ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဟႏၱာႏွင့္ ရဟန္းထူးမ်ား (ပထမတြဲ) - ေမာင္ပန္းေမႊး

50 %
50 %
Information about ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဟႏၱာႏွင့္ ရဟန္းထူးမ်ား (ပထမတြဲ) - ေမာင္ပန္းေမႊး
Spiritual

Published on February 21, 2014

Author: LinThantt

Source: slideshare.net

Description

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဟႏၱာႏွင့္ ရဟန္းထူးမ်ား (ပထမတြဲ) - ေမာင္ပန္းေမႊး

Add a comment

Related presentations

Related pages

dhamma talk audio about Theravada Dhammapada Vipassana by ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဟႏၱာႏွင့္ ရဟန္းထူးမ်ား (ပထမတြဲ) ... ရဟႏၲာ ...
Read more