Φύλλο εργασίας για την ταινία με θέμα τον "Κοινωνικό Εκφοβισμό"

33 %
67 %
Information about Φύλλο εργασίας για την ταινία με θέμα τον "Κοινωνικό Εκφοβισμό"
Education

Published on March 11, 2014

Author: pitm

Source: slideshare.net

Ζμμεςοσ ή Κοινωνικόσ Εκφοβιςμόσ Φφλλο εργαςίασ. Οριςμόσ Ζμμεςοσ ή κοινωνικόσ: προςπάκεια για κοινωνικι απομόνωςθ ι αγνόθςθ ατόμου, για άςκθςθ επιρροισ ςτθν ομάδα των ςυνομθλίκων ϊςτε να αιςκανκοφν αντιπάκεια για κάποιο ςυγκεκριμζνο ςυμμακθτι τουσ, διάδοςθ κακόβουλων φθμϊν και ψευδϊν Εργαςία Δθμιουργία βουβήσ , ζγχρωμθσ ταινίασ ςχετικισ με τον ζμμεςο ι κοινωνικό εκφοβιςμό. Στθν ταινία κα πρζπει να παρουςιάηονται: 1. Το φαινόμενο. 2. Οι ςυμμετζχοντεσ – όλοι οι ρόλοι. 3. Τα ςυναιςκιματα του κφματοσ. 4. Μινυμα – Σφνκθμα κατά τθσ ςχολικισ βίασ Ανάπτυξη Συγγραφι ςεναρίου ςτο ςχετικό φφλλο Δθμιουργία storyboard ςτο ςχετικό φφλλο Διανομι ρόλων, ηθτάμε βοικεια από τισ άλλεσ ομάδεσ για να ςυμπλθρωκοφν τα άτομα αν χρειάηεται. Γφριςμα ταινίασ Επεξεργαςία ςτο movie maker ΠΡΟ΢ΟΧΗ : ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΑΛΛΕ΢ ΟΜΑΔΕ΢ ΝΑ ΚΑΣΑΛΑΒΟΤΝ ΣΟ ΘΕΜΑ ΢Α΢.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Εύκολη Γιαουρτόπιτα Με Φύλλο ...

... για την ταινία με θέμα ... για την ταινία με τον ... Φύλλο εργασίας για την ...
Read more

εργασίες για την Α΄ τάξη ...

φύλλα εργασίας και διαδρατικό υλικό για την ... ταινία με τον ... φύλλο εργασίας για ...
Read more

Γράφω και ζωγραφίζω την ταινία ...

Εκτύπωση φύλλου δραστηριότηρας με θέμα "Γράφω και ζωγραφίζω την ταινία". ... για τον ...
Read more

Φύλλο Εργασίας για την ...

Φύλλο Εργασίας για την ... Σχέδιο εργασίας Project με θέμα : ... Εικόνες προτύπου από τον ...
Read more

Θέμα 1ης Γραπτής Εργασίας - Documents

Φύλλο εργασίας για την ταινία με θέμα τον "Κοινωνικό Εκφοβισμό ... για Stop animation με θέμα ...
Read more

Φτιάχνω τη λέξη "ταινία" - Φύλλο ...

Εκτύπωση φύλλου δραστηριότηρας με θέμα ... για την ... Σχολιάστε το φύλλο εργασίας .
Read more

Τρόποι για να αθροίσετε τιμές ...

... σχετικά με την τεχνική για να ... με τον αριθμό των ... σε ένα φύλλο εργασίας με ...
Read more

Τρόποι μορφοποίησης φύλλου ...

Στυλ κελιών Για την ... με τον τρόπο για να ... ένα φύλλο εργασίας τον ...
Read more

Άρθρα με ετικέτα φύλλο εργασίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε το παρακάτω φύλλο εργασίας για τον ... παιζω με την ... Θέμα F2. Top ...
Read more