ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: ΛΥΣΣΑ - Γενικές πληροφορίες

100 %
0 %
Information about ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: ΛΥΣΣΑ - Γενικές πληροφορίες
Education

Published on March 6, 2014

Author: nicknick243

Source: slideshare.net

Description

ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης: ΛΥΣΣΑ - Γενικές πληροφορίες

Κέληρο Ειέγτοσ θαη Πρόιευες Νοζεκάηφλ (ΚΕΕΛΠΝΟ) 2014

 Παγθόζκηος Οργαληζκός Τγείας: εθηηκψληαη 55.000 ζάλαηνη απφ ιχζζα θάζε ρξφλν, θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο Αθξηθήο θαη Αζίαο.  Εσρώπε 2012: >6.000 θξνχζκαηα ζε δψα, 9 θξνχζκαηα ζε αλζξψπνπο θπξίσο ηαμηδηψηεο    Ειιάδα: ηειεπηαίν αλζξψπηλν θξνχζκα 1970 θαη ηειεπηαίν θξνχζκα ζε δψν 1987 επαλεκθάληζε Οθηψβξηνο 2012

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Κρούζκαηα ιύζζας ζε δώα ζηελ Ειιάδα, Οθηώβρηος 2012- Φεβροσάρηος 2014 Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ Κόθθηλο: άγρηα δώα (37 θόθθηλες αιεπούδες) Μπιε, πράζηλα: οηθόζηηα δώα (5 ζθύιοη, 1 γάηα, 2 αγειάδες)

Κρούζκαηα ιύζζας ζε δώα, Ειιάδα θαη γεηηοληθές τώρες, 2010-2012

ΣΡΟΠΟΙ ΜΕΣΑΔΟ΢Η΢ ΛΤ΢΢Α΢ Ο ηφο ηεο ιχζζαο μεηαδίδεηαι:  Mε ην ζάλιο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ κέζσ δαγθψκαηνο ή εθδνξάο ζε αλζξψπνπο ή άιια δψα. Μπνξεί επίζεο λα κεηαδνζεί φηαλ ζάιην ή λεπξηθφο ηζηφο (π.ρ. εγκέφαλος) ηνπ κνιπζκέλνπ δψνπ έξζεη ζε επαθή κε αλνηρηέο πιεγέο, εθδνξέο, ακπρέο ηνπ δέξκαηνο, θαη βιελλνγφλνπο (κάηηα, κχηε, ζηφκα).   Δεν μεηαδίδεηαι ηοσ δώοσ. κε ηελ επαθή κε αίκα, ούρα, θόπραλα ή κε ηο απιό άγγηγκα / τάδη

΢σλήζφς 2-8 εβδοκάδες Σπάληα παξαηεξείηαη επψαζε ζε ιηγφηεξν απφ 9 εκέρες ελψ έρεη αλαθεξζεί θαη επψαζε κεηά απφ 7 νιφθιεξα ρξφληα! 1. Όζν πην καθξηά απφ ηνλ εγθέθαιν βξίζθεηαη ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ηνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν παξαηείλεηαη ε επψαζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ. 2. Βαζχ ηξαχκα επλνεί ηε ζπληφκεπζε ηεο εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ πεξηζζφηεξν απφ έλα επηθαλεηαθφ. 3. Η αηκνξξαγία κεηά ην δάγθσκα απνκαθξχλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ηνχ απφ ηελ πιεγή. 4. Όζα πεξηζζφηεξα λεχξα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δαγθψκαηνο, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ. 5. Τα ξνχρα ζην ζεκείν ηνπ δαγθψκαηνο επηκεθχλνπλ ην ρξφλν εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαζψο απηά απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ κνιπζκέλνπ ζάιηνπ ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ ηφ.

     Πσρεηός Πολοθέθαιος Γεληθεσκέλε αδηαζεζία Αδσλακία Γαζηρεληερηθές δηαηαρατές Δθδειψλνληαη ζηαδηαθά . Eηδηθά ζσκπηώκαηα: Αυπλία, άγρνο, ςεπδαηζζήζεηο, ζηειφξξνηα, δπζθαηαπνζία (πδξνθνβία). Πφλνο ή λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα (παξαηζζεζία) ζην ζεκείν ηνπ ηξαχκαηνο. Γχν θιηληθέο κνξθέο ηεο λφζνπ: καληαθή (70%) θαη παξαιπηηθή (30%) Πξννδεπηηθά εγθαζίζηαηαη θψκα θαη επέξρεηαη ζάλαηνο.

ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ EΚΔHΛΩ΢Η ΣΩΝ ΢ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ (Θλεηόηεηα ζτεδόλ 100%) Ο κόλος αποηειεζκαηηθός ηρόπος πρόληυης από ηε ιύζζα μετά από πιθανή έκθεση είλαη: 1. Η τοπική περιποίηση & καθαρισμός της περιοτής έκθεσης (αυού εντοπιστούν όλα τα τραύματα, τοπικός καθαρισμός π.τ. με σαπούνι και νερό ή με τειροσργική πλύση και ευαρμογή αντισηπτικού). 2. Η μετα-εκθεσιακή προυσλακτική περίπτφση με αντιλσσσικό ορό. αγφγή με εμβόλιο και κατά

Ι.    Αληηισζζηθό εκβόιηο πξηλ ηελ έθζεζε (πξνιεπηηθά)- 3 δφζεηο εκβνιίνπ κεηά ηελ έθζεζε- 5 δφζεηο εκβνιίνπ ην εκβφιην γίλεηαη ελδνκπτθά ζην ρέξη. ΙΙ. Αληηισζζηθός ορός (εηδηθή αλοζοζθαηρίλε)  Έηνηκα αληηζψκαηα  Χνξεγείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληα αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ επαθψλ  Έλεζε θπξίσο κέζα θαη γχξσ απφ ην ηξαχκα κε ηνπηθέο δηεζήζεηο  Δλέρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν παξελεξγεηψλ θαη γη’απηφ ρνξεγείηαη ζε λνζνθνκείν  Δκβφιην θαη νξφο δηαζέζηκα κόλο ζε λοζοθοκείο ή σπερεζίες δεκόζηας σγείας.

Αληηισζζηθό Εκβόιηο  Σοπηθές αληηδράζεης: εξπζξφηεηα, πφλνο, ζθιεξία, νίδεκα, θλεζκφο  Αιιεργηθή αληίδραζε ζηελ λεοκσθίλε  Ήπηες ζσζηεκαηηθές αληηδράζεης: Ππξεηφο, θεθαιαιγία, δάιε, κπτθνί πφλνη, αδπλακία, ζπκπηψκαηα απφ γαζηξεληεξηθφ Αληηισζζηθή Αλοζοζθαηρίλε (ορός)  Σοπηθές αληηδράζεης (ζστλές): παξνδηθή επαηζζεζία, δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, ππξεηφο  ΢σζηεκαηηθές αληηδράζεης (ζπάληες): λαπηία, έκεηνο, ηαρπθαξδία ή βξαδπθαξδία, εθίδξσζε, ίιηγγνο, αιιεξγηθή αληίδξαζε, shock

www.keelpno.gr info@keelpno.gr www.keelpno.gr/el-gr/δνκέοιεηηνπξγίεο/keelpno_thessalonikis.aspx keelpno.thess@keelpno.gr kepix@keelpno.gr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εκπαιδευτικό υλικό για τη λύσσα_2014

ΛΥΣΣΑ: ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ... Το ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης οργανώνει εκπαιδευτικές ... ΛΥΣΣΑ: Γενικές ...
Read more

Περιεχόμενα - ivd.gr

Γενικές Πληροφορίες ... Σύλλογος Θεσσαλονίκης ... ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΥΣΣΑ ΣΤΟ ...
Read more

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός Προέδρου Διοργάνωση...9 ...

... (ΚΕΕΛΠΝΟ) ... Θεσσαλονίκης ... 8 Ευρετήριο σελ. 22 Γενικές Πληροφορίες σελ. 28 ...
Read more

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ...

... ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Η ΛΥΣΣΑ ΩΣ ... Θεσσαλονίκης ... Γενικές Πληροφορίες ...
Read more

Γελάτε γιατί χανόμαστε....***] Paparazzi

Σύμφωνα με πληροφορίες, ... Σε γενικές γραμμές, ... (ΚΕΕΛΠΝΟ), ...
Read more

www.esdy.edu.gr

Ε.Σ.Δ.Υ –Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιας Υγείας» Σελίδα 2 από 122 ΠΠΡΡΟΟΣΣ ...
Read more