Το ποδήλατο - Γιάννης

50 %
50 %
Information about Το ποδήλατο - Γιάννης
Education

Published on March 12, 2014

Author: fbiniari

Source: slideshare.net

Description

Μαθητική εργασία

Οδεγώ ην πνδήιαηό κνπ κε αζθάιεηα

Τν Κξάλνο Είναι ζημανηικό να θοπάμε ηο κπάνορ μαρ όηαν οδηγούμε ηο ποδήλαηό μαρ ….

Γηαηί; • Μαρ πποζηαηεύει από σηςπήμαηα ζηο κεθάλι και ζηο ππόζυπο. • Γιαηί ηα σηςπήμαηα ζηο κεθάλι δε θεπαπεύονηαι ηόζο εύκολα όζο ηα σηςπήμαηα ζηο ςπόλοιπο ζώμα

Δελ αξθεί λα θνξάκε έλα θξάλνο • Ππέπει να έσει ηο καηάλληλο μέγεθορ και ζσήμα για ηο κεθάλι μαρ • Ππέπει να εθαπμόζει και να δένεηαι ζυζηά • Να μη μαρ εμποδίζει ζηην οδήγηζη • Να μη μαρ μειώνει ηην οπαηόηηηα

Τν πνδήιαηό κνπ… • Ππέπει να είναι ζηο καηάλληλο μέγεθορ για ηο ύτορ μος. Έηζι θα είναι πιο άνεηο, ξεκούπαζηο, εύκολο ζηην οδήγηζη και δεν θα κοςπάζονηαι ηα γόναηά μος. • Η ζέλα και ηο ηιμόνι ππέπει επίζηρ να είναι ζηο καηάλληλο ύτορ. • Ππέπει να είναι καλά ζςνηηπημένο – ηα λάζηισα θοςζκυμένα, ηα θπένα ελεγμένα, ηα θώηα ζηη θέζη ηοςρ και οι αλςζίδερ καλά

Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε

1) Μελ πεξλάο πνηέ κε θόθθηλν 2) Μελ ηξέρεηο ππεξβνιηθά Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε

3. Mελ παξαβηάδεηο ηηο πξνηεξαηόηεηεο Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε 4. Mελ αιιάδεηο πνξεία απόηνκα

• 5. Πάξηε θαζξέθηε • 6. Φξνληίδεηε λα έρεηε θώηα ζην πνδήιαην (θαη λα δνπιεύνπλ!) Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε

• 9. Οδεγείηε ζην θέληξν ηεο ιωξίδαο ζαο --------- • 10. Mελ πξνζπεξλάηε πνηέ από δεμηά Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε ΟΥΠΣ!!!!

• 11. Μελ νδεγείηε ζηα πεδνδξόκηα. Είλαη γηα ηνπο πεδνύο • 12. Μελ νδεγείηε ζην αληίζεην ξεύκα • 13. Πξνζέρεηε ηα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε

• 14. Κάλεηε ηα ζηληάια κε ηα ρέξηα • 15. Με κηιάηε ζην ηειέθωλν όηαλ νδεγείηε! • 16. Τα ρέξηα ζην ηηκόλη- Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε

17. Μελ θάλεηε θη απηό… Οη θαλόλεο αζθάιεηαο ηνπ πνδειάηε

Καιή νδήγεζε Δείηε κι ένα video Ακούζηε κι ένα ηπαγούδι

Add a comment

Related presentations

Related pages

Γιάννης Ταμουρίδης - το ποδήλατο

Μην ξεχνάμε πως οι αναφορές σε Έλληνες αλλά και ποδηλάτες του εξωτερικού έχουν σαν ...
Read more

Γκάτσος & Χατζιδάκις 'Ο Γιάννης ...

για τη ραδιοφωνική σειρά "Ο Γιάννης και το Ποδήλατο" που μεταδίδονταν στα μέσα ...
Read more

το ποδήλατο του ποιητή Γιάννη ...

ζωή ποδήλατο ή ζωή με ποδήλατο; Ετικέτες. αρχαία α' λυκείου (5) γλώσσα α' λυκείου (10)
Read more

Τρέχον ταξίδι | Αμαραντίδης ...

Γιάννης ... Το ποδήλατο σαν κατασκευή είναι κάτι πολύ απλό σε σχέση με αυτα που έχει ...
Read more

Το πρώτο μου ποδήλατο - Γιάννης ...

Δημήτρης Τσαούσης Όλα τα σπίτια τριγύρω από το δρόμο ήταν χαμηλά. Μερικά ...
Read more

Περιμένοντας το ποδήλατο ...

Το ποίημα "Αερικό" ανήκει στην ποιητική συλλογή του Γιώργου Σύρρου ...
Read more

MBike Greece

MBike Greece, Athens, Greece. 39,931 likes · 1,897 talking about this. To MBike, από το 1999, είναι το πρώτο μηνιαίο ...
Read more

Sela.gr

Sela.gr, Thessaloníki, Greece. 10,574 likes · 829 talking about this. Το ποδήλατο έχει fun! Εμείς είμαστε εδώ για να ...
Read more

Με ποδήλατο θα κυκλοφορεί από ...

Το ποδήλατο ως μέσω μετακίνησης υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά ο δήμαρχος ...
Read more