καλό και-κακό-ανά-θρησκείες

60 %
40 %
Information about καλό και-κακό-ανά-θρησκείες

Published on February 20, 2014

Author: gkapetanakis

Source: slideshare.net

Καλό και κακό (αμά θοηρκείεπ) Η.Δ 5: Πξσ είμαι ξ θεόπ, η ξδύμη ςξσ ρύγυοξμξσ κόρμξσ και ςξ αίςημα ςηπ ρχςηοίαπ από ςξ κακό. Γεοαλή Δάτμη Γ’1.

Πξιξπ εσθύμεςαι για ςξ κακό; • Χοιρςιαμιρμόπ: Για ςξ Χοιρςιαμιρμό έυξσμε ςξ ποξπαςξοικό αμάοςημα ( Γεμ.3, 1-24 ). Αιςία λξιπόμ ςξσ κακξύ θεχοξύμε ασςό.

Παλαιά Διαθήκη: Γεμ.3 ,1-24. Ο ότιπ ήςξ ςξ εστσέρςεοξμ και επιμξηςικώςεοξμ από όλα ςα ζώα, ςα ξπξία είυε δημιξσογήρει Ισοιξπ ξ Ηεόπ επί ςηπ γηπ. Ο ότιπ (ξ διάβξλξπ σπό μξοτήμ ότεχπ) ηοώςηρε ςημ Δσαμ και ςηπ είπε· “διαςί ξ Ηεόπ απηγόοεσρε μα τάγεςε από ςξσπ καοπξύπ όλχμ ςχμ δέμδοχμ, πξσ σπάουξσμ ρςξμ παοάδειρξμ;” Ζ Δύα απήμςηρεμ ρςξμ ότιμ· “από ςξσπ καοπξύπ κάθε δέμδοξσ ςξσ παοαδείρξσ ημπξοξύμεμ μα τάγχμεμ. Από ςξμ καοπόμ όμχπ ςξσ δέμδοξσ, πξσ σπάουει εμ ςχ μέρχ ςξσ παοαδείρξσ, έδχρεμ εμςξλήμ ξ Ηεόπ λέγχμ· δεμ θα τάγεςε από ςξμ καοπόμ ασςξύ ξύςε και θα εγγίρεςε ασςό, δια μα μη απξθάμεςε”.

( Γεμ.3, 1-24 Γεν.3 ,1-24. Δίπε δε ςόςε ξ ότιπ ποξπ ςημ γσμαίκα· “δεμ θα απξθάμεςε· κάθε άλλξ. Σαπ απηγόοεσρεμ ξ Ηεόπ μα τάγεςε από ςξ δέμδοξμ ασςό, διόςι εγμώοιζεμ όςι καςά ςημ ημέοαμ, καςά ςημ ξπξίαμ θα τάγεςε, θα αμξιυθξύμ ςα μάςια ραπ και θα είρθε και ρειπ ραμ θεξί, όμξιξι με ασςόμ, γμχοίζξμςεπ καλόμ και πξμηοόμ”. Τόςε η Δύα παοεςήοηρε ποξρεκςικόςεοα ςξ απηγξοεσμέμξμ δέμδοξμ, είδε ςξμ καοπόμ ςξσ χοαίξμ ειπ ςημ όφιμ και ερκέτθη όςι εσυάοιρςξμ θα ήςξ μα δξκιμάρη ασςόμ. Ιαι λξιπόμ έλαβεμ από ςξμ καοπόμ ςξσ δέμδοξσ ασςξύ, έταγεμ ασςή, και έδχρε και ρςξμ άμδοα ςηπ, και έςρι έταγξμ και ξι δύξ.Ιαι ήμξιναμ ςα μάςια ςχμ δύξ ποχςξπλάρςχμ, εκαςάλαβαμ όςι ήραμ γσμμξί ρχμαςικώπ και φσυικώπ, εμςοάπηκαμ ςημ γσμμόςηςά ςχμ και έκξφαμ τύλλα ρσκήπ, ςα έοοαφαμ ποξυείοχπ και με ασςά ραμ πξδιέπ εκάλσφαμ ςημ γσμμόςηςά

Γεμ.3 ,1-24 Όςαμ δε καςά ςξ δειλιμόμ ήκξσραμ ςημ τχμήμ ςξσ Ηεξύ, ξ ξπξίξπ πεοιπαςξύρεμ ρςξμ παοάδειρξμ, εκούβηραμ ξ Αδάμ και η γσμή ασςξύ από τόβξμ και εμςοξπήμ αμάμερα ειπ ςα δέμδοα ςξσ παοαδείρξσ, δια μα μη αμςικούρξσμ ςξ ποόρχπξμ ςξσ Ηεξύ. Ο Ηεόπ ποξρεκάλερε ςξμ Αδάμ και ςξσ είπε· “' Αδάμ, πξσ είραι;” Ο δε Αδάμ απήμςηρεμ ρςξμ Ηεόμ· “ήκξσρα ςημ τχμήμ ρξσ, καθώπ πεοιπαςξύρεπ ρςξμ παοάδειρξμ, και ετξβήθημ μα παοξσριαρθώ εμποόπ ρξσ επειδή είμαι γσμμόπ δι' ασςό και έρπεσρα μα κοστθώ”. Ζοώςηρε δε ξ Ηεόπ ασςόμ· “πξίξπ ρξσ αμήγγειλεμ όςι είραι γσμμόπ; Λήπχπ και έταγεπ από ςξ δέμδοξμ, από ςξ ξπξίξμ και μόμξμ ρξσ απηγόοεσρα μα τάγηπ;” Ο Αδάμ έρπεσρε μα δικαιξλξγηθή και είπε· “ασςή η γσμαίκα, ςημ ξπξίαμ ρσ μξσ έδχκεπ χπ ρύμςοξτξμ και βξηθόμ μξσ, ασςή μξσ έδχρε από ςξμ καοπόμ ςξσ απηγξοεσμέμξσ δέμδοξσ και έταγξμ”.

Γεμ.3 ,1-24 Δίπε δε ςόςε Ισοιξπ ξ Ηεόπ ποξπ ςημ γσμαίκα, ςημ Δύαμ· “διαςί έκαμεπ ασςό;” Ζ Δύα απήμςηρεμ· “ξ ότιπ με ενηπάςηρε και έταγξμ”. Δίπε δε ςόςε Ισοιξπ ξ Ηεόπ ρςξμ ότιμ· “επειδή διέποανεπ ασςήμ ςημ δξλιόςηςα, θα είραι καςηοαμέμξπ ρσ αμάμερα από όλα ςα κςήμη και όλα ςα θηοία, πξσ σπάουξσμ ειπ ςημ γημ. Ηα ρύοεραι ρςξ υώμα με ςξ ρςήθξπ και ςημ κξιλίαμ και υώμα θα ςοώγηπ όλαπ ςαπ ημέοαπ ςηπ ζχήπ ρξσ. Ηα θέρχ δε άρβερςξμ ευθοόςηςα μεςανύ ρξσ και ςηπ γσμαικόπ, μεςανύ ςχμ απξγόμχμ ρξσ και ςχμ απξγόμχμ ασςήπ. Δμαπ δε απόγξμξπ ςηπ γσμαικόπ μόμηπ, ασςόπ θα ρξσ ρσμςοίφή ςημ κεταλήμ και ρσ θα κεμςήρηπ ασςξύ ςημ πςέομαμ”. Ποξπ δε ςημ γσμαίκα είπε· “θα πξλλαπλαριάρχ ειπ πλήθξπ πξλύ ςαπ λύπαπ ρξσ, ςαπ θλίφειπ και ςξσπ ρςεμαγμξύπ ρξσ. Λε πόμξσπ θα γεμμάπ ςα ςέκμα ρξσ, θα εναοςάραι δε πάμςξςε από ςξμ άμδοα ρξσ και ασςόπ θα είμαι κύοιόπ ρξσ”.

Γεμ.3 ,1-24 Διπ δε ςξμ Αδάμ είπεμ· “επειδή ήκξσρεπ ςημ κακήμ ρσμβξσλήμ ςηπ γσμαικόπ ρξσ και έταγεπ από ςξμ καοπόμ ςξσ δέμδοξσ, εκ ςξσ ξπξίξσ και μόμξσ εγώ ρξσ έδχρα ςημ εμςξλήμ μα μη τάγηπ, θα είμαι καςηοαιμέμη η γη ειπ ςα έογα ρξσ. Λε λύπημ και κόπξμ θα κεοδίζηπ ςημ ςοξτήμ ρξσ από ςημ γημ όλαπ ςαπ ημέοαπ ςηπ ζχήπ ρξσ. Αγκάθια και ςοιβόλια θα ρξσ τσςοώμη η γη και θα ςοέτεραι με ςα υόοςα ςξσ αγοξύ.Ιαθ' όλξμ ςξ διάρςημα ςηπ ζχήπ ρξσ με ςξμ ιδοώςα ςξσ ποξρώπξσ ρξσ θα ςοώγηπ ςξμ άοςξμ ρξσ, μέυοιπ όςξσ απξθάμηπ και επιρςοέφη ςξ ρώμα ρξσ ειπ ςημ γημ, από ςημ ξπξίαμ και έυει πλαρθή· διόςι υώμα είμαι ςξ ρώμα ρξσ, ρςξ υώμα θα καςαλήνη και υώμα πάλιμ θα γίμη.

Γεμ.3 ,1-24 Ωμόμαρε ςόςε ξ Αδάμ ςημ γσμαίκα ςξσ Εχήμ, διόςι ασςή θα ήςξ η μηςέοα όλχμ ςχμ αμθοώπχμ ςηπ γηπ. Ο δε παμάγαθξπ Ηεόπ, δια μα ποξτσλάνη ςξμ Αδάμ και ςημ γσμαίκα ςξσ από ςαπ καιοικάπ μεςαβξλάπ καςερκεύαρε δι' ασςξύπ υιςώμαπ δεομαςίμξσπ, με ςξσπ ξπξίξσπ και ςξσπ εμέδσρεμ.Δίπε δε ςόςε ξ Τοιαδικόπ Ηεόπ· “ιδξύ ξ Αδάμ έγιμε πλέξμ ραμ έμαπ από ημάπ με ςημ ικαμόςηςα μα γμχοίζη καλόμ και κακόμ ! Ιαι ςώοα μήπχπ ςσυόμ και απλώρη ςξ υέοι ςξσ και πάοη και τέγη από ςξμ καοπόμ ςξσ νύλξσ ςηπ ζχήπ και γίμη ασςόπ και ςξ κακόμ αθάμαςξμ, ποέπει μα εκδιχυθή από ςξμ παοάδειρξμ”. Ιαι έδιχνεμ ξ Ηεόπ ςξμ Αδάμ από ςξμ παοάδειρξμ ςηπ υαοάπ και ςηπ ςέοφεχπ, δια μα εογάζεςαι μεςά κόπξσ ςημ γημ, από ςξ υώμα ςηπ ξπξίαπ είυε πλαρθή ςξ ρώμα ςξσ. Έβγαλε ςξμ Αδάμ και ςξμ έτεοε μα καςξικήρη απέμαμςι από ςξμ παοάδειρξμ ςηπ υαοάπ και ςηπ ςέοφεχπ. Διέςανε δε ςα Χεοξσβιμ και ςημ τλξγίμημ οξμταίαμ, ςημ ρσρςοετξμέμημ, μα τσλάρρξσμ ςημ ξδόμ, η ξπξία χδηγξύρε ποξπ ςξ δέμδοξμ ςηπ ζχήπ.

● Ιμδξσιρμόπ , μεςεμράοκωρη Σύμτχμα με ςιπ Οσπαμιράμς και ςη τιλξρξτία ςηπ Βεδάμςα, η ξμςόςηςα πξσ μεςεμραοκώμεςαι είμαι ξ αποόρχπξπ εασςόπ (αςμάμ). Τξ αςμάμ δεμ έυει ποξρχπική τύρη και έςρι η υοήρη ςηπ ασςξπαθξύπ αμςχμσμίαπ 'εασςόπ' δεμ είμαι καςάλληλη. Τξ αςμάμ μπξοεί μα ποξρδιξοιρςεί μόμξ μέρχ ςηπ άομηρηπ ξπξιχμδήπξςε ποξρχπικώμ υαοακςηοιρςικώμ. Αμ και ρσγκοξςεί ςα ξμςξλξγικά σπξρςοώμαςα ςηπ αμθοώπιμηπ ύπαονηπ, ςξ αςμάμ δεμ μπξοεί μα είμαι ξ τξοέαπ ςηπ 'πμεσμαςικήπ ποξόδξσ' κάπξιξσ αςόμξσ, γιαςί δε μπξοεί μα καςαγοάφει καμέμα από ςα δεδξμέμα πξσ παοάγξμςαι ρςξ απαςηλό πεδίξ ςηπ φσυξ-πμεσμαςικήπ ύπαονηπ. Ζ πμεσμαςική ποόξδξπ πξσ επιρχοεύει καμείπ ποξπ ςημ ποαγμάςχρη ςηπ ςασςόςηςαπ ςξσ αςμάμ-Λποαυμάμ καςαγοάτεςαι μέρχ ςξσ κάομα, ή μάλλξμ μέρχ ςηπ ελαυιρςξπξίηρηπ ςηπ πξρόςηςαπ ςξσ καομικξύ υοέξσπ. Τξ ρσμξλικό τσρικό και πμεσμαςικό ρύμπλεγμα από ςξ ξπξίξ απαοςίζεςαι έμα αμθοώπιμξ ξμ αμαδξμείςαι ρςημ επαμεμράοκχρη ρύμτχμα με ςξ κάομα ςξσ. Σςξ επίπεδξ ασςό, ςξ μεξρυημαςιρμέμξ άςξμξ βιώμει ςξσπ καοπξύπ ςχμ δοάρεώμ ςξσ από ποξηγξύμεμεπ ζχέπ και θα ποέπει μα κάμει ςξ καλύςεοξ δσμαςό για μα ρςαμαςήρει ςξμ ταύλξ κύκλξ ςηπ αβίμςσα (πλάμηπ) κάομα - ραμράοα.

Ωπ απαοαίςηςξ βξήθημα ρςημ ενήγηρη ςξσ μηυαμιρμξύ ςηπ μεςεμράοκχρηπ η Βεδάμςα σιξθέςηρε ςημ έμμξια εμόπ αέοιμξσ λεπςξύ ρώμαςξπ (sukshma-sharira) ςξ ξπξίξ είμαι ρσμδεδεμέμξ με ςξ αςμάμ για όρξ διαοκεί η αλληλενάοςηρή ςξσπ. Ασςόπ είμαι ξ ποαγμαςικόπ τξοέαπ ςχμ καομικώμ ξτειλώμ. Ωρςόρξ, ασςό ςξ 'λεπςξτσέπ ρώμα' δε μπξοεί μα απξςελέρει μια μξοτή διαςήοηρηπ ςχμ ποξρχπικώμ υαοακςηοιρςικώμ κάπξιξσ, δηλαδή ξπξιχμδήπξςε ρςξιυείχμ ςηπ ρσμειδηςήπ φσυξ-πμεσμαςικήπ ζχήπ εμόπ αςόμξσ. Τα δεδξμέμα πξσ καςαγοάτξμςαι από ςξ λεπςξτσέπ ρώμα είμαι ρύμξλξ από κοσμμέμεπ ςάρειπ ή εμςσπώρειπ (ραμρκάοα) πξσ έυξσμ καςαγοατεί από ςξ κάομα χπ ρπόοξι πξσ θα γεμμήρξσμ μελλξμςική ρσμπεοιτξοά και ποξρχπικό υαοακςήοα. Ηα σλξπξιηθξύμ σπξρσμείδηςα ρςη ζχή ςξσ αςόμξσ υχοίπ μα δώρξσμ ρε κάπξιξμ κάπξια έμδεινη για μα καςαλάβει ςημ ποαγμαςική ςξσ καςάρςαρη. Δε μπξοεί μα σπάουει καμία μξοτή μεςάδξρηπ ρσμειδηςήπ μμήμηπ από μια ζχή ρε μια άλλη, ετόρξμ αμήκει ρςξμ κόρμξ ςηπ πλάμηπ και διαλύεςαι καςά ςξ θάμαςξ. Σςιπ Μςαοράμεπ Σάμκσα και Γιόγκα, η ξμςόςηςα πξσ μεςεμραοκώμεςαι είμαι ςξ πξσοξύρα, έμα αμςίρςξιυξ ςξσ αςμάμ.

Δεδξμέμηπ ςηπ απόλσςηπ δσαδικόςηςαπ μεςανύ ςξσ πξσοξύρα (πμεύμα) και ςηπ ποακοίςι (ύλη), ςίπξςε πξσ μα αμήκει ρςημ φσυξ-πμεσμαςική ζχή δε μπξοεί μα πεοάρει από ςη μία ζχή ρςημ άλλη γιαςί αμήκει ρςημ ποακοίςι, πξσ έυει μια καθαοά απαςηλή ρυέρη με ςξ πξσοξύρα. Ωρςόρξ, η Γιόγκα Σξύςοα (2,12) ποξρδιξοίζει έμαμ παοόμξιξ μηυαμιρμό μεςάδξρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ κάομα από μια ζχή ρε μια άλλη, όπχπ και ρςημ πεοίπςχρη ςηπ Βεδάμςα. Ασςή η δεναμεμή ςξσ κάομα ξμξμάζεςαι 'karmashaya'. Σσμξδεύει ςξ πξσοξύρα από ςη μια ζχή ρςημ άλλη, αμςιποξρχπεύξμςαπ ςξ ρύμξλξ ςχμ εμςσπώρεχμ (ραμρκάοα) πξσ δε μπόοεραμ μα εκδηλχθξύμ λόγχ ςχμ πεοιξοιρμώμ μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ ζχήπ. Λε καμέμαμ ςοόπξ δε μπξοεί μα είμαι έμα είδξπ ρσμειδηςήπ μμήμηπ, έμα ρύμξλξ πληοξτξοίαπ πξσ έμα άςξμξ θα μπξοξύρε μα υοηριμξπξιήρει ρσμειδηςά ή έμαπ πσοήμαπ ποξρχπικόςηςαπ, γιαςί ςξ karmashaya δεμ έυει ςίπξςε ςξ κξιμό με ςιπ φσυξ-πμεσμαςικέπ ικαμόςηςεπ. Ασςή η δεναμεμή ςξσ κάομα ενσπηοεςεί κσοίχπ χπ μηυαμιρμόπ για ςημ ποξραομξγή ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ κάομα ρςη ζχή κάπξιξσ. Υπαγξοεύει, με έμαμ αποόρχπξ και μηυαμικό ςοόπξ, ςη μέα γέμμηρη (jati), ςξ μάκοξπ ςηπ ζχήπ (ayu) και ςιπ εμπειοίεπ πξσ θα ςη ρσμξδεύρξσμ (bhoga).

● Βξσδ(δ)ιρμόπ: μεςεμράοκωρη . Ο Βξσδιρμόπ αομείςαι ςημ ύπαονη εμόπ μόμιμξσ εασςξύ πξσ μεςεμραοκώμεςαι από μια ζχή ρε μια επόμεμη. Ζ πλάμη εμόπ σπάουξμςξπ εασςξύ δημιξσογείςαι από μια απλή επιρώοεσρη πέμςε ρσρςαςικώμ (skandha), πξσ σπξτέοξσμ από διαοκή μεςάβαρη και έυξσμ μια λειςξσογική ρυέρη αιςίαπ απξςελέρμαςξπ. Ασςά είμαι: 1. ςξ ρώμα πξσ καλείςαι επίρηπ σλική μξοτή (rupa), 2. ςξ ρσμαίρθημα (vedana) πξσ απαοςίζεςαι από ςιπ αιρθήρειπ πξσ εγείοξμςαι από ςα αιρθηςήοια όογαμα ςξσ ρώμαςξπ, 3. μόηρη (sanna), η διαδικαρία ςηπ καςηγξοιξπξίηρηπ και ςξσ ποξρδιξοιρμξύ ςχμ εμπειοιώμ, 4. μξηςικέπ καςαρκεσέπ (sankhara), ξι καςαρςάρειπ πξσ εκκιμξύμ δοάρη και ςέλξπ 5) ρσμείδηρη (vijnana) πξσ είμαι η αίρθηρη ςηπ εμημεοόςηςαπ εμόπ αιρθηςξύ ή μξηςξύ αμςικειμέμξσ.

Βξσδ(δ)ιρμόπ: μεςεμράοκωρη Τα πέκηε ζημηπεία είκαη πνόζθαηνα (anitya), οπόθεηκηαη δηανθώκ μεηαμμνθώζεωκ θαη δεκ έπμοκ θάπμηα αμεηάβιεηε ανπή ή εαοηό. Οη άκζνωπμη ζοκήζωξ κμμίδμοκ όηη έπμοκ εαοηό ελαηηίαξ ηεξ ζοκείδεζεξ. Αιιά ημ κα είκαη ε ίδηα ζε μηα δηανθή δηαδηθαζία μεηάβαζεξ θαη αιιαγήξ δεκ θάκεη ηε ζοκείδεζε ηαοηόζεμε με έκακ εαοηό πμο οπμηίζεηαη όηη είκαη μόκημμξ. Πένακ ηωκ πέκηε ζοζηαηηθώκ δεκ οπάνπεη ηίπμηε άιιμ ζηεκ ακζνώπηκε θύζε.

Βξσδ(δ)ιρμόπ: μεςεμράοκωρη Ωρςόρξ, κάςι θα ποέπει μα μεςεμραοκώμεςαι, ακξλξσθώμςαπ ςιπ επιςαγέπ ςξσ κάομα. Όςαμ ξ Βξύδαπ οχςήθηκε ρυεςικά με ςιπ διατξοέπ μεςανύ ςχμ αμθοώπχμ ρε θέμαςα διάοκειαπ ζχήπ, αρθέμειαπ, εσημεοίαπ, κ.λπ. είπε: «Οι άμθοχπξι έυξσμ, χ μέε, ςιπ δικέπ ςξσπ ποάνειπ, είμαι κληοξμόμξι ποάνεχμ, ποάνειπ είμαι η μήςοα ςξσπ, είμαι ξι τίλξι και ξι ρσγγεμείπ ςξσπ και ποάνειπ είμαι ςξ ρςήοιγμά ςξσπ. Δίμαι ξι ποάνειπ πξσ ςξσπ καςαςάρρξσμ ρε σφηλή ή υαμηλή θέρη» (Majjhima Nikaya 135,4)Δάμ δεμ σπάουει ποαγμαςικόπ εασςόπ, πξιξπ κληοξμξμεί ςιπ ποάνειπ και μεςεμραοκώμεςαι; Ο Βξύδαπ απάμςηρε πχπ μόμξ ςξ κάομα πεομάει από ςη μία ζχή ρςημ άλλη, υοηριμξπξιώμςαπ ςημ παοξμξίχρη ςξσ τχςόπ από έμα κεοί ςξ ξπξίξ ποξέουεςαι από έμα άλλξ κεοί υχοίπ από μόμξ ςξσ μα έυει κάπξια ξσρία. Λε ςξμ ίδιξ ςοόπξ σπάουει αμαγέμμηρη υχοίπ ςη μεςάβαρη ςξσ εασςξύ από έμα ρώμα ρε έμα άλλξ. Ζ μόμη ρύμδερη από μια ζχή ρςημ επόμεμη είμαι αιςιακήπ τύρεχπ. Σςξ Garland Sutra (10) διαβάζξσμε:«Σύμτχμα με ςξ ςι ποάνειπ έυξσμ γίμει θα είμαι και ξι απξοοέξσρεπ ρσμέπειέπ ςξσπ. Δμ ςξύςξιπ ξ ποάςςχμ δεμ έυει ύπαονη: Ασςή είμαι η διδαρκαλία ςξσ Βξύδα.»

● Μξοτέπ κακξύ. • • • Πόλεμξπ. Ψσυόςοξπεπ Οσρίεπ. Ιξιμχμική Αμιρόςηςα.

Πόλεμξπ είμαι η καςάρςαρη ρύγκοξσρηπ μεςανύ ρυεςικά μεγάλχμ ξμάδχμ αμθοώπχμ (όπχπ έθμη, πξλιςείεπ, ξογαμιρμξί, κξιμχμικέπ ξμάδεπ), πξσ υαοακςηοίζεςαι από ςημ υοήρη έμξπληπ βίαπ μεςανύ μαυόμεμχμ ή καςά πξλιςώμ. Λια κξιμή αμςίληφη ςξσ πόλεμξσ είμαι μια ρειοά από ρςοαςιχςικέπ εκρςοαςείεπ μεςανύ δύξ ή πεοιρρόςεοχμ αμςίπαλχμ πλεσοώμ πξσ πεοιλαμβάμξσμ μια διαμάυη ρυεςικά με αμεναοςηρία, εδάτη, πόοξσπ, ιδεξλξγία ή κάπξιξ άλλξ θέμα. Ζ μάυη είμαι μια ρςιγμή πάληπ ρςξμ πόλεμξ μεςανύ δύξ ή πεοιρρξςέοχμ μεοώμ όπξσ κάθε ξμάδα επιδιώκει μα μικήρει ςξσπ άλλξσπ. Λάυεπ ρσμήθχπ ποαγμαςξπξιξύμςαι καςά ςημ διάοκεια πξλέμχμ ή ρςοαςιχςικώμ εκρςοαςειώμ και ρσμήθχπ μπξοξύμ μα ποξρδιξοιρςξύμ πξλύ καλά χπ ποξπ ςξμ υώοξ, ςξμ υοόμξ και ςημ δοάρη. Πόλεμξι και εκρςοαςείεπ καθξδηγξύμςαι από ςημ ρςοαςηγική εμώ ξι μάυεπ είμαι ςξ ρςάδιξ όπξσ αμαπςύρρεςαι η ςακςική. Σςοαςιχςική ιρςξοία είμαι η καςαγοατή, γοαπςά ή με άλλξ ςοόπξ, ςχμ γεγξμόςχμ ρςημ ιρςξοία ςηπ αμθοχπόςηςαπ πξσ εμπίπςξσμ ρςημ καςηγξοία ςηπ ρύγκοξσρηπ. Ασςό μπξοεί μα κσμαίμεςαι από ςημ εκ ςξσ ρσρςάδημ ρύγκοξσρη δσξ τσλώμ έχπ ρσγκοξύρειπ μεςανύ ρςοαςώμ, έχπ έμα παγκόρμιξ πόλεμξ πξσ

Οπιξειδέπ και Παοαιρθηριξγόμεπ. • • • • • Όπιξ. Ζοχίμη. Ιχδεψμη. Διαιθσλαμίδιξ ςξσ λσρεογικξύ ξνέξπ. Οικξλξγικά Ποξβλήμαςα.

Όπιξ, κξιμώπ ατιόμι, ξμξμάζεςαι ξ απξνηοαμέμξπ γαλακςώδηπ υσμόπ πξσ ποξέουεςαι από έμα είδξπ παπαοξύμαπ πξσ ξμξμάζεςαι μήκχμ η σπμξτόοξπ (Papaver Somniferum). Τξ όπιξ πεοιέυει πεοίπξσ 20 αλκαλξειδή, εμώ μεςανύ ασςώμ έυει πεοιεκςικόςηςα πεοίπξσ 10~12% ρεμξοτίμη, από ςημ ξπξία εναοςάςαι η ταομακξλξγική επεμέογεια ςξσ. Ζ υημική επενεογαρία ςηπ μξοτίμηπ παοάγει ςημ ηοχίμη πξσ διακιμείςαι ρςξ παοάμξμξ εμπόοιξ μαοκχςικώμ. Πεοιέυει επίρηπ κχδεΐμη και άλλα μη μαοκχςικά αλκαλξειδή όπχπ παπαβεοίμη, θηβαΐμη και μξρκαπίμη. Τξ όπιξ και ςα παοάγχγά ςξσ απξςελξύμ μαοκχςικέπ ξσρίεπ πξσ πάμςα ποξκαλξύμ ρχμαςική και φσυξλξγική ενάοςηρη. Σκεσάρμαςα από όπιξ (ατέφημα, ρκόμη, εκυύλιρμα) υοηριμξπξιξύμςαι χπ αμςιδιαοοξψκά και πασρίπξμα τάομακα. Ζ παοαγχγή ςξσ ξπίξσ καθξοίζεςαι πξρξςικώπ ρύμτχμα με διεθμέπ ρυέδιξ.

Ζ ηοωίμη ή διακεςσλξμξοτίμη (diacetylmorphine (INN) ) είμαι ξπιξειδέπ μαοκχςικό, πξσ αμήκει ρςημ καςηγξοία ςχμ ρκληοώμ μαοκχςικώμ λόγχ ςξσ εναιοεςικά σφηλξύ ρημείξσ εθιρμξύ πξσ ποξκαλεί εμώ είμαι και καςαρςαλςικό.

Ζ κχδεΐμη, όπχπ και ςα σπόλξιπα ξπιξύυα αμαλγηςικά, ποξκαλεί αμαλγηρία καθώπ επηοεάζει ςημ αμςίληφη και ςημ αμςίδοαρη ςξσ ξογαμιρμξύ ρςξμ πόμξ. Δπίρηπ απξςελεί άοιρςξ αμςιβηυικό καθώπ καςαρςέλλει ςξ ασςξαμςαμακλαρςικό κέμςοξ ςξσ βηυόπ. Παοαδξριακά η κχδεΐμη υξοηγείςαι από ςξσ ρςόμαςξπ χπ τχρτξοική κχδεΐμη ρε ρυεςικά υαμηλέπ δόρειπ ( 30 χπ 60 mg) για ςημ αμςιμεςώπιρη ςξσ βηυόπ και ςξσ πόμξσ μέςοιαπ έχπ ρξβαοήπ έμςαρηπ. Χαμηλέπ δόρειπ κχδεΐμηπ ρσυμά ρσμδιάζξμςαι με αρπιοίμη και κατεΐμη ή με παοακεςαμόλη και κατεΐμη. Ζ κχδεΐμη υξοηγείςαι και παοεμςεοικά χπ αμαλγηςικό ρε αοκεςέπ πεοιπςώρειπ. Ζ ρσμήθηπ αμαλγηςική δόρη είμαι 30 mg κάθε 4 ώοεπ, εμώ η ρσμήθηπ αμςιβηυική δόρη είμαι 5 έχπ 10 mg κάθε 4 ώοεπ. Ζ κχδεΐμη ποξκαλεί εθιρμό και ςξνικξμαμία ρατώπ όμχπ ρε μικοόςεοξ βαθμό απ' όρξ η μξοτίμη. Δπίρηπ μπξοεί μα ποξκαλέρει δσρκξιλιόςηςα και μα επηοεάρει ςξ καοδιαγγειακό, ςξ ξσοξπξιηςικό και ςξ αμαπμεσρςικό ρύρςημα.

Ζ μξοτίμη (INN) (MS Contin, MSIR, Avinza, Kadian, Oramorph, Roxanol) είμαι έμα εναιοεςικά ιρυσοό ξπιξύυξ αμαλγηςικό φσυξδοαρςικό τάομακξ και θεχοείςαι όςι είμαι ςξ ποχςξςσπικό ξπιξειδέπ. Σςημ κλιμική ιαςοική, η μξοτίμη θεχοείςαι χπ ξ υοσρόπ καμόμαπ, ή αματξοά, ςχμ αμαλγηςικώμ πξσ υοηριμξπξιξύμςαι για ςημ αμακξύτιρη ρξβαοξύ ή αγχμιώδξσπ πόμξσ και ςαλαιπχοίαπ. Όπχπ και άλλα ξπιξειδή, π.υ. ξνσκχδόμη (OxyContin, Percocet, Percodan), σδοξμξοτόμη (Dilaudid, Palladone), και διακεςσλξμξοτίμη (ηοχίμη), η μξοτίμη δοα άμερα ρςξ κεμςοικό μεσοικό ρύρςημα (ΙΜΣ) για αμακξστίρει ςξμ πόμξ. Ζ μξοτίμη έυει σφηλό δσμαμικό για εθιρμό· η αμξυή και η τσρική και η φσυξλξγική ενάοςηρη ρε ασςήμ αμαπςύρρεςαι γοήγξοα.

To διαιθσλαμίδιξ ςξσ λσρεογικξύ ξνέξπ (Lysergic acid diethylamide), γμχρςό πεοιρρόςεοξ με ςξ ακοχμύμιξ LSD, ή LSD-25, ή λσρεογίδη, είμαι ρσμθεςική, δοαρςική, παοαιρθηριξγόμξπ ξσρία πξσ παοάγεςαι από ςξ λσρεογικό ξνύ, ςξ ξπξίξ με ςη ρειοά ςξσ ενάγεςαι από ςξ μύκηςα εοσρίβη (Claviceps purpurea) πξσ αμαπςύρρεςαι ρσμήθχπ ρςη ρίκαλη. Παοαρκεσάζεςαι υημικά και η βαρική υημική δξμή ςξσ είμαι παοόμξια με ασςή ςχμ αλκαλξειδώμ ςηπ εοσρίβηπ, εμώ εμταμίζει επίρηπ ξμξιόςηςεπ με άλλεπ ξσρίεπ, όπχπ η φιλξκσβίμη, με δσμαςόςηςα δέρμεσρηπ ςηπ δοάρηπ ςηπ ρεοξςξμίμηπ. Όπχπ όλεπ ξι παοαιρθηριξγόμεπ ξσρίεπ, ςξ LSD ποξκαλεί απξκλίρειπ από ςη ρσμήθη ρσμπεοιτξοά ςξσ υοήρςη, αλλξιώμξμςαπ ςημ αμςίληφη ςηπ ποαγμαςικόςηςαπ, ποξκαλώμςαπ ξπςικέπ και ακξσρςικέπ αμςιληπςικέπ διαςαοαυέπ. Δμταμίζει διατξοέπ ρε ρυέρη με άλλεπ φσυξςοόπεπ ξσρίεπ, μεςανύ ασςώμ ςξ γεγξμόπ πχπ δεμ ποξκαλεί εθιρμό και ςξ εμδευόμεμξ αμαβίχρηπ ςηπ εμπειοίαπ ςηπ υοήρηπ μεςά ςη διακξπή ςηπ. Ανιξρημείχςη είμαι η σφηλή δοαρςικόςηςα ςηπ ξσρίαπ, καθώπ δόρειπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 25μικοξγοαμμαοίχμ είμαι ρε θέρη μα επεμεογήρξσμ. Τξ LSD απξοοξτάςαι από ςξ αμθοώπιμξ ρώμα ρε διάρςημα πεοίπξσ μίαπ ώοαπ και η επίδοαρή ςξσ διαοκεί πεοίπξσ ξκςώ έχπ δώδεκα ώοεπ. Καμβάμεςαι ρσμήθχπ από ςξ ρςόμα, ςσπικά ρε υάπια, κάφξσλεπ, κύβξσπ ζάυαοηπ, ρςσπόυαοςξ ή ειδικά ασςξκόλληςα. Σε σγοή μξοτή υξοηγείςαι με εμδξμσψκή ή εμδξτλέβια έμερη.

Κξιμωμική διαρςοωμάςωρη(= κξιμωμική αμιρόςηςα. ) είμαι η ιεοάουηρη ή διαβάθμιρη ςχμ αςόμχμ και ςχμ ξμάδχμ ρε ρςοώμαςα, πξσ εκτοάζεςαι με ςη δξμική αμιρόςηςα ρςημ καςαμξμή ςχμ επιβοαβεύρεχμ, ςχμ ποξμξμίχμ και ςχμ πόοχμ. Ζ τσλή, η εθμόςηςα, ξ πλξύςξπ και ςξ κύοξπ ςχμ κξιμχμικώμ σπξκειμέμχμ παίζξσμ ρημαμςικό οόλξ ρςημ καςάςανή ςξσπ ρςημ κξιμχμική διαρςοχμάςχρη. Ιαμιά κξιμχμία δεμ είμαι απόλσςα α-ςανική, καθώπ ξ ςοόπξπ με ςξμ ξπξίξ είμαι οσθμιρμέμη η κξιμχμία ρσμςελεί ρςξ μα σπάουξσμ αμιρόςηςεπ ρςημ καςαμξμή ςχμ πλεξμεκςημάςχμ και ςχμ σπξυοεώρεχμ ή ςχμ δσρκξλιώμ ρςα μέλη ςξσπ.

Οικξλξγικά ποξβλήμαςα ή πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα ξμξμάζξμςαι ξι διαςαοαυέπ ρςη γήιμη βιόρταιοα και ρςξ τσρικό πεοιβάλλξμ ξι ξπξίεπ ρσμηθίζεςαι μα απξδίδξμςαι ρςημ αμθοώπιμη δοαρςηοιόςηςα. Σςξμ βαθμό πξσ ςα ξικξλξγικά ποξβλήμαςα απειλξύμ ςημ επιβίχρη εμόπ πληθσρμξύ, ξδηγξύμ ρε μία ξικξλξγική κοίρη. Ωρςόρξ ξι ξικξλξγικέπ κοίρειπ μπξοεί μα έυξσμ και τσρικά αίςια. Σςα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα ρσγκαςαλέγξμςαι η πεοιβαλλξμςική ούπαμρη, η κλιμαςική αλλαγή, η ςούπα ςξσ όζξμςξπ, η απξδάρχρη (απξφίλχρη ςχμ δαρώμ), η εοημξπξίηρη, η ενατάμιρη βιξλξγικώμ ειδώμ, η όνιμη βοξυή κλπ. Τα ξικξλξγικά ποξβλήμαςα άουιραμ μα εμταμίζξμςαι κσοίχπ μεςά ςη βιξμηυαμική επαμάρςαρη, εμώ σπάουξσμ διατξοεςικέπ αμςιλήφειπ ρυεςικά με ςα αίςια και ςξσπ ςοόπξσπ αμςιμεςώπιρήπ ςξσπ. Δπιρςημξμικά διεοεσμώμςαι από ςημ ξικξλξγία και ςημ πεοιβαλλξμςξλξγία, αλλά καςά ςη δεκαεςία ςξσ 1960 αμαδύθηκε ςξ πξλύπλεσοξ ξικξλξγικό κξιμχμικό κίμημα με ρςόυξ ςημ ποξρπάθεια για ςημ επίλσρη ςχμ ξικξλξγικώμ ποξβλημάςχμ. Οι μηυαμικξί πεοιβάλλξμςξπ ποξρπαθξύμ μα αμαπςύνξσμ ςευμξλξγικέπ λύρειπ για ςα πεοιβαλλξμςικά ποξβλήμαςα (π.υ. ηλεκςοικά ασςξκίμηςα, καςαλύςεπ ασςξκιμήςξσ, ρσρκεσέπ καθαοιρμξύ αεοίχμ κλπ).

Νίκη ςξσ καλξύ. • • Μιοβάμα. Αμάρςαρη.

Υιξθεςήθηκε από ςξμ Βξσδιρμό και ςξμ Τζαψμιρμό. Χαοακςηοίζει μια καςάρςαρη πξσ επιςσγυάμεςαι με ςημ άρκηρη και εναλείτει ςξμ πόμξ (πξσ ξτείλεςαι ρςξ κάομα) ςηπ γέμμηρηπ και ςξσ θαμάςξσ ρςξμ κύκλξ ςχμ αμαγεμμήρεχμ ςξσ αμθοώπξσ. Ζ μιοβάμα διαπιρςώμεςαι ςόςε ρςημ ατύπμιρη ή τώςιρη (μπόμςι), με ςημ ξπξία όλα ςα ρςξιυεία ςηπ ύπαονηπ ταίμξμςαι καθξοιρμέμα και, καςά ρσμέπεια, δεμ έυξσμ λόγξ ύπαονηπ, ακόμα και ςξ εγώ απξκαλύπςεςαι χπ μία απαςηλή ρσμέμχρη πέμςε ξμάδχμ φσυξ-μξοτικώμ ρςξιυείχμ (ρκάμςα). Σςξμ αουέγξμξ Βξσδιρμό, η μιοβάμα ιρξδσμαμξύρε κσοίχπ με ςημ εκμηδέμιρη και ςημ ενατάμιρη ςξσ πόμξσ (μςξύυκα) πξσ είμαι ρσμδεδεμέμξπ με ςημ επίγεια ζχή ςχμ αιρθηςώμ αμςιλήφεχμ, ςηπ επιθσμίαπ (κάμα) και ςηπ δίφαπ (ςοίρμα) ςηπ εμπειοίαπ. Ο βξσδιρμόπ μαυαγιάμα θεχοεί ςη μιοβάμα χπ μια απόλσςη καςάρςαρη, ρςημ ξπξία ςξ αουέγξμξ τχπ ςηπ Σσμείδηρηπ (ποαμπαρβάοα-ςρίςςα) μξιάζει μα έυει ποξέλθει από ςξ κεμό (ρξύμια), πέοα από ςη διατξοξπξίηρη ςξσ είμαι και ςξσ μη είμαι. Ζ μιοβάμα απξςελεί ςξ απξκξούτχμα ςξσ διαλξγιρμξύ και θεχοείςαι μια αοκεςά ατηοημέμη και αμτίρημη έμμξια, για ςημ ξπξία ξι βξσδιρςέπ ςξσ οεύμαςξπ μαυαγιάμα ποερβεύξσμ όςι γίμεςαι καςαμξηςή μόμξ όςαμ βιχθεί.

Γεμικά ξ υοιρςιαμικόπ κόρμξπ με ςημ ξμξμαρία Αμάρςαρη, ή Αμάρςαρη ςξσ Χοιρςξύ, ή Αμάρςαρη ςξσ Κσοίξσ, (καθαοεύξσρα η Αμάρςαριπ, ςηπ Αμαρςάρεχπ), υαοακςηοίζει ςημ μεςά ςημ ςοιήμεοη ςατή, θοιαμβική αμάρςαρη εκ μεκοώμ – αμάληφη ςξσ Χοιρςξύ, ςημ ξπξία και ξμξλξγεί ρςξ έκςξ άοθοξ ςξσ Σσμβόλξσ ςηπ Πίρςεχπ: «Και αμαρςάμςα ςημ Τοίςη ημέοα καςά ςαπ Γοατάπ», όπχπ ενιρςξοείςαι ςξ γεγξμόπ επί μακοόμ και από ςξσπ ςέρρεοιπ Δσαγγελιρςέπ (ςξμ Λαςθαίξ, κετ. 28, ςξμ Λάοκξ, κετ. 16, ςξμ Κξσκά, κετ. 24, και ςξμ Θχάμμη. κετ. 20), καθώπ και από ςιπ Ποάνειπ ςχμ Απξρςόλχμ(3:36) «ξ δε Θεόπ ήγειοεμ ασςόμ εκ μεκοώμ» πξσ τέοεςαι χπ επικύοχρη κάπξιχμ αματξοώμ Ποξτηςώμ πξσ πεοιλαμβάμει η Παλαιά Διαθήκη.

ΤΈΚΟΣ . Πηγέπ: http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Genesis/Genesis_kef.3.htm http://news.pathfinder.gr/misc/xpaths/54/2071463.html http://news.pathfinder.gr/misc/xpaths/54/2064248.html wikipedia.

Add a comment