Β Λυκείου Γενικής Μαγνητική Ροή

60 %
40 %
Information about Β Λυκείου Γενικής Μαγνητική Ροή

Published on March 30, 2014

Author: hiotelisioannis

Source: slideshare.net

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.6. Ηλεκτρομαγνθτικι επαγωγι Το γινόμενο τθσ ζνταςθσ Β του μαγνθτικοφ πεδίου επί το εμβαδό S τθσ επιφάνειασ ορίηεται ςαν ζνα νζο φυςικό μζγεκοσ που ονομάηουμε ροι και ςυμβολίηεται με Φ, δθλαδι: Φ = B·S Η μονάδα τθσ μαγνθτικισ ροισ ονομάηεται Weber, ςυμβολίηεται με Wb και προκφπτει από το γινόμενο τθσ μονάδασ τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου επί τθ μονάδα τθσ επιφάνειασ, δθλαδι: 1Wb = 1T·m2 Αν θ επιφάνεια S τοποκετθκεί πλάγια ςτισ δυναμικζσ γραμμζσ του μαγνθτικοφ πεδίου τότε θ μαγνθτικι ροι δίνεται από τθ ςχζςθ: Φ = B·S·ςυνα Όταν α = 0° ζχουμε ςυν0° = 1 και Φmax = B·S. Όταν α = 90° ζχουμε ςυν90° = 0 και Φmin = 0. Αν μζςα ςε κάποιο μαγνθτικό πεδίο βάλουμε μία κλειςτι επιφάνεια θ ολικι ροι που κα περνά μζςα από αυτι κα είναι μθδζν.

Ηλεκτρεγερτικι δφναμθ από επαγωγι 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Όπωσ μάκαμε το θλεκτρικό ρεφμα δθμιουργεί μαγνθτικό πεδίο. Τϊρα κα εξετάςουμε το αντίκετο. Δθλαδι τθ δθμιουργία ρεφματοσ από το μαγνθτικό πεδίο. Ακριβζςτερα βζβαια κα εξετάςουμε τθ δθμιουργία θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ από το μαγνθτικό πεδίο. Το φαινόμενο αυτό ανακαλφφκθκε από τον Αγγλο Faraday και τον Αμερικανό Henry, ζντεκα χρόνια αργότερα από τα πειράματα του Oersted και ονομάηεται θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι ι απλά επαγωγι Συνδζουμε τισ άκρεσ ενόσ πθνίου με ζνα γαλβανόμετρο μθδενόσ. Αρχικά, βλζπουμε ότι ο δείκτθσ του οργάνου δεν ζχει καμία απόκλιςθ. Η διαφορά δυναμικοφ δθλαδι ςτα άκρα του πθνίου είναι μθδζν. Στθ ςυνζχεια, παίρνουμε ζνα μαγνιτθ και τον πλθςιάηουμε προσ το πθνίο. Βλζπουμε τότε ότι ο δείκτθσ του οργάνου κα ζχει κάποια απόκλιςθ.

Ηλεκτρεγερτικι δφναμθ από επαγωγι 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Στισ άκρεσ του δθλαδι, κα υπάρχει κάποια διαφορά δυναμικοφ θ οποία παφει να υπάρχει όταν ακινθτοποιιςουμε το μαγνιτθ. Αν αναςτρζψουμε το μαγνιτθ και κάνουμε το ίδιο πείραμα κα παρατθριςουμε ότι ο δείκτθσ του οργάνου κα ζχει κάποια απόκλιςθ αντίκετθ όμωσ από τθν αρχικι. Αυτό δείχνει ότι ςτα άκρα του πθνίου παρουςιάςτθκε πάλι μία διαφορά δυναμικοφ, με αντίκετθ όμωσ πολικότθτα από τθν προθγοφμενθ. Αξίηει επίςθσ να παρατθριςουμε ότι όςο πιο γριγορα μετακινοφμε το μαγνιτθ μζςα ςτο πθνίο, τόςο πιο μεγάλθ απόκλιςθ εμφανίηεται ςτο δείκτθ του βολτομζτρου. Το ίδιο κα ςυμβεί αν χρθςιμοποιιςουμε ζναν πιο ιςχυρό μαγνιτθ.

Ηλεκτρεγερτικι δφναμθ από επαγωγι 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα με τθ διαφοροποίθςθ όμωσ ότι αντί για μαγνιτθ πλθςιάηουμε προσ το πθνίο ζνα ςωλθνοειδζσ, που διαρρζεται από ρεφμα ςτακερισ ζνταςθσ. Θα παρατθριςουμε τα ίδια ακριβϊσ αποτελζςματα που παρατθριςαμε όταν χρθςιμοποιιςαμε το μαγνιτθ Αν τϊρα το ςωλθνοειδζσ το ακινθτοποιιςουμε μζςα ςτο πθνίο ι πολφ κοντά ς' αυτό και μεταβάλλουμε τθν ζνταςθ του ρεφματοσ που το διαρρζει, κα δοφμε ότι αναπτφςςεται ςτισ άκρεσ του πθνίου κάποια διαφορά δυναμικοφ όςο χρόνο εμείσ μεταβάλλουμε τθν ζνταςθ του ρεφματοσ. Όταν ςταματιςουμε να μεταβάλουμε τθν ζνταςθ, ο δείκτθσ του γαλβανομζτρου μθδενόσ δεν εμφανίηει καμία απόκλιςθ. Tα ίδια ακριβϊσ αποτελζςματα κα παρατθριςουμε αν αντί να μετακινοφμε το μαγνιτθ ι το ςωλθνοειδζσ, μετακινοφμε το πθνίο.

Εξιγθςθ του φαινομζνου τθσ επαγωγισ 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Η μεταβολι με οποιονδιποτε τρόπο τθσ μαγνθτικισ ροισ που περνά από τισ ςπείρεσ ενόσ πθνίου προκαλεί ανάπτυξθ θλεκτρεγερτικισ δφναμθσ ςτο πθνίο που διαρκεί όςο χρόνο διαρκεί θ μεταβολι τθσ μαγνθτικισ ροισ. Το φαινόμενο αυτό ονομάηουμε επαγωγι. Νόμοσ επαγωγισ (Faraday) H επαγωγικι τάςθ είναι μεγαλφτερθ, όταν ςτο πθνίο πλθςιάςουμε με τθν ίδια ταχφτθτα ζνα ιςχυρότερο μαγνιτθ. ‘Οςο πιο γριγορα πλθςιάηουμε τον ίδιο μαγνιτθ ςτο πθνίο τόςο μεγαλφτερθ επαγωγικι τάςθ παίρνουμε ςτο πθνίο. Η επαγωγικι τάςθ γίνεται μεγαλφτερθ, όςο μεγαλϊνει ο αρικμόσ των ςπειρϊν του πθνίου, εφόςον ο ίδιοσ μαγνιτθσ πλθςιάηει το πθνίο με τθν ίδια ταχφτθτα

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Νόμοσ επαγωγισ (Faraday) Η επαγωγικι τάςθ του πθνίου είναι μεγαλφτερθ, όςο μεγαλφτερθ γίνεται θ μεταβολι τθσ μαγνθτικισ ροισ ςτο εςωτερικό κάκε ςπείρασ του πθνίου. Η επαγωγικι τάςθ του πθνίου για τθν ίδια μεταβολι τθσ ροισ, είναι μεγαλφτερθ, όςο μικρότεροσ είναι ο χρόνοσ μεταβολισ τθσ ροισ. Συνοψίηοντασ τϊρα τα ςυμπεράςματα από τα παραπάνω πειράματα παίρνουμε τον ακόλουκο νόμο τθσ επαγωγισ (Νόμοσ Faraday): Η θλεκτρεγερτικι δφναμθ από επαγωγι που δθμιουργείται ςε ζνα πθνίο είναι ανάλογθ με το ρυκμό μεταβολισ τθσ μαγνθτικισ ροισ ΔΦ/Δt και ανάλογθ με τον αρικμό Ν των ςπειρϊν του πθνίου: Ɛ = - N·ΔΦ/Δt Μονάδα ςτο S.I.: 1Wb/s = V.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Νόμοσ επαγωγισ (Faraday) Δϊςαμε το νόμο τθσ επαγωγισ με τθ βοικεια ενόσ πθνίου, είναι φανερό όμωσ, ότι ιςχφει για οποιοδιποτε κφκλωμα. Τότε ο τφποσ κα γίνεται: Ɛ = - ΔΦ/Δt Επειδι ςυνικωσ μασ ενδιαφζρει το μζτρο τθσ επαγωγικισ τάςθσ το αρνθτικό πρόςθμο μποροφμε να το παραλείπουμε. Με τθ βοικεια του νόμου τθσ επαγωγισ μποροφμε τϊρα να δϊςουμε τον οριςμό τθσ μονάδασ τθσ μαγνθτικισ ροισ: 1Wb είναι θ μαγνθτικι ροι θ οποία όταν περνά από μία ςπείρα και ελαττϊνεται ομοιόμορφα ωσ τθν τιμι μθδζν μζςα ςε 1s, αναπτφςςει ΗΕΔ επαγωγισ ίςθ με 1V. 1Wb = 1V·s

Add a comment

Related pages

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Μαγνητική Ροή. Νόμος Gauss.

Σελίδες. Αρχική; Δίκτυο; Φυσική Α; Φυσική Β; Φυσική Γ; Υλικό Α
Read more

Φυσική (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας): Ηλεκτρονικό ...

α) Μαγνητική ροή. Έστω το ομογενές μαγνητικό πεδίο του σχήματος έντασης Β (Εικ. 49).
Read more

Φυσική (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας): Ηλεκτρονικό ...

Φυσική Β΄ Λυκείου (Γενικής Παιδείας) - Βιβλίο ...
Read more

Διδακτέα Ύλη Φυσικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2013-14 | ΠΕΡΙ ...

... Επειδή στην Φυσική Γενικής Παιδείας ... · 4-5 Μαγνητική ροή ... Β Λυκείου ...
Read more

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Μαγνητική Ροή και επαγωγή.

Σελίδες. Αρχική; Δίκτυο; Φυσική Α; Φυσική Β; Φυσική Γ; Υλικό Α
Read more

Φυσική Β' Λυκείου Γενικής 2012 | George Ntigkmpasanis ...

Φυσική Β' Λυκείου Γενικής 2012. Download. Φυσική Β' Λυκείου Γενικής 2012. Uploaded by. George Ntigkmpasanis ...
Read more

ΑΓΓΙΓΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ...: Μαγνητική Ροή - Ηλεκτρομαγνητική ...

Φυσική Β' Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης ... Αναρτήθηκε από
Read more

Υλικό Φυσικής Β΄Λυκείου: Επαγωγή

Μαγνητική Ροή και επαγωγή. ... Ένα Β΄ θέμα Αυτεπαγωγής. ... Γενικής ...
Read more

Λύσεις ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων Φυσική Γενικής ...

... Παιδείας Β' Λυκείου ... της Φυσικής Γενικής Παιδείας Β ... μαγνητική ροή, ...
Read more