סקר בתי גידול בנחל לימונים

50 %
50 %
Information about סקר בתי גידול בנחל לימונים
Science

Published on September 13, 2014

Author: nirherr

Source: slideshare.net

‫יולי‬2009 ‫הר‬ ‫ניר‬ ‫סקר‬‫קרקע‬‫צומח‬‫גידול‬ ‫בתי‬‫ביער‬‫נ‬‫לימוני‬ ‫חל‬ ‫הסקר‬ ‫שטח‬–‫ב‬ ‫ממוק‬‫יער‬‫בחלק‬ ‫לימוני‬ ‫נחל‬‫הנטוע‬ ‫ליער‬ ‫שמדרו‬.‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫משתרע‬ ‫השטח‬ ‫שלוחה‬‫עמוד‬ ‫ונחל‬ ‫עכברה‬ ‫נחל‬ ‫בי‬.‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫הציר‬ ‫לאור‬‫השלוחה‬‫ובצדדיה‬ ‫דרומיי‬ ‫המדרונות‬ ‫נמצאי‬ ‫והמערבי‬ ‫המזרחי‬‫בהתאמה‬ ‫מערביי‬ ‫ודרו‬ ‫מזרחיי‬ ‫דרו‬ ‫מפני‬.‫מזרחי‬ ‫הצפו‬ ‫בחלק‬ ‫למדי‬ ‫תלולי‬ ‫שגדותיו‬ ‫ערו‬ ‫קיי‬ ‫השטח‬ ‫של‬)‫מס‬ ‫המערבי‬ ‫צידו‬‫במתלול‬ ‫תיי‬.(‫בחלק‬ ‫נוס‬ ‫ערו‬ ‫יותר‬ ‫ומתו‬ ‫רחב‬ ‫הינו‬ ‫המזרחי‬,‫מי‬ ‫מאגר‬ ‫נמצא‬ ‫ובמורדו‬ ‫הצעיר‬ ‫הנטוע‬ ‫היער‬ ‫נמצא‬ ‫העליו‬ ‫בחלקו‬ ‫מטוהרי‬ ‫ביוב‬.‫בי‬ ‫הוא‬ ‫הסקר‬ ‫שטח‬ ‫גובה‬190‫עד‬305‫מ‬'‫מעפה‬"‫י‬)‫להשוואה‬,‫של‬ ‫העליו‬ ‫החלק‬ ‫נ‬ ‫יער‬'‫בגובה‬ ‫הוא‬ ‫הנטוע‬ ‫לימוני‬616‫מ‬'‫ו‬‫ה‬‫בגובה‬ ‫בצפת‬ ‫במצודה‬ ‫הוא‬ ‫שלוחה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫שיא‬834 ‫מ‬'‫מעפה‬"‫י‬.(‫קדרי‬ ‫צומת‬ ‫לסביבת‬ ‫עד‬ ‫הסקר‬ ‫לשטח‬ ‫מתחת‬ ‫ויורד‬ ‫ממשי‬ ‫המדרו‬.‫המדרו‬ ‫שיפוע‬ ‫הוא‬ ‫העיקרי‬ ‫השלוחה‬ ‫ציר‬ ‫לאור‬‫כ‬15%,‫במדרו‬ ‫המתפתלת‬ ‫הדר‬ ‫באזור‬‫הדר‬'‫מע‬'‫הוא‬ ‫השיפוע‬ ‫כ‬30%,‫הדר‬ ‫המדרו‬ ‫של‬ ‫הנמו‬ ‫ובחלק‬'‫מ‬‫ז‬'‫לכ‬ ‫מגיע‬ ‫השיפוע‬35% ‫הסקר‬ ‫מטרת‬–‫אפיו‬‫בתי‬‫ה‬‫גידול‬‫לייעור‬ ‫המיועדי‬‫ובחינת‬‫התאמת‬‫יחידות‬ ‫של‬‫ה‬‫שטח‬‫לסוגי‬ ‫שוני‬ ‫נטיעה‬.‫כ‬ ‫כמו‬,‫לשימור‬ ‫ונו‬ ‫טבע‬ ‫ערכי‬ ‫איתור‬. ‫העבודה‬ ‫שיטת‬ 1.‫הגדר‬‫של‬ ‫ה‬‫שטח‬ ‫יחידות‬‫הרכב‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ה‬‫סל‬‫ו‬ ‫ע‬‫ה‬‫קרקע‬,‫השטח‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫נראי‬ ‫שה‬ ‫כפי‬ ‫ובחתכי‬‫הצומח‬ ‫הרכב‬ ‫פי‬ ‫ועל‬.‫הצומח‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫ההגדרה‬ ‫שיטת‬‫שיטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ‫שפותחה‬‫בקק‬ ‫הטבעי‬ ‫הצומח‬ ‫במיפוי‬"‫ל‬,‫החי‬ ‫לצורות‬ ‫עדיפות‬ ‫הנותנת‬‫יותר‬ ‫הגבוהות‬ ‫י‬ ‫שלהל‬ ‫היחידות‬ ‫לטבלת‬ ‫מתחת‬ ‫בקצרה‬ ‫מתוארת‬ ‫והיא‬. 2.‫לימו‬ ‫של‬ ‫בדר‬ ‫הגידול‬ ‫בתי‬ ‫הכרת‬‫ד‬‫הטבעי‬ ‫הצומח‬ ‫של‬ ‫המיני‬ ‫שבי‬ ‫היחס‬,‫לבי‬‫מבנה‬ ‫השורשי‬ ‫ומיקו‬ ‫והסלע‬ ‫הקרקע‬ ‫מערכת‬.‫מחשופי‬ ‫מעל‬ ‫העיקריי‬ ‫הצומח‬ ‫מיני‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫קרקע‬‫קודמי‬ ‫ובמחקרי‬ ‫בסקרי‬ ‫שנאס‬ ‫למידע‬ ‫ובהשוואה‬ ‫ובחציבות‬ ‫טבעיי‬ ‫סלע‬. 3.‫בח‬‫עצי‬ ‫לנטיעת‬ ‫הגידול‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫ההתאמה‬ ‫ינת‬. ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬–‫הס‬ ‫תכונות‬‫לע‬,‫בטבלה‬ ‫מפורטות‬ ‫המיפוי‬ ‫ביחידות‬ ‫הצמחי‬ ‫והרכב‬ ‫הקרקע‬ ‫שלהל‬.‫מקרא‬ ‫מוצגי‬ ‫הטבלה‬ ‫מתחת‬‫ו‬‫ומונחי‬ ‫קיצורי‬ ‫הסבר‬. ‫סלע‬–‫הסלעי‬ ‫טווח‬‫הינו‬‫גיר‬ ‫אב‬ ‫בי‬‫ל‬‫חווארי‬ ‫קרטו‬ ‫ועד‬ ‫קרטו‬.‫השלוחה‬ ‫של‬ ‫העליו‬ ‫החלק‬ ‫צפת‬ ‫מהעיר‬,‫נ‬ ‫של‬ ‫הנטוע‬ ‫היער‬ ‫לאור‬'‫הסקר‬ ‫שטח‬ ‫של‬ ‫העליו‬ ‫החלק‬ ‫ועד‬ ‫לימוני‬,‫שיי‬‫לחבורת‬ ‫הצופי‬ ‫הר‬.‫דיו‬ ‫מפורט‬ ‫אינו‬ ‫הסקר‬ ‫אזור‬ ‫של‬ ‫הגאולוגי‬ ‫המיפוי‬)‫להל‬ ‫מפה‬ ‫ראה‬(,‫נראה‬ ‫אול‬ ‫ע‬ ‫שתצורת‬'‫רב‬‫נחשפת‬ ‫זו‬ ‫חבורה‬ ‫של‬‫השטח‬ ‫שבמזרח‬ ‫בערו‬,‫קרטו‬ ‫בסלע‬ ‫מתבטאת‬ ‫והיא‬,‫בחלקו‬ ‫חווארי‬ ‫ובחלקו‬ ‫קשה‬.‫מעליה‬‫טקיה‬ ‫תצורת‬‫יותר‬ ‫חווארית‬ ‫שהיא‬)‫מיער‬ ‫ניכר‬ ‫שחלק‬ ‫התצורה‬ ‫זו‬ ‫בי‬‫עליה‬ ‫יושב‬ ‫ריה‬(‫והיא‬‫הבא‬ ‫ליחידה‬ ‫מעבר‬ ‫המהווה‬ ‫יותר‬ ‫קשה‬ ‫באופק‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫מסתיימת‬‫ה‬. ‫השלוחה‬ ‫ציר‬ ‫לאור‬ ‫מופיע‬ ‫הסלעי‬ ‫בטור‬ ‫הגבוה‬ ‫החלק‬,‫ע‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫משתרע‬ ‫הוא‬ ‫דרומה‬ ‫הירידה‬,‫והוא‬‫משתיי‬‫ל‬‫תמרת‬ ‫תצורת‬)‫עבדת‬ ‫חבורת‬,‫אאוק‬.(‫גיר‬ ‫אב‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫תצורה‬ ‫תר‬ ‫המכילה‬ ‫טרשית‬ ‫בהופעה‬‫צור‬ ‫כיזי‬‫קרטוניי‬ ‫אופקי‬ ‫להכיל‬ ‫ועשויה‬.

‫מפה‬ ‫מצורפת‬‫של‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫הכוללת‬‫הגאולוגיות‬ ‫היחידות‬‫הגבולות‬ ‫לצד‬‫הצומח‬ ‫יחידות‬ ‫של‬‫בתי‬ ‫הגידול‬.‫הותוו‬ ‫הגבולות‬‫על‬‫מפה‬1:10,000‫מפה‬ ‫פי‬ ‫על‬1:200,000)‫הקיימת‬ ‫המפורטת‬ ‫שהיא‬‫ב‬‫שטח‬ ‫הסקר‬‫בשטח‬ ‫למצב‬ ‫ביניה‬ ‫סטיות‬ ‫ויתכנו‬.‫מו‬ ‫לשטח‬ ‫מצפו‬‫ה‬ ‫צב‬‫מפה‬‫המפורט‬‫ת‬‫של‬ ‫יותר‬"‫ג‬‫י‬‫ליו‬ ‫צפ‬‫ת‬. ‫קרקע‬)1(‫חומה‬ ‫רוסה‬ ‫טרה‬‫אדומה‬‫על‬‫הקרטוני‬ ‫והגיר‬ ‫הגיר‬ ‫אב‬)‫היחידות‬ ‫בטבלת‬ ‫ראה‬.(‫הטרה‬ ‫יותר‬ ‫עמוקה‬ ‫מעט‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫תמרת‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫הגיר‬ ‫אב‬ ‫על‬ ‫רוסה‬) .2(‫על‬ ‫חומה‬ ‫רנדזינה‬ ‫ע‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫קשה‬ ‫עד‬ ‫החווארי‬ ‫הקרטו‬'‫הקרטונ‬ ‫הגיר‬ ‫אב‬ ‫ועל‬ ‫רב‬‫י‬‫ת‬‫תצורות‬ ‫בגבול‬ ‫חווארית‬ ‫טקיה‬‫תמרת‬)‫הקשה‬ ‫הפרט‬‫יחסית‬‫תמרת‬ ‫תצורת‬ ‫תחתית‬ ‫או‬ ‫טקיה‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫העליו‬(.‫הקרקע‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫רדודה‬.)3(‫בהירה‬ ‫רנדזינה‬)‫אפורה‬ ‫או‬(‫טקיה‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫החווארי‬ ‫הקרטו‬ ‫על‬.‫קרקעות‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫רדודות‬ ‫ה‬ ‫הרנדזינה‬.‫גירנית‬ ‫קרקע‬ ‫היא‬ ‫הבהירה‬ ‫הרנדזינה‬,‫עשויה‬ ‫היא‬‫עמוקה‬ ‫להיות‬ ‫הכהה‬ ‫מהרנדזינה‬ ‫יותר‬,‫כולל‬‫הר‬ ‫החווארי‬ ‫לסלע‬ ‫הדרגתי‬ ‫מעבר‬.‫יותר‬ ‫רטובה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫היא‬ )‫אטומה‬ ‫וא‬(‫בחור‬,‫יחסית‬ ‫נמו‬ ‫בה‬ ‫הזמיני‬ ‫המי‬ ‫תחו‬ ‫אבל‬)‫מהמרכיבי‬ ‫כתוצאה‬ ‫שבה‬ ‫והגירניי‬ ‫החרסיתיי‬.( ‫צומח‬–‫הטור‬ ‫של‬ ‫לסדר‬ ‫בהתא‬‫הסטרטיגרפי‬:‫אטלנטי‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫טבעי‬ ‫יער‬‫ת‬‫על‬‫הקרטו‬ )‫קשה‬ ‫עד‬ ‫החווארי‬(‫ע‬ ‫תצורת‬ ‫של‬'‫החומה‬ ‫הרנדזינה‬ ‫ע‬ ‫רב‬.‫שבצפו‬ ‫הערו‬ ‫בגדות‬ ‫הוא‬ ‫מיקומו‬ ‫למדי‬ ‫תלולי‬ ‫במדרונות‬ ‫השטח‬ ‫מזרח‬)‫איור‬4.(‫ושקד‬ ‫שיז‬ ‫עצי‬ ‫ג‬ ‫וכולל‬ ‫פתוח‬ ‫היער‬,‫שכבה‬ ‫ע‬ ‫א‬ ‫ואשחר‬ ‫קידה‬ ‫שיחית‬ ‫של‬ ‫משנית‬"‫י‬‫בליווי‬‫קוצני‬ ‫צל‬.‫ופטל‬ ‫קנה‬ ‫שיחי‬ ‫ג‬ ‫נמצאי‬ ‫בערו‬. ‫מ‬‫זו‬ ‫יחידה‬ ‫על‬,‫טקיה‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫החווארי‬ ‫הקרטו‬ ‫על‬)‫עד‬ ‫קשה‬ ‫קרטו‬ ‫סלעי‬ ‫של‬ ‫מגווני‬ ‫בקטעי‬ ‫חווארי‬ ‫קרטו‬(‫מופיע‬‫ה‬‫א‬ ‫אשחר‬ ‫של‬ ‫שיחיה‬"‫שעירה‬ ‫וקידה‬ ‫י‬‫קוצני‬ ‫צל‬ ‫ע‬)‫איורי‬5,10,11,13.( ‫והשורשי‬ ‫הסלעי‬ ‫שבי‬ ‫בקרקע‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫הוא‬ ‫השיחי‬ ‫מיקו‬‫ש‬‫הסלע‬ ‫לסדקי‬ ‫חודרי‬ ‫חלק‬. ‫המשני‬ ‫השכבה‬‫קוצנית‬ ‫סירה‬ ‫של‬ ‫שיח‬ ‫בני‬ ‫היא‬ ‫ת‬,‫מצי‬ ‫של‬ ‫סלעי‬ ‫צמחי‬ ‫נראי‬ ‫מהמקומות‬ ‫ובחלק‬ ‫חריפה‬ ‫וכתלה‬ ‫סורי‬.‫חרוב‬ ‫של‬ ‫בודדי‬ ‫עצי‬ ‫ג‬ ‫כוללת‬ ‫היחידה‬,‫ושיז‬ ‫אטלנטית‬ ‫אלה‬. ‫חווארית‬ ‫בהירה‬ ‫רנדזינה‬ ‫קרקע‬ ‫ע‬ ‫טקיה‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫חוואריי‬ ‫קטעי‬‫מכוסי‬‫של‬ ‫בבתה‬ ‫קוצנית‬ ‫סירה‬‫מצוי‬ ‫אזוב‬ ‫ע‬‫מש‬ ‫ושכבה‬‫שנתי‬ ‫רב‬ ‫עשב‬ ‫של‬ ‫נית‬)‫שורשי‬ ‫בעלי‬ ‫המיקריפטופיטי‬ ‫מעובי‬(‫ועירית‬ ‫קיפוד‬ ‫של‬)‫איורי‬12 13(. ‫בסביבת‬‫בתחתית‬ ‫או‬ ‫טקיה‬ ‫תצורת‬ ‫שבראש‬ ‫יחסית‬ ‫הקשה‬ ‫האופק‬ ‫של‬ ‫קרטונית‬ ‫גיר‬ ‫אב‬ ‫של‬ ‫מסלע‬ ‫עציות‬ ‫יחידות‬ ‫שתי‬ ‫נמצאות‬ ‫תמרת‬ ‫תצורת‬) :1(‫יחסית‬ ‫ועמוקי‬ ‫מישוריי‬ ‫קרקע‬ ‫קטעי‬ ‫על‬‫נמצאת‬ ‫סוואנה‬)‫או‬"‫דליל‬ ‫יער‬("‫מצוי‬ ‫שיז‬ ‫של‬)‫השיח‬ ‫שיז‬ ‫מעט‬ ‫ע‬(‫ושכבה‬ ‫וחרוב‬ ‫לבנה‬ ‫בעצי‬ ‫המלווה‬ ‫קוצני‬ ‫צל‬ ‫ע‬ ‫שעירה‬ ‫קידה‬ ‫שיחי‬ ‫של‬ ‫משנית‬.)2(‫קיי‬ ‫סדוק‬ ‫מסיבי‬ ‫סלע‬ ‫של‬ ‫שכבות‬ ‫על‬‫טבעי‬ ‫יער‬ ‫רפואי‬ ‫לבנה‬ ‫של‬‫קוצני‬ ‫ועוזרר‬ ‫אטלנטית‬ ‫אלה‬ ‫ע‬)‫איורי‬5,6,9.(‫שור‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬‫העצי‬ ‫שי‬ ‫לסדקי‬ ‫חודרי‬‫רחבי‬ ‫סלע‬.‫בעיקר‬ ‫נמצאי‬ ‫היחידה‬ ‫של‬ ‫המשנית‬ ‫כשכבה‬ ‫וקידה‬ ‫אשחר‬ ‫שיחי‬ ‫הסלעי‬ ‫שבי‬ ‫הקרקע‬ ‫בקטעי‬.‫גדלי‬ ‫השיז‬ ‫יחידת‬ ‫שבתו‬ ‫והחרוב‬ ‫הלבנה‬ ‫של‬ ‫הבודדי‬ ‫העצי‬ ‫הקרקע‬ ‫מתו‬ ‫העולי‬ ‫סלע‬ ‫גושי‬ ‫מתו‬ ‫לרוב‬)‫איורי‬8,9(. ‫תמרת‬ ‫תצורת‬ ‫של‬ ‫הטרשית‬ ‫הגיר‬ ‫אב‬ ‫על‬‫היא‬ ‫הצומח‬ ‫תצורת‬‫ש‬ ‫רב‬ ‫עשבוניי‬‫נתיי‬‫של‬ ‫בשליטתה‬ ‫הבולבוסי‬ ‫שעורת‬)‫איור‬14(.‫בודדי‬ ‫הינ‬ ‫זו‬ ‫ביחידה‬ ‫השיח‬ ‫ובני‬ ‫השיחי‬.‫בני‬ ‫של‬ ‫הצומח‬ ‫תצורת‬ ‫יובשניי‬ ‫תנאי‬ ‫מבטאת‬ ‫החלו‬.‫ביחידות‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫עמוקה‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫הטרשי‬ ‫בי‬ ‫הקרקע‬ ‫האחרות‬,‫למער‬ ‫מי‬ ‫לתרו‬ ‫יכול‬ ‫ואינו‬ ‫נקבובי‬ ‫אינו‬ ‫והסלע‬ ‫בקי‬ ‫מתייבשת‬ ‫היא‬ ‫אבל‬‫כת‬.

‫גידול‬ ‫בתי‬‫והת‬‫נאי‬‫לסוגי‬‫נטיעה‬ ‫הסקר‬ ‫בתחו‬‫ובסביבת‬‫ו‬‫נראי‬‫חתכי‬‫סלע‬‫חשופי‬‫הדרכי‬ ‫בצידי‬.‫החו‬ ‫שורשי‬ ‫ג‬ ‫נראי‬‫ד‬‫רי‬ ‫מסיביות‬ ‫סלע‬ ‫שכבות‬ ‫של‬ ‫לסדקי‬.‫ובעזרת‬ ‫באמצעות‬‫הקודמי‬ ‫בסקרי‬ ‫שנצבר‬ ‫הידע‬‫אפשר‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫להערי‬. ‫עצי‬–‫עצי‬ ‫עומדי‬ ‫הוא‬ ‫הסקר‬ ‫משטח‬ ‫חלק‬.‫ע‬‫משופרי‬ ‫גידול‬ ‫תנאי‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫מבטאי‬ ‫צי‬ ‫בסביבת‬.‫של‬ ‫המוכר‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬‫השיז‬‫יחסית‬ ‫עמוקה‬ ‫וקרקע‬ ‫חמי‬ ‫גידול‬ ‫בבתי‬ ‫הוא‬.‫ואכ‬,‫הוא‬ ‫מועט‬ ‫בה‬ ‫החשו‬ ‫שהסלע‬ ‫קרקע‬ ‫ועל‬ ‫נמו‬ ‫דרומי‬ ‫במפנה‬ ‫כא‬ ‫נפו‬.‫של‬ ‫וסלע‬ ‫קרקע‬ ‫חת‬‫סוואנת‬ ‫המדרו‬ ‫בתחתית‬ ‫נראית‬ ‫מצוי‬ ‫שיז‬)‫הסקר‬ ‫לשטח‬ ‫מתחת‬,‫מסל‬ ‫על‬‫במעט‬ ‫שונה‬ ‫ע‬;‫איור‬1(.‫הקרקע‬ ‫רב‬ ‫אינו‬ ‫עומקה‬ ‫א‬ ‫ורציפה‬ ‫מישורית‬.‫מסויי‬ ‫מי‬ ‫כמאגר‬ ‫ומשמש‬ ‫קרטוני‬ ‫מרכיב‬ ‫בעל‬ ‫הוא‬ ‫הסלע‬. ‫הקיי‬ ‫העצי‬ ‫עומד‬ ‫כעיבוי‬ ‫מרווחי‬ ‫בקטעי‬ ‫נוספת‬ ‫לנטיעה‬ ‫ונוח‬ ‫מתאי‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬.‫הלבנה‬‫גדל‬ ‫מסיבי‬ ‫סלע‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫קט‬ ‫בשטח‬.‫לעבות‬ ‫אפשר‬‫מעט‬‫ריכוזי‬ ‫ליד‬ ‫היער‬ ‫את‬‫במקומות‬ ‫והעצי‬ ‫הסלע‬ ‫בשוליו‬ ‫או‬ ‫רצו‬ ‫אינו‬ ‫שהעומד‬.‫ביער‬‫של‬ ‫הטבעי‬‫האטלנטית‬ ‫האלה‬‫ולעבותו‬ ‫לטעת‬ ‫אפשר‬ ‫מדי‬ ‫תלולי‬ ‫שאינ‬ ‫ובמקומות‬ ‫במרווחי‬. ‫שיחי‬–‫השיחיה‬)‫הגריגה‬(‫השטח‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫מכסה‬.‫שבי‬ ‫בקרקע‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫גדלי‬ ‫הקידה‬ ‫שיחי‬ ‫הסלעי‬‫מסוי‬ ‫קרקע‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫המצאות‬ ‫מבטא‬ ‫וקיומה‬‫מת‬.‫הא‬ ‫האשחר‬"‫לסדקי‬ ‫לחדור‬ ‫ג‬ ‫עשוי‬ ‫י‬ ‫הסלע‬,‫כלשהו‬ ‫נקבובי‬ ‫סלע‬ ‫של‬ ‫קיו‬ ‫לבטא‬ ‫עשוי‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ‫רבה‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫להעיד‬ ‫חייב‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬. ‫השיחיה‬‫מהווה‬ ‫אינה‬‫בכללותה‬‫טבע‬ ‫ער‬‫בולט‬‫בתוכה‬ ‫לטעת‬ ‫ואפשר‬ ‫לשימור‬,‫אבל‬‫מספר‬‫קטעי‬ ‫להשאיר‬ ‫כדאי‬ ‫צפופה‬ ‫שיחיה‬ ‫של‬‫נו‬ ‫כיחידת‬.‫ב‬‫המקומית‬ ‫רמה‬,‫להשת‬ ‫יש‬‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫להשאיר‬ ‫דל‬ ‫מיוחד‬ ‫מראה‬ ‫יוצרת‬ ‫באביב‬ ‫שפריחת‬ ‫הצל‬ ‫שיחי‬ ‫את‬. ‫קוצנית‬ ‫סירה‬–‫יותר‬ ‫ברורה‬ ‫עליונה‬ ‫קרקע‬ ‫שכבת‬ ‫קיימת‬ ‫שבה‬ ‫במקומות‬ ‫גדלה‬,‫בעומק‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫של‬30 20‫ס‬"‫מ‬,‫חווארי‬ ‫או‬ ‫נקבובי‬ ‫וסלע‬ ‫מסוימת‬ ‫קרקע‬ ‫שכבת‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫או‬.‫אפשר‬ ‫במחשופי‬ ‫חווארי‬ ‫לסלע‬ ‫בהדרגה‬ ‫העוברת‬ ‫בהירה‬ ‫קרקע‬ ‫לראות‬.‫ה‬ ‫שטחי‬‫בתה‬‫הסירה‬ ‫של‬‫מומלצ‬‫י‬‫לנטיעה‬ ‫באזור‬ ‫הקודמי‬ ‫בסקרי‬ ‫שהיה‬ ‫כפי‬ ‫ולהעתקה‬.‫ברנדזינה‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫באזור‬ ‫הסירה‬ ‫של‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫לגירניות‬ ‫הרגישי‬ ‫מיני‬ ‫של‬ ‫מנטיעה‬ ‫להימנע‬ ‫ויש‬ ‫גירנית‬. ‫שנתיי‬ ‫רב‬ ‫עשבוני‬–‫שעשויה‬ ‫רוסה‬ ‫טרה‬ ‫על‬ ‫גדלי‬‫אב‬ ‫של‬ ‫בטרשי‬ ‫בי‬ ‫יחסית‬ ‫עמוקה‬ ‫להיות‬ ‫הגיר‬.‫יובשני‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬,‫הקי‬ ‫במהל‬ ‫מתייבש‬,‫הנטיעה‬ ‫בתכנו‬ ‫בכ‬ ‫להתחשב‬ ‫ויש‬.‫כ‬ ‫כמו‬,‫יש‬ ‫הטרשי‬ ‫מהנו‬ ‫חלק‬ ‫לשמר‬. ‫סיכו‬:‫לנטיעה‬ ‫השטח‬ ‫יחידות‬ ‫התאמת‬‫ולטיפוח‬ ‫מספקת‬ ‫קרקע‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫לקיו‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬,‫בסלע‬ ‫קרטוני‬ ‫מרכיב‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫יתרו‬ ‫יש‬‫להיזהר‬ ‫ויש‬ ‫יובשניי‬ ‫גידול‬ ‫מבתי‬.‫שנית‬ ‫ככל‬ ‫לשמר‬ ‫רצו‬ ‫ג‬ ‫ויש‬ ‫לעבודה‬ ‫נוחי‬ ‫אינ‬ ‫טרשיי‬ ‫קטעי‬ ‫נופי‬ ‫כמרכיב‬.‫קיימי‬ ‫בה‬ ‫בשטחי‬‫עצי‬ ‫עומדי‬‫ו‬ ‫מפותחי‬‫בעל‬‫י‬‫נוכחות‬,‫אי‬‫לטעת‬.‫בעומדי‬ ‫לעבות‬ ‫יש‬ ‫דלילי‬‫ב‬‫נטיעה‬.‫בשטח‬ ‫נטועי‬ ‫עצי‬ ‫מיני‬ ‫של‬ ‫האפשרית‬ ‫ההצלחה‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫כדי‬ ‫באותה‬ ‫הנמצאי‬ ‫הסקר‬ ‫שטח‬ ‫שמעל‬ ‫האד‬ ‫נטע‬ ‫היער‬ ‫בעומדי‬ ‫הנטועי‬ ‫במיני‬ ‫להיעזר‬ ‫אפשר‬ ‫זה‬ ‫גאולוגית‬ ‫תצורה‬)‫ה‬ ‫ביקורת‬ ‫תו‬‫ס‬‫מקו‬ ‫באותו‬ ‫והקרקע‬ ‫לע‬(,‫שאינו‬ ‫טופוגרפי‬ ‫ובגובה‬ ‫מפנה‬ ‫באותו‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שונה‬.

‫שהוגדר‬ ‫רגילה‬ ‫לנטיעה‬ ‫עדיפות‬‫גבוהה‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫ה‬)(‫ובשיחיה‬ ‫קוצנית‬ ‫סירה‬ ‫בבתת‬ ‫היא‬)‫סה‬"‫כ‬ 370‫דונ‬. (‫עדיפות‬"‫בינונית‬"(+)‫להעתקה‬)‫ותתבצע‬ ‫במידה‬(‫ב‬ ‫היא‬"‫שיז‬ ‫דליל‬ ‫יער‬) "‫סה‬"‫יחד‬ ‫כ‬ ‫יותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫העדיפות‬ ‫ע‬–464‫דונ‬.(‫עדיפות‬ ‫ע‬ ‫יחד‬"‫בינוני‬"‫ל‬ ‫נגיע‬545‫רגילה‬ ‫לנטיעה‬ ‫דונ‬ ‫ו‬528‫המתאימי‬ ‫לשטחי‬‫מתו‬ ‫להעתקה‬551‫ד‬'‫השטח‬ ‫כלל‬ ‫של‬. ‫השטח‬ ‫בהיק‬ ‫נטיעה‬–‫השטח‬ ‫בהיק‬ ‫לנטיעה‬ ‫העדפה‬ ‫כלל‬ ‫בדר‬ ‫ישנה‬.‫נית‬ ‫השטח‬ ‫היק‬ ‫כל‬ ‫לנטיעה‬.‫הנטיעה‬ ‫אופ‬ ‫את‬ ‫לכ‬ ‫להתאי‬ ‫ויש‬ ‫למדי‬ ‫תלול‬ ‫ממנו‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬. ‫הסקר‬ ‫עדכו‬–‫העבודות‬ ‫לתחילת‬ ‫במקביל‬ ‫כמקובל‬ ‫ייעשה‬.‫נטיעה‬ ‫בורות‬ ‫ופתיחת‬ ‫דרכי‬ ‫פריצת‬ ‫תוסי‬‫מידע‬,‫בהתא‬ ‫יתעדכנו‬ ‫והמלצותיו‬ ‫והסקר‬. ‫סיכו‬–‫כשיחיה‬ ‫שמוגדרי‬ ‫רבי‬ ‫שטחי‬ ‫מצויי‬ ‫הסקר‬ ‫בתחו‬‫קטעי‬ ‫וא‬‫בתה‬.‫אלה‬ ‫בשטחי‬ ‫בנטיעה‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫להתרכז‬ ‫יש‬. ‫בנטיעה‬ ‫ולעבות‬ ‫לטפח‬ ‫שנית‬ ‫דליל‬ ‫שחלקו‬ ‫יער‬ ‫של‬ ‫שטחי‬ ‫ג‬ ‫נכללי‬ ‫הסקר‬ ‫בתחו‬.‫בחירת‬ ‫לנטיעה‬ ‫המדויק‬ ‫המקו‬‫ו‬‫בשטחי‬ ‫העתקה‬‫ריכוזי‬ ‫ניצול‬ ‫תו‬ ‫מדוקדק‬ ‫באופ‬ ‫להיעשות‬ ‫צרי‬ ‫אלה‬ ‫פתוחי‬ ‫קטעי‬. ‫להל‬ ‫מצורפי‬ ‫הבאי‬ ‫בעמודי‬: 4.‫היחידות‬ ‫טבלת‬‫גודל‬ ‫פירוט‬ ‫ע‬,‫הצומח‬ ‫מרכיבי‬,‫הסלע‬,‫בה‬ ‫והעתקה‬ ‫לנטיעה‬ ‫והעדיפות‬ ‫הקרקע‬ 5.‫תמונות‬‫הצומח‬ ‫את‬ ‫המציגות‬,‫השורשי‬ ‫ומיקו‬ ‫הגידול‬ ‫בתי‬,‫נוס‬ ‫טבע‬ ‫וערכי‬ ‫גאולוגית‬ ‫מפה‬‫פי‬. 6.‫השטח‬ ‫מפות‬.‫שהוגדרו‬ ‫היחידות‬ ‫מוצגות‬: ‫א‬.‫גרפיי‬ ‫וסימני‬ ‫בצבע‬ ‫אורתופוטו‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫מוצגות‬ ‫היחידות‬)‫שהוצגו‬ ‫הסימני‬ ‫את‬ ‫התואמי‬ ‫הקודמי‬ ‫בסקרי‬.( ‫ב‬.‫הופעת‬ ‫צורת‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫המאפשר‬ ‫באופ‬ ‫אורתופוטו‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫היחידות‬ ‫גבולות‬ ‫מוצגי‬ ‫האוויר‬ ‫בצילו‬. ‫ג‬.‫הגאולוגי‬ ‫היחידות‬ ‫מפת‬‫השטח‬ ‫מפת‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫ות‬. ‫ה‬ ‫בקוב‬ ‫לצפייה‬ ‫הנחיות‬PDF ‫ל‬ ‫שהומרו‬ ‫רכיבי‬ ‫ממספר‬ ‫מורכב‬ ‫הקוב‬PDF‫אבל‬ ‫מדי‬ ‫גדולי‬ ‫יהיו‬ ‫שלא‬ ‫כ‬ ‫בנפרד‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫איכות‬ ‫תשמר‬.‫עשוי‬ ‫דפדו‬ ‫כדי‬ ‫ותו‬ ‫לרוחב‬ ‫מוצבי‬ ‫מהדפי‬ ‫חלק‬ ‫הקוב‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫המס‬ ‫על‬ ‫הגודל‬ ‫להשתנות‬.‫את‬ ‫ולהקטי‬ ‫להגדיל‬ ‫אפשר‬ ‫לצור‬ ‫בהתא‬ ‫הצ‬‫פ‬‫י‬‫ד‬ ‫בכל‬ ‫ברור‬ ‫שתראה‬ ‫כ‬ ‫יה‬.

‫לימונים‬ ‫בנחל‬ ‫לנטיעה‬ ‫המיועד‬ ‫בשטח‬ ‫סלע-קרקע-צומח‬ ‫יחידות‬ ‫עדיפות‬ ‫קבוצת‬‫שטח‬‫נוכחות‬%'‫מס‬‫לנטיעה‬‫עדיפות‬ ‫יחידות‬‫יחידה‬ ‫שם‬‫דונם‬‫צורה‬% ‫כיסוי‬‫מינים‬ ‫הרכב‬‫סוג‬% ‫כיסוי‬‫עץשיח‬‫סוג‬‫הופעה‬‫תצורה‬% ‫כיסוי‬‫סוג‬‫צבע‬‫צבע‬ ‫טבלת‬‫אבניות‬‫מיפוי‬‫רגילה‬‫להעתקה‬ ‫טבעי‬ ‫יער‬‫אטלנטית‬ ‫אלה‬ .‫י.ט‬17.3‫עצים‬171‫אאט6שיזף3שקד‬‫גרג--קידה‬20‫חווארי‬ ‫קרטון‬‫שרידית‬‫ע'רב‬6‫רנדזינה‬‫חום‬7.5YR4.5/21553‫בינונית‬‫נמוכה‬ ‫אשאי‬ ‫עם‬‫קשה‬ ‫עד‬‫מצוקית‬ ‫או‬‫חומה‬‫תלול‬ ‫שטח‬ ;‫עשיר‬ ‫מקומי‬ ‫צומח‬ ‫רפואי‬ ‫לבנה‬ .‫י.ט‬5.9‫עצים‬201‫לבנה8אאט1עזרר‬‫גרג--אשאי‬45‫גיר‬ ‫אבן‬‫טרשית‬‫תמרת‬55‫רוסה‬ .‫ט‬‫חום‬5YR2.5/220‫לבנה‬(-) ‫בינונית‬‫נמוכה‬ ‫קידה‬ ‫עם‬‫קרטונית‬‫תחתון‬‫אדומה‬ ‫חומה‬‫כהה‬ ‫אדמדם‬‫מיוחדת‬ ‫והיחידה‬ ‫לעבודה‬ ‫נוח‬ ‫לא‬ ‫גבוה‬ ‫סלע‬ ‫דליל‬ ‫יער‬‫מצוי‬ ‫שיזף‬ ‫דליל‬ ‫יער‬93.9‫עצים‬201‫שיזף8לבנה1חרוב‬‫גרג--קידה‬20‫גיר‬ ‫אבן‬‫שרידית‬‫טקיה‬5‫רנדזינה‬‫חום‬7.5YR5/4‫שיזף‬‫בינונית‬(+) ‫בינונית‬ ‫צלף‬ ‫עם‬‫קרטונית-חווארית‬‫עליון‬‫חומה‬‫לעבודה‬ ‫נוח‬ ‫אך‬ ‫קיים‬ ‫מקומי‬ ‫צומח‬ ‫שיחיה‬(‫)גריגה‬ ‫שיחיה‬356.5‫שיחים‬351‫אשאי5קידה4צלף‬‫בתה--סירה‬25‫%3חרוב‬‫קרטון‬‫שרידית‬‫ע'רב-טקיה‬20‫רנדזינה‬‫ורדרד‬ ‫אפור‬7.5YR6/21557(-) ‫גבוהה‬(-) ‫גבוהה‬ ‫סורי‬ ‫מציץ‬ ‫עם‬‫ושיזף‬ ‫%3אאט‬‫קשה‬ ‫עד‬ ‫חווארי‬‫אפורה‬ ‫עד‬ ‫חומה‬‫כהה‬ ‫אדמדם‬ ‫וחום‬6YR2.5/2‫לחציבה‬ ‫קל‬ ,‫נקבובי‬ ‫סלע‬ ‫בתה‬‫קוצנית‬ ‫סירה‬ ‫בתת‬13.6‫שיח‬ ‫בני‬201‫סירה9אזוב‬‫ר"ש--עירית‬ ‫עשב‬24‫%1אאט‬‫קרטון‬‫שרידית‬‫טקיה‬4‫רנדזינה‬‫בהיר‬ ‫חום‬7.5YR6/2.5555‫גבוהה‬‫גבוהה‬ ‫קיפודן‬ ‫עם‬‫קשה‬ ‫עד‬ ‫חווארי‬‫בהירה‬‫גירנית‬ ‫לקרקע‬ ‫המתאימים‬ ‫לעצים‬ ‫ר"ש‬ ‫עשב‬‫ר"ש‬ ‫עשב‬63.7‫ר"ש‬ ‫עשב‬302‫שערב5קיצנ3קפדן‬‫ח"ש--קרטם‬ ‫עשב‬283% ‫קידה‬‫גיר‬ ‫אבן‬‫טרשית‬‫תמרת‬55‫רוסה‬ .‫ט‬‫חום‬5YR3/32558‫בינונית‬‫בינונית‬ ‫טרשיות‬‫הבולבוסין‬ ‫שעורת‬‫ומורכבים‬ ‫דגניים‬ ‫עם‬1% ‫אשאי‬‫אדומה‬ ‫חומה‬‫כהה‬ ‫אדמדם‬‫טרשים‬ ‫שימור‬ ;‫בחלקה‬ ‫עמוקה‬ ‫קרקע‬ ;‫יובשני‬ ‫גידול‬ ‫בית‬ ‫מגירניות‬ ‫הסובלים‬ ‫לעצים‬ ‫עדיפות‬ ‫סה"כ‬551 ‫רגילה‬‫העתקה‬ (-) ‫גבוהה‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫לנטיעה‬ ‫עדיפות‬370370 ‫ומעלה‬ (+) ‫בינונית‬ ‫עדיפות‬ ‫סה"כ‬370464‫השליטה‬ ‫במפות‬ ‫כמקובל‬ ,10 ‫מתוך‬ ‫שלהם‬ ‫היחסי‬ ‫הכיסוי‬ ‫חלק‬ ‫את‬ ‫ומבטא‬ ‫הראשית‬ ‫השכבה‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫המינים‬ ‫שלושת‬ ‫את‬ ‫מציג‬ (‫הטבעי‬ ‫הצומח‬ ‫)של‬ ‫המינים‬ ‫הרכב‬ ‫ומעלה‬ ‫בינונית‬ ‫עדיפות‬ ‫סה"כ‬545528 :‫וקרקעיים‬ ‫גאולוגיים‬ ‫מונחים‬‫הערות‬.‫בדרומי‬ ‫והחרוב‬ ‫הצפוני‬ ‫במפנה‬ ‫יותר‬ ‫שמפותח‬ ‫מצוי‬ .‫א‬ ‫מלבד‬ ‫ברור‬ ‫ושיפוע‬ ‫במפנה‬ ‫מתאפיינות‬ ‫אינן‬ ‫היחידות‬ ‫מרבית‬ .‫א‬ :‫וקיצורים‬ ‫מקרא‬=.‫א‬‫אלון‬‫ולמיפוי‬ ‫לאפיון‬ ‫הניתנת‬ ‫סלע‬ ‫שכבות‬ ‫קבוצת‬ :‫תצורה‬.‫הגידול‬ ‫בתי‬ ‫בפרק‬ ‫ראה‬ ‫מיוחדים‬ ‫אפיונים‬ =‫גרג‬‫גריגה‬=‫אמ‬‫מצוי‬ ‫אלון‬‫תצורה‬ ‫של‬ ‫משנה‬ ‫חלוקת‬ :‫פרט‬.‫להלן‬ ‫ובתמונות‬ ‫הגידול‬ ‫בתי‬ ‫בפרק‬ ‫ראה‬ ‫קרקע‬ ‫עומק‬ .‫ב‬ =‫עשב‬‫עשבוניים‬=‫ברזת‬‫ברזית‬‫נרחבת‬ ‫גאוגרפית‬ ‫השתרעות‬ ‫בעלת‬ ‫תצורות‬ ‫קבוצת‬ :‫חבורה‬.‫לתוכו‬ ‫נסרקו‬ ‫שהן‬ PDF ‫בקובץ‬ ‫בהם‬ ‫לעיין‬ ‫אפשר‬ .‫השדה‬ ‫בדפי‬ ‫קיים‬ ‫נוסף‬ ‫פירוט‬ .‫ג‬ =‫ר"ש‬‫שנתי‬ ‫רב‬=‫מסט‬‫המסטיק‬ ‫אלת‬‫פחמתי‬ ‫מגנזיום‬ ‫סידן‬ ‫בהרכב‬ ‫קשה‬ ‫סלע‬ :‫דולומיט‬ =‫ח"ש‬‫שנתי‬ ‫חד‬=‫עזרר‬‫עוזרר‬‫פחמתי‬ ‫סידן‬ ‫בהרכב‬ ‫קשה‬ ‫סלע‬ :‫גיר‬ ‫אבן‬:(‫כיסוי‬ ‫אחוזי‬ ‫פי‬ ‫)על‬ ‫המשנית‬ ‫והשכבה‬ ‫הראשית‬ ‫השכבה‬ ‫קביעת‬ ‫של‬ ‫השיטה‬ =.‫ג‬‫גיר‬ ‫אבן‬=‫ערית‬‫עירית‬‫פחמתי‬ ‫סידן‬ ‫בהרכב‬ ‫ונקבובי‬ ‫רך‬ ‫סלע‬ :‫קרטון‬‫ח"ש‬ ‫עשבוניים‬ ;‫ר"ש‬ ‫עשבוניים‬ ,(‫שיח‬ ‫)בני‬ ‫בתה‬ ;(‫)שיחיה‬ ‫גריגה‬ ;(‫דליל‬ ‫טבעי‬ ‫ויער‬ ‫טבעי‬ ‫יער‬ ,‫טבעי‬ ‫)חורש‬ ‫עצים‬ :‫הן‬ ‫האפשריות‬ ‫השכבות‬ .‫א‬ =.‫דול‬‫דולומיט‬=‫צמר‬‫צמרנית‬‫נוספים‬ ‫מרכיבים‬ ‫או‬ ‫חרסית‬ ‫המכיל‬ ‫קרטון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫סלע‬ :‫חוואר‬.‫הראשית‬ ‫השכבה‬ ‫תהיה‬ ‫היא‬ ,‫כיסוי‬ 15% ‫לפחות‬ ‫מהווה‬ ‫הגבוהה‬ ‫השכבה‬ ‫כאשר‬ .‫ב‬ =‫רוסה‬ .‫ט‬(‫גיר‬ ‫)חסרת‬ ‫רוסה‬ ‫טרה‬=‫קפדן‬‫קיפודן‬‫קרטוני‬ ‫סלע‬ ‫על‬ ‫שנוצרה‬ ‫בעיקרה‬ ‫קשה‬ ‫חיצונית‬ ‫שכבה‬ :‫נארי‬.‫הראשית‬ ‫תהיה‬ ‫הגבוהה‬ ‫השכבה‬ ,‫ממנה‬ ‫שלוש‬ ‫פי‬ ‫שהוא‬ ‫שטח‬ ‫מכסה‬ ‫אינה‬ ‫שמתחתיה‬ ‫השכבה‬ ‫אבל‬ 15% ‫מכסה‬ ‫אינה‬ ‫הגבוהה‬ ‫השכבה‬ ‫אם‬ .‫ג‬ =‫הנקרה‬ .‫ר‬‫הנקרה‬ ‫ראש‬=‫קיצנ‬‫קייצנית‬‫קרסטית‬ ‫בלייה‬ ‫שעבר‬ ‫לאחר‬ ‫מחודדת‬ ‫הופעה‬ ‫בעל‬ ‫סלע‬ :‫טרשים‬,‫יחד‬ ‫הגבוהות‬ ‫מהשכבות‬ ‫שלוש‬ ‫פי‬ ‫אינה‬ ‫הבאה‬ ‫והשכבה‬ ‫מועט‬ ‫שטח‬ ‫אחוז‬ ‫מכסות‬ ‫הגבוהות‬ ‫השכבות‬ 3 ‫או‬ 2 ‫כאשר‬ .‫ד‬ =‫אאט‬‫אטלנטית‬ ‫אלה‬=‫קרטם‬‫דק‬ ‫קורטם‬‫קשים‬ ‫סלעים‬ ‫על‬ ‫אדום‬ ‫בגווני‬ ‫גירנית‬ ‫לא‬ ‫קרקע‬ :‫רוסה‬ ‫טרה‬.‫הקודמים‬ ‫לקריטריונים‬ ‫בהתאם‬ ‫הגבוהות‬ ‫אחת‬ ‫תהיה‬ ‫הראשית‬ ‫השכבה‬ =‫אאי‬‫א"י‬ ‫אלה‬=‫שערב‬‫הבולבוסין‬ ‫שעורת‬‫רכים‬ ‫סלעים‬ ‫על‬ ‫גיר‬ ‫מכילת‬ ‫חום‬ ‫בגווני‬ ‫קרקע‬ :‫רנדזינה‬.‫הראשית‬ ‫בשכבה‬ ‫התחשבות‬ ‫ללא‬ ‫קריטריונים‬ ‫אותם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המשנית‬ ‫השכבה‬ ‫נקבעת‬ ,‫הראשית‬ ‫השכבה‬ ‫קביעת‬ ‫לאחר‬ .‫ה‬ =‫אלה‬‫כלאיים‬ ‫או‬ ‫מחולקת‬ ‫לא‬ .‫אט‬ ‫או‬ ‫א"י‬ ‫אלה‬‫סלע‬ ‫חילופי‬ ‫על‬ ‫יחסית‬ ‫עמוקה‬ ‫כהה‬ ‫קרקע‬ :(‫)חומה‬ ‫יער‬ ‫קרקע‬.‫הראשית‬ ‫מהשכבה‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫תמיד‬ ‫תהיה‬ ‫משנית‬ ‫שכבה‬ .‫ו‬ =‫אשאי‬‫א"י‬ ‫אשחר‬"‫עץשיח‬ ‫"נוכחות‬ ‫בעמודה‬ ‫בטבלה‬ ‫מפורטות‬ ‫הן‬ ,‫נמוך‬ ‫באחוז‬ ‫גבוהות‬ ‫שכבות‬ ‫מרכיבי‬ ‫של‬ ‫נוכחות‬ ‫קיימת‬ ‫כאשר‬ .‫ז‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ה‬‫ה‬ ‫ע‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫ת‬ , ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫ה‬ - ‫ע‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫ראשית‬ ‫שכבה‬‫משנית‬ ‫שכבה‬‫סלע‬‫קרקע‬ ‫הר‬ ‫ניר‬ 13/07/2009 F:‫מרכזי‬ ‫גליל‬ ‫לימוניםצומח‬ ‫מרחביםצפוןנחל‬ - ‫.קקל‬xls

‫ציות‬‫ע‬ ‫ח‬‫צומ‬ ‫ת‬‫תצורו‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫גידול‬ ‫ובתי‬ ‫נופים‬ ‫אטלנטית‬ ‫אלה‬ ‫יער‬ ‫ובגדותיו‬ ‫בערוץ‬ ‫ית‬‫שיח‬‫א‬ ‫אשחר‬"‫וקידה‬ ‫חלקה‬ ‫נטוע‬ ‫ר‬‫ע‬‫י‬11 ‫רה‬‫ב‬‫כ‬‫ע‬ ‫ע‬‫ל‬‫ס‬ ‫נ‬' ‫ה‬‫ר‬‫ב‬‫כ‬‫ע‬ ‫חלקה‬ ‫ר‬‫ג‬‫בו‬ ‫ר‬‫יע‬6 ‫חלקה‬ ‫צעיר‬ ‫ר‬‫יע‬12 ‫שיזף‬ ‫שיזף‬ ‫עשב‬‫ר‬"‫ש‬‫שיחיה‬ ‫ר‬‫יע‬ ‫של‬ ‫ל‬‫ו‬‫הגיד‬ ‫בית‬ ‫גמת‬‫הד‬ ‫ל‬‫י‬‫ל‬‫ד‬)‫אנה‬‫סוו‬(‫ף‬‫שיז‬ ‫של‬ ‫רים‬‫קד‬ ‫בצומת‬-‫סלע‬,‫קרקע‬ ‫שטח‬ ‫ומבנה‬ 1.‫המדרון‬ ‫במעלה‬ ‫קר‬‫הס‬ ‫שטח‬.‫קדרים‬ ‫מצומת‬ ‫מבט‬ ‫צפת‬ ‫שיזף‬ 2.‫נטית‬‫אטל‬ ‫אלה‬ ‫שחדרו‬ ‫ושורשיה‬ ‫בקרטון‬‫החווארי‬ ‫צורת‬‫ת‬ ‫ל‬‫ש‬‫קיה‬‫ט‬ ‫הדרך‬ ‫בצד‬ ‫ונחשפו‬ ‫ביער‬ ‫טבעי‬ ‫בקטע‬ ‫הנטוע‬ ‫ים‬‫קדר‬ ‫צומת‬ ‫שיזף‬ ‫שיזף‬ ‫שיחיה‬ ‫לבנה‬ 3.‫מישורית‬ ‫קרקע‬ ‫בקטעי‬ ‫שיזף‬ 4.‫מזרחי‬ ‫פון‬‫הצ‬ ‫החלק‬–‫אלה‬ ‫טבעי‬ ‫יער‬ ‫מעליו‬ ‫ושיחיה‬ ‫מלווים‬ ‫עם‬ ‫אטלנטית‬ ‫י‬‫ונ‬‫ו‬‫כי‬ ‫ו‬‫ד‬ ‫ט‬‫מב‬

7.‫הסלע‬ ‫בחגווי‬ ‫רדה‬‫ש‬‫ש‬ ‫תאנה‬ ‫כתלה‬ ‫קרטונית‬ ‫גיר‬ ‫אבן‬ ‫על‬ ‫רפואי‬ ‫לבנה‬ ‫טבעי‬ ‫יער‬ 5.‫לע‬‫הס‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ל‬‫ד‬‫ג‬ ‫הלבנה‬.‫השיחיה‬‫סלעים‬ ‫בין‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ 6.‫מורחבים‬ ‫סלע‬ ‫בסדקי‬ ‫בנה‬‫הל‬ ‫שורשי‬ ‫תאנה‬ 8.‫ד‬‫בוד‬ ‫חרוב‬ ‫גיר‬ ‫אבן‬ ‫סלע‬ ‫על‬ ‫קרטונית‬ ‫המישור‬ ‫בתוך‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫הקרקעי‬ ‫השיזף‬ 9.‫קרטונית‬ ‫גיר‬ ‫אבן‬ ‫לע‬‫ס‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ד‬‫בוד‬ ‫לבנה‬ ‫השיזף‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫הקרקעי‬ ‫המישור‬ ‫בתוך‬ ‫לבנה‬ ‫לבנה‬ ‫זף‬‫שי‬ ‫חרוב‬ ‫זף‬‫שי‬ ‫שיחית‬‫א‬ ‫חר‬‫ש‬‫א‬‫ו‬ ‫דה‬‫קי‬"‫י‬

10."‫ל‬‫דלי‬ ‫יער‬"‫ף‬‫שיז‬)‫סוואנה‬.(‫מישורית‬ ‫כמעט‬ ‫קרקע‬ ‫על‬, ‫חשוף‬ ‫סלע‬ ‫לא‬‫ל‬ ‫כמעט‬.‫בחזית‬‫שיחיה‬‫סלע‬ ‫שכבות‬ ‫בין‬ 11.‫א‬ ‫אשחר‬ ‫ית‬‫שיחי‬"‫י‬,‫רה‬‫שעי‬ ‫ה‬‫קיד‬ ‫קוצני‬ ‫ף‬‫וצל‬‫ם‬‫כול‬ ‫את‬ ‫האוכל‬ ‫עיזים‬ ‫ועדר‬ 12.‫וגבוהה‬ ‫ת‬‫מפותח‬ ‫ת‬‫קוצני‬ ‫סירה‬ ‫בתת‬)90 ‫ס‬"‫מ‬(‫סוואנת‬ ‫עם‬ ‫בגבול‬ ‫יחסית‬ ‫עמוקה‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫בקירוב‬ ‫ומישורית‬ ‫עמוקה‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫כן‬ ‫ם‬‫ג‬ ‫השיזף‬ 13.‫וגבוהה‬ ‫ת‬‫מפותח‬ ‫ת‬‫קוצני‬ ‫סירה‬ ‫בתת‬‫על‬ ‫סלעית‬ ‫שיחיה‬ ‫ם‬‫ע‬ ‫בגבול‬ ‫יחסית‬ ‫עמוקה‬ ‫קרקע‬ 14.‫שנתיים‬ ‫רב‬ ‫עשבוניים‬)‫בי‬‫בשל‬ ‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫התייבשות‬(‫גיר‬ ‫אבן‬ ‫על‬ ‫תמרת‬ ‫תצורת‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫טרשית‬ -45‫ס‬"‫מ‬- ‫ירה‬‫ס‬ ‫ן‬‫ד‬‫ו‬‫פ‬‫קי‬

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

נחל ראש פינה – ויקיפדיה

בתי גידול לחיים בנחל ראש פינה 3 ... מהשפעת אדם המחבר בתי גידול טבעיים ומאפשר ...
Read more

בתי גידול לחים – כל מה שרציתם לדעת

בתי גידול אחרים שנפגעו הם בתי הגידול הלחים ... בנחל דן הושגו הסכמים לחלוקת מי ...
Read more

יער סטף הר חרת – סקר אקולוגי ...

ניר בתי גידול של צומח ומערכות אקולוגיות ... .סקר אקולוגי נערך בהר חרת ביער סטף (2012) ...
Read more

ynet דיגיטל - סקר TIM: גידול של 27% ל-ynet

האתר רשם את העליה המשמעותית ביותר בשנה החולפת על פי סקר ... סקר tim: גידול ... בתי ספר ...
Read more

insects | ניר בתי גידול של צומח ...

ניר בתי גידול של צומח ומערכות אקולוגיות ... .סקר אקולוגי נערך בהר חרת ביער סטף (2012) ...
Read more

סקר: הלוטרות בישראל בסכנה הכחדה ...

סקר: הלוטרות ... מצא כי מספרן ירד משמעותית באזור הצפון בגלל קיטוע ואובדן של בתי גידול.
Read more

השבת המים לשמורת טבע נחל עיון

... לחים לצד בתי גידול של ... סקר משווה ... הגידול בנחל ולא תשנה את בתי ...
Read more

המינהל קבע: פארק ציבורי יוקם ...

ייצור ושרשרת הספקה. ידיעות/חדשות ייצור והספקה. עצות לייצור ושרשרת הספקה
Read more