โครงงาน

52 %
48 %
Information about โครงงาน
Education

Published on September 17, 2014

Author: idearnonloves

Source: slideshare.net

Description

โครงงาน

โครงงานคอมพิวเตอร์การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ ระบบปฏิบัติการ โดย นายธนวัฒน์ เจียมภูเขียว นางสาวจิดาภา พรรณนานนท์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา (ปวช.1)

โครงงานคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ โดย นายธนวัฒน์ เจียมภูเขียว นางสาวจิดาภา พรรณานนท์ นางสาวธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์

ก โครงงานคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ ประเภทโครงงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) โดย นาย ธนวัฒน์ เจียมภูเขียว นางสาว จิดาภา พรรณานนท์ โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สังกัด สำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา นางสาว ธิดารัตน์ พลพันธ์สิงห์ ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ วัตถุประสงค์1. 2. ระบบปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ Microsoft Word , Blogspot.com , Mozilla Firefox , Gmail ผลการเผยแพร่ค

ข กิตติกรรมประกาศ สำเร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และปรับปรุงโครงงานให้สำเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี ธนวัฒน์ เจียมภูเขียว จิดาภา พรรณานนท์

ค สารบัญ หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค 1 บทนำ 1 1 วัตถุประสงค์ 2 ขอบเขตการศึกษา 2 2 2 3 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ 3 3-9 9 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน 10 อุปกรณ์ดำเนินงาน 10 10 วิธีการดำเนินงาน 11-12 4 ผลการดำเนินโครงงาน 13 ผลการเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 13 การทดสอบการเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 14

5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 15 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 16 บรรณานุกรม 17 ภาคผนวก 18

1 บทนำ การศึกษา รใช้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์,2539 : 122) เทคโนโลยีสารสนเทศเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกๆด้าน จึงได้มีข้อกำหนดไว้ในพระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ว่าด้วยรัฐต้องส่งเ “ ชีวิต แห่งการเรียนรู้“ เพือพั ฒนาสังคมไทยให้ไปสู้“สังคมแห่งภูมิปัญญา “ อย่างแท้จริง(ปัญญาพล ,2542 : 100) ทีสุดในโลก ด้วยเห็นว่าต่อผู้ทีสนใ จใ นหลายๆด้ านโ ดยผู้สนใ จสามา รถเ รี ยนรู้ ได้ ด้ วยตนเ อง ไม่ ว่ าจะ เป็ น การเรียนรู้เร็วหรือช้าก็สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้เหมือนกัน

2 วัตถุประสงค์ 1. 2. สนใจ เรืองระบบปฏิ บั ติ กา ร ขอบเขตการศึกษา 1. ซึงประ กอบด้ วย ระบบปฏิบัติการ , ระบบปฏิบัติ Linux , ระบบปฏิบัติการWindows , ระบบปฏิบัติการ DOS , ระบบปฏิบัติการ Symbian 2.โปรแกรมทีใช้ ในกา รดํ าเนิ นง าน ได้ แก่ โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Mozilla Firefox โปรแกรม Blogger ผลทีคา ดว่ าจะ ได้ รั บ 1.ได้เรียนรู้และสามารถเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ทีศึ กษา ค้ นคว้ าได้ จริ ง 2.ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.สามารถนำความรู้ทีได้ รั บจากกา รศึ กษา เรื อง ระบบปฏิ บัติการ นำไปใช้ในการศึกษา ได้

บทที2 ศึกษาเอกสารทีเกี ยวข้ องดั ง ต่ อไปนี 1.ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ 2.ข้อมูลเกียวกั บคอมพิ วเ ตอร์ 3.โปรแกรมทีใช้ ดํ าเนิ นง าน 1. ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทัวไป บา งครั งเราอาจะเ ห็นระ บบปฏิ บัติการเป็นเฟิร์มแวร์ ก็ไ ด้ ระบบปฏิบัติการมีหน้าทีหลั ก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครืองคอมพิ วเ ตอร์ เพือใ ห้ บริ กา ร ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรืองกา รรั บส่ งและ จั ดเ ก็ บข้ อมู ลกั บฮาร์ ดแวร์ เช่ น กา รส่ งข้ อมู ลภา พไ ปแสดง ผลที จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายการส่ง สัญญาณเสียงไปออกลำโพง ตามทีซอฟต์ แวร์ ประ ยุ กต์ ร้ องขอ รวมทังทํ าหน้ าที จัดสรรเ วลาการใช้หน่ วยประ มวลผลกลา ง ในกรณีทีอนุ ญา ตใ ห้ ซอฟต์ แวร์ ประ ยุ กต์ หลายๆ ตัวทำงานพร้อมๆ กัน ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกไตม์่ต้องจัดการเรือง เหล่านันด้ วยตนเ อง เพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ ง่ายขึน 2.ข้อมูล มพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ(operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ทีทํ าหน้ าที เป็นตั ว กลา งระหว่ างฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์ แวร์ ประ ยุกต์ ทัว ไปบางครังเรา อาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้ เพือใ ห้ บริ กา ร ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรืองกา รรั บส่ งและ จั ดเ ก็ บข้ อมู ลกั บฮาร์ ดแวร์ เช่ น กา รส่ งข้ อมู ลภา พไ ปแสดง ผลที จอภาพ การส่งข้อมูลไปเกบ็หรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายการส่งสัญญาน เสียงไปออกลำโพง จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลางในกรณีทีอนุ ญา ตใ ห้ ซอฟต์ แวร์ ประ ยุ กต์ หลายๆ ตั วทํ างาน พร้อมๆ กัน 4 ระบบปฏิบัติการ ช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพียงแค่

เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอทำให้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ง่ายขึน 1.การติดต่อกับผู้ใช้ หรือยูเซอร์อินเทอร์เฟซ(User interface) ผู้ใช้สามารถสังให้ คอมพิ วเ ตอร์ ทํ างาน จึ งเป็ นหน้ าที ของระบบปฏิ บัติการในเป็นตั ว กลาง และ เ ตรี ยม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ System call ใช้สามารถติดต่อหรือควบคุมการทำงานของเครืองคอมพิ วเ ตอร์ ผ่ าน ทางระบบ ปฏิบัติการได้ โดยระบบปฏิบัติการจะเครืองหมา ยพร้ อมต์ (prompt) ออกทางจอภาพเพือรอ รับคำสังจากผู้ใช้ โดยตรง กับ ฮาร์ดแวร์ของเครือง นอกจากนีผู้ใช้ อาจเ ขี ยนโ ปรแกรมเ พือใช้งานกรณีนีผู้ใช้ ก็ สามา รถติ ดต่ อ กับ ระบบปฏิบัติการได้โดยผ่านทางSystem Call 2.ควบุคมดูแลอุปกรณ์(Control devices) ระบบปฏิบัติการมีหน้าทีควบคุ มอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ ให้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการ โดยไม่เกิด ข้อผิดพลาด เช่นการควบคุมดิสก์จอภาพ หรือซีดีรอม เป็นต้น ระบบปฏิบัติการจะรับคำสังจากผู้ใช้ และเรียกใช้System call ขึนมา ทํ างาน ให้ได้ผลตามต้องการ ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย เช่นการเข้าถึงข้อมูลในแฟ้มหรือติดต่อกับ อุปกรณ์รับ/แสดงผลข้อมูล จึงทำให้ผู้พัฒนาโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเขียนโปรกแรมเพือควบคุมตัวขับ ดิสก์ อย่างง่ายๆ เนืองจากผู้ใช้ เครื องคอมพิ ว เตอร์ ผ่า นทา ง ระบบปฏิ บัติการอาจไม่มีควา มจํ าเป็นต้ อ งมี ควา มรู้ ควา มเข้าใจ ถึงหลักการทำงานภายในของเครือง ดังนัน ระบบปฏิ บั ติ กา รจึงมีหน้าทีควบคุ มกา รทํ างานของ โปรแกรม การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเพือใ ห้ กา รทํ างานของระบบเ ป็ นไ ปอย่ างถู กต้ องและ สอดคล้ อง กัน ระบบปฏิบัติการจึงมีส่วนประกอบของหน้าทีต่ างๆ ทีควบคุ มอุ ปกรณ์ แต่ ละ ชนิ ดที มีหน้ า ที แตกต่ า ง กันไป โดยผู้ใช้อาจเรียกใช้ผ่านทางSystem Call หรือเขียนโปรแกรมขึนมา ควบคุ มอุ ปกรณ์ เหล่ านั น 3. จัดสรรทรัพยากร หรือรีซอร์สระบบ(Resources management) เพราะทรัพยากรของระบบมีจำกัด และมีหลายประเภทระบบปฏิบัติการต้องบริการให้ผู้ใช้ ได้ใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนือง ตั วอย่ างทรั พยากร ทีระบบปฏิ บั ติ กา รต้ องจั ดกา ร เช่ น ซี พี ยู หน่วยความจำ ซีดีรอม เครืองพิ มพ์ เป็นต้น ทรัพยากรหลักทีต้ องมี กา รจั ดสรร ได้ แก่ หน่ วยประมวลผลกลางหน่วยความจำหลัก อุปกรณ์รับ/ แสดงผลข้อมูล และแฟ้มข้อมูล เช่นการจัดลำดับให้บริการใช้เครืองพิ มพ์ กา รสั บหลี กงานหลายงานใ น หน่วยความจำหลักและการจัดสรรหน่วยความจำหลักให้กับโปรแกรมทังหลาย ทรั พยากร ถูกใช้ไปเพือใ ห้ โปรแกรมดํ าเนิ นไ ป

5 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ 1.การจัดการโปรเซส (Process management) 2.การจัดการหน่วยความจำ(Memory management) 3.การจัดการไฟล์(File management) 4.การจัดการอินพุต/ เอาต์พุต (I/O system management) 5.การจัดการสือจั ดเ ก็ บข้ อมู ล(Storage managment) 6.เน็ตเวิร์ค (Networking) 7.ระบบป้องกัน (Protection system) 8.ระบบตัวแปลคำสัง(Command-interpreter system) วิวัฒนาการของระบบปฏิบตัิการ 1.ยุคแรก (ค.ศ.1945 - 1954) ใช้หลอดสูญญากาศ ยังไม่มีOS และใช้CARD I/O รับ-ส่งข้อมูล 2.ยุคที2 (ค.ศ.1955 - 1964) ใช้ทรานซิสเตอร์ เป็นMainframe เริมใ ช้ Fortran, Cobol โดยใช้Batch processing ควบคุม 3.ยุคที3 (ค.ศ.1965 - 1979) ใช้IC(Integrated circuit) เริมใ ช้ Basic, Pascal เริมใ ช้ Multiprogramming และ time sharing 4.ยุคที4 (ค.ศ.1980 - ปัจจุบัน) ใช้Multi-mode และ Virtual machine (Internet) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์(LINUX) ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการเปิด เริมต้ นพั ฒน า โดย Linus Torvalds เพือใ ช้ งานบน เครืองคอมพิ วเ ตอร์ ส่ วนบุ คลหรื อโ น๊ ตบุ๊ค มีการทำงานเหมือนกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ์จึงทำให้คนที ใช้งานยูนิกซ์บนเครืองขนา ดกลางหรื อใ หญ่ ชื นชอบมา กเพรา ะ สามารถ พัฒนาและทดสอบระบบ โปรแกรมประยุกต์บนลินุกซ์ซึงอยู่บนเ ครื องขนาดเล็กรา คา ไม่แพงได้สะดวกรวดเร็วและประหยัด ค่าใช้จ่ายมากก่อนทีจะนํ าไปทดสอบและ ใช้ งาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์(Microsoft Windows) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์พัฒนาโดยMicrosoft Corporation คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน๊ตบุ๊ค (Smartphone) มี หลายเวอร์ชันและ วั ตถุ ประ สงค์ ในกา รใ ช้ งานไ ม่ เหมื อนกั น เช่ นWindows 7, Windows 2008, Windows 8 (ตุลาคม 2555) และอืนๆ มี ทั งแบบใ ช้งานค นเดียว ใช้งานในองค์กรใช้งานเบืองต้ นใช้งาน

6 ระบบปฏิบัติการAPPLE Mac OS X ระบบปฏิบัติการ Mac OS X พัฒนาโดย APPLE Inc. APPLE Mac ได้แก่MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, iMac และ Mac Pro เป็นต้น เครือง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ APPLE Inc. ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามแบบเรียบหรู ประสิทธิภาพสูง อีกทังโปรแกรมประ ยุ กต์ ก็ สวยงามน่ าใช้ ระบบปฏิบัติการApple iOS ระบบปฏิบัติการ iOSพัฒนาโดย APPLE Inc. อัจฉริยะ (Smartphone) ของ APPLE Inc. เช่น iPhone, iPadและ iPod เป็นต้น ระบบปฏิบัติการGOOGLE Android ระบบปฏิบัติการ Android เป็นระบบปฏิบัติการเปิดทีพั ฒน า โดย GOOGLEด้วยเทคโนโลยี ทีGOOGLEอ้างว่าทำงานเหมือนแต่ไม่ใชO่RACLE Java Technology โดยมีเป้าหมายหลักเพือใ ชั้กบ อุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์เคลนือทีัอจฉริยะ (Smartphone) เนืองจาก Android เป็นระบบปฏิบัติการ เปิดจึงทำให้มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ขึนมา มา กมา ยบน โทรศัพท์เคลือนที ทำ ให้ผู้ ใช้งานมี ทางเลือกมากและราคาไม่แพง ระบบปฏิบัติการวินโดวส์95 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์95 พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ และวางจำหน่ายในช่วงปลายปี1995 กว่าระบบปฏิบัติการดอส ต้องใช้ซีพียูทีมี ความเ ร็ ว ในกา รประมวลผลด้ วย ตั วโ ปรแกรมต้ องใช้ พื นที ฮาร์ดดิสก์ประมาณ40 MB มีรูปแบบการติดต่อกับผู้ใช้(User Interface) เป็นภาพกราฟิก ทำให้ง่าย (Friendly User Interface) วินโดวส์95 ติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาพกราฟิก การใช้งานควบคุมโปรแกรม โดยใช้เมาส์เป็นส่วนใหญ่ DOS Prompt ให้สามารถใช้คำสัง ที จำเป็นของดอสในวินโดวส์95 ได้อีกด้วย ความสามารถของวินโดวส์95 คือเตรียมโปรแกรม สำหรับ ใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สะดวกอย่างมาก ในการติดตังอุปกรณ์ใหม่เ ข้ากับคอมพิอวเรต์ การ ทำงานในลักษณะนีเรี ยกว่ าPnp (Plug and Play) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจุดต่อจุด (Peer-to-Peer) เพือใ ช้ ทรั พยากรของระบบเ ครื อข่ ายร่ วมกั น

7 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์98 วินโดวส์98 เป็นระบบปฏิบัติการ ทีมี ความสามา รถสู ง พั ฒน า ต่ อเ นื องมาจาก วินโดวส์ 95 สามารถทำงานแบบหลายงาน (Multi-Tasking OS) มีผู้ใช้ในระบบเพียงคนเดียว แบบSingle- User OS Generic Operating System การทำงานของวินโดวส์98 ติดต่อกับผู้ใช้แบบGraphic User Interface (GUI) เช่นเดียวกับ วินโดวส์95 อมูลทาง อินเทอร์เน็ต มาพร้อมคือโปรแกรมInternet Explore ข้อด้อยของโปรแกรม ระบบปฏิบัติการวินโดวส9์8 คือ ต้องการทรัพยากรของระบบ ได้แก่ หน่วย ประมวลผล หน่วยความจำ ฮาร์ดดิสก์ อุปกรณ์มัลติมีเดียสูง คอมพิวเตอร์ทีมี ประ สิ ทธิ ภา พตํ า ไม่ สามารถติดตังวินโ ดวส์98 ได้แต่มีข้อดีคือ ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก มากกว่าวินโดว9ส5์มี ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่าง ๆ สนับสนุนทำงานบนระบบวินโดวส9์8 เป็นจำนวนมาก รองรับการใช้งาน ด้านอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ระบบปฏิบัติการWindows ME :::: Windows ME (Windows Millennium Edition) เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ทีถู กพั ฒน า ขึ นมา จาก ระบบปฏิ บัติการวิ นโดวส์ 95และ98 ซึง ออกแบบมาให้เหมาะสม กับผู้ใช้ตามบ้าน เป็นระบบปฏิบัติการทีทั นสมั ย ฉลาด และ เข้ าใจผู้ใช้ มา กกว่ า วินโดวส์95 และวินโดวส์98 หน้าตาของWindows ME จะมีรูปลักษณ์เหมือนวินโดวส์98 มาก แต่ มันมีคุณลักษณะพิเศษ ทีเหนื อกว่ าเดิ มมา ก เช่ นสามา รถสร้ างระบบเ ครื อข่ าย ภา ยใ นบ้ านไ ด้ นอกจากนี ยังมีความสามารถ ด้านอินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย มากกว่าวินโดวส9์8 อีกด้วย ระบบปฏิบัติการWindows 2000 :::: Windows 2000 อตอบสนอง ระบบเครือข่าย และเป็น OS GUI Application สังงานฮาร์ดแวร์โดยตรง มา ใช้บนระบบปฏิับิตากร วินโ ดวส2์000 อาจไม่ยอมทำงานให้ แต่การทำงาน ระบบ Multi-Tasking และ Multi-User ใช้งานได้ดีกว่าตระกูล วินโดวส9์5 และ 98 โดยทำการ ควบคุม ขบวนการทำงาน ของแต่ละโปรแกรมได้ดีขึน ระบบปฏิบัติการWindows XP :::: WindowsXP เป็นระบบปฏิบัติการ ทีเริ มวา งตลา ดในปี ค .ศ. 2001 Microsoft Windows XP โดยคำว่า XP ย่อมาจาก experience แปลว่ามีประสบการณ์ โดยทางบริษัท จากการใช้Windows XP ทุก ๆ ประมาณ 2 ปี บริษัทไมโครซอฟต์ผู้ผลิตโปรแกรมวินโดวส์ จะ วางตลา Windows XP มีจุดเด่นและความสามารถ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบใช้งานทีดู สวยงาม และ ง่ ายกว่ าวิ นโ ดวส์ รุ่นเ ก่ า 8 ระบบปฏิบัติการMicrosoft Windows Vista

เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ล่าสุดจากไมโครซอฟท์ ทีพั ฒน า ต่ อมา จาก Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 สมัย ทงัรูปร่างหน้าตา (Interface) Vista จะมีความพิเศษใน เรืองฟั งก์ ชั นต่ า งๆ แ ล้ ว ไมโครซอฟท์ ไ ด้ปรั บปรุ งเรืองความปลอดภั ยและ เ น็ตเ วิ ร์ คใ ห้ สา มารถทํ า ง านได้ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และวาง 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ไมโครซอฟท์ประกาศใช้ชือMicrosoft Windows Vista อย่างเป็นทางการแก่สือมวลชนใ นวั นที 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ฮอร์น (Longhorn) โดยคำว่า วิสตาในภาษาอังกฤษ หมายถึงมุมมอง หรือทิวทัศน์ (Virtual Machine) (Virtual Machine or Guest Machine) เป็น โดยมีซอฟท์แวร์บางอย่างทำหน้าที ควบคุมและประสานงานระหว่างระบบปฏิบัติการจริง (Host Machine) กับระบบปฏิบัติการของเครือง คอมพิวเตอร์เสมือน (Guest Machine) เช่น ระบบปฏิบัติการจริงเป็น MS Windows7 ติดตัง โปรแกรมควบคุมและประสานงานชือ ORACLE VirtualBoxจากนันเ รี ยกโปรแกรม ORACLE VirtualBoxแล้วติดตังระบบปฏิ บั ติ กา รยู นิ กซ์ORACLE Solaris 10 ไว้บนMS Windows7เป็นต้น คุณลักษณะของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ พิจารณาคุณลักษณะของโปรแกรมระบบปฏิบัติการตามลักษณะต่าง ๆ ดังนี 1.จำนวนงานทํีทาได้ ถ้ามีหลายโ ปรแกรมทำ งานพร้อมกันไ ด้ เรียกว่Mาulti - Tasking OS แต่ถ้าOS ควบคุมให้โปรแกรมทำงานได้ครังละ 1 โปรแกรมเท่านัน เราเรี ยกว่ า Single - Tasking OS 2.จำนวนผู้ใช้ จำนวนผู้ใชO้S สามารถควบคุมการทำงาน ให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงาน พร้อม ๆ กันได้ หลายเครืองในระบบเ ครื อข่ าย ที มีผู้ ใช้หลา ยคน ถ้าOS สามารถจัดการระบบ ทีมี ผู้ใช้ หลาย ๆ คน พร้อมกันได้ในระบบเรียกว่าMulti-User OS แต่ถ้าOS สามารถจัดการระบบ ได้เพียง 1 คน เรียกว่า Single - User OS 3.ประเภทคอมพิวเตอร์ทีใช้ ได้ ประ เภทของคอมพิ วเ ตอร์ แบ่ งออกเ ป็ น2 กลุ่มคือ Generic Operation System ( ระบบปฏิบัติการ ทีใช้ กั บเ ครื องคอมพิ ว เตอร์ ได้หลา ยประ เ ภท ไ ม่ยึดติ ด กับ เครืองคอมพิ วเ ตอร์ ประ เภทใ ด ) กับอีกประเภทหนึงคื อ Proprietary Operating System ( ) 9 ประเภทของระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ DOS มีข้อเสียคือ ติดต่อกับผู้ใช้ไม่สะดวก เพราะผู้ใช้ต้องจำ และพิมพ์คำสังให้ ถูกต้อง โปรแกรมจึงจะทำงาน ดังนันประมาณปี ค.ศ. 1985 บริษัทไมโครซอฟต์ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Version 1.0 และได้พัฒนาเรือยมา จนถึ งVersion Microsoft Windows 3.11 ในปีค.ศ. 1990 ซอฟต์แวร์ดังกล่าว ทำงานในสภาพแวดล้อม ทีเป็ นกราฟิ กเ รี ยกว่ าGraphic User Interface(GUI) ทำหน้าทีแทนดอส ทํ าให้ เกิ ดความสะ ดวกแก่ ผู้ใช้ อย่ างมา ก ทํ าให้Microsoft Windows 3.11 ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ในเครืองไมโ ครคอมพิ วเ ตอร์ คุ ณส มบั ติ เด่ นของ Windows 3.11 คือทำงานในกราฟิกโหมด เป็น Multi-Tasking และ Generic OS แต่ยังคงทำงานใน ลักษณะ Single-User OS ก่อน 3. 3.1 โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลคำเพือกา รค้ า ออกแบบโดย ไมโครซอฟท์เปิดตัวเป็นครังแรกใ นปี ค.ศ. 1983 ภายใต้ชือ มัลต-ิทูล เวิร์ด สำหรบั ระบบปฏิบัติการ Xenix อาทิเช่น ไอบีเอ็มพีซีรันบนดอส (1983), แอปเปิล แมคอินทอช (1984), เอที&ทีUnix PC (1985), Atari ST (1986), SCO UNIX, โอเอส, และไมโครซอฟท์ วินโดวส์(1989) โดยเป็นองค์กอบหนึงของซอฟต์ แวร์ ระบบไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ไมโครซอฟท์ เวิร์ก สูท เวอร์ชันปัจจุบัน คือ ไมโครซอฟท์ เวิร์ด2010 สำหรับวินโดว์ และ 2011 สำหรับแมค 3.2 โปรแกรม Mozilla Firefox รู้จักในชือ ไฟร์ ฟอกซ์ เป็ นเ ว็ บเ บราว์ เซอร์ ที สามารถใ ช้ไ ด้ใ นหลา ย ระบบปฏิบัติการพัฒนาโดนมูลนิธิมอซิลลาและอาสาสมัครอีกหลายร้อยคน ปัจจุบันอยู่ใต้การดำเนิน งานของบริษัท มอซิลลา ปัจจุบันไฟร์ฟอกซ์เป็นเว็บเบราว์เซอทร์ิีนยมอันดับ3 รองจากอินเทอร์เน็ต เอกซ์พลอเรอร์และกูเกิล โครม และเมือแบ่ งตา มรุ่นของแต่ ละ เบราว์ เซอร์ ไฟร์ ฟอกซ์ รุ่น3.5 เป็นเบราว์ 24.61 และมี ส่วนแบ่งในตลาดเว็บเบราว์เซอรใ์นประเทศไทยร้อยละ 15.28 3.3 โปรแกรม Blogger เป็นบริการบล็อกของกูเกิล ภายหลังจากทดลองให้บริการในช่วงระยะ พัฒนา และลงทะเบียนได้โดยไม่ขึนอยู่กั บกู เกิ ล หรื อไ ม่ จํ าเป็ นต้ องใช้ จี เมลมา ระ ยะ หนึ ง ปัจจุ บันกา รใช้ บริการบล็อกเกอร์จำเป็นต้องใช้จีเมล์ในการกรอกเป็นรหัสผ่านและสินสุ ดเ บต้ าเมื อเดือนธั นวา คม พ .ศ. 2549 บล็อกเกอร์ คิดค้นขึนโ ดยไ พร า แลบส์ (Pyra Labs) ในปี พ.ศ. 2542 ทีอยู่ของกา รลงทะ เบี ยนจะ อยู่ทีblogger.com เมือลงทะ เบี ยนแล้ วจะบั นทึ กบล็ อกใ นรู ปblogname.blogspot.com 3.4 โปรแกรม Gmail จีเมล (Gmail) เป็นบริการอีเมลฟรีของกูเกิลผ่านทางระบบเว็บ เมล POP และ IMAP โดยในขณะทีโปรแกรมยั งอยู่ในระ ยะ พั ฒน า (เบต้า) จีเมลเปิดให้ผู้ทีได้ รั บคํ าเชิ ญ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 7 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2550 7 บทที3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์การดำเนินงาน 1. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) 1 ขันตอนที 2 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 3 การปฏิบัติโครงงาน ขันตอนที 4 การพิมพ์รายงาน ขันตอนที 5 การแสดงผลงาน 2. 2.1 2.2 ระบบปฏิบัติการ และศึกษาค้นคว้าเพิมเ ติ มเ พี ยงใดจากเ ว็ บไ ซต์ ต่ างๆ และ จั ดเ ก็ บข้ อมู ลเ พื อจั ดทํ า เนือหาต่ อไ ป 2.3 ศึกษาการใช้โปรแกรมMozilla Firefox , Blogspot.com จากเว็บไซต์ต่างๆ 2.4 จัดทำโครงร่างโคร 2.5 จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ เรืองระบบปฏิ บั ติ กา ร โดยสร้าง บทเรียนทีสนใ จตา มแบบโ ครงร่ างเสมอ 2.6 2.7 ประเมินผลงานโดยให้ครูทีปรึ กษา ปร ะ เมิ นผลงานและ ให้ 11 3.วิธีการดำเนินการ

1.สมัคร Gmail ทีwww.Gmail.com 2.สมัคร Blogger ทีwww.blogspot.com 3.สร้าง Blogger ใหม่ 4.ค้นหาข้อมูลของระบบปฏิบัติการให้เว็บไซต์ต่างๆ 12

5.นำข้อมูลของระบบปฏิบัติการมาลงMicrosoft Word 6.แปรไฟล์จาก Microsoft Word เป็น PDF file 7.อัพโหลด PDF file ลง Internet เพือเ ผยแพร่ 13

บทที4 ผลการดำเนินโครงงาน การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ เรืองระบบปฏิ บั ติ กา ร มี ผลกา รดํ าเนิ น โครงงาน ดังนี 1.ผลการเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 1.1 เปิดเว็บไซต์http://jaqbia.blogspot.com จะปรากฏดังหน้าจอดังนี ภาพที1 คือหน้าจอเว็บไซต์ ของBlogsport.com เรือง โครงงานคอมพิ วเ ตอร์ การเผยแพร่ความรู้ ออนไลน์เรือง ระบบปฏิบัติการ 14 ภาพที2 ให้คลิกเข้าไปที อ่านเพิมเ ติ มจะ เห็ นเ นื อหาทั ง มหด เรือง โครงงานคอมพิ วเ ตอร์ เผยแพร่ ความรู้ออนไลน์เรือง ระบบปฏิ บั ติ กา ร

2. การทดสอบการเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ ในการทดสอบ เผยแพร่ความรู้ออนไลน์เรือง ระบบปฏิ บั ติ กา ร ผู้จั ดทํ า ได้ ใช้ วิ ธี กา รทดสอบ โดยผู้ จัดทำ ทดสอบการเลือกใช้เมนูต่าง ๆ การทำแบบทดสอบการศึกษาเนือหา ข้ อมู ล ทีนํ ามา ทดสอบเ ป็ น เพือกา รศึ กษา ความต้องการผู้ใช้ คือ ทำแบบทดสอบ ศึกษาเนือหา ใบความรู้ ทํ าใบง าน และ ทํ าแบบทดสอบหลั งเรี ยนไ ด้ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ความรู้ออนไลนเ์รือง ระบบปฏิบัติการ นีสรุปผล การดำเนินงานโครงงานและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี 1. สรุปผลการเผยแพร่ความออนไลน์ ผู้จัดทำได้เผยแพร่ความรู้ออนไลน์ 11.แบบทดสอบ 2.เนือหา บทเ รี ยน ใบ 3.ความรู้ 1.4 4.ใบงาน 2.การทดสอบการเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ ในการทดสอบการพั ระบบปฏิบัติการ ผู้จัดทำ ได้ใช้วิธีการทดสอบการ

และข้อมูลทีผิ ดพลาด จากการทดสอบ พบว่าเว็บไซต์เพือกา รศึ กษา เรื องระบบปฏิบัติการ ทีได้ พัฒนาขึนนี สามารถทํ า งานได้ครบคว า มต้ อ งการของผู้ ใช้คือ ทำ แบบทดสอบ ศึกษา เ นือหา ทํ าใ บงาน ได้ 3.ผลการประเมินประสิทธิภาพ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ระบบปฏิบัติการ อยู่ในระดับดี 4. อุปสรรคในการทำโครงงาน การเผยแพร่ ดังนี 1.เน็ตเชือมต่ อไ ม่ ได้ 2.เว็บไซต์ล้ม 3.ไฟล์งานมีปัญหา 4.แตกไฟล์PDF ไม่ได้ 1. 2. 5.ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ 1. 2. 16 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ 5 ยอดเยียม 4 ดีมาก 3ปานกลาง 2ปรับปรุง 1 ไม่น่าพอใจ รายการ x S,D 1.ความชัดเจนของข้อความที แสดงบนจอภาพ 4.21 0.419 2.ความเหมาะสมของการใช้สีของ ตัวอักษรพืนหลั งและ รู ปภา พ 4.05 0.524

3.ความเหมาะสมของตำแหน่งการ จัดวางส่วนต่าง ๆ บนจอภาพ 3.95 0.405 4.คำสังบนหน้ าจอใ ช้ สื อสารกั บผู้ ใช้ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3.68 0.820 5.การใช้งานง่าย 4.21 0.419 6.ความเหมาะสมของปริมาณ ข้อมูลทีนํ าเสนอใ นแต่ ละ จอภา พ 3.47 0.513 รวมผล 3.92 0.353 บรรณานุกรม โปรแกรม Microsoft Word [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki (วันทีสื บค้ น: 29 สิงหาคม 2557) โปรแกรม Mozilla Firefox [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/ (วันทสีืบค้น: 29 สิงหาคม 2557) โปรแกรม blogger [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/ (วันทีสื บค้ น: 29 สิงหาคม 2557) โปรแกรม Gmail [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://th.wikipedia.org/wiki/

(วันทีสื บค้ น: 29 สิงหาคม 2557) ทีมา และ ความสํ าคั ญ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.slideshare.net/fullscreen/tntape/ss- 25373000/1 (วันทีสื บค้ น: 1 กันยายน 2557) ข้อมูลเกียวกั บคอมพิ วเ ตอร์ [ออนไลน์] เขาถึงได้จาก: http://jaqbia.blogspot.com/ (วันทีสื บค้ น: 4 กันยายน 2557) ภาคผนวก

Add a comment

Comments

basket nike air max pas cher | 02/05/15
nike paris http://www.scierie-morel.fr/nike-air-max/Google-fr-nike-paris-Nike047.Asp nike paris [url=http://www.rosalie.ch/nike-air-force/Google-fr-basket-nike-air-max-pas-cher-Nike392.Asp]basket nike air max pas cher[/url]
grossiste chinois nike | 03/05/15
site nike pas cher http://spbconseil.fr/nike-free-run/Google-fr-site-nike-pas-cher-Nike621.Asp site nike pas cher [url=http://www.univ-occ-yoga.org/nike-air-force/Google-fr-grossiste-chinois-nike-Nike867.Asp]grossiste chinois nike[/url]
nike shox nz homme | 03/05/15
nike chaussures femme http://www.telab.com/nike-free-run/Google-fr-nike-chaussures-femme-Nike789.Asp nike chaussures femme [url=http://www.spectacles-marina.com/nike-running/Google-fr-nike-shox-nz-homme-Nike279.Asp]nike shox nz homme[/url]
ensemble nike homme | 04/05/15
nike shox nz homme http://www.scierie-morel.fr/nike-running/Google-fr-nike-shox-nz-homme-Nike998.Asp nike shox nz homme [url=http://spbconseil.fr/nike-free-run/Google-fr-ensemble-nike-homme-Nike849.Asp]ensemble nike homme[/url]
nike waffle | 05/05/15
nike tennis femme http://www.villa-zahra.com/FR/nike-running/Google-fr-nike-tennis-femme-Nike893.Asp nike tennis femme [url=http://www.uninstantdebeaute.com/nike-huarache/Google-fr-nike-waffle-Nike720.Asp]nike waffle[/url]
basket nike air jordan | 06/05/15
basket nike pour femme http://www.thermosani.fr/nike-air-force/Google-fr-basket-nike-pour-femme-Nike228.Asp basket nike pour femme [url=http://www.uninstantdebeaute.com/nike-running/Google-fr-basket-nike-air-jordan-Nike313.Asp]basket nike air jordan[/url]
crampon nike | 06/05/15
basquettes nike http://allenberrygears.com/Uploads/nike-running/Google-fr-basquettes-nike-Nike304.Asp basquettes nike [url=http://www.sytcos.com/chaussure-nike/Google-fr-crampon-nike-Nike469.Asp]crampon nike[/url]
nike air rift | 07/05/15
sneakers nike femme http://spbconseil.fr/nike-free-run/Google-fr-sneakers-nike-femme-Nike186.Asp sneakers nike femme [url=http://www.sytcos.com/nike-huarache/Google-fr-nike-air-rift-Nike645.Asp]nike air rift[/url]
nike sb pas cher | 08/05/15
nike bébé http://www.rosalie.ch/nike-huarache/Google-fr-nike-b-b-Nike997.Asp nike bébé [url=http://www.thermosani.fr/nike-free-run/Google-fr-nike-sb-pas-cher-Nike328.Asp]nike sb pas cher[/url]

Related presentations

Related pages

โครงงาน

ในการทำโครงงาน การทำแหนมจากเห็ดนางฟ้า มีขั้นตอน ...
Read more

โครงงาน - YouTube

โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐิ์ ม.3 - Duration: 4:23. ศร ...
Read more

โครงงาน โครงงานวิทย์ ตัวอย่างโครงงาน

รวมข้อมูล โครงงาน ตัวอย่างโครงงาน ต่างๆ เช่น โครงงาน ...
Read more

tet2.org

tet2.org ... โครงงาน ...
Read more

โครงงานมาใหม่ - scimath.org

แหล่งรวม โครงงาน วิชาการเพื่อการเรียนรู้
Read more

การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงของโครงงานที่นักเรียนสนใจจะ ...
Read more

โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน ...

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงาน ...
Read more

โครงงานเล็กๆ - facebook.com

โครงงานเล็กๆ. 931 likes · 11 talking about this. การเรียนรู้ไมโคร ...
Read more