נחל לימונים נחל פשחור - סקר אקולוגי

33 %
67 %
Information about נחל לימונים נחל פשחור - סקר אקולוגי
Science

Published on September 13, 2014

Author: nirherr

Source: slideshare.net

סקר קרקע-צומח ובתי גידול בנחל לימונים – סביבת נחל פשחור ניר הר יולי 2013 בהשתתפות כליל אדר, יוליה אולשנסקי ואלי חפוטה מרחב צפון – מחלקת יער

2 מבוא נערך סקר לקראת תכנון נטיעה בתחום יער נחל לימונים בסביבת נחל פשחור, מערבית לצפת. תוארו חמש יחידות צומח והוגדרו תנאי הגידול בסביבתן. לימוד בתי הגידול ומבנה יחידות הצומח שימש בסיס לתכנון הנטיעה. מבנה השטח – מדרון היורד מכיוון צפת בשיפוע של כ- 20% . נחל פשחור חוצה את השטח ממזרח למערב בקירוב בדרכו לנחל עמוד. סמוך לחלקו העליון המדרונות )בסביבת יחידות הבתה הפתוחה והשיחיה( מגיעים עד לשיפוע של 40% , ובחלקו התחתון הוא מתמתן, והשטח שמדרום לו הוא בשיפוע של כ- 12% בלבד. גאולוגיה ומסלע – האזור נמצא בין קמר הגליל ממערב לקער דובה ממזרח. כתוצאה מכך, השכבות עולות לכיוון מערב. בקער השתמרו תצורות סלע צעירות יותר ובעליה לקמר יורדים בחתך הגאולוגי. כאן חל המעבר מסלעי האאוקן שעליהם יושבת צפת בחלקה המערבי לחבורת הר הצופים, ומערבה יותר לחבורת יהודה. שטח הסקר נמצא ברובו על קירטון עין זיתים מתקופת הסנון )חבורת הר הצופים(, בחלקו הדרום מזרחי, על קירטון תצורת ע'רב מאותה חבורה )ראה מפות 1-2 ) קרקע – על סלעי הקירטון התפתחו קרקעות רנדזינה בהירה. גוון חום יחסי עשוי לבטא מיקום על סלע אב מעט קשה יותר. הצבע הבהיר הוא תוצאה של התרוחחות סלע קירטון רך. יחידות צומח הוגדרו יחידות של שיחיה בצפיפות בינונית, שיחיה פזורה, בתה פתוחה ועשבוניים רב שנתיים )בתה עשבונית(. כמו כן, הוגדרה יחידה של יער פתוח )כרם זיתים פתוח( )ראה טבלה 1 ולוחות תמונות להלן(. בכל יחידה נרשמו המינים הרב שנתיים וחלק מהמינים החד שנתיים. הגדרת תצורות הצומח נעשו על פי סטנדרט המיפוי הארצי. בתי גידול ומשמעויות אקולוגיות – מחשופי הסלע שנמצאו הינם מעטים, וכל הקרקע הוגדרה שרנדזינה בהירה. נעשתה הגדרת צבע לפי סקלת מונסל שמאפשרת הפרדה של גווני הקרקע. הקרקע ביחידות הבתה הפתוחה והעשבוניים היא בגוון חום יחסי, דבר העשוי לבטא את הימצאותה מעל סלע קירטוני קשה יחסית. הקרקע ביחידות העשירות יותר בצומח מעוצה הוא בגוון בהיר ואפרפר יותר, דבר העשוי לייצג סלע אב של קירטון רך ונקבובי יותר. הסלע הקשה יותר שייך לפרט הר צפת הנמצא בתחתיתה של תצורת עין זיתים. יש יתרון לסלע אב של קירטון נקבובי השומר על רטיבות כלשהי במהלך הקיץ. אגיקרות המים כאן אינה מספקת לקיום של תצורות צומח עציות. עץ הבר היחיד שנמצא כאן הוא פרטים בודדים של עוזרר קוצני. אולם, רטיבות מסוימת בקרקע יכולה לקיים בתות ואף שיחיות. במצב של סלע קשה ובלתי נקבובי )שאינו קרסטי ואינו כולל כיסי קרקע עמוקים(, תצורת הצומח היחידה היכולה להתקיים היא בתה עשבונית. משמעויות והמלצות לנטיעה – בית הגידול העשבוני הינו יובשני, אולם, נטיעה מבוקרת הכוללת השקיה תאפשר את התפתחותם של מינים מתאימים. כיוון שאין כאן צומח מעוצה מפותח, זה האיזור המועדף לנטיעה. מתוך מודעות לצורך לשמור על בית הגידול של הבתה )בעיקר בתת בני השיח(, מומלץ לשמר חלק מהשטח ללא נטיעה, הנטיעה תהיה בעיקרה של יער פארק מרווח במקבצים, כך שישארו קטעי בתה בלתי מופרים במספר רמות: בין עצי יער הפארק, , שטחי בתה גדולים יותר שאף יצרו מסדרון אקולוגי ללא נטיעה בין המקבצים, וקטעים גדולים יותר בין השטחים הנטועים. כמו כן, מומלץ לא לטעת את יחידת השיחיה בצפיפות הבינונית של הקידה והסירה. כל השטח, כולל קטעי הנטיעה והשטחים הבלתי נטועים יהווה מסדרון אקולוגי בין העיר צפת, דרומית לאיזור התעשיה, ויתחבר ליער הנטוע הבוגר של יער נחל לימונים.

תצורות וטיפוסי צומח ביער נחל לימונים בסביבת נחל פשחור המספרים מול תצורת הצומח הם אחוזי כיסוי של השכבה )צורת החיים( מכלל השטח. המספרים מול המינים הם אחוזים מתוך השכבה יחידה והשטח סלע ואחוז תצורה סוג צבע סה"כ כיסוי אחוז הכיסוי של השכבה הראשית מודגש בכחול צורות חיים מעל בדונם תצורת צומח וטיפוס מפנה כיסוי גאולוגית קרקע קרקע מעוצים עצים שיחים בני שיח עשב ר"ש עשב ח"ש 10% בתה פתוחה מערבי קרטון ע'רב רנדזינה חום 3 50 10 20 4 4 28 I סירה קוצנית קשה בהירה בהיר זית 70 קידה שעירה 80 סירה קוצנית ++ חרחבינה מגובבת ++ ברקן 7.5 שקד 30 צלף קוצני 20 עירית גדולה + קורטם YR6/3 14 עם קידה שעירה ועצי בוסתן סדוק דק, אפרפר דונם כיסוי 1% קיפודן + דגניים נמוכים שיחיה בינונית מערבי קרטון עין זיתים רנדזינה אפור 3 15 5 25 50 5 80 II קידה שעירה וסירה קוצנית קשה עליון בהירה ורדרד זית 60 קידה שעירה 80 סירה קוצנית 70 חרחבינה מגובבת ++ קורטם 7.5 שקד 39 צלף קוצני 10 שברק דביק 10 קיפודן + שיבולת שועל YR7/2 18 עם זיתים סדוק דונם עד קירטון רך עם אופקי צור תאנה 1 אשחר א"י 7 אזוב מצוי 5 פרע מסולסל + דגניים נמוכים כיסוי 2% לוטם 4 שומר + מורכבים צמרנית, גלונית, טיון, עפעפית קיטה, דרדר שיחיה פזורה קירטון עין זיתים רנדזינה אפור 3 10 20 8 2 30 III צלף קוצני וסירה בהירה ורדרד עוזרר קוצני ++ צלף קוצני 37 סירה קוצנית 90 חרחבינה מכחילה 80 7.5 זית + אשחר א"י 32 אזוב מצוי 5 בוצין + YR7/2 ' 61 עם עוזרר קוצני דר' מע' וצפ'מע דונם אלה א"י + קידה שעירה 30 שברק קוצני 4 ציבורת ההרים + אחירותם נטוע? עפעפית מצרית 1 עשבוניים רב שנתיים דר' מע' וצפ' מע' עין זיתים רנדזיה חום אפרפר 2 60 20 5 3 8 IV חרחבינה מכחילה וצפוני תחתון בהירה בהיר צלף קוצני + סירה קוצנית ++ חרחבינה מכחילה 60 חוח ספרדי 7.5 שברק קוצני + יבלית 18 קורטם דק YR6/2.5 48 עם סירה וצלף עד חומה דונם לשון הפר 1 קיטה רותמית בוצין 1 דרדר, עכנאי מגובב יער פתוח (בוסתן) מע' קירטון עין זיתים 3 50 6 12 68 V זית קידה שעירה וסירה קוצנית זית 96 קידה שעירה ++ סירה קוצנית ++ 22 עוזרר קוצני 2 אשחר א"י + דונם שקד 2 צלף קוצני + 3 יחידה א: בתה פתוחה של סירה קוצנית עם קידה שעירה ועצי בוסתן בדרום מזרח השטח : טבלה 1

4 יחידה ב: שיחיה )גריגה( בצפיפות בינונית של קידה שעירה וסירה קוצנית עם עצי זית זית מדוכא סירה קוצנית אזוב מצוי סירה קוצנית חרחבינה מגובבת שברק דביק קידה שעירה קידה שעירה צלף קוצני סביבה סלעית – קירטון וצור עם צלף ואזוב

יחידה ג: שיחיה פזורה של צלף קוצני וסירה קוצנית עם עוזרר קוצני יחידה ד: עשבוניים רב שנתיים של חרחבינה מכחילה עם סירה קוצנית וצלף קוצני יחידה ה: יער פתוח )בוסתן, כרם זיתים( של זית קידה שעירה וסירה קוצנית עוזרר קוצני צלף קוצני סירה קוצנית סירה קוצנית קידה שעירה בחלק הדרומי בחלק הצפוני

ערוצים וסביבתם תאנה בראש ערוץ מקומי ביחידת השיחיה הבינונית משפחת חזירים בצל זיתים בתחתית מדרון השיחיה ערוץ נחל פשחור בחלקו העליון עין פשחור צילם כליל אדר ערוץ נחל פשחור מתחתר בחלק התחתון נחל פשחור חוצה את יחידת השיחיה הפזורה מבט משיחיית הקידה למורד נחל פשחור

5 דבורת דבש ברקנית על צלף קוצני על קורטם דק על דרדר על חוח עקוד חרקים מאביקים פרפר סטירית פקוחה על חוח ספרדי חגב עם חוח ספרדי

6 סביבת הגידול של תצורות הצומח סירה קוצנית על קירטון ושכבת קרקע רנדזינה דקה מצפון לשטח סירה קוצנית וצלף קוצני על סלע קירטון מדרום לשטח יחידת השיחיה הפזורה על קרקע עבה יחסית יחידת העשבוניים על קרקע רנדזינה עם סלע אב קירטוני אורן ושורשיו הרדודים בקרקע מעל סלע סמוך לערוץ נחל פשחור בחלקו התחתון

7 הפמ 1

8 הפמ 2

7

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה ...

... (‬ ‫שימור ושיקום נחל פרדסים‬‫בשיתוף הקהילה‬ ‫במסגרת תוכנית מובילי קיימות ...
Read more

ynet הגליל בג'יפ: אפילו זקני צפת לא זוכרים טיול כזה - חופש

... מלמעלה על ערוצו הקניוני המרשים של נחל ... כנסת קדום וביער לימונים, ... סקר חדש: ‭44 ...
Read more

הגליל בג'יפ: אפילו זקני צפת לא זוכרים טיול כזה

... מלמעלה על ערוצו הקניוני המרשים של נחל ... כנסת קדום וביער לימונים, ... סקר חדש: ‭44 ...
Read more

מחנה טבע הסביבה בחופשת הפסח לִילדים בכתות א'-ה' - 17/03/13 ...

... נחל פרדסים ... אקולוגים ומשחה לַהֲדחת כלים מקליפות לימונים. ... סקר הציפורים ...
Read more

ynet טיולים ובילויים לסוף השבוע - חופש

טיול מודרך בכרמל באפיק נחל ... קדום וביער לימונים, נסיעה לעין כובס ולעין פשחור, ...
Read more

קייטנת "טבע הסביבה" לִמסיימי כתות ג'-ז' בחופשת הקיץ - 01 ...

* סקר הדולפינים ... של הנחל בקטע נחל לדוגמא ... כלים מקליפות לימונים וכו ...
Read more

טיולים ובילויים לסוף השבוע

טיולים ובילויים לסוף השבוע טיול מודרך בכרמל באפיק נחל כלח, פסטיבל "ירוק" במושבה ...
Read more

‫קייטנת טבע הסביבה והישרדות בקיץ באונ' ת"א ( כיתות ב'-ז' )‬

חיים לבנון 55 Haim Levanon, 64367 Tel Aviv, Israel. Report. College & University
Read more