Ήθη, έθιμα, θρύλοι και παραδοσιακά παιχνίδια. Ελένη Π.

38 %
63 %
Information about Ήθη, έθιμα, θρύλοι και παραδοσιακά παιχνίδια. Ελένη Π.
Education

Published on January 15, 2014

Author: iliasili

Source: slideshare.net

Description

Μελέτη Π.
Τάξη Δ1
Ενότητα 2
O Πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών
Ήθη, έθιμα και θρύλοι – Παραδοσιακά παιχνίδια
Εργασία από την μαθήτρια: Ελένη Π.

Μελέηη Π. Τάξη Δ1 Ενόηηηα 2 O Πολιηιζμόρ ηων Ελλήνων και ηων άλλων λαών Ήθη – Έθιμα – Θπύλοι – Παπαδοζιακά παιχνίδια ΕΛΕΝΗ Π.

ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΤ • Όηαλ παληξεπηεί ην δεπγάξη θαη βγαίλεη από ηελ εθθιεζία αξρίδεη ν ρνξόο ηεο λύθεο. Χνξεύεη ε λύθε πξώηε θαη έλαο κπξάηηκνο (θίινο ηνπ γακπξνύ) ρνξεύεη κε έλα κεγάιν ςσκί ζην θεθάιη. Όηαλ ηειεηώζεη ν ρνξόο ν κπξάηηκνο θόβεη ζε πνιιά θνκκάηηα ην ςσκί θαη ην κνηξάδεη. Απηό ην ςσκί ζπκβνιίδεη ηελ επηπρία ηνπ θαηλνύξγηνπ δεπγαξηνύ.

ΕΝΑ΢ ΠΑΛΙΟ΢ ΘΡΥΛΟ΢ ΠΑΝΑΓΗ΢ ΚΟΤΣΑΛΙΑΝΟ΢ Γελλήζεθε ζηελ Κνύηαιε ηεο Πξνπνληίδαο ην 1847. Ήηαλ λαπηηθόο πνιύ ρεηξνδύλακνο θαη λίθεζε πνιινύο παιαηζηέο ηεο επνρήο ηνπ. Φνξνύζε ην δέξκα κηαο ηίγξεο ζηνπο αγώλεο ηελ νπνία ηελ είρε ζηξαγγαιίζεη ν ίδηνο. Λύγηδε ζίδεξα θαη έζπαδε αιπζίδεο θαη βξάρηα.

ΠΑΡΑΔΟ΢ΙΑΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ ΟΙ ΜΟΤ΢ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕ΢: Η κάλα κνηξάδεη ζε θάζε παηδί έλα όξγαλν, θαη νη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα κελ κηιάεη θαλέλαο, ζπλελλννύληαη κόλν κε θηλήζεηο. Ξεθηλάεη ε κάλα παίδνληαο θάπνην όξγαλν από απηά πνπ κνίξαζε ζηα παηδηά. Σα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ΠΡΟ΢ΟΧΗ ζηελ κάλα γηα ην όξγαλν πνπ ζα μεθηλήζεη λα παίδεη. Σν παηδί πνπ ζα δεη ην όξγαλό ηνπ λα ην παίδεη ε κάλα ζα αξρίζεη θη απηόο. Έρεη δηθαίσκα ε κάλα ακέζσο κεηά λα παίμεη άιιν όξγαλν. Σόηε ην παηδί ζηακαηάεη λα παίδεη ην όξγαλό ηνπ θαη αλαιακβάλεη έλα άιιν παηδί πνπ έρεη απηό ην όξγαλν. Εάλ θάπνην παηδί αθαηξεζεί ή ε κάλα παίμεη άιιν όξγαλν θαη απηόο ζπλερίζεη λα παίδεη ην δηθό ηνπ ράλεη θαη βγαίλεη από ην παηρλίδη. Επίζεο θαη ην άιιν παηδί ην νπνίν παίδεη ην όξγαλό ηνπ ε κάλα ζα ράζεη άκα δελ ην αληηιεθζεί. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξη λα ράζνπλ νη παίθηεο θαη λα κείλεη κόλν έλαο. Απηόο ζα είλαη θαη ν ληθεηήο.

ΒΟΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕ΢: Χσξίδνπκε ηνπο βόινπο ζηνπο παίθηεο ζε ίζν αξηζκό. Κάλνπκε ηξύπεο ζην ρώκα θαη ν θάζε παίθηεο πξνζπαζεί λα βάιεη ηνπο βόινπο κέζα ζηηο ηξύπεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξά ηνπ. Κάζε ηξύπα έρεη θαη από έλαλ βαζκό. ΢θνπόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα ζπγθεληξώζνπλ νη παίθηεο βαζκνύο. Απηόο πνπ έρεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο θεξδίδεη.

Add a comment

Related presentations

Related pages

ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ...: Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων

... τα ήθη και τα έθιμα των ... παραδοσιακά ... θρύλοι και έθιμα ...
Read more

Eλλήνων Παράδοση: Τα ήθη και έθιμα της Κυριακής της ...

Ήθη και έθιμα ... 8:28 π.μ. Αποστολή ... Παραδοσιακά παιχνίδια (8) Παραδοσιακά ...
Read more

Ήθη και Έθιμα της Αποκριάς σε όλη την Ελλάδα

Ήθη και Έθιμα της ... Οι μύθοι και οι θρύλοι ... αλλά και παραδοσιακά ...
Read more

Pass2greece - ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ήθη & Έθιμα ... είναι ντυμένη με παραδοσιακά σκυριανά ρούχα με ... και έθιμα της ...
Read more

Ενορία Τσεραμιού: Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων

Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων ... αλλά και σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων. ...
Read more

Eλλήνων Παράδοση: Ήθη και Έθιμα των Φώτων στην Ελλάδα

Ήθη και Έθιμα των Φώτων στην Ελλάδα ... 5:15 π.μ. Αποστολή ... Παραδοσιακά παιχνίδια (8)
Read more

Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων | Διακόνημα

Σε αυτή την ανάρτηση θα δούμε τα ήθη και τα έθιμα ... παραδοσιακά ... θρύλοι και έθιμα ...
Read more

Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα - viokliron.gr

... αινίγματα, μύθοι, θρύλοι και παραδοσιακά ... • ήθη, έθιμα και ... Π.Ε. Καστοριάς και ...
Read more

Παραδοσιακά παιχνίδια :: Λαϊκή παράδοση

Ήθη και Έθιμα του τόπου μας; Θρησκευτικά έθιμα; Προλήψεις και ... Παραδοσιακά παιχνίδια;
Read more