најбољли модели праксе за успешне бежбаонице проф. др фридрих бухбергер

50 %
50 %
Information about најбољли модели праксе за успешне бежбаонице проф. др фридрих бухбергер
Education

Published on September 19, 2014

Author: Razvionica

Source: slideshare.net

Description

Проф. др Фридрих Бухбергер

Р A З В И O Н И Ц A Support Human Capital Development & Research – General Education & Human Capital Development Пoдршкa рaзвojу људскoг кaпитaлa и истрaживaњу - Oпштe oбрaзoвaњe и рaзвoj људскoг кaпитaлa www.razvionica.edu.rs * Jove Ilića 2, 11040 Beograd * +381 11 39 12 667 * info@razvionica.edu.rs This project is funded by the European Union & implemented by a Consortium led by Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G. „НАЈБОЉИ МОДЕЛИ ПРАКСЕ ЗА УСПЕШНЕ ВЕЖБАОНИЦЕ – РАЗНОВРСНОСТ УМЕСТО РИГИДНЕ УНИФОРМНОСТИ“ Проф. др Фридрих Бухбергер Добродошли. Назив мог предавања је „Најбољи модели праксе за успешне вежбаонице – разноврсност уместо ригидне униформности“. Скоро све земље чланице Европске Уније и Европске асоцијације за слободну трговину (ЕФТА) развиле су различите „најбоље моделе праксе“ успешне вежбаонице засноване на емпиријским доказима и на различите начине оријентисане ка професионализованом образовању наставника. Ови модели подразумевају вежбаонице као интегрисани облик образовања наставника, с одличним и посебно обученим наставницима, наставницима-сарадницима или менторима. Навешћу овде три кључне претпоставке о најбољим моделима праксе за вежбаонице и повезаћу их са контекстом у Србији. Тим „Развионице“ – професори са универзитета широм земље, експерти, директори и ментори из 41 вежбаонице у Србији, заједно са мном као вишим експертом – начинио је одређени број сугестија за даље унапређивање успешне наставне праксе у вежбаоницама у Србији. Нагласак је на следећем: могуће сугестије засноване на „примерима најбоље праксе“ (у оба случаја реч је о множини) која израстају из„најсавременијих сазнања“ у образовању наставника и укључују школе вежбаонице. Желим да изнесем три прелиминарне напомене: (1) „Развионица“ је мали али изузетно важан пројекат. Захваљујући интензивном раду професора методике са факултета у Србији и ментора из вежбаоница, имали смо прилику да видимо многе успешне примере за унапређивање вежбаоница. (2) Европски „Модели најбоље праксе“ у образовању наставника и одличним вежбаоницама показују да је успешна пракса студената-будућих наставника у вежбаоницама могућа кад се одређени број услова пажљиво узме у обзир у руководећим структурама министарстава, универзитета и пратећих вежбаоница. Најефектнији процедурални аспект подразумева приступ корак по корак у ком сви који су укључени у наставну праксу дају све од себе тако што користе „најсавременија сазнања“, односно професионализовани модел образовања наставника (F. Buchberger, P. Campos, D. Kallos, J. Stephenson 2000). (3) Ја сам аутор „Зелене књиге за образовање наставника у Европи“, чију је израду затражила Европска унија. Уз то сам експерт за образовање наставника и школе вежбаонице. Моја знања коришћена су у 17 земаља широм Европе од стране различитих министарстава, универзитета и вежбаоница. За ову презентацију имам тридесет минута. Тај задатак звучи као „немогућа мисија“. Међутим, касније ће уследити дискусије у радним групама и биће речи о многим конструктивним предлозима.

2/6 www.razvionica.edu.rs * Jove Ilića 2, 11040 Beograd * +381 11 39 12 667 * info@razvionica.edu.rs This project is funded by the European Union & implemented by a Consortium led by Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G. ОСНОВНА ПРЕТПОСТАВКА I: ОПТИМАЛНА ШКОЛА ВЕЖБАОНИЦА КАО ОБАВЕЗА Уколико школа вежбаоница намерава да постане оптимална вежбаоница и за своје ученике и за студенте-будуће наставнике који се образују на факултетима, могу се изнети три предлога: (1) Да би постала оптимална вежбаоница, потребно је да се успоставе успешни договори о сарадњи између  Факултета (нпр. меморандум о разумевању, укључивање најквалитетнијег универзитетског особља у сарадњу са вежбаоницама, структурисан курикулум наставне праксе за студенте-будуће наставнике)  Школа вежбаоница (нпр. наставници/ментори сарађују између себе, као и директори и координатори наставне праксе)  Студената-будућих наставника (2) То се може осигурати приступом који се одликује  Перспективом која се оријентише на учење и развој у најбољим вежбаоницама  Флексибилном, али добро структурираном оријентацијом оквира курикулума и организације учења за наставну праксу студената  Процесима за колаборативно решавање проблема између свих актера. Савремена социјална психологија и здрав разум кажу: Бићемо у могућности да постигнемо више и квалитативно и квантитативно ако сви актери сарађују – професори факултета, ментори и студенти-будући наставници. (3) Биће усвојен приступ заснован на сценарију који може да доведе до  Довољно простора за конкретна унапређивања и иновације на факултетима у Србији, и у  Свакој појединачној вежбаоници у Србији. Приступ одабран на основу сценарија садржи следеће три ставке:  У Србији, наставна пракса носи најмање 6 ЕСПБ бодова. Ових 6 бодова представљају 150 сати рада студената-будућих наставника. У овај обим рада спада нпр. „хоспитовање“, посматрање ментора, планирање, држање наставе заједно с ментором, повратне информације од ментора и професора на факултету, као и рад на портфолијима. Међутим, компонента наставне праксе знатно је дужа у многим земљама чланицама ЕУ (нпр. Аустрија, Финска, Немачка).  Факултети доносе аутономне одлуке о свом курикулуму за наставну праксу укључујући количину наставне праксе за студенте-будуће наставнике. Тако, практична компонента у образовању наставника у Србији и курикулум пружају разноврсне начине за организовање школске праксе. Међутим: разноврсност уместо ригидне униформности могућа је једино ако се „најсавременија сазнања“ – професионализовано образовање наставника – строго поштује.  Међународна сарадња имала је велики утицај на компоненту наставне праксе у Србији (нпр. ТЕМПУС пројекти MASTS и HAMOC; Д. Тривић, 2012). Усвојени приступ заснован на

3/6 www.razvionica.edu.rs * Jove Ilića 2, 11040 Beograd * +381 11 39 12 667 * info@razvionica.edu.rs This project is funded by the European Union & implemented by a Consortium led by Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G. сценарију значи да се контекст у Србији у великој мери узима у обзир, а разматра се и европска перспектива успешне наставне праксе и вежбаоница. Следећи приступ заснован на сценарију, даћу само предлоге који се могу разматрати на конкретним факултетима у Србији и вежбаоницама, имајући на уму правни оквир описан у законима (нпр. минимум од 6 ЕСПБ бодова или 150 сати за компоненту праксе). ОСНОВНА ПРЕТПОСТАВКА II: КООПЕРАТИВНИ НАСТАВНИЦИ/МЕНТОРИ КАО ОДЛИЧНИ НАСТАВНИЦИ Кооперативни наставници треба да буду одлични наставници који испуњавају професионалне задатке наставне професије (у погледу нпр. учења и настава, васпитавања, оцењивања, иновација). Ја ћу описати суштинску улогу ментора у седам корака. Ових седам корака могли би се користити и као кључне компетенције и као стандарди за улогу ментора. (1) Одличан учинак ментора у настави и учењу доступан је у стандардизованом формату (рутинска „сазнања у употреби“) и у иновативном формату („најсавременија сазнања“). То се нпр. односи на:  Активно учење  Решавање проблема у настави и учењу  Ефективну директну инструкцију  Формативно и сумативно оцењивање  Групни рад  Пројектно оријентисану наставу и учење  Диференцијацију  Индивидуализовану наставу  Допунско учење или  Управљање разредом Одличан учинак подразумева велики распон стратегија за учење и наставу („наставни репертоар“) које се користе на мудар начин и одговарају на образовне ученичке потребе. (2) Настава и учење у вежбаоницама и у учионицама не догађају се у вакууму. Стога су студентима-будућим наставницима и запосленима на универзитету потребне бројне информације о ситуацији у вежбаоницама и учионицама. Од вежбаоница ће се тражити да дају следеће информације:  Информације о условима и ситуацији у вежбаоници (нпр. социо-економска позадина, стандарди, школска правила).  Информације о појединачним разредима у вежбаоници (нпр. курикулум, уџбеници, постигнућа ученика, мотивација ученика, понашање у учионици). (3) Ментор може да саветује и усмерава студента (тамо где је то потребно) у току припреме за планирање часова (нпр. у вези са курикулумом и предметним стандардима, уџбеницима, средствима за учење и наставу, предусловима за учење, мотивацијом, вештинама ученика за учење). Уколико су професори факултета укључени у курикулум наставне праксе у одређеним разредима школе вежбаонице, њихови савети у припреми часова студента су од суштинског значаја и изузетно су добродошли. (4) Ментор посматра учинак студената-наставника током наставе и учења у учионици. Они могу заједнички да осмисле критеријуме на које се посматрање концентрише (нпр. материјал који продукују запослени на факултетима). Ментор, као и запослени на View slide

4/6 www.razvionica.edu.rs * Jove Ilića 2, 11040 Beograd * +381 11 39 12 667 * info@razvionica.edu.rs This project is funded by the European Union & implemented by a Consortium led by Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G. факултету и остали студенти-будући наставници који присуствују одређеном часу могу да изнесу запажања заснована на унапред дефинисаним критеријумима. Исти поступак може се применити и када ментор сам држи час, а студент посматра („хоспитовање“). (5) Ментор и професори методике дају информативне повратне информације о ситуацијама учења и наставе током наступа студената-будућих наставника. Кохерентне и корисне повратне информације ментора од суштинског су значаја за обезбеђивање оптималне ситуације за учење студента-будућег наставника. Кад год је то могуће, повратне информације од професора са факултета су од изузетне помоћи, уколико се два услова узму у обзир: емпиријски подржано предметно-дидактичко знање и компетенције, као и адекватне менторске компетенције запослених на факултету. (6) Професионални развој / обука ментора на радном месту је обавезна. Ови напори могли би да подразумевају активно учешће на пројектима акционог истраживања и рад на развојном плану школе. У одређеном броју европских земаља, ментори имају обавезну обуку на радном месту која вреди 24 ЕПСБ бода (око 500 сати рада за ментора). „Развионица“ је урадила много за професионални развој ментора. Међутим, неопходно је и да се спроводе даље акције на овом пољу. (7) Од непроцењиве је важности да ментори обављају функцију посредника између теоријске и практичне компоненте иницијалног образовања наставника имајући на уму оквир курикулума студената-будућих наставника. Овај захтев подразумева да професори и ментори често раде заједно на заједничком решавању проблема везаних за:  Оквир курикулума за наставну праксу,  Методички курикулум, и  Поступке акционог истраживања. ОСНОВНА ПРЕТПОСТАВКА III: ВИШЕСТРУКИ ФОРМАТИ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ УМЕСТО УНИФОРМНОСТИ Постоји мноштво начина за успостављање наставне праксе за студенте:  Оријентациони практикум I који се састоји од „хоспитовања“ (присуствовања часу који држи ментор у вежбаоници)  Оријентациони практикум II који се састоји од „кратких сегмената наставне праксе“ где студент-будући наставник има само минималну улогу током часа (нпр. вежба, формативно оцењивање). У овом облику праксе групе студената-будућих наставника баве се одабраним сегментима часа у трајању од 5 до 15 минута док је укупна одговорност за одвијање часа на ментору.  Наставна пракса на недељној бази где студенти-будући наставници држе наставу једном недељно. Сваки студент држи један час, а 4-6 студената је присутно, посматрају и дају повратне информације. Планирање часова за наредну недељу се одвија након добијања повратних информација за одржане часове. Повратне информације може дати ментор и запослени на факултету. То обично траје један или два сата.  Теренска пракса где студенти-будући наставници/групе студената будућих наставника држе наставу током неколико недеља (нпр. 1-3 недеље). View slide

5/6 www.razvionica.edu.rs * Jove Ilića 2, 11040 Beograd * +381 11 39 12 667 * info@razvionica.edu.rs This project is funded by the European Union & implemented by a Consortium led by Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Факултети доносе самосталне одлуке које се односе на програм (нпр. дужина, формат, укључено особље) ослањајући се на „најмодернија сазнања“. Стога ћу овде дати само општи опис који садржи задатке и улоге ментора у односу на „Оријентациони практикум“. Биће укључена и организациона питања. 1. „Оријентациони практикум“ Током овог периода наставне праксе, студенти-будући наставници упознају се са основним задацима професионалних наставника и са оним што се очекује од компетентних професионалних наставника. Оријентациони практикум обично траје између једне и две недеље у компонентама наведеним у наставку (75 до 125 сати по студенту). „Оријентациони практикум“ се састоји од:  Припрема за планирање часова ментора и/или факултетских професора  Одржавања наставе ментора. Ментори треба да демонстрирају професионалне задатке иновативног наставника.  Посматрање ментора у складу с одређеним унапред дефинисаним критеријумима  Повратне информације  Портфолио студената-наставника „Оријентациони практикум“ може да садржи следеће две компоненте: (1) „Хоспитовање“ (Присуствовање и посматрање часа ментора у вежбаоници).  Ментор даје информације о планирању часа  Ментор даје студентима задатке за посматрање  Ученици посматрају рад ментора  Након часа следе повратне информације  Ментор подржава рад студената на портфолију (2) „Кратки сегменти наставне праксе“  Ментор и ученици заједнички планирају неколико делова часа.  Групе студената-будућих наставника (нпр. 3-6) држе поједине сегменте ових часова и раде с ученицима (нпр. индивидуализована настава, рад у паровима, групни рад).  Остали студенти и ментор посматрају овај рад.  Повратне информације које следе одмах после часа неизоставан су део овог вида наставне праксе.  Рад на портфолију обавља студент после часова. Ментор, студенти и професори с факултета су махом сви присутни у учионици током „хоспитовања“ и „кратких сегмената наставне праксе“. Кад је реч о „кратким сегментима наставне пракси“, студенти треба да испуне следеће циљеве: (1) Кооперативно планирање часа с ментором и најчешће професорима с факултета. (2) Студенти планирају мале делове часа (нпр. вежбе, формативно оцењивање, мотивација). (3) Посматрање се планира према одређеним критеријумима. (4) Повратне информације након часова су обавезне и спроводе се у виду кооперативног решавања проблема. (5) Сви студенти треба да редовно припремају портфолије. Они подносе ове портфолије за формативно и/или сумативно оцењивање ментору и професору факултета.

6/6 www.razvionica.edu.rs * Jove Ilića 2, 11040 Beograd * +381 11 39 12 667 * info@razvionica.edu.rs This project is funded by the European Union & implemented by a Consortium led by Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Hulla & Co, Human Dynamics K.G. Трајање „оријентационог практикума“ зависи од износа времена предвиђеног у аутономним програмима које су професори факултета определили за ову сврху (нпр. 2-6 ЕСПБ). Предлози за „оријентациони практикум“ / „хоспитовање“ могу да подразумевају око два часа дневно за учење и наставу ментора, након чега следи један или два сата за повратне информације са студентима-будућим наставницима и (вероватно) професорима факултета. Исто важи и за „кратке сегменте наставне праксе“. Величина групе студената-будућих наставника варира од 5 до 15 . Желео бих да ово предавање закључим изреком: „Добро је непријатељ најбољег“. Видели смо врло добре примере наставне праксе на одређеним факултетима и вежбаоницама у Србији. Стални напредак и иновације се вероватно најбоље постижу уз колаборативно решавање проблема, како би се даље унапредио квалитет система за образовање наставника у Србији и систем школа вежбаоница.

Add a comment

Related presentations

Related pages

најбољли модели праксе за успешне бежбаонице проф. др ...

Download најбољли модели праксе за успешне бежбаонице проф. др фридрих бухбергер
Read more

Проф. др Миладин М. Шеварлић: Aгропривреда Србије - како ...

Download Проф. др Миладин М. Шеварлић: Aгропривреда Србије ...
Read more