Ролевата игра

100 %
0 %
Information about Ролевата игра
Education

Published on September 15, 2019

Author: ilievadabova

Source: authorstream.com

slide 1: 1 РОЛЕВАТА ИГРА Илиана Т. Илиева-Дъбова Професионална гимназия по облекло – гр. Пазарджик “Човекът е мислеща тръстика” Блез Паскал В българското училище гражданското образование е насочено към формиране на знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда познаване прилагане и уважение на гражданските права и отговорности участие в демократичните процеси изграждане на политическа и гражданска култура. Гражданското образование на гимназистите е сложен и нелек процес който изисква активното им включване в структурата на обществените отношения. За осъществяване най- пълно целите на гражданското образование и постигането на ДОИ е особено важно да се ползват интерактивни техники на обучение. В различни сфери на човешката дейност - икономиката военното дело света на финансите науката и пр. при разрешаване на сложни ситуации и при необходимост от вземане на решения се прилагат разнообразни типове имитиращи игри. Играта е тясно свързана с изследователския инстинкт и задоволяване на дълбоко вкорененото от природата любопитство у всеки човек. Както при висшите представители на животинския свят така и при хората тя е факторът за откривателство и овладяване на знания. Играта е носител на история култура религия многовековен опит. Йохан Хуицинга 6 автор на задълбочено изследване за игрите нарича човека “ homo ludens” т.е. играещ човек защото тя е залегнала дълбоко у всеки от нас. Играта е обект на проучване от страна на редица социолози философи и културолози. Все по-често към игрите и симулациите като метод на обучение се обръщат и педагозите. Дж.Л.Тейлър цит по 4 счита че според равнището на абстрактност те могат да се разделят на четири вида: проучване на казуси slide 2: 2 изпълнение на роли игри-симулации и машинни симулации. За настоящата разработка интерес представлява втората група – изпълнението на роли което още наричаме ролева игра. Здр. Костова4 изтъква че основната дейност при нея е изпълнението и импровизирането на роли. Р.Владева 1 подчертава влиянието на играта върху активността на учениците и включването им в естествени ситуации чрез прякото им участие в тях. Е. Янакиева 7 обръща внимание на мотивиращата роля на този метод на обучение като изтъква подражателния характер на игрите. Д Кънчев 5 акцентира върху общуването между групи с различни интереси и социалните взаимодействия в игровата ситуация. Ролевите игри предлагат широк спектър от възможности на учениците. В тях се пресъздават обществени роли. Учениците получават шанс ако ползваме английската поговорка”да стъпят в обувките на друг човек”. Не е задължително да споделят неговите възгледи чувства и настроения в реалния живот. Но възможността да претворят личността на друг да усетят неговото отношение да съпреживеят неговите проблеми означава другия да бъде разбран и почувстван по-добре. При участие в ролеви игри ученикът набира социален опит развива комуникативните си умения участва в провеждане на спор защитава идеи и тези. Контактува дори с тези към които нямат особена привързаност. И това му позволява да проумее различните страни на живота да разбере постъпките и поведението на другите. При изпълнението на роли най-често се използва екипната организация на учебната дейност. Учениците формират работещи екипи. Екипът е група от хора които имат обща цел и работят заедно за осъществяването й чрез определени роли. Това е група достигнала най-висша форма на взаимопроникване взаимопомощ взаимодействие и взаимозависимост между членовете. При тази форма на обучение се създават положителни взаимоотношения в ученическите колективи. Проявява се стремеж към slide 3: 3 осъществяването на съвместен учебен труд за постигане на общи цели развива се ценностната ориентация на младежите и девойките. Екипната организация води до повишаване на нравствените качества на децата – кара да се трудят дори и тези които нямат навици за такъв вид дейност. Тези характерни черти на ролевите игри прави особено подходящо използването им в обучението на учениците за достигане на ДОИ за учебно съдържание по гражданско образование чрез отделните предметите от цикъл “Обществени науки и гражданско образование” – История и цивилизация География и икономика Свят и личност. Представям реално проведени занятия през учебната 2004/2005 година в Професионална гимназия по облекло – гр. Пазарджик чрез метода на ролевите игри при екипна форма на организация в обучението на ученици от Х ХІ и ХІІ клас. Внедряването на ролевите игри може да се осъществи по два начина: 1 без предварителна подготовка на учениците на “прима виста” и 2 след предварителна подготовка на учениците. Тези два варианта се определят по отношение подготовката на учениците за ролева игра но не се отнасят за подготовката на учителя. И при двата начина на осъществяване на ролева игра учителят трябва много добре да обмисли всички етапи от нейното провеждане. Структурата на реализирането на ролевата игра може да се представи по следния начин: ЕТАПИ НА РОЛЕВА ИГРА УЧИТЕЛ УЧЕНИЦИ І ЕТАП – Подготвителен 1. Избиране на темата на ролевата игра 2. Внимателно структури- ране “извайване” на игро- вата ситуация 1. Запознаване с темата на ролевата игра 2. Разпределение на ро- лите 3. Проучване на инфор- slide 4: 4 3. Подбор на подходящи източници на информация - литература филми Ин- тернет сайтове и пр. 4. Консултиране на учени- ците при възникнали проб леми или неясноти. мационните източници 4. Подготовка на мате- риали пособия костюми ако е необходимо. ІІ ЕТАП – Същински 1. Ненамеса в протичането на играта пасивно наблю- дение. 1. “Вживяване” вниква- не в ролите 2.Представяне на ролите ІІІ ЕТАП – Заключителен 1. Разбор на проведената игра 2. Търсене на нови решения 3. Предложения за нови игри или вариации на вече изпълнената. 4. Извеждане на изводи. От направената характеристика на трите етапа на ролевите игри става видно че при първия – подготвителния и при втория – същинския учител и ученици работят по-скоро по отделно отколкото съвместно. При третия етап –заключителния дейността на преподавател и ученици е изпълнена колективно. Разбира се възможно е и третия етап да се проведе обособено но това води до заначително намаляване на ефекта от изпълнената дейност и се проявява известна едностранчивост в извличането на изводите и оценките. В педагогическата литература 4 се коментират и деловите игри наричани още игри за управление. Тяхната цел е да се достигне до общо решение или да се разреши възникнал конфликт. Като имаме пред вид че и в двата случая се изпълняват роли приемаме че те също са ролеви игри. slide 5: 5 Какъв вид игра ще се избере зависи от целта на занятието. Ролевите игри могат да се използват както в класната така и в извънкласната и извънучилищна дейност. Но при всеки един случай те са удачно средство за постигане на ДОИ по нестандартен интригуващ и динамичен начин. Тяхната интерактивна същност ги прави вълнуващи и желани от учениците разчупват рамките на традиционния урок и карат младежите и девойките да се активизират. РОЛЕВА ИГРА “ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА” Учебен предмет: Свят и личност Учебен клас: ХІІ Време на провеждане на същинския етап: 1 учебен час Форма на организация: екипна Роли – 1 група кабора 2 групи българи В играта вземат участие всички ученици от класа. Предварителната подготовка включва проучване на основните права на човека: човешки политически и социални изработване на постер на самотен но привлекателен остров изработване на рисунка на самолет Боинг 747. Набавяне на хартия маркери тиксо и ножици. Ситуация: При пътуване над океана вашия самолет Боинг 747 350-400 места катострофира. 2/3 от хората се спасяват на самотен остров изолиран от останалия свят. Островът има топъл климат достатъчно вода гориво разполагате с първоначален подслон и облекло. Установявате че оцелелите са сте пъстра група от които около 80 души говорят само или предимно езика кабора и имат мургав цвят на кожата а всички останали – около 220 души са българи. Всички жители на острова решавате че да може са съблюдавате реда да проектирате и построите жилища преди началото на зимата както и за да поддържате духа на спотеност трябва да постигнете съгласие по основните закони както и да си съставите правителство. Вашата група – целият клас е избрана да участва в изграждането на правителството. Задачата ви е да определите кои закони са необходими за нормалното функциониране на вашето общество. Ясно е че на този остров ще живеете ако не завинаги то поне повече от 20 години. Правителствената група решава да работи първоначално по фракции и след вземане на общо решение да го представи на населението на острова. Изберете си по едно кламерче. Цветовете на кламерите определят принадлежността ви към отделна фракция: slide 6: 6 синьо – кабора червено – българи жълто – българи.Седнете в зависимост от разпределението Трябва да извършите следното: да определите 10 права които смятате за основни във вашата общност подредете ги по важност и ги запишете изберете говорител на фракцията който да представи и защити формулираните от вас права обяснете как всеки закон ще облагодетелства островното общество.по 2 След привършване на работата по фракции се представят взетите решения и се защитава всяко едно от тях. Дебатирането върху общите 10 закона е много бурно. Учениците с вещина подкрепят или отхвърлят предложенията. С тази ролева игра се работи за постигане на ДОИ в ядро“Национална идентичност и различия в обществото”- ученика може да се ориентира в източниците на противоречия между отделните етнически и религиозни общности ядро“Граждански права и отговорности” - проявява готовност да защитава своите и на другите права и отговорности. 3 РОЛЕВА ИГРА “РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС” Учебен предмет: Свят и личност Учебен клас: ХІІ Време на провеждане на същинския етап: 1учебен час Форма на организация: екипна Роли –поддръжници на идеята за членство противници на идеята за членство граждани Предварителната подготовка включва създаването на екип “Противници” екип “Поддръжници” всички останали ученици представляват граждани които трябва да бъдат убедени да гласуват на референдума ЗА или ПРОТИВ членството на България в ЕС. Подготвят се агитационни плакати постери пропагандни материали урна за гласовете бюлетини за гласуване. Двата основни екипа подготвят внимателно доводите които оформят позицията им. Целта на играта е да бъде убедено slide 7: 7 гражданството да гласува в референдума. След преброяване на гласовете се установява кой екип се е справил по-добре. В тази ролева игра учениците усъвършенстват умението си да водят спор и да убеждават оценяват възможностите на България за членство в ЕС аргументират ролята на нашата страна като фактор за стабилност в регион Югоизточна Европа. Чрез нея се постигат ДОИ в ядро “Гражданите политиката демокрацията” по отношение промените на съвременна Европа и Балканите и мястото на България в тях.3 РОЛЕВА ИГРА “БОЛЯРСКИ СЪВЕТ” Учебен предмет: История и цивилизация Учебен клас: ХІ Време на провеждане на същинския етап: 1 учебен час Роли – Иван Асен ІІ цар на бъларите Севастократор Александър брат на царя Патриарх Велик логотет Протевестиарий Виночерпец Главен воевода на царската войска Велики боляри – 2 Мали боляри – 4 наблюдатели. За ролевата игра е направена много задълбочена предварителна подготовка: проучена е значителен обем историческа литература прочетени са художествени исторически четива гледан е филма “Сватбите на Йоан Асен” подготвени са инсигнии на царската власт – корона и акакия регалии на болярските достойнства в съответните цветове – златно и пурпурно - за царя синьо - за севастократора жълто - за великия логотет зелено - за протовестиария. При тази игра конструираната ситуация се базира на реален исторически факт – обявяването на война на епирския деспот Тодор Комнин след нахлуването на неговата армия в българските земи. Игровата ситуация се съсредоточава върху проблема за отговор на нашествието. Историята е категорична че решението е война но същността на занятието е участниците в играта да достигнат сами по собствен път до това решение. Ситуацията е силно усложнена от факта че всички ученици са яростни пацифисти. Тези от тях които изпълняват ролите на противниците на военния отпор са улеснени но влизат в противиречие с духа на епохата в slide 8: 8 която войната е била ежедневие. Тези ученици които са привърженици на военните действия в играта влизат в конфликт със самите себе си защото това е в противоречие със собствените им убеждения в реалния живот. Протичането на ролевата игра е много динамично. Учениците влизат в “кожите” на геройте си и бурно защитават възгледите си. При третия етап от играта – заключителния се правят изводи относно подготовката като изрично се изразява задоволство от задълбочената предварителна работа която дава по време на играта своите плодове. Учениците споделят че е съществувал момент при който се е появила опасност от вземане на друго решение не това което условието на ролевата игра и историческата истина предполага. В ролевата игра взема участие целият клас. Ролите се разпределят по жребий. В подготовката на “Болярския съвет” вземат участие всички разпределени по екипи. Екип “Наблюдатели” имат задача да регистрират и обсъдят поведението на “актьорите” – достоверност на създадения образ ораторско майсторство съдържателност на привежданите доводи културно поведение и умение за водене на спор. Чрез тази ролева игра се достигат Държавните образователни изисквания по Гражданско образование от ядро “България и светът” – учениците обосновават идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията.3 РОЛЕВА ИГРА “ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ПАЗАРДЖИШКА ОБЩИНА” Учебен предмет: География и икономика Учебен клас: Х Време на провеждане на същинския етап: 2 учебни часа в ЗИП Форма на организация: екипна Роли – Кмет на община Пазарджик Заместник кмет на община Пазарджик Управител на фирма “Каучук” Управител на фирма “Елхим Искра” Управител на фирма за обществен транспорт Управител на фирма slide 9: 9 “Брокс” Управител на Многопрофилна общинска болница Председател на земеделска кооперация “Напредък” Журналист от в.”Глобус” Репортери от телевизията – 3 Граждани на община Пазарджик. В тази ролева игра взимат участие всички ученици от групата. Целта е да се разкрие екологичната обстановка в нашата община да се откроят проблемите и да се търсят пътища за тяхното решаване. Разпределението на ролите се осъществява в зависимост от желанията на учениците. Разпределят се на екипи: екип ”Управители” екип ”Управленци” екип ”Граждани” екип ”Медии”. Четирите екипа подготвят заедно своите стратегии търсят информационни материали влизат в контекти с реални лица заети в съответната стопанска или политическа област. По време на същинския етап се изясняват екологичните проблеми в общината търсят се причините за възникването им правят се предложения за природосъобразно развитие на определени стопански дейности съобразени с Концепцията за устойчиво развитие дебатира се по наболели икономически и екологични проблеми търси се равновесие и безпроблемно развитие на промишленост земеделие транспорт и природна среда. Ядро “Гражданите и икономиката” от ДОИ по Гражданско образование се достига по отношение знанията за същността на пазарната икономика и нейните механизми учениците доказват необходимостта от устойчиво развитие в България и в родната община проектират своето бъдещо място в икономическите и екологични отношения.3 Често се задава въпроса: Трябва ли да се правят предварителни репитиции за ролевите игри Отговорът е категорично да. Не е необходимо тя да се проведе с целия клас или с всички участници заедно дори не е нужно учителя да присъства на нея. Но ученикът който изпълнява дадена роля трябва да разработи и апробира варианти на поведението изказванията жестовете си за да прецени как може да се представи по-убедително и достоверно. Предварителните репитиции с всички участници в ролевата игра slide 10: 10 са абсолютно задължителни тогава когото тя се използва като извънкласна или извънучилищна форма на работа. Използването на интерактивния метод на ролевите игри повишава равнището на познавателна активност на учениците и мотиващията им за учебен труд. Всеки младеж или девойка получава познания за собствените си възможности и заложби развива умения и навици за прилагане на наученото в нови условия. Ефективноста на учебния процес се повишава знанията усвоени по този начин се отличават с по-голяма трайност и задълбоченост. С използването на ролевите игри при екипна форма на организация на обучението учениците развиват и личностни качества –активност инициативност експедитивност. Овладяват нови социално значими похвати на поведение и общуване. Емоционалния фон на ролевите игри се отличава с висока динамика и положително отношение на учениците към овладяване на знанията защото обуславяйки личната изява на учениците информацията се се трансформира в личностно значима. Чрез ролевите игри не само се достигат успешно ДОИ по гражданско образование но се променя и отношението на ученикът към процеси явления и личности защото по думите на Б. Паскал “Човекът е мислеща тръстика.” ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 1.Владева Р. Нетрадиционни методи и иновации в обучението по география. В О б у ч е н и е т о п о г е о г р а ф и я 4/2001 2. Граждански образование помагало изд. АЦМСС С. 2001 3.Държавни образователни изисквания по Гражданско образование МОН С. 2000 4.Костова Здр. Как да учим успешно Иновации в обучението. С. 1998 5.Кънчев Д. Научно-методически основи на обучението по география в българското училище. С. 1996 6. Играта. К у р и е р н а ЮНЕСКО. Юни 1991 7.Янакиева Е. За някои съвременни методи в обучението по география. В О б у ч е н и е т о п о г е о г р а ф и я 2/1998

Add a comment

Related presentations