φυλλο εργασιας γιαουρτι

50 %
50 %
Information about φυλλο εργασιας γιαουρτι
Education

Published on February 8, 2014

Author: kerkyramich

Source: slideshare.net

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 1. Πφς οκόμαδακ ηο γηαούρηη ζηεκ Νεοιηζηθή Γποτή, ποσ ακαθαιύθζεθε; 2. Ποηοη ακαθάισυακ ηο γηαούρηη; 3. Σε ηη μεηέθερακ οη βοζθοί ηο γάια; 4. Τη έπαζε ηο γάια μεηά από μερηθές ώρες; 5. Γηα ποηοσς ιόγοσς ηο γάια μεηαηράπεθε ζε γηαούρηη; 6. Από πόηε οη άκζρφποη ζηεκ Μέζε Ακαηοιή έηρφγακ έκα είδος γηαοσρηηού; Μηταιοπούιοσ Κερθύρα (ΠΓ15)

7. Πφς οκόμαδε ο Πιηκύ ο πρεζβύηερος ηο γηαούρηη; 8. Πόηε έθηαζε ηο γηαούρηη ζηε Γαιιία; Γηαηί; 9. Πφς ζεραπεύηεθε ο Βαζηιηάς Φραγθίζθος ο Ά; 10.Τη πήρε μαδί ηοσ θαη ηη άθεζε πίζφ ηοσ ο ηούρθος γηαηρός ποσ ζεράπεσζε ηοκ Βαζηιηά Φραγθίζθο ηοκ Ά; Μηταιοπούιοσ Κερθύρα (ΠΓ15)

Add a comment

Related presentations

Related pages

φυλλο εργασιας γιαουρτι - Education

φυλλο εργασιας γιαουρτι. by roula-michalopoulou. on Jul 22, 2015. Report Category: Education
Read more

φυλλο εργασιας εργο ενεργεια 2015 - Documents

φυλλο εργασιας εργο ενεργεια 2015 ... on Jul 19, 2015. Report Category: Documents
Read more

φυλλο εργασιας - Education

1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΗΜΑ 1ο :Στην επιφάνεια του υπολογιστή σας εμφανίζεται η παρακάτω ...
Read more

φυλλο εργασιας μονοτονία συνάρτησης - Education

φυλλο εργασιας μονοτονία συνάρτησης ... on Aug 07, 2015. Report Category: Education
Read more

φυλλο εργασιας ομαδα α - Education

φυλλο εργασιας ομαδα α. by theo-arapis. on Aug 02, 2015. Report Category: Education
Read more

φυλλο εργασιας βουκεφάλας - Education

φυλλο εργασιας βουκεφάλας ... on Aug 05, 2015. Report Category: Education
Read more

φυλλο εργασιας ακρότατα 1 - Education

φυλλο εργασιας ακρότατα 1. by kozalakis. on Jul 15, 2015. Report Category: Education
Read more

φυλλο εργασιας στην αντιγονη - Education

φυλλο εργασιας στην αντιγονη ... on Jul 30, 2015. Report Category: Education
Read more