โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า

0 %
100 %
Information about โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า

Published on September 22, 2016

Author: SahassawatKitcharoen

Source: slideshare.net

1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า โดย นาย สหัสวรรษ กิจเจริญ เลขที่ 1 นาย ธรา หล่อวณิชย์ เลขที่ 3 นาย แองค์ เฮ็น ซี เลขที่ 5 นาย สิปปกร กิ่งภูเขา เลขที่ 7 นาย คณาธิป อนุชิต เลขที่ 8 นาย ธาม มุกดาสนิท เลขที่ 19 นาย ประภากร เอื้อสถิตวงศ์ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า โดย นาย สหัสวรรษ กิจเจริญ เลขที่ 1 นาย ธรา หล่อวณิชย์ เลขที่ 3 นาย แองค์ เฮ็น ซี เลขที่ 5 นาย สิปปกร กิ่งภูเขา เลขที่ 7 นาย คณาธิป อนุชิต เลขที่ 8 นาย ธาม มุกดาสนิท เลขที่ 19 นาย ประภากร เอื้อสถิตวงศ์ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ครูที่ปรึกษา มิส เขมจิรา ปลงไสว

3. โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า ประเภทของโครงงาน โครงงานประดิษฐ์ ผู้จัดทาโครงงาน 1. นาย สหัสวรรษ กิจเจริญ เลขที่ 1 2. นาย ธรา หล่อวณิชย์ เลขที่ 3 3. นาย แองค์ เฮ็น ซี เลขที่ 5 4. นาย สิปปกร กิ่งภูเขา เลขที่ 7 5. นาย คณาธิป อนุชิต เลขที่ 8 6. นาย ธาม มุกดาสนิท เลขที่ 19 7. นาย ประภากร เอื้อสถิตวงศ์ เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2559

4. บทคัดย่อ การจัดทาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ หรือประสงค์ที่จะใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ โดยการนาวัสดุตามท้องตลาดที่สามารถหาได้ง่ายมาทาเป็นผลิตภัณฑ์โดยสร้างเว็บไซต์ในการ เผยแพร่นาเสนอให้ความรู้ ผลการจัดทาโครงงานพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นนั้นมีความน่าสนใจ และก่อให้เกิดความ เพลิดเพลิน คณะผู้จัดทาได้ทาการดาเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้และได้นาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่าน เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์และมี ความรวดเร็วในการรับข้อมูลบุคคลทั่วไปสามารถเข้ารับชมได้เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์เนื่องจากมีตัวอย่างและ วิธีการทาพร้อมที่สามารถนาไปทาตามได้ ข

5. กิตติกรรมประกาศ โครงงานนี้เกิดจากการดาเนินงานที่ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูล การลงมือทา การทารูปเล่ม จนกระทั่งการนาเสนอ ในการทางานดังกล่าวพวกข้าพเจ้าได้รับคาแนะนาและแนวทางในการ ทางานจากบุคคลต่างๆหลายท่าน ตลอดจนได้รับกาลังใจจากเพื่อนๆในกลุ่มจึงทาให้โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงไป ด้วยดี คณะผู้จัดทาจึงขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้ กราบขอบคุณมิสเข็มจิราที่ให้แนวทางในการดาเนินการไม่ว่าจะเป็นการสร้างเว็บ การจัดรูปแบบรายงาน วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนคาแนะนาที่ทาให้โครงงานนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณพ่อและแม่ที่มีความกรุณาสละเวลามาช่วยงานและรับส่งไปยังที่ทางานต่างๆ คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณอย่างสูง คณะผู้จัดทา ค

6. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ............................................................................................................. ข กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................. ค สารบัญ............................................................................................................... ง สารบัญรูปภาพ................................................................................................... จ บทที่ 1. บทนา.............................................................................................. 1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน................................................... 1 วัตถุประสงค์..................................................................................... 1 ขอบเขตของโครงงาน....................................................................... 1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................... 1 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง........................................................................ 2-7 3. อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงาน......................................................... 8 4. ผลการดาเนินงาน.......................................................................... 9-10 5. สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ....................................... 11 การดาเนินงานจัดการโครงงาน...................................................... 11 สรุปผลการจัดการโครงงาน……………………………………………………. 11 ข้อเสนอแนะ........................................................................................ 11 บรรณานุกรม............................................................................................... 12 ภาคผนวก............................................................................................ 13 ง

7. สารบัญรูปภาพ หน้า รูปที่ 1 การเลือกกล้วย........................................................................... 5 รูปที่ 2 การแช่กล้วยเพื่อไม่ให้กล้วยดา....................................................... 5 รูปที่ 3 การปอกกล้วย............................................................................. 6 รูปที่ 4 การตั้งกระทะ................................................................................ 6 รูปที่ 5 การทอดกล้วย............................................................................... 7 รูปที่ 6 การสะเด็ดน้ามัน............................................................................. 7 รูปที่ 7 การพักกล้วยหลังจากทาการทอด...................................................... 8 รูปที่ 8 การแพ็คกล้วย................................................................................. 8 รูปที่ 9 รูปบล็อก กล้วยฉาบเหินฟ้า.............................................................. 9 รูปที่ 10 รูปบล็อก กล้วยฉาบเหินฟ้า.............................................................. 10 รูปที่ 11 รูปบล็อก กล้วยฉาบเหินฟ้า.............................................................. 10 จ

8. บทที่1 บทนา ที่มาและความสาคัญ ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเริ่มเติบโตมากขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยีในโรงงานมากขึ้นซึ่ง การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานคนนั้นจึงทาให้ประชากรจานวนมากที่ต้องตกงานและขาดรายได้ไม่มี เงินประทั้งชีวิตทางคณะผู้จัดทาจึงเล็งเห็นความสาคัญของจุดประสงค์ต่างๆนี้จึงได้จัดทาบล็อกขึ้นมาเพื่อเป็น แนวทางในการเลือกทาสิ่งที่คุ้มค่าสาหรับเวลาที่เสียไปโดยเลือกวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดและประหยัด ค่าใช้จ่ายนามาทาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ และผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากเว็บบล็อกนี้ไม่ มากก็น้อย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ยากไร้ 2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขอบเขตของโครงงาน สร้างเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทากล้วยฉาบที่มีวัตถุดิบตามท้องถิ่นโดยจัดทาใน บล็อกเกอร์ในการสร้างเว็บไซต์และใช้โปรแกรมMicrosoft Office 2010และPhotoshopในการตกแต่งและ จัดเรียงเว็บไซต์ให้สวยงามและน่าสนใจ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.ทาให้ผู้คนรู้จักวิธีการแปรรูปอาหาร 2.ทาให้ผู้คนมีความรู้เกี่ยวกับทากล้วยฉาบ 3.ทาให้สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 4.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกเกอร์ 5.ได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ 1

9. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเว็บไซต์ การทากล้วยฉาบจากวัตถุดิบ ท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คณะผู้จัดทาได้ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 2.1 การประดิษฐ์ 2.2 กล้วย 2.3 กล้วยฉาบ 2.4 วิธีทากล้วยฉาบ 2.1 การประดิษฐ์ 2.1.1 ความหมายของงานประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งที่จัดทาขึ้น โดยใช้ความคิด สร้างสรรค์ให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้ารองจาน กระเป๋า ตุ๊กตา ที่คั่นหนังสือ กระทงใบตอง บายศรี พานดอกไม้ มาลัยแบบอื่นๆ 2.1.2 ความสาคัญของงานประดิษฐ์ 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ความเพลิดเพลิน 4. เพิ่มคุณค่าของวัสดุ 5. สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม 6. ชิ้นตรงตามความต้องการ 7. เป็นของกานัลแก่ผู้อื่น 8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 9. เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 2

10. 2.1.3 ประโยชน์ของ งานประดิษฐ์ 2.1.3.1 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.1.3.2 มีความภูมิใจในผลงานของตน 2.1.3.3 มีรายได้จากผลงาน 2.1.3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 2.1.3.5 เป็นการฝึกให้รู้จักสังเกตสิ่งรอบๆ ตัว และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.2 กล้วย กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุกในสกุล Musa มีหลายชนิดในสกุล บางชนิดก็ออกหน่อแต่ว่าบางชนิดก็ไม่ ออกหน่อ ใบแบนยาวใหญ่ ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวหุ้มห่อซ้อนกันเป็นลาต้น ออกดอกที่ปลายลาต้น เป็น ปลีและมักยาวเป็นงวง มีลูกเป็นหวี ๆ รวมเรียกว่า เครือ พืชบางชนิดมีลาต้นคล้ายปาล์ม ออกใบเรียงกัน เป็นแถวทานองพัดคลี่ คล้ายใบกล้วย เช่น กล้วยพัด(Ravenala madagascariensis) ทว่าความจริงแล้วเป็น พืชในสกุลอื่น ที่มิใช่ทั้งปาล์มและกล้วย 2.3 กล้วยฉาบ เป็นการนาผลไม้มาทาการแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น การนากล้วยน้าว้านามาแปรรูปเป็นขนมที่ขึ้น ชื่อของหมู่บ้านคลองสี่เสียด และได้มีการจาหน่ายไปตามจังหวัดต่างๆ รวมถึงการสั่งซื้อจากต่างประเทศ จน กระทั้งได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตชื่อกลุ่มสตรีบ้านคลองสี่เสียด ซึ่งถือเป็นสินค้าOTOPอันดับต้นๆของจังหวัด นครนายก เป็นที่รู้จักกันในชื่อ กล้วยทอด “ผู้ใหญ่หนู” เริ่มจากการที่สมาชิกในกลุ่มปลูกกล้วยกันทุกบ้าน ผลผลิตกล้วยที่ได้เมื่อนาไปขายก็ไม่ได้เงินมากนัก จึงได้ทดลองนากล้วย ที่หาได้ในหมู่บ้านมาลองทากล้วยทอด หรือ ที่เรียกกันว่ากล้วยฉาบขาย เริ่มจากการทา ขายเล็กๆ น้อยๆ ส่งขายตามร้านขายของฝากในจังหวัดนครนายก ต่อมาได้มีการทดลองนาวัตถุดิบตัวอื่นๆ ที่สามารถหาได้ในหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัดนครนายกตัวอย่าง เผือก และมันมาทดลองทอดดูบ้างในลักษณะ เช่นเดียวกับกล้วย ปรากฏว่าเมื่อนาออกขายผลตอบรับออกมาดีจึงได้ทาเผือก และมันทอดขายร่วมกับกล้วย ทอดมาตลอด 3

11. 2.4 วิธีทากล้วยฉาบ ขั้นตอนการทากล้วยฉาบ 2.4.1 เลือกกล้วยที่แก่จัด ตัดจากต้น ถ้าซื้อต้องไม่ผ่านการบ่มแก๊ส 2.4.2 เตรียมน้าใส่กะละมังใหญ่ ใส่เกลือกันกล้วยดา ใส่มะนาวหรือมะกรูดอันนี้กันมือเราดา รูปที่ 1 การเลือกกล้วย รูปที่ 2 การแช่กล้วยเพื่อไม่ให้กล้วยดา 4

12. 2.4.3 ปอกกล้วยแช่น้า ยกขึ้นให้สะเด็ดน้าแล้ว 2.4.4ตั้งกระทะน้ามันไฟกลาง ให้ร้อน รูปที่ 3 การปอกกล้วย รูปที่ 4 การตั้งกระทะ 5

13. 2.4.5 ใช้ที่ปอกแตง ทาอย่างรวดเร็ว ให้กล้วยเต็มกระทะพอดี ถ้าช้ากล้วยจะสุกไม่เสมอ ถ้าน้ามันไม่เดือดกล้วยจะอมน้ามัน ถ้าใส่กล้วยมากจนคับกระทะ กล้วยจะติดกันคนยากในรูปเป็น กล้วยหอม กล้วยหอมทาตามขวาง น้าว้าทาตามยาว 2.4.6 เตรียมตักขึ้น สะเด็ดน้ามัน รูปที่ 5 การทอดกล้วย รูปที่ 6 การสะเด็ดน้ามัน 6

14. 2.4.7 พักในหม้อให้เย็นตอนนี้จะกรอบ ข้อระวังถ้ายังไม่ฉาบทันทีต้องเอาใส่ ถุงร้อน 2 ชั้น มัดยางให้แน่นทั้ง 2 ชั้น 2.4.8 ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ามัน(สังเกตสีวาวๆ)พอเย็นก็กิน แพ็คถุง ส่งให้เพื่อน ส่งขายตาม ร้านขายของชา รูปที่ 7 การพักกล้วยหลังจากทาการทอด รูปที่ 8 การแพ็คกล้วย 7

15. บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์เรื่องกล้วยฉาบเหินฟ้า คณะผู้จัดทาโครงงานมีวิธีการ ดาเนินโครงงานตามขั้นตอนดังนี้ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน 3.1.1 คิดหัวข้อโครงงานนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 3.1.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์และการตกแต่งเว็บไซต์ 3.1.3 ศึกษาวิธีการสร้างบล็อกเกอร์ 3.1.4 จัดทาโครงร่างของโครงงานนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 3.1.5 ออกแบบบล็อก 3.1.6 จัดทาโครงงานสร้างบล็อกกล้วยฉาบเหินฟ้า 3.1.7 เผยแพร่ผลงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.1.8 ทาเอกสารสรุปรายงานโครงงาน 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.2.1 ศึกษาวิธีการทากล้วยฉาบ 3.2.2 ศึกษาวิธีการแปรรูปอาหาร 3.2.3 ศึกษาประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร 3.2.4 ศึกษาประโยชน์ของกล้วย 3.2.5 ศึกษาวิธีการสร้างบล็อก 3.2.6 ศึกษาวิธีการใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ 3.3 อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการทางาน 3.3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.3.2 โปรแกรมต่างๆเช่น Microsoft word , Photoshop 8

16. บทที่ 4 ผลการดาเนินการ การจัดทางานโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เว็บไซต์กล้วยฉาบเหินฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทากล้วยฉาบ การแปรรูปผลไม้และการถนอมอาหาร เพื่อสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ 4.1 ผลการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานการสร้างเว็บไซต์ กล้วยฉาบเหินฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทากล้วย ฉาบและยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นและสามารถสร้างรายได้ อีกด้วย คณะผู้จัดทาได้ดาเนินตามขึ้นตอนการดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้และ ได้นาเสนอเผยแพร่ผ่านทาง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุก สถานที่เมื่อต้องการศึกษาเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์และรวดเร็วในการรับข้อมูล 4.2 ตัวอย่างผลงาน ชื่อเว็บ : http://kluaycharbhernfah.blogspot.com/ 9 รูปที่ 9 รูปบล็อก กล้วยฉาบเหินฟ้า

17. 10 รูปที่ 11 รูปบล็อก กล้วยฉาบเหิน ฟ้า รูปที่ 10 รูปบล็อก กล้วยฉาบเหิน ฟ้า

18. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ การจัดทาโครงงาน เรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า สามารถสรุปผลกรดาเนินการและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 5.1 การดาเนินงานจัดการโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.เพื่อให้ผู้ที่สนใจการทากล้วยฉาบสามารถศึกษาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 2.เป็นการแปรรูปผลไม้เพื่อยืดอายุการรับประทานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 5.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการดาเนินงาน 1. โปรแกรม google chrome 2. โปรแกรม Microsoft word 3. เว็บไซต์ blog spot 4. โปรแกรม Photoshop 5. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค 5.2 สรุปผลการดาเนินโครงงาน การจัดทาโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบเหินฟ้า บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้คือ การให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ การแปรรูปอาหาร วิธีการทากล้วยฉาบเพื่อนาไปทารับประทานเองหรือใช้ทาเพื่อการค้าขาย โดยการทาหน้า เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้ผู้ที่สนใจสามรถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ได้รับข้อมูลเพื่อนาไปทาประโยชน์ในด้านต่างๆ 5.3ข้อเสนอแนะ 1. ควรนาผลไม้ชนิดอื่นมาแปรรูปเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2. ควรมีการสอบถามความรู้สึกของผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ 11

19. บรรณานุกรม คู่มือเกี่ยวกับกล้วยและกล้วยฉาบ สืบค้นเมื่อวันที่13 กันยายน 2559 จากเว็บไซต์: http://www.nectec.or.th/ http://www.topicza.com/news6965.html http://www.thailovehealth.com/nutrient/health-73.html https://klirung01.wordpress.com/ http://www.vegetweb.com/food/principles/ 12

20. ภาคผนวก 13

Add a comment