ขั้นตอนการจัดทำแนะนำหนังสือใหม่

50 %
50 %
Information about ขั้นตอนการจัดทำแนะนำหนังสือใหม่
Education

Published on February 19, 2014

Author: NonHae

Source: slideshare.net

Description

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ เป็นหนึ่งในงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการหนังสือแนะนำ ผ่านการสื่อสารทางอีเมล และสามารถจองหนังสือที่ท่านสนใจได้ทันทีที่ dds@nstda.or.th โดยดูหนังสือที่น่าสนใจแต่ละเดือนได้ที่ http://stks.or.th/th/book-introduction.html

ขั้นตอนการจัดทําแนะนําหนังสือใหม 1. งานบริการความรูและหองสมุด (KLS) งานจัดการความรู (KMS) และผูอานวยการ STKS รวมกัน ํ จัดหาหนังสือแนะนํา 2. สแกนปกหนังสือแนะนําเก็บไว (ขนาด 150*237) 3. สงหนังสือแนะนําที่ไดสแกนหนาปกเรียบรอยแลว ใหงานจัดการความรู (KMS) จัดการตัวเลม 4. จัดทําขอมูลบรรณานุกรมหนังสือแนะนํา แลวสงใหหัวหนางานบริการฯ และผูอํานวยการ STKS ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง 5. จัดทําแนะนําหนังสือใหม ในระบบ Admin ซึ่งมีอยู 2 แบบคือ - แบบรายเดือน - แบบรายป

6. ประชาสัมพันธใหบุคลากร สวทช. ไดรับทราบวามีหนังสือแนะนําพรอมใหบริการสามารถมายืมไดที่ หองสมุด ผานอีเมลภายใน* (All NSTDA) และทีเว็บไซต http://stks.or.th/th/book่ introduction.html *หมายเหตุ: กอนที่ขอมูลหนังสือใหมจะผานการประชาสัมพันธผานอีเมลภายใน ตองใหผูอํานวยการ STKS อนุมัติกอน)

Add a comment

Related presentations

Related pages

การจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ – CHANTIMA 'S BLOG

... ที่ห้องสมุด ขั้นตอนการจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ ...
Read more

วิธีการจัดทำแนะนำ หนังสือใหม่ : โดย พี่วารี

... ได้ที่ห้องสมุด ขั้นตอนการจัดทำแนะนำหนังสือใหม่ ...
Read more