การพัฒนาระบบสารสนเทศ

50 %
50 %
Information about การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Design

Published on March 15, 2014

Author: OatLimited

Source: slideshare.net

  (System Analysis and Design 

(Evolution Model)• • • •

• (Waterfall Model) • (Evolution Model) • (Incremental Model) • (Spiral Model)

(Waterfall Model) (Systems Planning) (Systems Analysis) (Systems Design) (Systems Implementation) (Systems Maintenance) Adapted Waterfall Model

(Incremental Model)• •

(Spiral Model) • • •

  Requirem ents)

• Problem Recognition) • Feasibility Study) • Analysis) • Design) • Construction) • Installation, Conversion) • Maintenance) SDLC)

• • • • •

 .

(Preliminary Investigation) (Requirement Analysis) (System Design) (System Acquisition) (System Implement and Maintenance) Hardware Software • • •

Add a comment

Related presentations

Related pages

การพัฒนาระบบสารสนเทศ - IT 514249206

การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Read more

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล | Information Technology Business

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล เป็นการนำระบบสารสนเทศ ...
Read more

การพัฒนาระบบ สารสนเทศ - it514249207

การ พัฒนาระบบสารสนเทศ. ความ จำเป็นในการพัฒนาระบบ ...
Read more

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ. ความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
Read more

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร - วิกิตำรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศมี ...
Read more

หน่วยที่ 2การพัฒนาระบบสารสนเทศ - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ...

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Systems Development Life Cycle : SDLC) SDLC ...
Read more

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ.
Read more

Padchareeya: วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC

สามารถอธิบายและเลือกใช้ แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ...
Read more

การพัฒนาระบบสารสนเทศ - YouTube

การพัฒนาระบบสารสนเทศศึกษางานวิจัย - Duration: 6:46. MsMarisa1989 504 views. 6 ...
Read more