Το Αττικό Μετρό και η σύγχρονη τέχνη

30 %
70 %
Information about Το Αττικό Μετρό και η σύγχρονη τέχνη
Education

Published on March 10, 2014

Author: SWALSParma

Source: slideshare.net

ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Το αττικό μετρό και θ ςφγχρονθ τζχνθ

Το αττικό μετρό κακθμερινά φιλοξενεί πάνω από μιςό εκατομμφριο επιβάτεσ, που χρειάηεται να φτάςουν γριγορα ςτον προοριςμό τουσ. Στο πζραςμα τουσ ςυναντοφν ζργα ςφγχρονθσ τζχνθσ ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ. Αυτό τουσ κάνει να νιώκουν ωραία!

Το μετρό ακόμα επεκτείνεται. Δεν ζχουν τελειώςει όλοι οι ςτακμοί. Σιμερα ωςτόςο, μπορείτε να δείτε τα παρακάτω (αλλά όχι μόνο) ζργα τζχνθσ ςφγχρονων ελλινων καλλιτεχνών.

Γιώργοσ Ζογγολόπουλοσ

Κώςτασ Τςόκλθσ

Γιάννθσ Μόραλθσ

Αλζκοσ Φαςιανόσ

Γιάννθσ Γαΐτθσ

Στίβεν Αντωνάκθσ

Χριςτίνα Σαραντοποφλου

Θόδωροσ

Μιχάλθσ Κατηουράκθσ

Τάκθσ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Αττικό Μετρό - Βικιπαίδεια

Η Αττικό Μετρό Ανώνυμη ... η οποία ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως έδρα την ...
Read more

Triti2dim: Στο Αττικό Μετρό

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!! Τρίτη, 19 Απριλίου 2016. Στο Αττικό Μετρό ...
Read more

AttikoMetro HomePage

Χρήστος Σπίρτζης επανεκκίνησε το έργο του Μετρό ... Αττικό Μετρό ... Μετρό Αθήνας και ...
Read more

Τέχνη - Βικιπαίδεια

Στη σύγχρονη χρήση, η αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η επιστήμη ... και το πρόσωπο ...
Read more

Σύγχρονη Αθήνα - Ένωση ...

... Σύγχρονη Τέχνη ... Η εκκλησιαστική τέχνη, ... τα λιμάνια κ.λπ. όπως και το ...
Read more

Αττικό μετρό - Κεφάλαιο στην ...

Η Αττικό Μετρό καλεί την ... ή διαφημίσεων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ...
Read more

Αττικό Μετρό: Η παρουσίαση για ...

... της Αττικό Μετρό, ... το 2016 και να ολοκληρωθούν το 2022. Η ...
Read more

Πρόοδος έργου - AttikoMetro HomePage

Ακόμα ένα από τα σημαντικά έργα της ίδιας επέκτασης ήταν και η ... Το Μετρό της ...
Read more