advertisement

قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون من طريق الشاطبية

50 %
50 %
advertisement
Information about قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون من طريق الشاطبية
Books

Published on March 15, 2014

Author: abozzahraa

Source: slideshare.net

Description

قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون من طريق الشاطبية
advertisement

 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ áçéÃÖ]<ì†Î< < áçÖ^Î<íè]æ…<Ùç‘_<“é~×je< <

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ¯‫ﺣﻘﻮ‬‫ﻟﻄﺒﻊ‬‫ﺤﻣﻔﻮﻇﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ‬ òîãbrÛa@òÈj Ûa@ @ @‫ﻫ‬@–@@@ @ @ @ lbnØÜÛ@†Şyì½a@ïÛë†Ûa@áîÓ ÜÛ@òîjîÜÛa@òÛb×ìÛa@ @ òîä ìÛa@knØÛa@‰a…@ @ @ð‹bÌäi–@bîjîÛ@ @ Ñmbç@Z@–@@@M@@ @ ‰ì–ß@†íŠi@Z@ @ ë ØÛ⁄a@†í ÛaïãZ@nat_lib_libya@hotmail.com @ @ Êa†í⁄a@áÓ‰@Z@@O@ @ Ùß…‰@Z@–@@–@@–@@@M@@ @ @ @ @ @@ @ ____________________________________________________________________________@ @

 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ªª)( < < áçéÃÖ]<ì†Î< < áçÖ^Î<íè]æ…<Ùç‘_<“é~×je< < ‫ﻛﻴﺎﻧﻴﺔ‬ ِ ‫ﺠﻟﺪ‬ ‫ﺮ‬‫ﻤﻟﺸﺠ‬ ِ ‫ﺤﻛﻘﺴﻴﻤﺎ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﺑﻄﺮﻳﻘ‬ ‫ﻗﺎﻟﻮ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﻳ‬ َ ‫ﺻﻮ‬ ُ‫ﺺ‬ ّ ‫ﻳﻠﺨ‬ ٌ ‫ﻛﺘﺎ‬ < < îÜÛa@ïØÛb½a@ ßc@åi@ïÜÇ@ @ @ @ ġ ğĦ @ @ @ @ æa†žîfl’ē×@эìí@åi@†àª@åi@áîçaŠig@ @ @ @ ª Ó×

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 

 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ÅíŠÔm@@ @ @ @ @ @ ğ K ª$ #F ÙE ªģª ÙK KÚW ª Ó LL @ @

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  à§a;;;@†ÈÛa@l‰@;;;;;;;;´½b@ÇóÜ;;;;@@@@@@čöüe;é@flëžç;flì@Ēcžç;ŽÝ@ĔÛaflzžà;č†@flÈğäÛaëĘá@ @ ĔÛa@ð‡ŽàĔÜčÙ@čpìØܽaë@č†yaìÛa@č†à–Ûa@ĔÛa@;@@@@@;fljğŠ@Ęåàîè½a@Žßžjč†ĔÛa@ðfl‚ĔÜĘÕ@čßflÇ@åfl†Ęâ@ @ flßĚÜÇ@å;flá@äÛa;;flb@Èí@ü@bß;àÜ;ĔÛbië@æì;@;@@@@@;fljflîĒc@æbžãĒ;ĒÔ;Žèžá@ĔÛaëfl‚;;ĞÁ@ÜÔÛbi;Ęá@ @ –Ûa@áq;ēñý@Ç;Ü;Ûa@ó;n‚à;ʉb@×c;ĘâŠ@žjß;;@@@@@@;ŽÈtì@¢Ę@Žç;Ɔ@ôĘÝšÏc@¿@ēþaß;Ęá@ @ ĘÞŁaë@–Ûaë;;čkz@jmþaë;;;ĘÊb@Ó;;;;ĕòj b@@@@@@nÛaë;;;Žyhi@´Èib;;ęæb@čÛflä;čvè;ĘèĘá@ @ bß@ü€@flãžvćá@ë@bߎ@zšÛa;Ē @ó;ĒÜflÈ;žo@@@@@@flëflÇş†@ʐbÐãc@čß@æìØÛa@¿@bßå@flãflŽĘáI١H @ @ †Èi@bßcZ@ @ lbnØÛa@aˆç@åß@òîãbrÛa@òÈj Ûa@ïç@êˆèÏ@L@bèŽuŠēc@ğï蚎ß@†Èi@åčß@ŽlŽŠÔflí@bßbÇ@ʉ놕@óÜÇ@ęâ énÈj@µëþaI٢H N@ @ @†Óë@pflŒŞî·òÈj Ûa@êˆç@i@bènÔib@åÇpbjíì–m@óÜÇ@bèöaìnybI٣H @Lpa…bí‹ë@LòËbî•@čñ…bÇgë@ Ûpa‰bjÈÛa@ĘœÈj@LëčòÏb™g@čÅíŠÔm@…@ï‚î‘@Næa†î’×@áîçaŠig@a@éÔÏë@;@pa ¨a@ÝÈÐÛ@;I٤H N@ @ ó™Šíë@ k°@ b½@ a@ bäÔÏë@ LŒÛa@ bäfljŞäuëÝàÈÛaë@ ÞìÔÛa@ ¿@ ÝÛ@ LşïÛë@ éãg@ [bãb @ …†ë@@ÙÛ‡ Ž‰…bÔÛaë@éîÜÇN@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ IQ@Hēò߆ÔßòîàÜÈÛa@bíb•ìÛaë@la…Ła@¿@òîàî½a@čòßìÄä½a@@ïčàĒØĒ§a@†»c@åi@ÅÏby@òßýÈÜÛN@ @ IR@HÖŽŠžjē i@Éí‹ìnÛaë@Š’äÜÛ@òibz–Ûa@ʉa…@åÇ@µëþa@ēòÈj Ûa@pfl‰fl†fl•@†Óë@N@ @ IS@Hðì°@ĕüë†u@lbnØÛa@Še@¿@ŽoÜÈu@†Óë@Čáçc@@@@Ôí@ïØÛ@[pbjíì–nÛa@êˆçòÛìèŽi@bèîÜÇ@Žù‰bÔÛa@ÑN@ @ ITH@@†ÓâbÓ@ƒî’Ûa@;@aĆ @ a@êaŒu@;@lbnØÛa@čòÈuaŠ¶@LéîÜÇ@éčmbÄyýß@ïöb Çgë@LéčÄíŠÔmë@N@ @ Ù – LL

 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ħ  @fl†à§a@Şæg@LêŠÐÌnŽãë@éäîÈnŽãë@ê†flà−@L@b;äÛbàÇc@pb÷î@åßë@bäŽÐãc@‰ëŠ‘@åß@ bi@‡ìÈãë@L éÛ@ŞÝšß@ýÏ@ē a@êč†èí@åflß@LéÛ@flð…bç@ýÏ@žÝčÜžšŽí@åflßë@La@üg@éÛg@ü@æc@†è‘cë@é;Û@Ù튑@ü@ê†yë@@L éēÛ썉ë@ꎆjÇ@aƆàª@Şæc@†è‘cëN@ @ { ْ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫ام‬َ‫ء‬ َ‫ِين‬ َّ ‫ٱل‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬ َ ‫أ‬ٰ َ ‫ي‬ ْ ‫وا‬ ُ ‫ق‬ َّ ‫ٱت‬‫ٱ‬ َ ‫ون‬ُ‫ِم‬‫ل‬ ۡ‫س‬ُّ‫م‬ ‫م‬ُ‫نت‬ َ ‫أ‬َ‫و‬ َّ ِ‫إ‬ َّ‫ن‬ ُ ‫وت‬ُ‫م‬ َ ‫ت‬ َ َ‫و‬ ‫ِۦ‬‫ه‬ِ‫ت‬‫ا‬ َ ‫ق‬ ُ ‫ت‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ َ َّ zI١H . {‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬ َ ‫أ‬ٰ َ ‫ي‬‫م‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ق‬ َ ‫ل‬ َ ‫خ‬ ‫ِي‬ َّ ‫ٱل‬ ُ‫م‬ ُ ‫ك‬َّ‫ب‬َ‫ر‬ ْ ‫وا‬ ُ ‫ق‬ َّ ‫ٱت‬ ُ‫اس‬َّ‫ٱل‬‫ِن‬ّ‫م‬ٖ‫س‬ ۡ ‫ف‬ َّ ‫ن‬ٰ َ‫و‬ٖ‫ة‬َ‫ِد‬‫ح‬‫ا‬َ‫ه‬ۡ‫ِن‬‫م‬ َ‫ق‬ َ ‫ل‬ َ ‫خ‬َ‫و‬‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ۡ‫ِن‬‫م‬ َّ ‫ث‬َ‫ب‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ج‬ۡ‫و‬َ‫ز‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬‫ا‬ ٗ َ ‫ك‬ٗ‫ي‬ِ‫ث‬َ‫ِس‬‫ن‬َ‫و‬ ‫ا‬ۚ ٗ‫ء‬ ٓ ‫ا‬‫ٱ‬ ْ ‫وا‬ ُ ‫ق‬ َّ ‫ٱت‬َ‫و‬َّ‫س‬ َ ‫ت‬ ‫ِي‬ َّ ‫ٱل‬ َ ََّّ ‫ن‬ِ‫إ‬ۚ َ‫ام‬َ‫ح‬ۡ‫ر‬ َ ۡ ‫ٱل‬َ‫و‬ ‫ِۦ‬‫ه‬ِ‫ب‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ل‬َ‫ء‬ ٓ ‫ا‬‫ٱ‬ٗ‫ِيب‬‫ق‬َ‫ر‬ ۡ‫م‬ُ‫ك‬ۡ‫ي‬ َ ‫ل‬َ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ ‫ك‬ َ َّ ‫ا‬zI٢H . { ْ ‫وا‬ ُ ‫ق‬ َّ ‫ٱت‬ ْ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫ام‬َ‫ء‬ َ‫ِين‬ َّ ‫ٱل‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬ َ ‫أ‬ٰ َ ‫ي‬‫ٱ‬ ْ ‫وا‬ ُ ‫ول‬ ُ ‫ق‬َ‫و‬ َ َّٗ ۡ‫و‬ َ ‫ق‬ ٗ ‫ِيد‬‫د‬َ‫س‬‫ا‬‫۝‬ۡ‫ِح‬‫ل‬ ۡ‫ص‬ُ‫ي‬ۡ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ ۡ‫ر‬ِ‫ف‬ ۡ ‫غ‬َ‫ي‬َ‫و‬ ۡ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ٰ َ‫م‬ ۡ ‫ع‬ َ ‫أ‬ ۡ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ ِ‫ِع‬‫ط‬ُ‫ي‬ ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ۗۡ‫م‬ ُ ‫ك‬َ‫وب‬ ُ ‫ن‬ ُ ‫ذ‬‫ٱ‬‫ا‬ً‫يم‬ِ‫ظ‬ َ ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ز‬ۡ‫و‬ َ ‫ف‬ َ‫از‬ َ ‫ف‬ ۡ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ ‫ۥ‬ُ َ ‫ول‬ُ‫س‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ َّ zI٣H . †Èi@bßcZ@ϐ‰a†Ûa@æh@flm@ Ûa@âìÜÈÛa@åß@ęáÜÈÛĔØŽr@@pbÈíŠÐnÛaë@áîbÔnÛa@bèîÏ@Š@paõaŠÔÛa@áÜÈ×@; rßĕý@@@;flí@†ÓčvŽ†@flŽÐãĆubnª@éb@@µg@ęŠfl–flnž‚Žß@č…ìuëflíflß@ðìžz@;flŽčöbĒÜŽé@@@@ñŒfluì;ß@ñ‰b;jÈi@@čò;÷îç@ó;ÜÇ@@ʐëú‰ ęâýÓc[@Ûfl´ÈnŽî@@lbÈîna@óÜÇ@éiêˆç@ÝöbŽ½a@ëpbÈíŠÐmë@áîbÔm@åß@bèîÏ@bßN@ @ ëbäãg@@bãŠÄã@a‡gŽm@ Ûa@kîÛbþa@µgfl†‚nŽ@â@čòibn×@¿@paŠ;fl–n‚½a@¿@@ĘÞb;rßc@@@âì;ÜÈÛa@Ù;Üm@M@ flãčvŽ†@@æcbèčÈÐãcë@bèčÜšÏcë@bçaìÓc@åčß@ZnÛa½a@pbàîŽÔŞv’ñŠL@Þëa†¦aë@òîãbîjÛa@N@ @ @@bäãc@üg@;a@ÉßэþA@@;@«@†¬@bàĚÜÓpaŠfl–n@paõaŠÔÛa@áÜÇ@¿@fl†‚nŽŽí@biìÜ;þa@æaˆç@bèîÏ@âæ[@ åß@áËŠÛbi@g@òub§a@æcĖòŞzčÜß@bèîÛ[@Şî@übà@@¿ðˆÛa@oÓìÛa@aˆç@@žoĒÐŽÈfl™@@é;îÏ@á;à a@L@pflŠ;Žr×ë@@@é;îÏ ’Ûaë@Ò‰aì–ÛaìòîÇŠ’Ûa@âìÜÈÛa@kÜ @åÇ@ÝËaL@@ôŠflnÏfl rØÛa@@č†;yc@óÜÇ@flkŽÈfl•@a‡g@bäÛa@åßáç@ éĒ×flŠflm@[ćáÜÇ@L@ ëçb¯@óÜÇ@éflŽÐã@†@Čïš½a@bĆߎ†ēÓ@¿éna‰…A@@aˆçëfl†yc@æb×@Šßþa@@@@@ó;ÜÇ@ï;Û@ÉÏaë†;Ûa IQ@HæaŠàÇ@Þe@ZN@ @ IR@HõbŽäÛa@ZN@ @ IS@HlaŒyþa@ZN@ @

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ÇàĘÝ@‚Üßpb–@þ@Þì•œÈi@pbíaëŠÛa@âa†‚nbi@ˆç´iì܍þa@åí@ ;ß@ĕòàçbŽß@[@@@;;@@@č†;žÈŽi@É;ß čòĚÔş’ÛaL@čÓëĚÜčò@…aŒÛabäÜÛ@Ñ튒Ûa@áÜÈÛa@aˆç@čkíŠÔm@¿@;@čjîËŠmëéîÜÇ@ÞbjÓ⁄a@¿@áèN@ @ ë@†Óïöa†nia@æb×@i[ÉÏbã@åÇ@æìÛbÓ@òíaëŠ@@sîyg@Šr×þa@òíaëŠÛa@bèãaƉb’nãa@@@bã…ýi@¿fly@;flŠfl@bè ē a@@;@ ´à܎½a@fl…ýië@Ï@[ŽpŠ–nb@lbn×@¿@bèĒÛì•cZ@$½a@—‚ܽa@@@@æìÛb;Ó@ò;íaë‰@Þì;•þ@ÉÏbäÛa@†îÐ ÉÏbã@åÇ#@Láq@ĔÜÔnãaŽo@@ÙÛ‡@†Èi@@á;•bÇ@ñõaŠ;Ó@µg[@Ï@@ŽpŠ;–nb@@@ò;íaë‰@flÞì;•c@@lb;n×@¿@—;Ðy@Z $@@á;•bÇ@å;Ç@—Ðy@òíaë‰@Þì•c@—î‚Üm@¿@ábjÛa@žëŠÛa#[@@@@×@¿@òjÈ;‘@ò;íaë‰@flÞì;•cë@lb;nZ@ $ş–Ûa@Òb¤gžzòjÈ‘@òíaë‰@Þì•c@—î‚Üni@òj#N@ @ ë@b߆äÇ@ äØÛŽoÐėÛc@flknØÛa@êˆç@bèîÏ@ž…ʉëēc@@@flœ;Èi@þa@laì;i@@@ñ‰ìè;’½a@Þì;–ÐÛaë@ë@ ;Ûa@@ü ćlbn×@…bØí@@†íìvnÛa@kn×@åßcë@paõaŠÔÛa@äčß@ìܱbèI١H @ZĒ×fljčlb@čÑÓìÛa@áÜØÛa@Šaëc@óÜÇ@Lë@člb;i@ flßýÛapb@L…놽a@Êaìãc@ĘœÈj×ë@L@@Ù;Û‡@Ę ;Ëë@[@@Ù;Û‡ë@kj;Ži@@;č™@@@@;č–î‚Üm@å;Ç@Úaˆ;ãe@ ;Óë@Õî@bè ëč…aŠígbç@NÏïÛ@flŠflèĒÄ@äîy@;bà@@i@í‰†;ni@ŽoàÓ@@Ęœ;È@êˆ;ç@@k;nØÛa@@;@@æc@@@b;èîÏ@b;çfl…ìuë@@Ğâb;ç@ćŠ;ßc@[ @µg@ŽoÈuŠÏ$ÉÏbäÛa@†îнa@—‚ܽa#L@ŽnЙcëéîÛg@bè@L@@@@âì;îÛa@ìçb;çë@ a@†;à¡@;@L@é;nČäßëL@@é;ÔîÏìmë@@@; †í†¦a@énĚÜē¡@ŽÉflj Žíñ@Lábi@Z $†₣Îje<áçéÃÖ]<ì“é~×<áçÖ^Î<íè]æ…<Ùç‘_#@ @ @ @ ë@ìçÞëþa@õŒ¦a@@åčß@õaŒuc@òÜ;ŽÜŽÛa@@@@@b;èčuaŠg@ó;ÜÇ@ŽâĘŒ;Çc@ ;Ûa@@ĕò;Çìj ß@@čm@aĆõŒ;u@;ĔÜflì@@Š;Ła@L@@@ bèŽnî @ Ûaë@Z$@ò܎܍pb–‚Üß@paõaŠÔÛa@Þì•c#@NcÞd@@ afláíŠØÛa@@fllbŞçìÛaŞä½aflæb@@@õbdž;Ûa@flÉ;î@ @æcí⁄@ ÔÏìĕòÜßb×@bèuaŠ@LÝàÈÛa@aˆèi@ÉÐäí@æcë@LìjÓ@ ß@éÜjÔní@æcëĕü@bĆäŽy@L@@ï;Û@aĆŠ‡@éÜȯ@æcë ÔÛc@âìíêb@Lflâìí@ŽÉÐäí@ü@flæìäi@üë@ćÞbß@Ē a@ómc@åß@üg@kÜÔi@áî܍N@ @ ŽmìÐí@üëŽÝîvŽm@@@ðŠØ‘@;ß@ÝØÛ@@@@xaŠ;g@ó;ÜÇ@ ãb;Çc@å@@aˆ;ç@lb;nØÛa@L@@fláíŠ;ØÛa@ a@Þd;c@ fl‰ìēØŞ’Ûa@@æcŽívĘŒflŠuþa@á @Þ@Ēòiìr½aë@L@ÝØÛ@áèÔÏìí@æcë@L´à܎½aë@âý⁄a@áèi@ÉÐäí@æcëN@ @ jã@óÜÇ@á܍ë@ a@óÜ•ë´Èºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇë@†àª@bäîN@ @ IQ@Hꎊׇ@Õj@bß@bèäčß@[òÇìänß@kîÛbdi@bèîÏ@ò™ëŠÈß@ïçëN@ @

 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ª •@ŽoØ܍¿@ÑîÛdnÛa@ĒÙ܎ß@ʉb–nüa@Ę‹b¯⁄aë@LĘ˜Š§a@Éß@@@čò;Ó…@ó;ÜÇ@@ñ‰b;jÈÛa@@bèčyì;™ëë@@@ bß@ĕýîj@ÙÛ‡@µg@ŽoÈ naI١H N@ @ •@ŽpŠ–nÓa@óÜÇ@Þì•c@æbîi@ÕíŠ @åß@æìÛbÓ@òíaë‰$òîj b’Ûa#I٢H @kŽzÏN@@[éîÜÇë@ flníc‰@a‡hÏ@@@@@@ @@õaČŠÔÛa@ÝØÛ@ĞâbÇ@fláاa@Şæc@ĘÖý ⁄a@aˆèi@†í‰c@ïãc@ŞåŞäēÄflm@ýÏ@bß@ęÉč™ìß@¿@flâýØÛa@ŽÕčÜ ēc@;@ bĆãbîyc@; éÓŠ @Éîº@åß@æìÛbÔÛ@ĞâbÇ@ëc@NÙÛ‡@óÜÇ@ĕübrß@ÙîÛgë@Z@ @ ŽoÜÓ@I˜@ZH$@@´m‰ì@Ý×@´i@;@bĆšíc@;@ēòÜàŽjÛa@ojrmë@@´m‰ì@Ý×@´i@;@bĆšíc@;@ēòÜàŽjÛa@ojrmë@@´m‰ì@Ý×@´i@;@bĆšíc@;@ēòÜàŽjÛa@ojrmë@@´m‰ì@Ý×@´i@;@bĆšíc@;@ēòÜàŽjÛa@ojrmë@L@L@L@Lb×c@õaìb×c@õaìb×c@õaìb×c@õaìēñ‰ìŽÛa@oãēñ‰ìŽÛa@oãēñ‰ìŽÛa@oãēñ‰ìŽÛa@oã@@@@fl†Èi@µëþafl†Èi@µëþafl†Èi@µëþafl†Èi@µëþa@@@@ čòîãbrÛačòîãbrÛačòîãbrÛačòîãbrÛa@@@@ĒÜjÓ@âc@Ñz–½a@kîmŠm@¿ĒÜjÓ@âc@Ñz–½a@kîmŠm@¿ĒÜjÓ@âc@Ñz–½a@kîmŠm@¿ĒÜjÓ@âc@Ñz–½a@kîmŠm@¿bèbèbèbè@L@L@L@Lü@âc@ñŠ‘bjß@bçìÜnm@oãb×c@õaìëü@âc@ñŠ‘bjß@bçìÜnm@oãb×c@õaìëü@âc@ñŠ‘bjß@bçìÜnm@oãb×c@õaìëü@âc@ñŠ‘bjß@bçìÜnm@oãb×c@õaìë@L@L@L@L@@@žoĒÜ;č•Žë@ì;Ûë@óny@Ýi@@@žoĒÜ;č•Žë@ì;Ûë@óny@Ýi@@@žoĒÜ;č•Žë@ì;Ûë@óny@Ýi@@@žoĒÜ;č•Žë@ì;Ûë@óny@Ýi bèčÛëdi@ñ‰ìŽÛabèčÛëdi@ñ‰ìŽÛabèčÛëdi@ñ‰ìŽÛabèčÛëdi@ñ‰ìŽÛa@L@L@L@Læg@ügæg@ügæg@ügæg@üg@@@@@@@ˆ;÷äîy@òÜà;Ži@ü@é;ãhÏ@[òiìnÛa@Ēñ‰ì@ēòîãbrÛa@ēñ‰ìŽÛa@oãb×@@@ˆ;÷äîy@òÜà;Ži@ü@é;ãhÏ@[òiìnÛa@Ēñ‰ì@ēòîãbrÛa@ēñ‰ìŽÛa@oãb×@@@ˆ;÷äîy@òÜà;Ži@ü@é;ãhÏ@[òiìnÛa@Ēñ‰ì@ēòîãbrÛa@ēñ‰ìŽÛa@oãb×@@@ˆ;÷äîy@òÜà;Ži@ü@é;ãhÏ@[òiìnÛa@Ēñ‰ì@ēòîãbrÛa@ēñ‰ìŽÛa@oãb×#@[@@@á;اa@aˆ;ç@ şÝª@ìç@b¸gë@[õaŠÔÛa@ÝØÛ@b₣ßbÇ@îÛ@áاa@@;@Òý;@ÒëŠÈß@ìç@bà×N@ @ •ĕòÜrßc@Š×‡c@@@pýîÜÈm@üë@ĕüìÔã@üë@fl†çaì‘@üë@bß@üg@òŞzčÜŽß@òuby@fl…ìuë@Žoíc‰č‡@µg@;Ĕ×ĘŠê@[ ‰b–nýÛ@bĆjÜ @ÙÛ‡ë@LŠßþa@aˆç@ĘŠşŽflîflm@Ęâ†ÈÛë@@lì܍c@kjŽi@æbîyþa@åß@ r×@¿—î‚ÜnÛa@N ëïėÜÈÛ@čéîÏ@ŽŠēׇc@b₣îmì•@bĆyŠ‘@lbnØÛa@aˆç@ʀŠ’i@âìÓc@@ŽêžŠēׇc@áĒÛ@bßbäçN@ •@ü@bàäîybèÈ™ìß@µg@ĕòîãeŠÓ@ĕòàÜ×@ëŒÇc@Ï@æeŠÔÛa@¿c@žáÜÇbãåíŠßc@fl†yc@aˆèi@ Çc@ï@Z M@bßgČæc@@òàÜØÛa@êˆçflm@ĘŠž…@†yaë@ęÉ™ìß@¿@ügI٣H N@ @ M@bèãc@bßgëčß@Šr×c@¿@p…‰ëęÉ™ìß@å@@bèŽàĔØŽyëĞâbÇ@ğÝ×@¿@@@Ęægë@;@æeŠ;ÔÛa@¿@bèčÈč™aìß@ ׊y@oĒÐÜnabèŽn@ēòîiaŠÇ⁄a@;@ŠflŁ@ęÉ™ìß@åčßI٤H N@ @ IQ@Hë@čÃbÐÛc@ĘÞbàÈna@óÜÇ@Žo•Šyë@@@@[Ù;Û‡@ ä;Øßc@b;ß@åÐÛa@aˆç@õbàÜÇ@åčß@´ß†Ôn½a@čpa‰bjÇÏ@@ĕñ‰b;jÇ@şÖ…c@á;ŽèL@@@Žå;Žycë bĆãbîiL@å튁dn½a@åčß@ĕò bygë@bĆàĔÜčÇ@ŽŠr×cëN@ @ IR@HbäēÛìÓ@Zòîj b’Ûa@ÕíŠ @åß@æìÛbÓ@òíaëŠi@æeŠÔÛa@cŠÔã@bäãg@[êbäÈßZ@åÇ@bèîÏ@ÑĒÜn‚½a@éuëþa@æc@@@@@b;¶@b;èîÏ@âŒ;nÜã@æìÛbÓ @êŠ×‡¿@ b’Ûa@òîj b’ÛaN@}@ŠÄãa$†íìvnÛa@âbØyc@¿@ ä½a#@I˜N{H@ @ IS@H@Ýrß@ÙÛ‡ëòàÜ×@Z+ َ ‫ت‬ ۡ ‫أ‬‫ا‬َّ‫ن‬_N@ @ IT@H@Ýrß@ÙÛ‡ëòàÜ×@Z+َ‫ر‬ۡ‫و‬َّ‫ٱل‬ٰ‫ي‬ َ ‫ة‬_@æbèuìÛa@bèîÏ@ðŠ¯@bèãhÏ@[I@Ý;îÜÔnÛaë@|nÐÛa@H@@@@@o;ãb×c@ćõaì;@[æeŠ;ÔÛa@¿@žpfl…fl‰ë@b;àäíc ĕñ‰ëŠ©@âc@ĕòiì–äß@âc@ĕòÇìÏŠß@N@ @

 • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ëc@bßëŒÇc@bàäîybç@ß@µg@Šr×c@ëc@ęÉ™ìc@áÜÇbÏ@aˆ;èi@ Çc@ïã@Čæc@ē§a@;ĔØflá@@@@ëc@ĘÉ;™ì½bi@Иb; ĘÉ™aì½a@ŽoàÓ@ Ûa@bèîÛg@ëŒÈÛbiI١H N@ @ •ŽæìØí@b߆äÇ@éuë@åčß@ŽŠr×c@bß@ęÉ™ìß@¿@ŽæìØíë@@‰bn‚½a@ìç@éuëþa@êˆç@Ž†yc@@Šè;‘þa@ëc@ëc @ÙÛ‡@ì−–@ãhÏ@ïfléuìÛa@aˆç@ŒČîßc@éfln¤@ğÁ@ĘÉ™ìi@@ëcéîÜÇ@—äÛbiN@@ïãc@ügflŠßþa@aˆç@ÉŞjnmc@@@aĆ r× ÉuaŠ½a@¿L@ð Ë@ŞïÜÇ@bèē×ʉ†nŽflí@ëc@õbî‘c@ïŽÐã@óÜÇ@ēÚʉ†nc@bàŞiŽŠÏ@aˆčÛëN@ •Çbß@òÛdŽß@¿@Òý@…ìuë@†ä@ãhÏï@@ðˆÛa@ĘÞìÔÛa@ĘŠĔ×č‡@óÜÇ@ŽŠč–nÓc@@@é;ŽãbflzžuŽ‰@ï;Û@Š;èÃL@üë@ c‡ôŠþa@flÞaìÓþa@Š×L@@Ýië@ ‘c@ü@;@bjÛbË@;ĕý•c@čòÛdŽ½a@¿@Òý@č…ìuë@µg[@‰b–nýÛ@bĆjÜN@ @ •paŠíŠznÛa@¿@ɍìmc@@í@bà׎ɍìn@ć r×@bäčnÓë@čõaŞŠēÓ@åčßI٢H [@@b¸gë@@@č…aŠ;Žß@čò;ÏŠÈß@¿@Žp†ènua @âbß⁄ab’ÛaL@@áqéäÇ@xŠc@ ë@éŽm†ànÇa@@ï;Û@†i@ü@éãc@ïÛ@ŠèÃ@bàîÏ@üg@@@@@é;îÏ@é;äÇ@xëŠ;¨a@å;ß@L @óÜÇ@ÙÛ‡@¿@aƆčànÈß@êfl‰ŞŠÓ@bßæìÔÔ a@òàöþaI٣H N •@ŽoÜÈuflkîmŠm@‰…b–½a@´ÐÛû½a@pbîÏë@kŽ¡@ï‘aì§a@¿@‰†ã@bàîÏ@ügI٤H N IQ@H@Ýrß@ÙÛ‡ëòàÜ×Z@‫ا‬َ‫ء‬ٰ َ ‫ت‬ِ‫ن‬َ‫ي‬ÁÔÏ@ÝàäÛa@ñ‰ì@¿@ Ûbi@Иb@áاa@æc@ Èí@aˆèÏ@[ÝàäÛa@ñ‰ì@µg@bèŽmëŒÇ@ ãhÏ@[@N@ @ IRH@óny@ʉb–nÓüa@µg@áèšÈji@ŽÞb§a@Ý•ë@@¿@õbu@bß@óÜÇ$ŽînÛa#@Ęâ†Çë@@@@ş b;’Ûa@ê…a‹@b;¶@ˆ;þa@@é;îÜÇA@ @@@Žo;È @†;Óë ýØÛa@aˆç@åčß@bĆjíŠÓƒíb’½a@†yc@åčß@ï㎇di@â@½a´íŠ–@åí‰ìè’½aN@ @ bĆjvÇ@A_ñ…†Èn½a@æëŠÔÛa@êˆç@òÜî @aëúŠÓcë@bèi@aëúŠÓë@ÞìjÔÛbi@ñ†î–ÔÛa@êˆç@ažìĚÔĒÜflm@åíˆÛa@õbàÜÈÛa@ğÝē×@åčß@ŽáÜÇc@õüûèÏcA@@ @ ISH@a@éjn×@bß@óÜÇ@Êý üa@µg@fláíŠØÛa@flù‰bÔÛa@Ž†‘‰ēcë@@ðŠ;ØÏ@lbèíg@ùŠÔ½a@ƒî’ÛI@@@@@†v;Ž½bi@paõaŠ;ÔÛaë@æeŠ;ÔÛa@ğ‰†;ß ðìjäÛa@Ñ튒ÛaH@paŠíŠznÛa@Êì™ìß@ÞìyÏ@[òÜîà¦a@pbibnØÛa@åß@aĆ…†Ç@éĒÛžìfly@kn×@†ÔL@@@@@b;ĆßìàÇ@paŠíŠznÛb;i@Õ;ÜÈní@b;ß@bèäß@L @paŠíŠzni@ÕÜÈní@bß@bèäßë$òîj b’Ûa#@L@paŠíŠzni@ÕÜÈní@bß@bèäßë$òjî Ûa#@L@@Ù;Û‡@Ž ;Ë@bèäßë@N@@@@b;èäčß@é;îÜÇ@Žo;ÐÓë@b;¾ë@Z@lb;n×@Z $ŠíŠznÛa@Ýî•dm#@Llbn×ë@Z$ß⁄a@Òb–ãgb’Ûa@âb#@Lêbibn×@éäàšm@bßë@Z$òîj b’Ûa@kíŠÔm#@ë$@ò;jî Ûa@kíŠÔm#@L@@@êflŠĚ ;@b;ßë@¿ lbnØÛ@éÔîÔ¤@ò߆Ôß@Z$Žß@€Š‘ĒÔğŠjznÛaë@Š’äÜÛ@ŠíŠznÛa@l#N@ @ @@@ęáğîÓ@s¡@µg@;@bĆšíc@;@êŽ†č‘‰ēcëflyžì@üc@[paŠíŠznÛa@Êì™ì¶@Õîqë@Âbjm‰a@éÛ@ęÉ™ìß@Þ@@@@@õaŞŠ;ÔÛa@†;äÇ@‰b;înüa@Êì;™ìß@ì;çëL@ @æaìäÇë@aˆçszjÛa@Z$@õaŠÔÛa@†äÇ@‰bînüa@NNéŽßìèÐß@LéēÜyaŠß@LpaõaŠÔÛa@¿@ꎊqcë#@L@@;퉅g@åi@´ßc@bèflߪ†Ó@ nŽubß@òÛb‰@ìçë aôŠÔÛa@âc@òÈßb¦@émýÏ@廊Ûa@†jÇ@åi@òߊؽa@òضN@ @ ITH@@ïãc@óÜÇ@éîjänÛa@É߇@æìØí@æc@ñ‰ëŠšÛbi@îÜÏ@bß@lbn×@µg@bß@ęÉ™ìß@¿@ëŒÇc@b߆äÇ@@@@ĒòÛd;Ž½a@Þëb;äm@†;Ó@ŽlbnØÛa@Úa bèÜî•bÐmë@bèmbîöŒu@ÝØi@N@ @
 • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ •@éäß@òîãeŠÔÛa@pbàÜØÛa@ƒŽäÛ@æìÛbÓ@čòíaë‰@óÜÇ@Ñz–ß@óÜÇ@ð‰ìŽrŽÇ@Ęâfl†flÇ@čkjŽi–@@Žo;àÓ@ ‚Žäi@bè@åß$äÜÛ@òíìjäÛa@òä톽a@Ñz–ßïiìb§a@Š’#@člìnؽa@@@—;Ðy@ò;íaë‰@óÜÇ@@@á;•bÇ@å;Ç@L ;@æbØß⁄a@‰†Ôi@;@bèÜí†Èm@¿@Žp†ènuaë@čÛŽnčÏaìflÕ@Ēòíaë‰@æìÛbÓN@ğÝ×@óÜÇë@ē§a@[ÞbyşŠ@ñ‰b‘⁄a@éîÐØmN •@@Žõb;àÜÇ@êŠĚ @bß@óÜÇ@lbnØÛa@ÑîÛdm@¿@Žp†ànÇa@@Čå;ÐÛa@aˆ;ç@@Şä;–ß@¿áèmbÐ@L@ó;ÜÇë@@b;ß@ @ïbî‘c@åÇ@éŽnžîĚÔĒÜflm@†îãbþbiòÜ–n½aI١H @LõaŠÓ⁄a@ƒíb’ß@åčß@éŽm†Ðna@bß@óÜÇë@@@@åíˆ;Ûa@åíŠ;•bȽa áèi@ŽoîÔnÛaN ƒíb’½a@åčß@…†Ç@óÜÇ@éŽn™ŠÇ@člbnØÜÛ@ïÐîÛdm@†Èië@LbĆãbŽzna@áèäß@flïčÔĒÛë@L@óÜÇë@éîÜÇ@Ćõbäqë éiì܍c@NéÔîÏìm@óÜÇ@ @†à§bÏN •@âýØÛa@¿@Ê늒Ûa@ÝjÓóÜÇ@aë@pb߆Խa@flœÈi@ŽpŠ×‡@Þì•þa@sybjß@b¾@òßb a@pbÐíŠÈnÛ @üflkÛb @ŽÉflŽflí@čpaõaŠÔÛa@ĘáÜÇ@ŽéēÜžèfluN IQH@@Š×ˆÛbi@áèäß@Č—cë@áîçaŠig@ï‚î‘æa†žîfl’ē׆ÔÏ@[@@@@@@@@Õ;ÜÈní@b;îÏ@ò;•b¢ë@;@lb;nØÛa@aˆ; @ïÐîÛdm@¿@aĆ r×@éäß@Žp†Ðna ;@paŠíŠznÛbi@LaĆ @ Ç@ a@êaŒvÏ@N@ @
 • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ I١H •ìç@Žâbß⁄a@@ŽŠžjĒ§aŽáĒÜflÈÛa@Ž‰@ìicflëžíáI٢H @Žã@ïic@åi@廊Ûa@†jÇ@åi@ÉÏbãflÈžîa@áÜÛşïrî@@;flßžìŽçüáI٣H @@; şïㆽa@ÔÛaŽù‰b@LŽ†yc@@õaČŠÔÛaގÛažjflÈòN@ @ •@éÜ•cæbèj•c@åß@N@ @ •@†Ûë@æaëŠß@åi@Ùܽa@†jÇ@òÏý@¿či@ò䍞šęÉ@´Èjë@ñŠv a@åß@N@ @ •ĘæìÜÛa@fl…flìc@æb×@bĕØÛby@Lfl|îj•I٤H @éuìÛa@LÕēÜē¨a@flåflŽfly@LéîÏ@òibÇŽ…@Lflìu@aƆça‹aĆ…aI٥H N@ @ •@åß@òÇbº@åÇ@bĆ™ŠÇ@ñõaŠÔÛa@ˆcÛa´Èibn@LáèäßZ@Œí@ŠÐÈu@ìic@@@@ï;ß댂½a@Êb;ÔÈÔÛa@å;i@†í ïㆽa@LžŠfl@åi@€b;fl–čã@åi@òfljžîfl‘ëïㆽa@lìÔÈí@åi@flu@LŽç@åi@廊Ûa@†jÇ@…ëa…@ìic랊Žß@@xŠ;Çþa@Œ ïㆽa@Lëfl‰@ìicžë@€Ž‰@åi@†íŒíflßëæb@ïㆽaL@ë@@ a@†;jÇ@ìic@@Žu@å;i@áÜ;Žß@l†;ä@@ïã†;½aL@@@@å;i@Ãb;•ë flŞìpaL@ðìzäÛa@ŒíŒÈÛa@†jÇ@åi@Íj•þaëL@@@廊;Ûa@†;jÇë@@@@@@@@@Š;Øi@ï;ic@å;i@†;àª@å;i@á;bÔÛa@å;i Õ톖ÛaL@şŒÛaëžçðŠN@@ @ IQ@H@¿@énºŠm@ŠÄãa$Ýí†ÈnÛaë@€Š¦a#@IOMH@Lë$@Éßb;u@@@@Éj;ŽÛa@paõaŠ;ÔÛa@¿@æb;îjÛa#@I˜MH@Lë$@@kíˆ;èm Þb;;àØÛa#@IOMH@Lë$õaŠ;;ÔÛa@pb;;Ôj#@IOMH@Lë$õýj;;äÛa@âý;;Çc@ ;;#@IOMH@Lë$ò;;íbèäÛa@ò;;íbË#@ IOMH@Lë$kíˆènÛa@kíˆèm#@IOMH@Lë$kíˆènÛa@kíŠÔm#@I˜NH@ @ IR@Hêbfläē×@ŽŠflèž‘c@ïç@êˆçN@ @ IS@Hflu@µìß@ìçžÈflìflãfl‘@åi@òŽÈfly@ïrîÜÛa@lìčÜčÑî@kÜ ½a@†jÇ@åi@ñŒ»@@N@ @ IT@HēòflybfljŞ–Ûa@ZÞbà¦a@NˆØç@ò;àöþa@åß@†yaë@Ž Ë@êŠČŽĒÏ@aN@@@ê†;ČîĒÓë@;Ûa@@@;uìÛa@¿@ŽÞb;à¦a@é;ãdi@ŽœÈj@ĕò;Ş•b@čé@N@@Þb;Óë@s;îÜÛa@Z $|îčjŞ–Ûa@ZčéuìÛa@Žõïč™flìÛa#N@}ŠÄãa@Z$ëŠÈÛa@xbm#@IOH@Lë$lŠÈÛa@æbŽÛ#@I/H{N@ @ IU@H@@@@¿@ çˆ;Ûa@ê…‰ëc@b;ß@é;jÓbäß@åß@Šèn‘a@†Óë$@@õaŠ;ÔÛa@pb;Ôj#@IOH@@@ð‰Œ;¦a@å;iaë@@¿$@@ò;íbèäÛa@ò;íbË#@IO@H @ÕíŠ @åß@bàçŽ ËëðŠ–½a@Þýç@åi@†»c[@ÞbÓZ@@ÞbÓïãbjî’Ûa@ïÛZ@@@ÉÏb;ã@ó;ÜÇ@cŠÓ@å¾@Ýu‰@ïÛ@ÞbÓ@Z@;ĆÈÏbã@æg@@@á;ÜØm@a‡g@æb;×@b Žífl’şá@čßčÏ@åčéî@ēòzöa‰@َ½a@NoÜÔÏ@éÛ@Za@†jÇ@bic@bí@@ëc@;@Z@;@áíë‰@bic@bí@L@@@flp†;ÈÓ@b;àÜ×@kî nmc@@@_ùŠ;ÔmÏ@Þb;Ô@Z@@;flßc@b;ßş@@;ĆjîbL@ oíc‰@ ØÛë@;@ŽáöbäÛa@ôŠí@bàîÏ@;@Ş äÛa@@čÏ@¿@cŠÔí@ìçëŞï[@čß@á‘c@oÓìÛa@ÙÛ‡@åàÏčÏ@åŞï@òzöaŠÛa@êˆçN@ @ çˆÛa@ÞbÓ@Z$flm@üžrŽjŽo@ēòíbاa@êˆç@čòèu@åß@čòÛbèu@bèmaë‰#@LëžëĒc@´yfl‰fl…@@fl ¨a@aˆç@¿$@@@õýj;äÛa@âý;Çc@ ;#@@êfl‰Ş†;•@@òÌî;–i@ ÞbÔÏ@[œíŠànÛa@Z$bĆÈÏbã@Şæc@flðĘ뎉ëNNN#N@ @ òº Ûa@¿@êž…Ę‰ëēc@ @aˆÛë@[aˆç@ Ë@…bäg@óÜÇ@;@‰…b–ß@åß@Čð†í@´i@bàîÏ@;@ ¨a@aˆ @ŠrÇc@ ëN@ @
 • ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ēÓ@ìic@ÞbÓŞŠÖ‰b @åi@óìß@ñZ@ÞìÔí@énÈZ@$´ÈibnÛa@åß@´Èj@óÜÇ@pcŠÓ#@N@ @ ëð‰Œ¦a@åia@ÞbÓ@Z$ēþa@òŽà¨a@óÜÇ@cŠÓ@éãc@éäÇ@bã†äÇ@Šmaìm@†ÓflëÞ#N@ @ •@bĆÇb ë@bĆ™ŠÇ@éäÇ@ñõaŠÔÛa@ôë‰r×@ćÕ܁@Láèäß@Z@čß@å;i@óŽîÇ@;fläî@bI@ìÛb;ÓæH@L@@@å;i@æb;àrÇë @†îȍI”‰ëH@L;@éãaŠÓc@åß@ìçë@;@ãc@åi@ÙÛbß@âbß⁄aëN@ @ •paõaŠÔÛa@êìuìi@bĕ½bÇ@æb×L@ê†Üji@´™b½a@òàöþa@‰bqŁ@bĆÈjnß@L@@@ñõaŠ;ÔÛa@ò;bí‰@éîÛg@oènãaë òä톽bi@Lĕñ†ß@bèîÛg@ŽbäÛa@‰b•ë@åߌÛa@åßN †È@åi@sîÜÛa@ÞbÓ@Z$@Žoßč†ĒÓò÷ßë@Š’Ç@týq@òä@òä톽aI١H @LuìÏ@@@ñõaŠ;ÔÛa@¿@b;Ćßbßg@bĆÈÏbã@Žp† Êfl‹bäŽí@ü#N@ @ ĖÙÛbß@ÞbÓë@òÜàŽjÛa@åÇ@éÛd@å½@Z$éĒÜçc@ęáÜÇ@ğÝ×@åÇ@aìēÜfl@LëñõaŠÔÛa@¿@bäÛa@Žâbßg@ćÉÏbã#N@ @ •ĒcŠÓc@flbäÛa@åÇ@bĕÐğîã@bĆßbÇ@´ÈjL@flbäÛa@Şâcë@@ a@Þ썉@†vŽ¶@òä@´nN •@ÞbÔÏ@[éîÏ@flÑčÜŽna@†ÔÏ@s톧a@òíaë‰@¿@bßc놻cZ@$@õï;’i@s톧a@¿@îÛ#@L@@ĕñŠ;flß@Þb;Óë@Z $ćåğîĒÛ#@L@ÞbÓë´Èß@åia@Z$òÔq#@Lby@ìic@ÞbÓë@Z$s톧a@Ž|;Ûb•@ćÖŽ†fl•#@L@ïöb;ŽäÛa@ÞbÓë@Z$@@@é;i@î;Û di#@L@¿@æbŞjčy@åia@êŠ×‡ë$pbÔrÛa#@LČðč†flÇ@åia@ÞbÓë@Z$NNNaĆŠĒØäß@bĆ÷î‘@érí†y@¿@fl‰c@@L@ü@éãc@ìu‰cë éi@di#N •§a@ÝîÜÓ@ìçësí†@L@Š;àÇ@åia@åÇ@ÉÏbã@åÇ@ôë‰@éãc@Éß@L@@@@@ñŠ;íŠç@ï;ic@å;Ç@xŠ;Çþa@å;Çë@L òÇbºë@LõaŠÓfiÛ@ô†fl–flm@éäØÛë@LònŽÛa@knØÛa@¿@õï‘@éÛ@xŠ±@ ëN@ @ •žmŠšy@bĚ½é@êúbäic@éÛ@ÞbÓ@ēñbÏìÛa@Z$bäč•žëĒc#@NÞbÓ@Z$a@aìÔma@LáØčäîi@flpa‡@aìzÜ•cë@L@@aì;Èî cë ´äßûß@ánä×@æg@éĒÛ썉ë@Ē a#N@ @ •¿ìm@@òä@;ç@NÙÛ‡@Ž Ë@ÝîÓëN @áíŠØÛa@ a@ÞdŽã@‰ìØ’ÛaŠí@æc@@òÈ;aë@ò;»‰@é»@Lë¯@æcŒ@@é;í@ ;@@õaŒ;¦a@Lcëí@æ@@@|î;ŽÏ@éäØ;Ž émbäuN@ @ IQ@HÞbÓ@@¿@ çˆÛa$pbÔj@õaŠÔÛa#@IO@ZH$}ìç@aˆç@{ìÐ a;@êŽ Ëë@kçë@åia@êaë‰@bà×@;@sîÜÛa@åÇ@Ã#N@ @

  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ I١H •@@@ó;ìß@ì;ic@Žâbß⁄a@bèşíì−ë@òä톽a@ù‰bÓ@ìç@@čß@å;i@ó;ŽîÇ@;fläî@å;i@b@fl랉fl…@@@@å;i@ó;ŽîÇ@å;i@æa@@@@@@@@@@ şŒÛa@ a@†jÇ@åi@ŠàÇ@åi@†à–Ûa@†jÇfl‰ïÓL@ñŠç‹@ i@µìßN@ @ •@òä@†Ûë@;çN@ •ÞbÔíZ@Žkîi‰@éãg@ęÉÏbãN@@éi@—na@†ÓëćÉÏbã@aĆ r×L@êb @ðˆÛa@ìçëZ@$@æìÛb;Ó#[@@@é;mõaŠÓ@ñ…ì;¦L@ @æhÏ$æìÛbÓ#@ĖòÄÐÛ@Ėòîßë‰@ÈmZ@fluğî†I٢H N@ @ •@òä@ÉÏbã@óÜÇ@cŠÓ@;ç@@LëéîÜÇ@cŠÔí@ÞflŒflí@áĒÛ@Öflˆflyë@flŠflèflß@ónyN@ @ ÞbÓZ@$flmõaŠÓ@ÉÏbã@óÜÇ@pcŠÓfl Ë@é@ñŠßL@ïibn×@¿@bènjn×ë#@N@ @ ëŞäÛa@ÞbÓĚÔ”bZ@æìÛbÔÛ@ÝîÓZ@$flpcŠÓ@á×@ÉÏbã@óÜÇ_#@ÞbÓZ@$Ē×@éî–yc@übß@;žrflŠĕñL@c@üg@;ã@@én;ŽÛbu@ fliòä@å튒Ç@ÎaŠÐÛa@†È#@N@ @ ČŠ@åi@æbàrÇ@ÞbÓë‡a‹Z@†yÞbÓ@æìÛbÓ@bäqZ@ÉÏbã@ïÛ@ÞbÓZ@$@Čï;ÜÇ@cŠÔm@á×A@@@µg@;Üua@òãaì ;c@ ēc@ónycŠÔí@åß@ÙîÛg@ݍ‰@ÙîÜÇ#N@@ @ @;@ęÉÏbã@åÇ@ˆc@†Óë@bĆšíc@@;@@@;@bĆ™žŠflÇ@;@ŠÐÈu@ïic@ĒñõaŠÓ@@LflÇëflŠflž@@;@@@b;Ćšíc@;@@@@å;i@ó;ŽîÇ@ó;ÜÇ æa…‰ë@IŠÐÈu@ïic@ñaë‰@†ycHN@@ @ •êŽŠŽàÇ@Þb@LéŽnî•@†ŽÈflië@Lfln‘aëflèꎊßc@Š@L⁄a@òbö‰@éîÛg@oènãaëéãbß‹@¿@‹bv§bi@õaŠÓ@L@Ýy‰ë bäÛa@éîÛgN@ @ •ĒñõaŠÔÛa@ôë‰@@éäÇflĔÜćÕ@ć r×@Láèäß@ZáîçaŠigë@†»c@êa†Ûë@L@@ÅÏb;§a@ðŠ;–½a@Ãb•@åi@†»cë@L ë@厧a@ìicē§a@†íŒí@åi@†»cĔÜïãaìL@ëflã@ìicč’ŞŠÛa@æë‰bç@åi@†àª@ÁîfliïÈN@ @ IQ@H@¿@énºŠm@ŠÄãa$Ýí†ÈnÛaë@€Š¦a#@IOH@Lë$@@Éj;ŽÛa@paõaŠ;ÔÛa@¿@æbîjÛa@Éßbu#@I˜MH@Lë$@@õaŠ;ÔÛa@pb;Ôj#@ IOMH@Lë$âý⁄a@ƒí‰bm#@IOH@Lë$õýjäÛa@âýÇc@ #@IOMH@Lë$òíbèäÛa@òíbË#@IOMNH@ @ IR@HbÓð‰Œ¦a@åia@Þ@ZŽoÛd@flâëŠÛa@aìÛbÔÏ@ÙÛ‡@åÇZ@áÈã@N@bĕÏb×@ÒbÔÛbi@ïÛ@aìÔ ã@áèãc@ Ë@;áèm…bÇ@óÜÇ@;N@ @

   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ •by@ïic@åi@廊Ûa@†jÇ@ÞbÓ@Zča@厧a@åi@ïÜÇ@oÈ莾äflvÞbÓ@ïãb@Z$æb×@@@ó;ŽîÇ@ŽæìÛbÓ abäîß@Žåi@Şá•c@fl†í†‘@áà–ÛaL@ÙžÈàŽflí@ @[òíbË@ü@óny@Ùflmì•@floÈω@ìÜÏ@LŽí@æb×ëflŠÔæeŠÔÛa@éîÜÇ@cL@ Ïflí@æbØēÄäflnБ@µg@ŠĘï@‰bÔÛaĘù@flí뎊ş…@flåzÜÛa@éîÜÇ@Ēd ¨aë#N •s톧a@òíaë‰@¿@bßcë†ÔÏ@[@@@@@¿@æb;jčy@å;ia@êŠ;ׇ$@pb;ÔrÛa#I١H @L@@ï;àrî a@Þb;ÓëI٢H @Z$@@é;Žrí†y åflŽfly#L@çˆÛa@ÞbÓëI٣H @Z$ĒÏ@ñõaŠÔÛa@¿@bßcflržjćoŽîÏ@s톧a@¿@bßcë@LflnØŽrí†y@k@@é@;òÜà¦a@¿@@;@L@@Ý÷ ÞbÓë@ÙzšÏ@érí†y@åÇ@ðŠ–½a@Ãb•@åi@†»c@Z†yc@Ý×@åÇ@æìjnØmAI٤H #L@@@ïãb;jÛþa@Þb;ÓëI٥H @Z$@ Ž Ë@éÔqìí@Ęåia@æbjy#N@ @ •¿ìm@@òä톽bi@òä@;çN@ a@ a@ÞdŽã@áíŠØÛ@‰ìØ’ÛaŠí@æc@@òÈ;aë@ò;»‰@é»@Lë¯@æcŒ@é;í@@ ;@@õaŒ;¦a@Lcëí@æ@@@|î;ŽÏ@éäØ;Ž émbäuN@ @ IQHIOHN@ @ IRH†öaëŒÛa@Éflàžvflß@IOHN@ @ ISH@@¿$Þa†nÇüa@æaŒîß#@IOHN@ @ ITHéŽrí†y@knØí@ü@éãc@òu‰…@µg@s톧a@¿@ćÑîÈ™@éãc@µg@ñ‰b‘g@N}@ŠÄãa$þa@ò܎܍½aë@òÐîÈšÛa@sí…byòÇì™ì#@IOH@ @ IUH@@¿$@òÐîÈšÛa@sí…byþa@ò܎܍½aëòÇì™ì#@IOHN@ @

  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ $#$Ù#I١H ±æù]<ì‚ñ^ËÖ]V@@ŽŠē׈í@ŽœÈjÛa@ꎅbĒÐflß@bĆßýתæc@fl†îãbc@b’Ûa@âbß⁄a@@@ð…û;m@ęÖŠ; @¿@ŽŠ–zäm@ ÁÔÏ@ïãa†Ûa@âbß⁄a@µg@L@ŽâĘŒĔÜŽí@aˆç@óÜÇ@Ćõbäië@flâbß⁄aŞ b’Ûa@cėü@kŽn×@¿@bŞàÇ@flxŽŠž‚flí@âbß⁄a@ïãa†Ûa@A ÉÓaìÜÛ@ćÑÛb«@ćŠßc@aˆçë@L@¿@bàčÛ@ćÑÛb«@ìç@Ýi$Š’äÛa#@†îãbþa@åčßI٢H @L@@i@Ù;Ûbi@b;àÏ@@†îãb;d @âbß⁄ab’Ûa@ŠĒ׈Žm@ @ Ûa@ôŠþa@@¿$Š’äÛa#_A@ @ ïãa†Ûa@âbß⁄a@ÕíŠ @åčß@ꎆč䎮í@bß@bèäčß@[òȍaë@éŽmbíëŠß@ b’Ûa@âbß⁄bÏ@L@@å;čß@ꎆč䎮í@bß@bèäčßë ĘÕíŠ@Ę ËêN ëbäèç@ŽÖ쎍Ēd@@¿@õbu@bß$Š’äÛa#@æìÛbÓ@µg@ b’Ûa@†îãbc@åčß@@@č†îãb;c@č…ş†;flÈflm@óÜÇ@ęÞbrà×ê@ ïãa†Ûa@¿@bçʉb–−a@Ęâ†ÇëZ@ @ ş b’Ûa@cŠÓ@@æìÛbÓ@Ēòíaë‰@óÜÇc@@@@Ýžíflˆ;Žç@å;i@†;àª@å;i@ïÜÇ@厧a@ïi@L@@@ó;ÜÇ@ì;çë@@…ëa…@ï;ic €bflvflã@åi@æbàî܍@L@óÜÇ@ìçëïãa†Ûa@L†»c@åi@‰bÏ@|nÐÛa@ïic@óÜÇ@ìçë@L@óÜÇ@ìçë@@å;Ž§a@ïic 厧a@åi@ïÓbjÛa@†jÇ@L@óÜÇ@ìçëð…a†ÌjÛa@ŠàÇ@åi@áîçaŠig@L@@ó;ÜÇ@ìçëa@@æb;flíìŽi@å;i@L@@@ó;ÜÇ@ì;çë@ àª@åi@†»c@ŠØi@ïic@sÈ‘þa@åi@†íŒí@åi@†I;i@ÒëŠÈ½aZ@$æbŽy@ïic#H@L@óÜÇ@ìçë@flã@ï;ic@;č’Áî@L æìÛbÓ@óÜÇ@ìçë@LI€@H@cŠÓë@ b’Ûa@@@@ðŒ;ÐäÛa@˜b;ÈÛa@ï;ic@å;i@ïÜÇ@åi@†àª@ a@†jÇ@ïic@óÜÇ@L óÜÇ@ìçë@ïic@@åi@†àª@åi@厧a@åi@†àª@ a@†jÇĘâýË@ĒÐÛaflŠ@L@@@@€b;¬@å;i@æbàîÜ;@óÜÇ@ìçë Ûa@†jÇ@åi@ïÜÇ@厧a@ïicë‹bČîjÛa@åi@áîçaŠig@åi@óî°@´Ž§a@ïicë@”ëȆÛa@åi@廊@L@@áèŽn;qýq ïãa†Ûa@óÜÇL@I€@Hë@cŠÓ@†àªŽåi@ĘâýË@ĒÐÛaflŠ@@óÜÇ@@å;i@Œ;íŒÈÛa@†jÇ@厧a@ïic@@@@@å;i@Ù;ܽa@†;jÇ ÉîБ@L@óÜÇ@ìçëÝè@åi@ a@†jÇ@L@óÜÇ@ìçë@@ēË@å;i@Ñ;܁@†îȍ@ïic@;ž–@ïöb; Ûa@å@L@@@ó;ÜÇ@ì;çë@@@ îjÇ@åi@áÈä½a@†jÇ@kî Ûa@ïicæìjĔÜĒË@åi@ a@†@L@óÜÇ@ìçëí‰…g@åi@Ãb•@L‹aŞŒÔÛa@óÜÇ@ìçë@L@ìçë æbŽy@ïic@óÜÇI٣H N@ @ IQ@H@ŠÄãa$òîj b’Ûa@kíŠÔm#@I˜MNH@ @ IR@HŠÄãa@Š’äÛa@IOMNH@ @ IS@HŠÄãa@Š’äÛa@IOMNH@ @

   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ïãa†Ûbi@ŞŠŽàflí@ @fl þa@flÕíŠ Ûa@æc@ôŠm@oãdÏN@ @ @floàčÜflÇ@a‡gÕj@bß@b’Ûa@âbß⁄a@æc@áÜÇbÏ<@@@;žèã@ì;ç@bà×@;@ éčÓŽŠē @åčß@éíëŠí@bàîÏ@‰bînüa@éÛŽw@ ;@õaČŠÔÛa@åß@´ÔibŽÛaN@ @ ÏfloàčÜflÇ@a‡h@áÜÇbÏ@aˆç@@@@;@bĆšíc@;@æc$òîj b’Ûa#@Û@bĆšžzflß@aƉb–na@oŽîÛ@lbnØ$ŽînÛa#@L@ðc @¿@õbu@bß@óÜÇ@bèîÏ@žŠč–nÔí@ @Ş b’Ûa@æc$ŽînÛa#@[æb–Ôã@ëc@ñ…bí‹@æë…@@…a‹@b;¸gë@@@b;èîÏ@flõbî;‘c@ éma‰bîna@åčß@L@ĒÚflŠflmëõbî‘c@@¿@bàčß$ŽînÛa#@bçbŞíg@bèžäğàflšŽí@N@ @ @ÝîÛ†Ûaë@óÜÇ@¿@…a‹@éãc$òîj b’Ûa#@flõbî‘c@@éma‰bîna@åčßM@bènj Ž@¿@éÛŽìÓI١H Z@ ĒÐĔÛĒcëĒÐĔÛĒcëĒÐĔÛĒcëĒÐĔÛĒcë;;;;èēÏbèēÏbèēÏbèēÏb;;;;;;;;ž’fläči@p…a‹@bž’fläči@p…a‹@bž’fläči@p…a‹@bž’fläči@p…a‹@b;;;;Ï@ĘŠÏ@ĘŠÏ@ĘŠÏ@ĘŠ;;;;öaìöaìöaìöaì†;;†;;†;;†;;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĒÏĒÏĒÏĒÏ;;;;îy@žoĚÐĒÜîy@žoĚÐĒÜîy@žoĚÐĒÜîy@žoĚÐĒÜ;;;;ýŞšĒÐŽm@æc@bèflèžuflë@ĆõbýŞšĒÐŽm@æc@bèflèžuflë@ĆõbýŞšĒÐŽm@æc@bèflèžuflë@ĆõbýŞšĒÐŽm@æc@bèflèžuflë@Ćõb òßb‘@ìic@ÞbÓ@Z$NNNŽÒbÐÛþa@ÙÜnÏ@flãfl’flŠžp@fl†öaìÏ@ĕñ…bí‹@@@lb;n×@¿@bß@óÜÇ$@ ;ŽînÛa#[@@;čß@@ñ…b;í‹@å êìuë@cñ‰b‘g@ë@ęÝîÜÈm@µg@čñ…bí‹ë@Øycęâb@éÈ™aìß@¿@êŠ×ˆí@b¾@ÙÛ‡@ ËëNNN#I٢H @;çaN@ @ @ÚŠm@éãc@óÜÇ@ÝîÛ†Ûaë@åčß@õbî‘c$ŽînÛa#@@bèžäğàflšŽí@$Ēòîj b’Ûa#@ìç@ŽÉşjnnÛa@@ŽõaŠÔn;üaë@@æh;Ï@[ åflß@@´i@flæ‰bÓ$òîj b’Ûa#@ë$ŽînÛa#@@@õbî;‘þa@flœÈi@bĆãbîyc@Ú í@ b’Ûa@æc@Ž†čvflí@å;čß@$@ ;ŽînÛa#@ @bèŽäğàflšŽí@ýÏ$Ēòîj b’Ûa#I٣H N@ @ ëŽéŽuëþa@@¿@bß@óÜÇ@ b’Ûa@bç…a‹@ Ûa$ŽînÛa#I٤H @bèîÜÇ@ÕĒÜ Ží@Z$†î–ÔÛa@pa…bí‹#@L@@b;¾@ïçë ñ†fl䎽a@òȍaìÛa@éčmbŞíëŠß@åčß@ê…a‹N@ @ @ @ íéÞ^nÖ]<ì‚ñ^ËÖ]<V†îãbc@¿@ïãa†Ûa@éibn×@Z$ŽînÛa#@@é;čÛŞëc@¿@êŠ×‡@bàîÏ@Š–zäm@üN@ë@@@†;Ó@aˆ;ç @@@@;@†îãb;þa@Öb;@æc@†Èi@;@ÞbÔÏ@[鮎Ðã@ìç@éîÜÇ@Ş—flã@Z$@@@@@@b;äîÛg@p…c@ ;Ûa@†îãb;þa@œ;Èi@êˆ;èÏ ĕñëýmë@ĕòíaë‰@pbíaëŠÛa#I٥H N IQ@HI˜@O@oîjÛaNH@ @ IR@HŠÄãa@ïãbȽa@‹aŠig@I˜NH@ @ ISH@@¿@bçŠÄãa@kíŠÔmòîj b’Ûa@I˜MNH@ @ ITH@¿@bçŠÄãa@òîj b’Ûa@kíŠÔm@I˜MNH@ @ IU@HŠÄãa@ŽînÛa@I˜NH@ @

  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ flœÈi@üg@Š×ˆí@ @éãc@†îÐí@aˆçë@@¿@ê…‰ëc@bàčÛ@ê†îãbc$ŽînÛa#@L@b;èĚÜ×@üN@@@@@å;flß@ó;ÜÇ@æb;ØÏ @ Ûa@éÓŠ @åÇ@éîÏ@xŠ‚flí@bàčÛ@aìÛìÔí@æc@êìjĚÔÈmbçŠ×‡@Zêfl…bäg@Š×fl‡@ðˆÛa@éÔíŠ @åÇ@éäß@x늁@éãg@L bçŠ×ˆí@áĒÛ@éibn×@¿@ê…‰ëc@bàčÛ@ôŠc@bĕÓŠ @éÛ@æc@¿@ć|™aë@éŽßý×@‡g@[êfl…bäg@Š×ˆflí@ @bß@óÜÇ@üN@ @ @ @ ^nÖ]<ì‚ñ^ËÖ]nÖí<V@ÕíŠ$òîj b’Ûa#@@oŽîÛ@flÕ;íŠ @ïç@@@@Áî;’ã@ï;ic@b;ƍĔcfl‰@@@@@@Žœ;Èi@å;Äí@b;à×@; @;@ òjÜ Ûa@@ÖŠ Ûa@ô†yg@ïç@b¸gë@[a@Õ;íŠ @o¤@x‰†äm@ Û@@@Áî;’ã@ï;ic@[Şæg@ž‡g@@@@@Áî;’ã@ï;ic@Õ;íŠ @ÕíŠ @åß@ɍëc$òîj b’Ûa#[@@ïèÏ@ášm@ÕíŠ @ Ë@ÖŠ Ûa@åß@ rØÛa$òîj b’Ûa#N@@ŠÄãaë¿@@lb;n×Z@ $aŠ’äÛ#I١H @æc@†vn@flâbß⁄a@flåia@@ð‰Œ¦a@ÖŠ Ûa@åß@fl…fl‰ëcŽx‰†äm@ Ûa@@ÕíŠ @o¤@@b;ĆÈi‰c@Áî’ã@ïic bĕÔíŠ @´qýqë[@čßčäîi@å@bè@ÕíŠ$òîj b’Ûa#N@ @ Ýöb@Þd@æhÏ@Z@ÕíŠ @åß@æìÛbÓ@òíaë‰@ÖŠ @…†Ç@á×$Š’äÛa@òjî#_@ @ laì¦bÏ@bĕÔíŠ @æìãb ë@týq@bç…†Ç@æcN@ÖŠ Ûa@êˆç@Éà¯@flŽîö‰@æbÔíŠflnæbZ@ @ @µëþa–@@Áî’ã@ïic@ÕíŠI;@ČŠflß@bà×@;@bĕÔíŠ @´qýqë@bĆÈi‰c@Éà£@ïçë@NH@ @ @òîãbrÛa–@ē§a@†íŒí@åi@†»c@ÕíŠĔÜflìãa@ïIbĕÔíŠ @´Èi‰cë@bĆȎm@Éà£@ïçëHI٢H N@ @ äéfßi<V@Êb‘´i@@ÕíŠ @åß@æìÛbÔÛ@æc@´ö†nj½a@òjÜ Ûa@åß@ r×$òîj b’Ûa#@ĒòÈj@@@@;@Ēò;îãb @ëc@; éuëc@ÁÔÏ@Laˆçë@d [@æhÏ@@éuëþa‹ì£@ Ûa@@ÕíŠ @åß@æìÛbÔÛ$òîj b’Ûa#@Šr×c@aˆç@åß@rØiN@ @ brß@bäèç@bäjŽyëĕü@aƆyaë@½a@ÙÜm@d @´jíÔbòÛZ@ @ µbÈm@ÞbÓ@Z+ َ ‫ذ‬ِ‫إ‬ َّ‫م‬ ُ ‫ث‬ َ ‫أ‬‫م‬ُ‫نت‬َ‫ام‬َ‫ء‬ َ‫ع‬ َ ‫ق‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬ۚ‫ِۦ‬‫ه‬ِ‫ب‬ َ ‫ل‬ ٓ ‫ا‬َ‫ء‬ٰ‫ـ‬ۡ‫د‬ َ ‫ق‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫م‬ُ‫نت‬ ُ ‫ك‬‫ِۦ‬‫ه‬ِ‫ب‬ۡ‫س‬ َ ‫ت‬ۡ‫ع‬َ‫ت‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ل‬ِ‫ج‬_N@ @ ˆç@ñõaŠÓ@bã…‰c@ìÛŁa@ê@òí@@flu@ó;ÜÇ@åíŠ;–nÔß@;žàĘÉ@@@@@ğ†;½a@´;i@ñŒöb;¦a@é;uëþa@@Ý;–Ðä½aI٣@H @Ęáî;ßë@ Éà¦aI٤H @ë+َ‫ء‬ َ ‫ل‬ ٓ ‫ا‬ٰ‫ـ‬َ‫ن‬_I٥H @M@ĒØßþfläfläçcŠÔã@æc@bb@’Ç@ qbiĆèuë@ŠbA@ @ IQ@HIO@HëIONH@ @ IR@HŠÄãa@Š’äÛa@IO@HëIONH@ @ ISH@æbèuë@éîÏëN@ @ ITH@æbèuë@bèîÏëN@ @ IUH@éuëc@òqýq@éîÏëN@ @

   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ éuëþa@êˆç@Žæbîi@ïÛbnÛa@Þ놦a@¿ëZ@ @ Ý–Ðä½a@†½aَ‫ء‬َ‫ء‬َ‫ء‬َ‫ء‬ َ ‫ل‬ ٓ ‫ا‬ َ ‫ل‬ ٓ ‫ا‬ َ ‫ل‬ ٓ ‫ا‬ َ ‫ل‬ ٓ ‫ا‬ٰ‫ـ‬ٰ‫ـ‬ٰ‫ـ‬ٰ‫ـ‬َ‫ن‬َ‫ن‬َ‫ن‬َ‫ن‬@ @@ @@ @@ @Éà¦a@áîß Š–Ó@ @Ûa@†½a@Éß@Þa†igÝíì@ @æb؍g@ @ Š–Ó@ @@†½a@Éß@Þa†igÝíì Ûa@ @òÜ•@ @ Š–Ó@ @@Š–ÔÛa@Éß@Þa†ig@ @æb؍g@ @ Š–Ó@ @Š–ÔÛa@Éß@Þa†ig@ @òÜ•@ @ Š–Ó@ @ÝîèŽm@ @æb؍g@ @ Š–Ó@ @ÝîèŽm@ @òÜ•@ @ Áìm@ @@†½a@Éß@Þa†igÝíì Ûa@ @b؍gæ@ @ Áìm@ @@†½a@Éß@Þa†igÝíì Ûa@ @òÜ•@ @ Áìm@ @@Š–ÔÛa@Éß@Þa†ig@ @æb؍g@ @ Áìm@ @Š–ÔÛa@Éß@Þa†ig@ @òÜ•@ @ Áìm@ @ÝîèŽm@ @æb؍g@ @ mÁì@ @ÝîèŽm@ @òÜ•@ @ @ @ ČßdnÏÝN@ @

  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ªI١H @ÝØÛ@ïÌjäíĒÏ@¿@ęÊʉb‘flí@æc@ğåžÈĘŠflö…bjß@ÒñŠ’ÈÛa@é@ñ‰ìè’½aI٢H éîÏ@ñ –i@óÜÇ@æìØîÛ@[@N@@æc@b;¶ë @aˆçpaõaŠÔÛa@áÜÇ@kŽnē×@åčß@ìç@lbnØÛa@åÇ@áÜØnäĔÜÏ@[paõaŠÔÛa@áÜÇ@ù…bjßZ@ @ àËÖ]<]„â<ć‚ÿuV@čòîÐîØi@óäÈŽí@ćáĔÜčÇ@ìç@čõa…c@čpbàÜ×@ĘæeŠÔÛa@čÏýnaëéÜÓbäÛ@a₣ëŒÈß@bèN@ @ äÂç•çÚV@@@ ;Ûa@ò;îöa…þa@b aìyc@sîy@åß@òîãeŠÔÛa@pbàÜØÛa@@@Žs;flzjŽíäÇ@@é;îÏ@b;è[@@Ý;rß@Z@†;½a@L Š–ÔÛaë@L‰bèÃ⁄aë@LâbË…⁄aë@LÙÛ‡@ì−ëN@ @ äiÿ†ÿÛÿmV@æeŠÔÛa@¿@h ¨a@åÇ@ŽæžìŞ–Ûa@LēòÏŠÈßë@flí@bßõaŠÔÛa@òàöþa@åß@†yaë@Ý×@éi@cŠÔ@LŽŒîî·ë@@@b;ß éi@cflŠÔŽí@ü@bßë@éi@cflŠÔŽí@L†öaìÐÛa@åß@ÙÛ‡@ ËëN@ @ ä×–ÊV@a@lbnØi@éčÔěÜflÈflnčÛ@[òîÇŠ’Ûa@âìÜÈÛa@ÒŠ‘c@åß@ìç@N@ @ Ýç×ÃÖ]<àÚ<å ÇÖ<äŁjÿfłŠŽÞV@áíŠØÛa@æeŠÔÛbi@òÔÜÈn½a@òîÇŠ’Ûa@âìÜÈÛa@†yc@ìçN@@ @ äÕ]æV@cñõaŠÔÛa@òàö@NÝîÓë@Zş†Ûa@ŠàÇ@åi@—Ðy@ŠàÇ@ìicð‰ëN@flæŞëfl…@åflß@Þëcë@éîÏ@Z@†žîfljŽÇ@ìic fl@åi@ábÔÛaėýâ@N@ @ ä ]V@paõaŠÔÛa@áÜÇI٣H N@ @ å]‚Ûj‰]V@c@åÇ@ñŠmaìn½a@òzîz–Ûa@ÞìÔäÛa@åß@ äÛa@åÇ@ñõaŠÔÛa@òàöN@ @ äéÊ<Å…^ŽÖ]<ÜÓuV@@ïöbÐØÛa@lìuìÛa@;bĆàîÜÈmë@bĆàěÜÈm@;N@ @ ä×ñ^ŠÚV@ê†ÇaìÓ@L@b;äÛìÔ×@Z@@@@@@@§a@b;àèflnflîãbq@flÝŞè;fl@ò;àÜ×@¿@bflnĒÔ;•ým@ęÉ; Ó@žï;flmŒàç@şÝ;×@@æb;Şîčߊ ðŠ–jÛaëN@ @ IQH@@ŠÄãa$ñõb™⁄a#@I˜H@Lë$†íŠ½a@…b‘‰g#@I˜NH@ @ IRH@@ïçë@ÞìÓ@¿@òÇìàÁaæbČj–Ûa@ČïÜÇ@åi@†àªZ@ @ žêflŠ;flàŞrÛa@Şá;Žq@ŽÊì;™ìà;;Ûaë@ş†flz;Ûa@@@@@žêflŠfl’;;flÇ@ğå;;;;Ï@ğÝ;;;×@flù…b;;jß@Şæg@ @ žÊ‰b;’Ûa@ŽáØŽy@Ž…a†ànüa@Žáüaë@@@@@žÉč™aì;;Ûaë@Ėò;;;fljžŽčãë@Žé;;;ēÜ;žš;;ĒÏë@ @ åflßë@@@@óĒÐfln×a@ĘœÈj;Ûbi@ŽœÈjÛaë@ćÝ;öbŽß@v;Ûa@ôfl‰fl…b;ĒÏflŠ’Ûa@‹by@flÉ;îà@ @ ISH@@ŽÉžàflu$ñõaŠÓ#@Nóäȶ@Zéi@õëŠÔß@éuëN@ @

   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ I١H ô…^ÏÖ]V@çflß@ìfly@åčÐĒÅ@kÜÓ@ŠèÃ@åÇ@æeŠÔÛaN@ @ @ìçë@bßgćù†njß@@ëcŽßžäflnéN@ @ ù†nj½bÏù†nj½bÏù†nj½bÏù†nj½bÏZ@@žåflßpaõaŠÔÛa@åčß@bĆqýq@fl…ĘŠÐŽí@æc@µg@…aŠÏ⁄a@¿@flÊflŠfl‘N@ @ ïènä½aëïènä½aëïènä½aëïènä½aëZ@@flÝĒÔflã@åßčßflŠr×c@paõaŠÔÛa@åflŠè‘cë@bçbçN@ @ ôē†ĞÏŁÛĞÖ]æV@@ìçpaõaŠÔÛbi@ bÈÛa@Lb @ðëaŠÛa@ĕòèÏb’ßN@ @ ë@Õj@b¾@bäÛ@´jní@æc@fl´ië@ĘùŠÔ½aĘù‰bÔÛa@ĆßìàÇb@@;Ć•ì–ëb@@b;ĕÔĒÜ ß[@@@ęùŠ;Ôß@Ý;ØÏ@@ćù‰b;Ó@@üë ĔØǏN@ @ IQH@@ŠÄãa$´öŠÔ½a@†väß#@I˜H@Lë$ñõb™⁄a#@I˜NH@ @

  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ¯ ª ªú Ġú ĠĞI١H ìð]†ÏÖ]V<Ží@Òý@Ý×flŽäęâbß⁄@k@Ēc@b¾@ñŠ’ÈÛa@åßžuflàflÉ@ēñaëŠÛa@éîÜÇ@éäÇI٢H N@ @ íè]æ†Ö]V<ù‰bÔÛa@âbß⁄a@åÇ@ðëaŠÜÛ@kŽŽã@bß@Ý×I٣H N@ISHITH @ @ Ðè†ŞÖ]V<@ˆłÛ@kŽã@bßÇflÝēÐfl@ægë@;@ðëaŠÛa@åI٤@H ;I٥H N@ @ @ @éîÏ@ù‰bÔÛa@ î¥@µg@ćÉua‰@ìç@b¾@òЖÛa@êˆç@ Ë@óÜÇ@æb×@bßë–@æb×@^⁄ãqæI٦H N@ @ flÇ@a‡gčÜfloà@ÙÛ‡[@@áÜÇbÏæc@flÒý@čpaõaŠÔÛa@čpbíaëŠÛaë@ĘÖŠ Ûaë@ŽÒý@ğ—ã@òíaë‰ë[@Ēc@ìÜÏ@;flŞÝ@ Žù‰bÔÛa@Ć–Ôã@æb×@éäß@õï’iòíaëŠÛa@¿@bL@òíaëŠÛa@Þbà×g@¿@kuaë@ꆙë@ìèÏòíaëŠÛa@Þbà×g@¿@kuaë@ꆙë@ìèÏòíaëŠÛa@Þbà×g@¿@kuaë@ꆙë@ìèÏòíaëŠÛa@Þbà×g@¿@kuaë@ꆙë@ìèÏN@ @ @bßcëéuëþa@Òý@ÏÙÛˆ×@îÜ[@ğðdjÏ@[ î‚nÛa@Ýîj@óÜÇ@ìç@‡g@éuë@Ēc@;flm@Žù‰b;ÔÛa@ó@Ēc@;žuflŒĒc@@¿ ĕüýg@æìØí@üë@LòíaëŠÛa@ÙÜm@bèäß@õï’iL@ñõaŠÔÛa@¿@Œöbu@ꆙë@ìèÏñõaŠÔÛa@¿@Œöbu@ꆙë@ìèÏñõaŠÔÛa@¿@Œöbu@ꆙë@ìèÏñõaŠÔÛa@¿@Œöbu@ꆙë@ìèÏ@[Şî«@ù‰bÔÛa@æg@sîy@åß@Š či@æbîm⁄a@¿ĒdğíĘèbà@õb‘N@ @ IQH@@ŠÄãa$Š’äÛa#@IOMH@Lë$ñŠçaŒÛa@‰ë†jÛa#@IMNH@ @ IRH@LISH@LIU@HÞbrß@ÙÛ‡@ZbäÛìÓ@ZēñõaŠÓ@´m‰ìŽÛa@´i@òÜàŽjÛa@pbjqg@@L r×@åia@@á;•bÇ@ēñõaŠ;Óë@L@ēñõaŠ;Óë@@@ēñõaŠ;Óë@Lïöb;ŽØÛa@ ŠÐÈu@ïicL@ēòíaë‰ë@ŽÕíŠ ë@LÉÏbã@åÇ@æìÛbÓ@•þaÐŽÕíŠ ë@L”‰ë@åÇ@ïãbè@@kyb•$@ð…b; a#@@@@@ŽÕ;íŠ ë@LëŠ;àÇ@ï;ic@å;Ç@@@kyb;• $æaìäÈÛa#@@kyb•@ÕíŠ ë@LŠßbÇ@åia@åÇ$ñŠ×ˆnÛa#@@kyb•@ÕíŠ ë@LlìÔÈí@åÇ$ñŠ–jnÛa#@”‰ë@åÇ@Ö‰‹þa@åÇN@@ @ @ @ @ @ ITH@ðc@ZŽˆŁa@aˆç@æb×c@õaì@če´n aìi@âc@ò aìi@âc@ñŠ‘bjß@ðëaŠÛa@åÇ@aĆˆ@NNN@ĕüëŒ;ã@aˆØçë@L@@@@@å;ß@†;yþ@flk;莮ã@b;àÏ óàŽí@õüûç@ZbĕÔíŠN@ @ IVH@×éuëd@flÝflàžŽfli@å½@´m‰ìŽÛa@´i@òÜàŽjÛaL@áÜØÛa@Šaëc@óÜÇ@ÑÓìÛa@éuëcë@L@@é;uëcë@@@ʞ‰b;Ç@ó;ÜÇ@Ñ;ÓìÛa@@ĘæìØ;ŽÛa@L ñõaŠië@ÞbÐãþa@ïm‰ì@´i@éuëþaëN@@ @

   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــ‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ I١H flíĔÔ莮á@ŽõbàÜÇ@´àŽÓ@µg@áÜÈÛa@aˆç@flÝöbŽß@paõaŠÔÛaZ@ @ Þëþa@M@Ùç‘ù]I٢H @ZĚ ½a@†ÇaìÔÛa@ Èm@ïçëĘŠ@ Ûa@ñ…@b;èmbîöŒu@Ý×@óÜÇ@bèŽàØŽy@ŽÕj äí@@ ;Ûaë@L flíĔØŽrfl…@ŠžëŽ‰flmë@LbçĚĘŠflíë@L…ž†ĘáØy@¿@݁@č†yaìÛa@ŽÉîà¦a@bèäß@[Ž‡@a‡g@sî¡ćÒŠy@Š×@@@æeŠ;ÔÛa@ÒëŠy@åß ŞîÔí@ ë@áíŠØÛa†@M@flífln¤@݁†şÝ×@é@ĒÜrß@æb×@bßéI٣H N@ñ Ží@pbàÜ×@¿@Ēñ†ÇbÔÛa@Žù‰bÔÛa@ŽÑÛb±@†ÓëN@ @ Ûa@Þì•þaëïç@paõaŠÔÛa@õbàÜÇ@bçŠ×ˆí@@Zēñ‡bÈnüaēòÜàŽjÛaë@Lēñ‰ìë@L@ğâc@@Žâb;Ë…⁄aë@LæeŠÔÛa@ Ž jØÛaŽõbçë@L@Ž†½aë@LòíbäØÛa@ŽŠ–ÔÛaëë@LòàÜ×@åß@æbmŒà aë@L@æbmŒà a@@@ŽŒ;à aë@L´n;àÜ×@å;ß@@Ž…Š;нa@L ŽÝÔãë@čò׊y@Ęå×bŽÛa@µg@ñŒà a@Žo؎Ûaë@LbèÜjÓ@@@Ęå×b;ŽÛa@ó;ÜÇ@@@@Ę ;Ëë@Œ;à a@Ý;jÓëë@Lê@;ĔÓŽÑ@@@ñŒ;» ë@LŒà a@óÜÇ@âb’çëŽâbË…⁄a@Ž Ì–ÛaŽâýØÛaë@L@ĘÞa‡@¿@I‡gH@ĘÞa…ë@I†ÓH@@čõb;më@@Ęâüë@s;îãdnÛa@I@žÝ;çH@ ëIžÝiH@ÒëŠyë@ŽŠÓŽu‰b«@oiŽâbØycë@Lbè@Ž|nÐÛaë@LåíìänÛaë@òä×bŽÛa@æìäÛa@ēòÛbß⁄aë@@@L´;ÄÐÜÛa@´ië ēòÛbßgë@ĒÓ@bßë@sîãdnÛa@õbçžj¿@bèÜ@Žkçaˆßë@LÑÓìÛa@čõaŠÔÛa@@@@ŽÑ;ÓìÛaë@Lpb;ßýÛaë@paõaŠ;Ûa@¿@@@ó;ÜÇ ŽÑÓìÛaë@LáÜØÛa@Šaëc@Ęâ썊ß@óÜÇ@Žpaõbíë@LÁ¨a@ŽpaõbîÛaë@LòÏb™⁄a@†öaëŒÛaN@ @ ïãbrÛa@M<<{ËÖ]†I٤H Z@čß@bç‰aŠØmë@bç‰ë…@ÝÔí@ Ûa@pbàÜØÛa@ìçë@;ĒÜn‚½a@paõaŠÔÛa@ÒëŠy@åčÑ@ @bèîÏė m@ ë@LáíŠØÛa@æeŠÔÛa@¿…ŠN@ČæhÏ@Ž‡@a‡g@”ŠÐÛač×ćÒŠy@éîÏ@Š@ÏflÞëc@ô†Èní@ü@éãh@@ÙÜm@åß@ÒŠy čñ‰ìŽÛa@ÙÛ‡@ì−@ëc@ñ‰b‘g@ëc@ÝîÛ†i@ügI٥H N@ @ IQH@Š;;Äãa$;;igïãb;;Ƚa@‹aŠ#@I˜MH@Lë$ù‰b;;ÔÛa@xaŠ;;#@I˜MH@Lë$òÜÈ;;‘@€Š;;‘#@I˜MH@L ë$Š’äÛa@òjî @€Š‘#@@áÃbäÛa@åiüI˜MH@Lë$paõaŠÔÛa@áÜÇ@¿@pb߆Ôß#@I˜NH@ @ IR@Hðc@ZpaõaŠÔÛa@Þì•c@LñõaŠÔÛa@Þì•c@ëc@Nžoflîğ ë@Z$ĕüì•c#@óÜÇ@bèŽàØy@Ž…ĘŠĚ flíë@b玉žëfl…@ŽŠŽrĔØflí@bèãþ@bèmbîöŒu@N@ @ ;@bĆšíc@;@óàŽmë@Z$pbîÜØÛa#N@ @ IS@HĕýràÏ@Z@ćâ‹ü@ćæì؍@êìÜní@ðˆÛa@ğ†½a@ÒŠy@¿@ğ†½a@ŽÊbj‘gM@Ě ß@æìØíĘŠĆ…@ò;àÜ×@Ý×@¿@a@@;flmĘŠŽ…@@@æeŠ;ÔÛa@¿@@@ğ†;ß@ŽÒŠ;y@b;èîÏ@ â‹ü@æì؍@êìÜníN@ @ IT@HÜÇ@ÕčÜ ēc@bèî$ĒÐÛažŠ”#@bç‰b’nãü@Lo‘ŠÐãa@bèãdØÏ@Lbèãþë@ĒÛČàì׈ß@oãb×@bĕñ‰@¿@ò‘ëŠÐ½b×@ïèÏ@‰ìŽÛa@åß@bèä×bßcN@ @ ;@bĆšíc@;@óàŽm@ïçë@Z$ÊëŠÐÛa#Þì•þbi@ĕòÜibÔß@[@Lë@Z$pbîöŒ¦a#pbîÜØÛbi@ĕòÜibÔß@[N@ @ IU@H”ŠÐÛa@Þbrß@Z@ñŠÔjÛa@ñ‰ì@¿@…‰ë@bßåß@µbÈm@éÛìÓ@Z+@ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ٰ َ ‫خ‬ِ‫د‬ۡ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫س‬ ُ ‫نف‬ َ ‫أ‬ َّ ِ‫إ‬ َ ‫ون‬ُ‫ع‬_[@@cŠÓ@†ÔÏ@@@@ì;icë@ r;×@å;iaë@ÉÏbã ëŠàÇ@Z+@ُ‫ي‬ٰ َ ‫خ‬ِ‫د‬ َ ‫ون‬ُ‫ع‬_ñŠ’ÈÛa@åß@æìÓbjÛa@cŠÓë@L@Z+@ َ ‫ون‬ُ‫ع‬َ‫د‬ ۡ َ ‫ي‬_N@ @

  ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ @¿@ïmdíëoÈÓë@sîy@ñ…Š ß@É™aìß@”ŠÐÛa@L”ŠÐÛbi@bèäß@Žéflj‘c@Þì•þbi@ïçë@LÝrß@Z@@Ý;îÜÔm +َ‫ر‬ۡ‫و‬َّ‫ٱل‬ٰ‫ي‬ َ ‫ة‬_@L@¿@âýØÛaë+ٰ َ ‫ه‬‫ا‬ۡ‫م‬ُ‫نت‬_@´ßbèÐnüaë@LÙÛ‡@ ËëN@ @ a@ñ‰ì@Þëc@åß@”ŠÐÛa@Š×ˆi@õaŠÔÛa@ù†njíëbäÛa@ñ‰ì@Še@µg@ñŠÔjÛN@ @

   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــ‬‫ــــــــــــــــــــــ‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ـ‬‫ــــــــــــــ

 • Add a comment

  Related presentations

  Related pages

  [إعلان] كتابي: "قرة العيون بتلخيص ...

  ... "قرة العيون بتلخيص أصول ... أصول رواية قالون من طريق ... قالون من طريق الشاطبية ...
  Read more

  قرة العيون بتلخيص أصول رواية ...

  قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون من طريق الشاطبية تأليف الشيخ علي بن أمير المالكي ...
  Read more

  [كتاب إلكتروني] كتابي: "قرة ...

  ... "قرة العيون بتلخيص أصول ... قالون من طريق الشاطبية; ... العيون بتلخيص أصول رواية ...
  Read more

  الدكتور يحيى حسن نظم قرة العيون ...

  ... من طريق الشاطبية ... قرة العيون في رواية ... قالون لورش من طريق ...
  Read more

  أحكام رواية قالون عن نافع من ...

  أحكام رواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية ... أصول رواية قالون من طريق ... قرة عين زوجها
  Read more

  توفيق الحكيم..عصفور من الشرق ...

  قرة العيون بتلخيص أصول رواية قالون من طريق الشاطبية قرة العيون بتلخيص أصول رواية ...
  Read more

  رواية قالون من طريق الطيبة . نظم ...

  هذا النظم في خلف قالون من طريق ... من طريق الشاطبية ... قرة العيون في رواية ...
  Read more

  كتابي: "قرة العيون بتلخيص أصول ...

  ... "قرة العيون بتلخيص أصول رواية ... من كتابي: قرة العيون ... بتلخيص أصول رواية قالون ...
  Read more