นำเอกสารในรูปแบบผ่านทางเว็บเพจ

100 %
0 %
Information about นำเอกสารในรูปแบบผ่านทางเว็บเพจ

Published on March 16, 2014

Author: Songsak1

Source: slideshare.net

บางครั้งคุณต ้องนาเอกสารในรูปแบบผ่านทางเว็บเพจ หรือ นาติดตัวเพื่อนาเสนอในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ซึ่งคุณไม่ แน่ใจว่า เครื่องนั้นจะมีโปรแกรมที่รับกลับเอกสารเวิร์ด 2010 ได ้ หรือไม่ การนาเสนอในรูปแบบเว็บเพจจะแก ้ปัญหานี้ได ้เพราะ คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ต ้องมีโปรแกรมเว็บเบาว์เซอร์ใช ้กันทุก เครื่องอยู่แล ้ว คุณสามารถบันทึกเอกสารเวิร์ดให ้เป็นเว็บเพจได ้ ดังนี้ 1.เปิดเอกสารที่ต ้องการขึ้นมา 2.คลิกที่แท็บ แฟ้ ม แล้วคลิกเลือกที่ บันทึกและส่ง

2.ต่อมาให ้คลิกเลือก ที่Change File Type 3.คลิกเลือกชนิดของไฟล์ โดยคลิกเลือกที่ File Web Page แล ้วคลิกปุ่ ม Save As 4..กาหนดที่เก็บไฟล์และ ตั้งชื่อไฟล์ที่ช่อง File name: 5. .มาทดสอบไฟล์ ให ้คุณใช ้เว็บเบาว์ เซอร์เปิดไฟล์นี้ ขึ้นมา จะได ้ไฟล์ใน รูปแบบเว็บเพจ

Add a comment

Related pages

บันทึกเอกสารเวิร์ด ...

... บางครั้งคุณต้องนำเอกสารในรูปแบบผ่านทางเว็บเพจ ...
Read more

Word 2010 รวมข้อมูล ...

... บางครั้งคุณต้องนำเอกสารในรูปแบบผ่านทางเว็บเพจ ...
Read more

ตัวอย่างรูปเล่ม

1. ตราโรงเรียน สรุปการดาเนินงาน โครงการ ...
Read more

โครงงานเรื่อง ...

โครงงาน เรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน เสนอ คุณครูทรง ...
Read more