เกียรติบัตรของฉัน

60 %
40 %
Information about เกียรติบัตรของฉัน
Education

Published on September 19, 2014

Author: MOODAW

Source: slideshare.net

วุฒิบัตรการอบรมผู้นานักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจาปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านร่มหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติดตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 เมษายน 2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมโครงการเข้ารุกขมูลปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในปี มหามงคล แห่งการครองราชย์สมบัติ ครบ 80 ปี ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านร่มหลวง

ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 14

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมการเต้นเอโรบิก ช่วงชั้นที่ 1- 2 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสานักงานเขต พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2

Add a comment

Related presentations

Related pages

portfolio - supattra0119 - sites.google.com

เกียรติบัตรของฉัน. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites
Read more

เกียรติบัตรนี้มีค่า เสียภาษี...ได้คืนตั้งเกือบห้าพัน ...

กับหยิบ เกียรติบัตร ของฉันไปดู พร้อมกับเงยหน้าขึ้น ...
Read more

เว็บสำหรับจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ (นายแวอัสรี แวมายิ)

เกียรติบัตรของฉัน;
Read more

kanitta53181520104 | This WordPress.com site is the bee's ...

เกียรติบัตรของฉัน; Welcome To Web Site Kanitta ^_^ January 10, 2013. By kanitta53181520104. http://www.puen.in.th/music ...
Read more