Φύλλο εργασία για την ταινία με τον "Λεκτικό Εκφοβισμό"

50 %
50 %
Information about Φύλλο εργασία για την ταινία με τον "Λεκτικό Εκφοβισμό"
Education

Published on March 11, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

Λεκτικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ Λεκτικόσ: ςυςτθματικι χρθςιμοποίθςθ υβριςτικών εκφράςεων, φραςτικών επικζςεων, προςβολών και απειλών, αγενών ςχολίων και ειρωνείασ, χριςθ παρατςουκλιών. Εργαςία Δθμιουργία βουβήσ , ζγχρωμθσ ταινίασ ςχετικισ με τον ζμμεςο ι κοινωνικό εκφοβιςμό. Στθν ταινία κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία storyboard ςτο ςχετικό φφλλο Διανομι ρόλων, ηθτάμε βοικεια από τισ άλλεσ ομάδεσ για να ςυμπλθρωκοφν τα άτομα αν χρειάηεται. Γφριςμα ταινίασ Επεξεργαςία ςτο movie maker ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εύκολη Γιαουρτόπιτα Με Φύλλο ...

... για την ταινία με θέμα ... Φύλλο εργασία για την ταινία με τον "Λεκτικό Εκφοβισμό ...
Read more

Ρύθμιση πολιτικών για την ...

... σχετικά με τον χρόνο ... ωρών ανά φύλλο ... αναλώνεται για την εργασία ...
Read more

Abecedar Абецедар: ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ...

Η ταινία, με πολλά ... εύκολη εργασία η γραφή ... την αλήθεια για τον ...
Read more

Επισκόπηση: Παρακολούθηση ...

Αναλώσατε 8 ώρες για αυτήν την εργασία ... Η ενημέρωση σχετικά με τον ... με το φύλλο ...
Read more

Φύλλο Εργασίας για την ...

Φύλλο Εργασίας για την ... Ένα ημερολόγιο για τον Φεβρουάριο με τις ... Η ταινία ...
Read more

Δείγματα μακροεντολών της Visual ...

Με την πλoήγηση ... της Visual Basic για εργασία με ... τον αντιγράψετε σε ένα φύλλο ...
Read more

100 Χρόνια Σινεμά - Βικιπαίδεια

... που έγραψε για τον ... την ταινία "Η ... την ταινία: "Ο άνθρωπος με το ...
Read more

Ο Κινηματογράφος πίσω από την ...

Ο Κινηματογράφος πίσω από την Οθόνη. Αναζήτηση σε αυτόν τον ... Σύνδεση με το ...
Read more

Ενότητα λογισμικού Φύλλο ...

... Βραβείο Νόμπελ με τον ... για το dna» με τον ... εργασία : Διαφορές dna με ...
Read more