деловая игра по основам маркетинга

40 %
60 %
Information about деловая игра по основам маркетинга

Published on October 15, 2014

Author: ohyana1

Source: slideshare.net

Description

Эта презентация была создана как демонстрация решения бизнес-задачи, выданной на домашние задание в университете по предмету Основы Маркетинга.

1. ˀ̬̌̌̍̚отк̌ пл̦̌̌ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ ̦о̏о̐о ̌̏то̥о̛̍л̦̽о̐о ко̦цепт̌ Volkswagen ECORB ʦ̼пол̛̦л̌: ʪоце̦ко Я̦̌ ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

2. ʯʤʪʤЧʰ: 1. ʦ̼̬̍̌т̽ ̛ о̍о̭̦о̏̌т̽ ̶еле̏о̜ ̭е̥̐е̦т пот̬е̛̍теле̜ 2. ʿ̬о̏е̭т̛ ко̦ку̬е̦т̦̼̜ ̦̌̌л̛̚ ̬̼̦к̌ ̛ ̛̼̏́̏т̽ ко̦ку̬е̦т̦̼е п̬е̛̥у̺е̭т̏̌ ̬̍е̦д̌ ̌̚к̸̛̌̚к̌ 3. ʿ̬едло̛̙т̽ ̛̦̌̍олее ̴̴̾ект̛̦̼̜̏ ̛̬̦̏̌̌т по̶̛̛̚о̛̦̬о̛̦̏̌́ ̦о̏о̐о ̬̍е̦д̌ 4. ˀ̬̌̌̍̚от̌т̽ ̦о̏ое ̛̦̦̌̏̌̚е ̬̍е̦д̌ ;nameͿ, оп̬едел̛т̽ е̐о кл̸̀е̼̏е ̶е̦̦о̭т̛, ̶̛̬̌о̦̌л̦̼̽е ;̴у̦к̶̛о̦̌л̦̼̽еͿ, ̥̾о̶̛о̦̌л̦̼̽е ̛ ̭о̶̛̌л̦̼̽е ̼̏̐од̼, ̛де̦т̸̛̦о̭т̽ 5. ˀ̬̌̌̍̚от̌т̽ о̛̺̜̍ под̵од к ̬екл̥̌е 6. ˃ек̭то̏̌́ о̭̦о̏̌, ̬екл̥̦̼̜̌ ̭ло̦̐̌ 7. ˈудо̙е̭т̏е̦̦̌́ о̭̦о̏̌ 8. ˀ̬̌̌̍̚от̌т̽ пл̦̌ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ 9. ˀ̬̌̌̍̚от̌т̽ ̥ед̛̌-пл̦̌ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ 10. ʿ̬едло̛̙т̽ ̛̭̭те̥у ко̦т̬ол́ пок̌̌̚теле̜ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̛ ̬е̌л̶̛̛̛̌̚ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

3. ϭ. ˉʫЛʫʦОʱ ˁʫʧʺʫʻ˃ Ч˃О ʺЫ ʿˀʫʪЛʤʧʤʫʺ? ʤ̏то̥о̛̍л̽ ̛̥̬о̏о̐о ̬̍е̦д̌ Volkswagen, о̛̬е̦т̛̬у̺̀е̐о̭́ ̦̌ пок̌̌̚тел̵́ ̼̭̏око̐о к̸̌е̭т̏̌ ̛ ̛̦̦о̶̛̏̌о̦̦о̭т̛, ̭о̚д̦̦̼̜̌ ̦̌ о̭̦о̏е ̾коло̸̛̦̐о̐о ̛ ̾ко̦о̸̛̥̦о̐о д̛̏̐̌тел́. ОˁʻОʦʻЫʫ ʤˁʿʫК˃Ы ʿОʯʰˉʰОʻʰˀОʦʤʻʰЯ: • ˑколо̸̛̦̐о̭т̽; • ˑко̦о̸̛̥̦о̭т̽ ̵̬̭̌од̌ ̬е̭у̬̭о̏; • ˀ̌д̛к̌л̦̽о ̦о̼̜̏ д̛̜̦̌̚; • ʰ̦̦о̶̛̏̌о̦̦о̭т̽; • Ко̥п̌кт̦о̭т̽ ;к̌к о̭̦о̦̏ое ко̦ку̬е̦т̦ое п̬е̛̥у̺е̭т̏оͿ. ˉʫЛʫʦʤЯ ʤ˄ʪʰ˃ОˀʰЯ: • ʧео̴̛̬̐̌́: ʺо̭к̏̌, ˁ̦̌кт-ʿете̬̍у̬̐, ʻо̏о̛̛̭̬̭̍к, ʫк̌те̛̬̦̍у̬̐, ʻ̛̛̙̦̜ ʻо̏̐о̬од; • ʦо̬̭̌̚т: ϯϬ-40 лет; • ˁ̬ед̛̦̜ до̭т̌ток ̦̌ ̸ле̦̌ ̭е̛̥̽: ϰϬ ϬϬϬ – ϲϱ ϬϬϬ ̬.; • ʿ̬е̛̥у̺е̭т̏е̦̦о ̥у̸̛̙̦̼ ;̛̦̍̚е̭̥е̦̼, д̛̬екто̬̌, ̥е̦ед̙е̬̼Ϳ ; • ʦедут ̚до̬о̼̜̏ о̬̍̌̚ ̛̛̙̦̚ ;̴̛т̦е̭, п̛̬̌̏л̦̽ое п̛т̛̦̌еͿ, ̌кт̛̦̏̌́ ̛̙̦̚е̦̦̌́ по̶̛̛́̚; • ˀ̌д̛к̌л̦̼̽е ̛ п̬о̬̐е̛̭̭̦̼̏е ̏̐̚л́д̼ ̦̌ ̏е̛̺; • ʿ̛̬̏е̬̙е̶̦̼ то̬̐о̏о̜ ̥̬̌к̛ Volkswagen, ̦о̏̌́ к̌те̐о̛̬́ пол̽̚о̏̌теле̜, ̥е̛̦̺́̀е то̬̐о̏у̀ ̥̬̌ку; • ʿуте̹е̭т̏у̀т ̬̌̚ ̏ ̐од ̛ ̸̺̌е, ̛̦те̬е̭у̀т̭́ ̦о̛̦̏к̛̥̌ ̏ те̵̛̦ке, ̦̌уке, ̥оде. ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

4. Ϯ. КОʻК˄ˀʫʻ˃ʻʤ˔ ˁˀʫʪʤ Volkswagen ECORB Tesla S Fiat 500e Nissan Leaf Audi Urban Chevrolet EN-V ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

5. Ϯ. КОʻК˄ˀʫʻ˃ʻʤ˔ ˁˀʫʪʤ ʥˀʫʻʪ ОˁʻОʦʻЫʫ ˈʤˀʤК˃ʫˀʰˁ˃ʰКʰ ʿˀʫʰʺ˄Щʫˁ˃ʦʤ ʻʫʪОˁ˃ʤ˃Кʰ ̏е̭, к̐ к-̏о ̥е̭т, чел ̥̌к̭.̭к о̬о̭т̽, к̥/ч ̭̬. це̦̌, $ Volkswagen ECORB 460 1 130 20 000* ʦ̼̭ок̌́ ̭ко̬о̭т̽, ̾к̭т̬̌- ко̥п̌кт̦о̭т̽ тол̽ко ϭ ̥е̭то Audi Urban 480 2 100 14 000 ̛̭̬̦̌̏тел̦̽о ̦едо̬о̐о̜ о̸е̦̽ ле̐к̛̜, ̦е̦̌де̙̦̼̜ ̛ ̸е̬е̸̭у̬ у̛̬̦̭̍̌т̸̛̦̼̜ д̛̜̦̌̚, дол̛̜̐ пут̽ к «пе̬еу̸̛̛̦̏̌̀» пот̬е̛̍тел́ Chevrolet EN-V 420 2 80 9 000 ̭̥̌̌́ до̭туп̦̌́ ̶е̦̌ о̸е̦̽ ̛̦̚к̌́ ̥̌к̛̭̥̌л̦̽̌́ ̭ко̬о̭т̽ Fiat 500e 720 2 95 32 000 т̙́ел̼̜, ̛де́ ̵о̬о̹о ̭оот̏ет̭т̏ует ̛̛̛̥̭̭ ̬̍е̦д̌ ̼̭̏ок̌́ ̶е̦̌ ̏ ̭̬̦̌̏е̛̛̦ ̭о ̵̭о̛̛̙̥ ̥одел̛̥́ Nissan Leaf 500 2 110 33 000 ̛̭̬̦̌̏тел̦̽о ̼̭̏ок̌́ ̭ко̬о̭т̽ ̭л̛̹ко̥ ̬̌д̛к̌л̦̼̜̽ д̛̜̦̌̚ Tesla S 2108 5 150 74 000 ̛̦̌̍олее ко̦̭е̬̏̌т̛̦̼̜̏ ̦̏е̛̹̦̜ ̛̏д, ̥̏е̭т̛тел̦̼̜̽ ̛ ̥о̺̦̼̜, ̛̦̌̍олее ̦̌де̙̦̼̜ ̭̥̼̜̌ до̬о̐о̜, ̦е̛̏̚е̭т̦̼̜ ̬̍е̦д, ̛̚-̌̚ ̍ол̹̽о̜ ̥о̺̦о̭т̛ ̛ ̏е̭̌ у̥е̦̹̽̌ет̭́ де̜̭т̛̏е ̛ ̭̥̼̭л п̶̛̛̬̦п̌ ̾коло̸̛̦̐о̭т̛ *-п̬едпол̌̐̌е̥̌́ ̶е̦̌ ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

6. 3. ʿОʯʰˉʰОʻʰˀОʦʤʻʰʫ ʥˀʫʻʪʤ • ʤ̭̍ол̀т̦о ко̥п̌кт̦̼̜ ̌̏то̥о̛̍л̽ ;од̦о по̭̌до̸̦ое ̥е̭то ̥о̙̦о ̛̼̬̏̌̚т̽ п̬е̛̥у̺е̭т̏о̥ ̏ ̛̬̐̌̍̌т̵̌, ̥о̛̍л̦̽о̭т̽ ̏ п̬о̍к̵̌Ϳ*. • ˁт̛л̦̼̜̽ ̐о̬од̭ко̜ ̌̏то̥о̛̍л̽ ;Nissan ̛ Chevrolet ̛̥ѐт ̭л̛̹ко̥ у̛̬̦̭̍̌т̸̛̦̼̜ ̭т̛л̽, ̌ Fiat ̛ Tesla S ̦̌о̍о̬от до̭т̌то̸̦о ко̦̭е̬̏̌т̛̦̼̏Ϳ • Ко̦̭т̬укц̛́ д̏е̬е̜ «к̬̼ло ̸̜̌к̛» • ʰ̏̚е̭т̦̼̜ ̬̍е̦д, ̛̥ѐ̛̺̜ ̏ ̭̏ое̜ ̛̭то̛̛̬ ̌к̶е̦т ̾коло̸̛̦̐о̭т̛, ̦̌де̙̦о̭т̛ ̛ ко̴̥о̬т̌ ;̏ отл̸̛̛̛ от Tesla S) *по ̭т̌т̛̭т̛ке, в Ге̛̛̬̥̦̌ ̍олее 70 п̬оце̦тов вод̛теле̜ поко̬́̀т ̬̭̭̌то̛̦́е ̥е̦ее 25 к̛ло̥ет̬ов в де̦ь ̛ ̍олее 90 п̬оце̦тов ̭ове̬̹̌̀т е̙ед̦ев̦у̀ пое̚дку ̦̌ ̬̌̍оту в од̛̦о̸ку ʿОʯʰˉʰОʻʰˀОʦʤʻʰʫ: ˑко̥о̛̍л̽ Volkswagen ECORB ̭о̚д̦̌ ̭ ̶ел̽̀ ̾ко̦о̛̥т̽ ̬̏е̥е̦̦̼е ̛ ̥̌те̛̬̌л̦̼̽е ̬е̭у̬̭̼, лу̸̹е ̭̏е̐о под̵од̛т дл́ п̬о̬̐е̵̛̭̭̦̼̏ ̭̥ел̵̼ л̀де̜, по̭кол̽ку о̦ п̬оду̥̦̌ до ̥ело̸е̜ ̛ ̥̌к̛̭̥̌л̦̽о ко̥п̌кте̦ по ̭̬̦̌̏ѐ̛̦ ̭ о̸̼̦̼̥̍ ̌̏то̥о̛̍ле̥. ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

7. 4.ϭ ʻʤʯʦʤʻʰʫ ECO + ORB = ECORB ECO - ̾коло̸̛̦̐о̭т̽ ORB - ̹̬̌, ̭̏ет̛ло, ̦е̍е̭̦ое тело VOLKSWAGEN ECORB ˑколо̸̛̦̼̜̐ – ̸̛̦̌̚т ̍е̚оп̭̦̼̜̌, т̌ко̜ ко̥п̌кт̦̼̜, ̸то ̥о̙ет п̬еодолет̽ л̼̀̍е ̭ло̙̦о̭т̛ ̛̙̦̚е̦̦о̐о ̛̬т̥̌ ̥е̐̌пол̛̭̌, к̌к ̥̌ле̦̽к̛̜ ̛̹̬̌к, к̌т̛̺̜̭́́ ̸е̬е̚ т̦́у̛̺е̭́ ко̛̬до̬̼ ̌̏то̥о̛̍л̵̦̼̽ п̬о̍ок, ̛̦̦о̶̛̏̌о̦̦̼̜, к̌к ко̸̛̭̥е̭к̛̜ ко̬̌̍л̽ ̛ п̬ек̬̭̦̼̜̌, к̌к ̏̚е̚д̌. ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

8. 4.Ϯ КЛ˓Чʫʦˏʫ ˉʫʻʻОˁ˃ʰ ʥˀʫʻʪʤ ʰ ʦˏʧОʪʤ О̭̦о̦̏̌́ ̶ел̽ ко̥п̛̛̦̌ Volkswagen: ͞The Group’s goal is to offer attractiǀe, safe and environmentally sound vehicles which can compete in an increasingly tough market and set ǁorld standards in their respectiǀe class.͟ ʿ̬е̚е̦ту́ Volkswagen ECORB, ̥̼ п̬од̌е̥ ̦е п̬о̭то ̌̏то̥о̛̍л̽, ̥̼ п̬едл̌̐̌е̥ ̶е̦̦о̭т̛: • ʥе̚оп̭̦̌о̭т̽ – ̍е̚оп̭̦̼̜̌ ̴у̦к̶̛о̦̌л, ̾коло̸̛̦̐̌́ ̛̭̭те̥̌ д̛̏̐̌тел́, ̛̺̌̚т̌ ок̬у̙̺̌̀е̜ ̭̬ед̼, ̌̍̚от̌ о ̍уду̺е̥ • Ко̥п̌кт̦о̭т̽ ̛ д̸̛̛̦̥̦̌о̭т̽ - ̥̌к̛̭̥̌л̦̽о удо̦̼̍е ̛̬̐̌̍̌т̼, по̏̚ол̛̺́̀е ̛̛̬̭̹̬̌т̽ ̬̥̌к̛ ̏о̥̚о̙̦о̭те̜, п̬еодолет̽ п̬еп́т̭т̛̏́ ̥е̐̌пол̛̭о̏ • ˁо̬̏е̥е̦̦о̭т̽ ̛ ̬̌д̛к̌л̦̽о̭т̽ - ̹̌̐ ̦̭̌̏т̬е̸у ̭̏е̛̛̙̥ ̛̦̦о̶̛̛̥̏̌́ • Ко̴̥о̬т - по̸у̭̏т̏о̏̌т̽ удо̭̍т̏̌ ку̚о̏̌ • ʪ̛̜̦̌̚ - о̺ут̛т̽ ̭е̍́ ̸̭̌т̽̀ ̦епод̬̙̌̌е̥о̐о ̭т̛л́ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̽ д̸̛̛̦̥̦̌о̭т̽ ̛̦̦о̶̛̏̌о̦̦о̭т̽ ко̴̥о̬т ̭т̛л̽ ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

9. 4.3 ʰʪʫʻ˃ʰЧʻОˁ˃ː ʥˀʫʻʪʤ Volkswagen ECORB – ̾то ̏ пе̬̏у̀ о̸е̬ед̽ ̭оо̺̍е̭т̏е ̛ тол̽ко пото̥ ̾то то̬̏̌! ʦ ̾то̥ ̭оо̺̍е̭т̏е у̸̭̌т̛̦к̛ - колле̛̐ ̛ д̬у̽́̚. ʯ̸̌е̥ ̭т̦̌о̛̏т̭̽́ ̸ле̦о̥ клу̍̌ Volkswagen ECORB? ʦ д̸̛̛̦̥̦̌о̥ ̛̥̬е Ϯϰ ̸̭̌о̏ ̏ ̭утк̵̌ ̦едо̭т̌то̸̦о. ʦ Ϯϭ ̏еке по̭то̦̦̼́ тол̽ко пе̬е̥е̦̼. ʿ̬о̛̏̚од̛тел̛ Volkswagen ECORB ̭о̏е̬̹е̦̭т̏у̀т те̵̦оло̛̛̐, кото̬̼е ̾ко̦о̥́т ʦ̹̌е ̬̏е̥́, те̥ ̭̥̼̥̌ п̬одле̏̌́ ̛̙̦̽̚. ˃епе̬̽ т̼ ̐ото̏ п̛̬̭оед̛̛̦т̭̽́ к ʻʤʺ? ʦ̹̌ ̛̦̍̚е̭-п̬̌т̦е̬, по̥о̛̺̦к ̛ п̬о̭то д̬у̐… ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

10. 5. ОʥЩʰʱ ʿОʪˈОʪ К ˀʫКЛʤʺʻОʱ Кʤʺʿʤʻʰʰ ʯ̌ о̭̦о̏у ̥̬̌кет̛̦̐о̏о̜ ̭т̬̌те̛̛̐ ̥̼ ̏о̥̽̚е̥ фу̦кц̛о̦̌л̦̽у̀ ̛̦те̬̐̌ц̛̀, кото̬̌́ п̬ед̭т̌̏л́ет ̭о̍о̜ ̛̬̭̹̬̌е̛̦е ̬̍е̦д̌ ̏ ̭ет̽ п̬одукто̏, ̵̭̦̦̼̏́̌̚ ̥е̙ду ̭о̍о̜ ̴у̦к̶̛о̦̌л̦̽о. ʿ̬е̛̥уще̭т̏̌: • ̭о̚д̛̦̌е ̥̾о̶̛о̦̌л̦̽о̜ ̛̭̏́̚ ̭ пот̬е̛̍теле̥; • удо̦̍ое ̛̀̌̍̚л̛т̛, ̴̛̦о̶̛̬̥̌́ ̏ ̼̭̍т̬о̥ до̭тупе; • о̦л̜̦̌ о̬̍̌т̦̌́ ̭̏́̽̚ ̭ пот̬е̛̍теле̥ ; о̦л̜̦̌-̭е̛̬̭̏, допол̛̦тел̦̼̽е у̭лу̛̐Ϳ; • «п̛̬у̸е̛̦е» пот̬е̛̍тел́ к ̬̍е̦ду. Volkswagen ECORB ̾ко̥о̛̍л̽ Ч̭̼̌ йCORB ʺо̛̍л̦̽ое п̛̬ло̙е̛̦е ECORB ECORB AutoClub ECORB Lab ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

11. ϲ. ˃ʫКˁ˃Оʦʤ˔ ОˁʻОʦʤ ʺ̛̛̭̭́: «ʺ̼ ̭о̚д̌е̥ п̬о̭т̼е ̏е̛̺, кото̬̼е дел̌̀т ̹̏̌у ̛̙̦̽̚ ко̴̥о̬т̦ее ̛ д̸̛̛̦̥̦̌ее» ˁло̦̐̌: «˄п̬̌̏л́т̽ п̬о̭то» • Ч̭̼̌ йCORB: «ʥуд̽ т̌кт̸̛̦̼̥ к̌к ̛̦ко̐д̌» - ̸̭̼̌ ̭ ̴у̦ќ̶̛̛̥ кл̸̀е̜ от ̌̏то̥о̛̍л́. ˃̬̦̭̌л̛̬у̀т д̦̦̼̌е о поло̙е̛̛̦ ̌̏то̥о̛̍л́, ̬̌́̚де, топл̛̏е, те̵̸̛̦е̭ко̥ ̭о̭то̛̛̦́, те̥пе̬̌ту̬е ̛ т.д. • ʺо̛̍л̦̽ое п̛̬ло̙е̛̦е йCORB: “˄п̬̌̏л̜́ ̴̛̦о̶̛̬̥̌о̛̦̦̼̥ ̬е̭у̛̬̭̥̌ ̭ л̀̍о̐о де̜̭̏̌̌» - п̬о̬̥̥̦̐̌ое о̍е̭пе̸е̛̦е, п̛̬ло̙е̛̦е ̦̌ теле̴о̦, п̬едо̭т̌̏л̺́̀ее ̼̭̍т̬̼̜ до̭туп к ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ о̍ ̌̏то̥о̛̍ле, ̥о̥е̦т̌л̦̽у̀ ̭̏́̽̚ ̭о ̭лу̙̍о̜ ̭е̛̬̭̏̌ п̛̬ ̦ео̵̍од̛̥о̭т̛, ̏о̥̚о̙̦о̭т̛ уп̬̌̏л́т̽ ̥ед̛̌-̴̜̌л̛̥̌ ̏ ̛̥̹̦̌е, ̦̌ ̸̵̭̌̌ ECORB, ̌ т̌к ̙е ̦̌ ʿК. • йCORB эab: «ʥуд̽ ̏ ку̬̭е ̵̭̥̼̌ ̦о̵̼̏ ̭о̼̍т̛̜ ̛ те̦де̶̛̦̜» - ̦о̏о̭т̦о̜ по̬т̌л, подк̭̌т, до̭туп̦̼̜ дл́ п̛̬ло̙е̛̦́, ̸̭̌о̏. • йCORB Club: “О̺̜̭̍̌́, по̦̜̌̏̌̚, де̜̭т̏у̜» - клу̍ ̌̏тол̛̀̍теле̜ ̦̌ подо̛̍е ̭о̶̛̌л̦̽о̜ ̭ет̛, о̛̬̦̐̌̚у̛̺̜̀ ̥̭̭̌о̼̏е ̥е̬оп̛̬́т̛́ дл́ ̏л̌дел̶̽е̏ ̛ ̛̦̌̚те̬е̭о̵̦̦̼̏̌ йCORB. ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

12. ϳ. ˈ˄ʪОʮʫˁ˃ʦʫʻʻʤ˔ ОˁʻОʦʤ ОˁʻОʦʻОʱ ˉʦʫ˃: ̵̬о̥ ;п̬о̭тот̌ ̛ ̛̦̦о̶̛̏̌о̦̦о̭т̽Ϳ, пл̦̌̏о̭т̽ ̴о̬̥ ;к̬у̛̐, п̬̥́оу̐ол̛̦̽к̛ ̭ ̌̚к̬у̐ле̛̦̦̼̥ к̛̬̥̌́Ϳ ʦʰʪʫО КОʺʿОʯʰˉʰЯ: ̥у̸̛̙̦̌ ̏ ко̭т̥̀е ̭пе̛̹т, о̐л́д̼̏̌ет̭́, ̭̥от̛̬т ̦̌ теле̴о̦ ;п̛̬ло̙е̛̦е ECORBͿ, ̛дет к ̌̏то̥о̛̍л̀ Volkswagen, ̦̌ ̵оду ̬̌̍̚лок̛̬ует ̌̏то̥о̛̍л̽ ̭ по̥о̺̽̀ ̸̭̌о̏ ECORB, ̦̌ ул̶̵̛̌ пол̦о ̛̥̹̦̌, ̦о ко̥п̌кт̦̼̜ ECORB ̼̭̍т̬о до̭т̌̏л́ет ̏л̌дел̶̽̌ ̏ ̦ео̵̍од̛̥ое ̥е̭то. ʰ ̥у̸̛̙̦̌ у̙е ̼̭̏туп̌ет ̦̌ ко̴̦е̬е̶̛̛̦ ;̭о̛̛̬̦̍̌Ϳ, ̭̏е полу̸̛ло̭̽, пл̦̼̌ ̦̌ де̦̽ ̬е̌л̛̚о̦̼̏̌, о̦ ул̼̍̌ет̭́, ̏ед̽ е̐о по̥о̛̺̦к Volkswagen ECORB. ˃ʫКˁ˃: ̾ко̥о̛̍л̽ Volkswagen ECORB по̥о̙ет ̬е̏̚о о̻̍е̵̌т̽ п̬о̍к̛ ̏ ̸̭̌ п̛к ̛ до̭т̛̌̏т̽ ̏о̬̏е̥́ ̏ ̦у̙̦ое ̥е̭то ̭ ̵о̬о̹е̜ ̭ко̬о̭т̽̀. ˁт̦̌ет ʦ̛̹̥̌ д̬у̐о̥, де̥о̦̭т̛̬̬у̛̺̥̀ ̬̌д̛к̌л̦̽о̭т̽ ̵̬̌̌кте̬̌, ̭о̬̏е̥е̦̦о̭т̽, ̭т̛л̽ ̛ ̭̥ело̭т̽. ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

13. 8. ʿЛʤʻ ˀʫКЛʤʺʻОʱ Кʤʺʿʤʻʰʰ О̭̦о̏̌ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ ̍удет ̭о̭то́т̽ ̛̚ ϯ ̹̌̐о̏: 1. ˃̛̚е̬̦̌́ ̬екл̥̌̌ • ATL-к̦̌̌л̼ ;̦̦̍̌е̬̼, ̬̭̌т̙́к̛, л̜̌т-̍ок̭̼Ϳ • Ambient Media • ˁʺʰ ;̐̌̚ет̼, ̙у̬̦̌л̼Ϳ • ̬екл̥̌̌ ̏ ̛̦те̬̦ете О̭̦о̏̌ ̬екл̥̼̌: ̏оп̬о̭ «к̌к опе̬ед̛т̽ ̬̏е̥́?» 2. ʿл̛̚е̬̦̌́ ̬екл̥̌̌ От̏ет ̦̌ по̭т̌̏ле̦̦̼̜ ̏оп̬о̭, ̬̭̌к̬̼т̛е ̌̐̌̚дк̛, ̵̦̌одк̌ ̬е̹е̛̦́. ʤ̦̌ло̸̛̦̼̐е ̭̬ед̭т̏̌ ̬екл̥̼̌+̛̏део ̬екл̥̌̌ ̦̌ ˃ʦ, ̏ ̛̦те̬̦ете. 3. Ко̥̥у̛̦к̌т̛̦̏̌́ ч̭̌т̽, ̥̬̌кет̛̦̐ ̛̥̏̌̚оде̜̭т̛̏́: • о̴̶̛̛̌л̦̼̽е п̬е̚е̦т̶̛̛̌, п̬едло̙е̛̦е ̭̏туп̛т̽ ̏ клу̍ ECORB • п̌̍л̛̛̭т̛, PR ̛̭̭ледо̛̦̜̏̌ ̛ о̍̚о̬о̏ ̌̏то̥о̛̍ле̜ ̦̌ о̸̼̦̍о̥ д̛̏̐̌теле ̛ ̾коло̸̛̦̐о̐о VW ECORB • ̛̦те̬̦ет-̬екл̥̌̌ • ATL-̬екл̥̌̌ ̛ ˁʺʰ • BTL-̬екл̥̌̌ ;direct mail, ̼̭̏т̌̏к̛, ̭по̦̭о̬̭т̏о, п̬е̚е̦т̶̛̛̌ B2B) ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

14. 9. ʺʫʪʰʤʿЛʤʻ ˀʫКЛʤʺʻОʱ Кʤʺʿʤʻʰʰ ʻ̛̙е п̬ед̭т̌̏ле̦̌ д̛̬̥̥̌̐̌̌ ʧ̦̌т̌, ото̬̙̺̍̌̌̀̌́ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е к̦̌̌ло̏ ̬екл̥̼̌ ̛ ̵̛ ̛̦те̛̦̭̦̏о̭т̽ ̏ ̛̛̭̥̌̏̚о̭т̛ от пе̛̬од̌ к̥̌п̛̛̦̌. ʿ̬едполо̛̙̥, ̸то дл̛тел̦̽о̭т̽ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ по ̌̚пу̭ку то̬̏̌̌ ̭о̭т̌̏л́ет ϭ,ϱ ̐од̌. |т̛̚е̬ |пл̛̚е̬ |отк̬̼т̛е п̬од̙̌ ATL ʿе̸̌т̦̼е ˁʺʰ ʰ̦те̬̦ет PR, п̌̍л̛̛̭т̛ TV, Radio BTL ʿ̬е̚е̦т̶̛̛̌ ʦ̼̭т̌̏к̛ ϯ ̥е̭. Ϯ ̥е̭. ϲ ̥е̭. ϭ ̐. ̛ ϭ ̥е̭. ̛̦те̛̦̭̦̏о̭т̽ ̬екл̥̼̌ ̼̭̏ок̌́ ̛̦̚к̌́ ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

15. ϭϬ. ʿОКʤʯʤ˃ʫЛʰ ˑˇˇʫК˃ʰʦʻОˁ˃ʰ ˀʫКЛʤʺʻОʱ Кʤʺʿʤʻʰʰ ˁ ̶ел̽̀ ко̦т̬ол́ ̛ о̶е̦к̛ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̛ ̦̹̌е̜ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ ̦ео̵̍од̛̥о ̼̬̏̍̌т̽ ̛̭̭те̥у пок̌̌̚теле̜, кото̬̼е ̍удут де̥о̦̭т̛̬̬о̏̌т̽ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̽ к̦̌̌ло̏ ̬екл̥̼̌ ̛ ̬е̦т̌̍ел̦̽о̭т̽ ̏ло̙е̵̦̦̼ ̏ ̬̍е̦д ̛̦̏е̭т̶̛̛̜. ʻекото̬̼е ̛̚ ̵̛̦: 1. CTR, ̬̏е̥́ ̦̌ ̭̜̌те ̛ ̐лу̛̦̍̌ п̬о̭̥от̬̌ дл́ ̛̦те̬̦ет ̬екл̥̼̌ CTR=кл̛к̛/пок̼̌̚ 2. GRP(s), дл́ ̛̥̚е̬е̛̦́ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̛ ̬екл̥̼̌ ̦̌ теле̛̏де̛̛̦ GRP(s)=у̛̏де̦̦ое ̭оо̺̍е̛̦е/˃;пе̛̬од ̬екл.к̥̌п.) 3. P, о̶е̦к̌ ̴̴̾ект̛̦̏о̭т̛ ̥е̬оп̛̬́т̛̜ ̸е̬е̚ ̛̭̭те̥у ̏о̬̏̌̚т̵̦̼ пе̸̌т̵̦̼ ̥̌те̛̬̌ло̏ ;̭к̛дк̌, ̭пе̶.п̬едло̙е̛̦е) P=̏о̬̏̌̚т̛̛̹̏е̭́ кл̛е̦т̼/̌̚т̬̌т̼ ̦̌ ̥е̬оп̛̬́т̛е 4. ROMI – ̏о̬̏̌̚т̦о̭т̽ ̛̦̏е̭т̶̛̛̜ ̏ ̥̬̌кет̛̦̐ ROMI=;п̛̬̼̍т̽ от ̥̬̌кет̛̦̐о̏о̜ ̌кт̛̦̏о̭т̛-̵̬̭̌од̼ ̦̌ ̥̬̌кет̛̦̐Ϳ / ̵̬̭̌од̼ ̦̌ ̥̬̌кет̛̦̐ * ϭϬϬ% 5. ʪ̛̛̦̥̌к̌ п̬од̙̌ от̦о̛̭тел̦̽о ̌̚т̬̌т ̦̌ ̬екл̥̌у 6. ʪ̛̛̦̥̌к̌ о̍ще̜ ̼̍̌̚ кл̛е̦то̏, пот̬е̛̍теле̜;̸ле̦о̏ клу̍̌Ϳ ̛ д̬. ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

16. ʰ˃Оʧ ʻо̼̜̏ ̬̍е̦д ̏ л̛̦е̜ке то̬̏̌о̏ Volkswagen 1. Оп̬еделе̦̌ ̶еле̏̌́ ̌уд̛то̛̬́ 2. ˁ̴о̛̬̥̬о̦̼̏̌ п̬е̛̥у̺е̭т̏̌ ̛ ̛де̦т̸̛̦о̭т̽ ̬̍е̦д̌ 3. Оп̬еделе̦̌ о̭̦о̦̏̌́ ̭т̬̌те̛̐́ ̬екл̥̼̌ 4. ˁо̭т̌̏ле̦ пл̦̌ ̬екл̥̦̌о̜ к̥̌п̛̛̦̌ ̛ ̴̛̬̐̌к е̐о о̭у̺е̭т̏ле̛̦́ ǫǹǬ ДǺцеǹкǺ

Add a comment

Related pages

Сценарий проведения деловой игры по курсу «Маркетинг ...

... в области маркетинга ... игры по курсу ... по ...
Read more

ДЕЛОВАЯ ИГРА - edu.dvgups.ru

Деловая игра в ... Руководитель исполняет роль эксперта по проблемам маркетинга.
Read more

ДЕЛОВАЯ ИГРА - educontest.net

Деловая игра по ... основам права ... (работника отдела маркетинга), который по данной ...
Read more

ДЕЛОВАЯ ИГРА - docme.ru

Деловая игра по ... (работника отдела маркетинга), который по данной ... и основам ...
Read more

Сборник практических заданий, тестов, деловых игр по курсу ...

... деловые игры по ... Деловая игра ... к анализу системы маркетинга: Анализ по ...
Read more

Основы маркетинга: Программа и методика выполнения деловой ...

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ... Деловая игра ... Деловая игра строится по ...
Read more

«Деловая игра» от областных законодателей

В Липецком институте менеджмента, маркетинга и финансов сегодня состоялась пятая ...
Read more

Деловая обучающая игра - rea.ru

Главная → Структура → Факультеты → Факультет маркетинга → Деловая обучающая игра .
Read more