิดจากการทำเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร่ คือ ความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายไม่เกิน 6 กรัมในนํ้าขุ่นข้น หรือมูลดินทรายที่จะปล่อยออกจากเหมืองแร่แล้ว การจัดการด้านนํ้าของเหมืองแม่เมาะมีการดำเนินงานดังนี้ แต่ไม่มีการเปิดเผยรายงานตัวเลขผลการวัดคุณภาพนํ้าหรือ ความขุ่นข้นหรือมูลดินทรายก่อนปล่อยนํ้าออกสู่แหล่งนํ้า สาธารณะ • จัดทำระบบระบายนํ้าเพื่อแยกนํ้าดีและนํ้าเสียออก จากกัน และสร้างที่กักเก็บนํ้าบนที่ทิ้งดิน เพื่อลด การปนเปื้อนของนํ้าจากที่ทิ้งดิน • สร้างระบบเก็บกักนํ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อสำรองนํ้าไว้ ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และ ลดปริมาณนํ้าทิ้ง • สร้างคันกั้นนํ้า (CHECK DAM) บริเวณลำห้วย เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีการตกตะกอนของสาร แขวนลอย • ปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการปนเปื้อน อ้างอิง http://www.doctor.or.th/article/detail/3212 http://maemohmine.egat.co.th/

Add a comment

Related pages

เปรียบเทียบ สเปค (Spec ...

เปรียบเทียบ สเปค (Spec ... ... เปรียบเทียบ ...
Read more

ค้นหามือถือ เปรียบ ...

ค้นหามือถือ ค้นหาแบรนด์ เลือกตามราคา เปรียบเทียบมือ ...
Read more

เปรียบเทียบระหว่าง CLA ...

เปรียบเทียบระหว่าง CLA 250 กับ GLA 250Pantipรัชดา
Read more

ข้อมูลรายละเอียด ...

สามารถคลิก "เปรียบเทียบ" ใต้รูปได้ โปรดสังเกตคำว่า "มี ...
Read more

เปรียบเทียบราคาบอล ...

เปรียบเทียบราคาบอลพร้อมประวัติย้อนหลัง การเปลี่ยน ...
Read more

เปรียบเทียบ TV: Find the Right TV ...

ทำการเปรียบเทียบ tv.
Read more

เปรียบเทียบสี ...

เปรียบเทียบ iPhone 6s สีทองกับ iPhone 6s สีโรสโกลด์สีไหนสวยกว่ากัน ...
Read more

เปรียบเทียบมือถือ ...

ตอนนี้คุณอยู่ที่ >> หน้าแรก >> catalog มือถือ >> เปรียบ ...
Read more

ศาสนาเปรียบเทียบ ...

ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative religion) เป็นศาสนศึกษารูปแบบหนึ่งที่ ...
Read more

DSL-Tarife vergleichen - Handy Tarifvergleich | CHECK24

Durch einen Preisvergleich günstige DSL-Tarife finden. Mit dem Handy Tarifvergleich bis zu 500 € sparen! Vergleichen und wechseln Sie jetzt!
Read more