เทคนิคการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง

50 %
50 %
Information about เทคนิคการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง
Books

Published on March 10, 2014

Author: bboy0833

Source: slideshare.net

Description

เป็นสไลด์ แนะนำวิธีการถ่ายภาพ เทคนิคหุ่นนิ่ง

การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง หมายถึง การถ่ายภาพวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เช่น แจกันดอกไม้ ถ้วยจานช้อนซ้อม ขวดเหล้า เบียร์ แก้ว บุหรี่ น้าหอม เสื่อผ้า รองเท้า ผัก ผลไม้ อาหาร ฯลฯ จุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็ เพื่อนาภาพไปจัดทาเป็นสื่อในการโฆษณา เช่น ทาปกหนังสือ วารสาร โปสเตอร์ หรือ สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

การฝึกถ่ายภาพหุ่นนิ่ง การฝึกถ่ายภาพหุ่นนิ่ง จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆในการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะวัตถุสิ่งของต่าง ๆที่นามาถ่ายภาพจะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเราสามารถทดลอง จัดภาพได้หลาย ๆแบบตามต้องการ ส่วนการใช้แสงก็ทาได้หลายลักษณะ อาจใช้แสง ธรรมชาติ แต่ส่วนมากมักใช้แสงไฟประดิษฐ์ เพราะสามารถควบคุมทิศทางตลอดจน ปริมาณของแสงสว่างได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง 1. จัดสถานที่ได้แก่ โต๊ะชุดสาหรับถ่ายภาพหุ่นนิ่งประกอบด้วยขาตั้งเหล็ก หรืออลูมิเนียมมี แผ่นพลาสติกสีต่าง ๆ เช่นสีขาว ดา น้าเงิน และม่วง เป็นที่วางวัตถุที่จะถ่ายภาพ ผิวหน้าของแผ่นพลาสติกมี 2 ด้าน ด้านหนึ่งผิวด้าน ส่วนอีกด้านหนึ่งผิวจะมัน คุณสมบัติของแผ่นพลาสติก คือถ้าใช้ไฟส่องด้านบนจะได้แสงตกกระทบธรรมดา แต่ถ้า ใช้ไฟส่องจากด้านล้าง แสงจะสามารถทะลุพื้นพลาสติกขึ้นด้านบนสามารถใช้เป็นแสง สาหรับลดเงา หรือใช้เป็นแสงส่องจากพื้นล้างและด้านหลังของวัตถุ

2. ออกแบบ สเก็ตภาพ (lay – out) การจัดวางองค์ประกอบของวัตถุ ซึ่งจะทาให้ ผู้ร่วมงานเข้าใจรูปแบบและแนวคิด สามารถจัดหาวัตถุประกอบฉาก ตลภาพได้ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้นอดจนการจัด 3. จัดหาวัตถุ สิ่งของ ที่จะถ่ายภาพ ถ้าเป็นประเภทผัก ผลไม้ ควรเตรียมไว้ให้มากพอ คอย ฉีดน้าดูแลให้สดอยู่เสมอ

4. นาวัตถุสิ่งของที่จะถ่าย วางบนโต๊ะถ่ายภาพ โดยจัดวางตามแบบที่สเกตภาพไว้ 5. ทดลองจัดแสง ซึ่งอาจใช้หลอดไฟทังสเตน ถ้าเป็นการถ่ายภาพชิ้นเล็ก ๆ ก็ใช้สปอตไลท์ 500 วัตต์ 2-3 ดวงแต่ถ้าเป็นการถ่ายภาพขนาดใหญ่ ก็ต้องใช้ไฟที่มีกาลังวัตต์สูง ๆ เช่น 2000 วัตต์ถึง 5000 วัตต์ โดยใช้ผ่านแผ่นกรองแสงเพื่อให้ได้แสงที่นุ่มนวล ใช้แผ่น สะท้อนแสงลดเงาและอาจใช้ไฟส่องฉากหลัง เพื่อเน้นวัตถุให้เห็นเด่นชัดในปัจจุบัน นิยมใช้แฟลชอิเลคทรอนิคส์ มีอุปกรณ์ เช่น ร่มสะท้อนแสง จานสะท้อนแสง ประตูโคม (Barn doors) กรวยแสง (Snoot) ซึ่งจะให้ความสะดวก สามารถบังคับ ทิศทางและปริมาณของแสงได้ตามต้องการ

6. กล้องสาหรับถ่ายภาพหุ่นนิ่ง ถ้าไม่จาเป็นต้องนาภาพไปขยายให้ใหญ่มาก ก็อาจใช้กล้อง ขนาด 35 มม.แต่ถ้าต้องการขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ ก็ควรใช้กล้องขนาดกลางที่ใช้ ฟิล์มขนาด 4” x 5” กล้องถ่ายภาพต้องตั้งบนขาตั้งกล้องให้มั่นคง เพราะการ ถ่ายภาพหุ่นนิ่งต้องการภาพที่ละเอียดชัดเจน และชัดลึกจึงต้องเปิดช่องรับแสงให้แคบ มาก ๆ เช่น f16 ฉะนั้นความเร็วชัตเตอร์ จะต้องช้ามากเพื่อให้สัมพันธ์กับขนาดช่อง รับแสง

หลักการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง การเลือกหาสิ่งของต่างๆ มาจัดถ่าย (objects) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะถ่าย (subject) ความสามารถในการโยงสิ่งของที่มีในฉากเข้าด้วยกัน (narrative / telling story) ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอ/สร้างภาพ (creativity)

ความสามารถในการจัดสิ่งของต่างๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบให้เข้ากัน (arrangement) ความรู้และความสามารถในด้านการวางตาแหน่งขององค์ประกอบหลัก หรือการไม่ใช้ องค์ประกอบหลัก (composition) ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในฉาก (space) ความเข้าใจในเรื่องการสร้างมิติ (dimension/perspective)

รู้จักแสง และเข้าใจในเรื่องการใช้แสงเป็นอย่างดี (lighting) เข้าใจถึงเรื่องของพื้นผิวของวัสดุที่นามาใช้ใน set(textures and surface)

ภาพตัวอย่างในการถ่ายหุ่นนิ่ง

Add a comment

Related presentations

Related pages

เทคนิคการถ่ายภาพ การ ...

เทคนิคการถ่ายภาพ หุ่นนิ่ง Still Life Photography. 8,569 ...
Read more

เทคนิค "กินเบียร์" ให้ ...

เทคนิคการถ่ายภาพ "หุ่นนิ่ง Still Life Photography" วิธีเลือก" ...
Read more

BlogGang.com : : Caffein Dog ...

เทคนิคการถ่ายภาพ "หุ่นนิ่ง Still Life Photography" วิธีเลือก" ...
Read more