پاورپوینت نرخ ارز

0 %
100 %
Information about پاورپوینت نرخ ارز
Books

Published on March 16, 2014

Author: rama227

Source: slideshare.net

‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬ Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!

2

3 ‫چگونگ‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬‫ي‬ ‫اثرگذار‬‫ي‬‫بر‬ ‫آن‬ ‫متغيرها‬‫ي‬‫کلن‬

4 ‫طرح‬ ‫مسئله‬‫در‬ ‫هاي‬‌ ‫ويژ‬ ‫جايگاه‬ ‫از‬ ‫ارزي‬ ‫ت‬‌ ‫ييييياس‬‫س‬،‫اقتصاد‬‫مناسبات‬ ‫ييد‬‫ي‬‫يا‬‫اقتص‬‫تها‬‌ ‫ترازپرداخ‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫تگذاري‬‌ ‫سياس‬ ‫و‬ ‫نالملل‬‌ ‫بي‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫اثرگذاري‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫نگرش‬ ‫دو‬ ‫ييي‬‫ل‬‫ك‬ ‫طور‬ ‫يهي‬‫ب‬‫سياست‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫مطرح‬: 1-‫اين‬ ‫اجراي‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫سياست‬ ‫اين‬ ‫اجراي‬ ‫موافقين‬ )‫و‬ ‫صادرات‬ ‫يش‬ ‫افزا‬ ‫ها‬ ‫ت‬‌ ‫زپرداخ‬‌ ‫ترا‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫سياست‬ . (‫يگردد‬‌ ‫م‬ ‫واردات‬ ‫كاهش‬ 2-،‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫قالذكر‬‌ ‫فو‬ ‫سياست‬ ‫اجراي‬ ‫مخالفين‬ ‫و‬ ‫يدهد‬‌ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ير‬ ‫تاث‬ ‫حت‬ ‫ت‬ ‫يز‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫صادي‬ ‫اقت‬ ‫متغيرهاي‬ ‫ساير‬ .‫نيست‬ ‫ماندگار‬ ‫يا‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫محقق‬ ‫تها‬‌ ‫پرداخ‬ ‫تراز‬ ‫بهبود‬

5 ‫هدف‬ ‫ضمن‬ ‫شود‬ ‫يييي‬‫م‬ ‫تلش‬ ‫يهيي‬‫مطالع‬ ‫يني‬‫ي‬‫ا‬ ‫در‬ ،‫ارزي‬ ‫نظريات‬ ‫هاي‬ ‫فرض‬ ‫پيش‬ ‫يحي‬‫ي‬‫تشر‬ ‫ارزي‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫يمي‬‫ي‬‫رژ‬ ‫ملحظات‬ ‫انواع‬ ‫آن‬ ‫انطباق‬ ‫يط‬‫شرا‬ ‫سي‬‫برر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبيين‬ .‫بپردازيم‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬

6 ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تعيين‬ ‫و‬ ‫وجوه‬ ‫خت‬‫بازپردا‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫تي‬‫ترتيبا‬ ‫به‬ « »‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫يايي‬‫كشوره‬ ‫از‬ ‫يييي‬‫گروه‬ ‫ميان‬ .‫ارزي‬ ‫مهاي‬‌ ‫رژي‬ ‫ههاي‬‌ ‫مولف‬ ‫مهمترين‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫اطلق‬ :‫سازوكار‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬‫آن‬ ‫تخصيص‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تعيين‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫هها‬‌ ‫مولف‬ ‫اين‬ ‫تغيير‬ ‫كه‬ ‫اقتصادي‬ ‫شهاي‬‌ ‫بخ‬ ‫بين‬ .‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫تغيير‬ ‫افزايش‬ ،‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫ين‬‫تعي‬ ‫صوص‬‫خ‬ ‫در‬ ‫ظر‬‫ن‬ ‫اظهار‬ ‫از‬ ‫بل‬‫ق‬ .‫پرداخت‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫تبيين‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ‫آن‬ ‫كاهش‬ ‫يا‬ :‫و‬ ‫انواع‬ ،‫تعريف‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫ملحظات‬: ‫تعريف‬

7 ‫انواع‬ ‫مه‬‌ ‫رژي‬ ‫اي‬ ‫ارزي‬ 1-‫شده‬ ‫ميخكوب‬ ‫نحوي‬ ‫به‬ ‫ارز‬ ‫)نرخ‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫قفل‬ ‫ييا‬ ‫ثابيت‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫تغيير‬ ‫كيه‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫ياتغيييير‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫يل‬‫ي‬‫مشك‬ ‫ييار‬‫ي‬‫بس‬ (.‫است‬ ‫هزينه‬ 2- ‫مياني‬ (‫نرخ‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ،‫يشود‬‌ ‫نم‬ ‫قفل‬ ‫مشخص‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫مركزي‬ ‫بانك‬ ‫اما‬ ‫تعيين‬ ‫قبيل‬ ‫از‬ ‫روش‬ ‫ييك‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫نوسانات‬ ‫شده‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫يكند‬‌ ‫).م‬ 3-‫شناور‬ ‫آزادانه‬ ‫ارز‬ ‫)نرخ‬ ‫وبانك‬ ‫يكنيد‬‌ ‫م‬ ‫حركيت‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫مركزي‬ (.‫يكند‬‌ ‫نم‬ ‫دخالت‬ 1‫اكيدا‬ ‫ي‬ ‫ميخكوب‬ ‫شده‬ )45( ‫كشور‬ 2‫ي‬‫ميخكوب‬ ‫شده‬ )45(‫كشور‬ 1-‫با‬ ‫شناور‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫قواعد‬ ‫براي‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ‫دخالت‬ )18(‫كشور‬ 2‫با‬ ‫شناور‬ ‫ي‬ ‫حق‬‫در‬ ‫اختيار‬ ‫دخالت‬ )28(‫كشور‬ 1‫شناور‬ ‫ي‬ ‫يا‬ ‫آزاد‬ ‫مستقل‬ )50‫كشور‬( 1‫شدن‬ ‫دلريزه‬ ‫ي‬)‫تبعيت‬ ،‫خارجي‬ ‫پول‬ ‫يك‬ ‫قانوني‬ ‫رواج‬ ‫كشور‬ ‫به‬ ‫ييي‬‫ي‬‫آقا‬ ‫يقيي‬‫ح‬ ‫اعطاي‬ ‫و‬ ‫ييي‬‫ل‬‫پو‬ ‫تهاي‬‌ ‫يياس‬‫ي‬‫يي‬‫ازس‬ (‫خارجي‬2‫پولي‬ ‫اتحاديه‬ ‫ي‬)‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫مشترك‬ ‫پول‬ ‫انتشار‬ ‫به‬ ‫‌آقايي‬ ‫حق‬ ‫تعلق‬ ‫و‬ ‫منطقه‬ ‫مركزي‬ ‫بانك‬ ‫توسط‬ ‫پولي‬ (‫منطقه‬3-‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫دستوري‬ ‫تعيين‬)‫به‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫شدن‬ ‫ميخكوب‬ ‫به‬ ‫آقايي‬ ‫حق‬ ‫تعلق‬ ،‫قوانين‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫خارجي‬ ‫پول‬ (.‫كشور‬1‫ارز‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ميخكوب‬ ‫ي‬)‫قفل‬ ‫خارجي‬ ‫پول‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ .‫افزايش‬ ‫يا‬ ‫هش‬ ‫كا‬ ‫سياست‬ ‫سط‬ ‫تو‬ ‫نا‬ ‫مب‬ ‫نرخ‬ ‫ين‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫الب‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ (.‫است‬ ‫تعديل‬ ‫قابل‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ 2‫ارزي‬ ‫سبد‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ميخكوب‬ ‫ي‬)‫شده‬ ‫ميخكوب‬ ‫رژيم‬ ‫همانند‬ ‫خارجي‬ ‫لهاي‬‌ ‫پو‬ ‫از‬ ‫سبدي‬ ‫به‬ ‫ارز‬ ‫هي‬ ‫منت‬ ،‫شد‬ ‫يبا‬‌ ‫م‬ ‫ارز‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫قفل‬(. 1‫تي‬‫مشارك‬ ‫مهاي‬‌ ‫رژي‬ ‫ي‬)‫همزمان‬ ‫بطور‬ ‫كشور‬ ‫دو‬ ‫مركزي‬ ‫بانك‬ (.‫يكنند‬‌ ‫م‬ ‫شده‬ ‫تعيين‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫سعي‬ 2‫يل‬‫تعد‬ ‫بل‬‫قا‬ ‫شده‬ ‫ميخكوب‬ ‫ي‬)‫پيش‬ ‫از‬ ‫قواعد‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫نوسانات‬ ‫براي‬ ‫هاي‬‌ ‫دامن‬ ‫ضا‬ ‫بع‬ ‫و‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫ين‬ ‫تعي‬ ‫ين‬ ‫مع‬ ‫يگردد‬‌ ‫م‬ ‫لحاظ‬(. 3‫نه‬ ‫دام‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫فگذاري‬‌ ‫هد‬ ‫ي‬)‫دامنه‬ ‫يك‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫براي‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫يهي‬‫ن‬‫دام‬ ‫يني‬‫آ‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫يين‬‫ي‬‫يا‬‫نوس‬ ‫و‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫يفي‬‫ي‬‫تعر‬ .(‫است‬‫شده‬ ‫يتي‬‫ي‬‫مدير‬ ‫شناور‬)‫و‬ ‫عرضه‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫يهيي‬‫توج‬ ‫ياي‬‫ب‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫در‬ ‫مقامات‬ ‫البته‬ ،‫يدي‬‫ن‬‫يك‬‌ ‫م‬ ‫يين‬‫ي‬‫يا‬‫نوس‬ ‫يهي‬‫ن‬‫آزادا‬ ‫ارز‬ ‫تقاضاي‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دخالت‬ ‫مطلوب‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫رو‬ ،‫سطح‬ ‫مورد‬ .(‫هستند‬ ‫مشخصي‬ ‫ههاي‬‌ ‫ديدگا‬ ‫داراي‬ )‫بدون‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫روزانه‬ ‫تقاضاي‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫مبناي‬ ‫بر‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ .‫حتي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كم‬ ‫سيار‬‫ب‬ ‫ارزي‬ ‫ذخيره‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫ين‬‫تعي‬ ‫لت‬‫دخا‬ .‫هيچ‬ ‫ارزي‬ ‫يمي‬‫ي‬‫رژ‬ ‫يتييي‬‫اس‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫يفييير‬‫ص‬ ‫ييح‬‫ي‬‫يط‬‫س‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫معمول‬ ‫ي‬‫ي‬‫يه‬‫ك‬ ‫ييي‬‫ل‬‫پو‬ ‫يياست‬‫ي‬‫يي‬‫س‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫ييي‬‫ت‬‫محدودي‬ (.‫يكند‬‌ ‫نم‬ ‫ايجاد‬ ،‫است‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫فگذاري‬‌ ‫هد‬ Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001)

8 ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫تعيين‬ ‫در‬ ‫لزم‬ ‫ملحظات‬ ‫اقتصادي‬ ‫مقامات‬ ‫كه‬ ‫ند‬‫دار‬ ‫وجود‬ ‫تي‬‫ملحظا‬ ‫ارزي‬ ‫يم‬‫رژ‬ ‫نوع‬ ‫ين‬‫تعي‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫بايد‬ ) ‫جدول‬ ‫در‬2(‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫مناسبت‬ ‫و‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫تعيين‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ ، .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫مناسبت‬ ‫اقتصاد‬ ‫ويژگي‬ ‫بتر‬‌ ‫مناس‬ ‫يتر‬‌ ‫قو‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫اقتصاد‬ ‫شناور‬ ‫ارزي‬ ‫مهاي‬‌‌ ‫رژي‬ ‫براي‬ .‫هستند‬ ‫)ميزان‬ ‫اقتصاد‬ ‫اندازه‬GNP( ‫در‬‫بازتر‬ ‫اقتصادهاي‬،‫مهاي‬‌ ‫رژي‬ ‫ارزي‬ ‫شناور‬.‫ترند‬ ‫پذير‬ ‫آسيب‬ ‫اقتصاد‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫درجه‬ ) ‫جدول‬2‫اقتصادهاي‬ ‫در‬ ‫ارزي‬ ‫مهاي‬‌ ‫رژي‬ ‫تعيين‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ -( ‫مختلف‬

9 ‫ساختار‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫عتير‬‌ ‫متنو‬ ‫اقتصيادهاي‬ ‫رژيم‬ ‫با‬ ‫بيشتري‬ ‫مناسبت‬ ‫صادرات‬ ‫و‬ ‫توليد‬ .‫دارند‬ ‫ارزي‬ ‫شناور‬ ‫هاي‬ ‫صادرات‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫ساختار‬ ‫تنوع‬ ‫آن‬ ‫تجارت‬ ‫از‬ ‫بيشتري‬ ‫بخش‬ ‫كه‬ ‫اقتصادي‬ ‫است‬ ‫بتر‬‌ ‫مناس‬ ،‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫كشور‬ ‫يك‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پول‬ ‫بيا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مليي‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫كيه‬ ‫كند‬ ‫تثبيت‬ ‫بزرگ‬ ‫كشور‬. ‫خارجي‬ ‫تجارت‬ ‫جغرافيايي‬ ‫تمركز‬ ‫يك‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫اختلف‬ ‫كيه‬ ‫صيورتي‬ ‫در‬ ‫زياد‬ ‫آن‬ ‫عمده‬ ‫تجاري‬ ‫طرفهاي‬ ‫بيا‬ ‫كشور‬ ‫نياز‬ ‫دفعات‬ ‫به‬ ،‫باشد‬‫به‬‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تعديلت‬ ‫كشور‬ ‫اين‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ،‫بنابراين‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اما‬ .‫اسيت‬ ‫بتر‬‌ ‫مناسي‬ ‫شناور‬ ‫ارزي‬ ‫رژييم‬ ‫رژيم‬ ،‫بال‬ ‫بسييار‬ ‫تورم‬ ‫بيا‬ ‫كشوري‬ ‫براي‬ ‫انضباط‬ ‫نوع‬ ‫يك‬ ‫يتوانيد‬‌ ‫م‬ ‫ثابيت‬ ‫ارزي‬ ‫به‬ ‫بيشتري‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ايجاد‬ ‫سياستي‬ ‫تورم‬ ‫با‬ ‫داخلي‬ ‫تورم‬ ‫سطح‬ ‫اختلف‬ ‫جهاني‬ ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬2(

10 ‫به‬ ‫تهيا‬‌ ‫قيم‬ ‫و‬ ‫دسيتمزدها‬ ‫كيه‬ ‫زمانيي‬ ‫باوجود‬ ،‫هستند‬ ‫چسيبنده‬ ‫پاييين‬ ‫سيمت‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ،‫كار‬ ‫نيروي‬ ‫تحرك‬ ‫بالي‬ ‫درجه‬ ‫و‬ ‫هتر‬‌ ‫هزين‬ ‫يم‬‫ي‬‫ك‬ ‫يي‬‫ي‬‫خارج‬ ‫كهاي‬‌ ‫شو‬ ‫مورد‬ ‫اين‬ ‫در‬ ،‫بنابرايين‬ .‫اسيت‬ ‫نتر‬‌ ‫آسيا‬ ‫بتر‬‌ ‫مناس‬ ‫ثابيييت‬ ‫ارزي‬ ‫مهاي‬‌‌ ‫رژي‬ .‫يباشند‬‌ ‫م‬ ‫كار‬ ‫نيروي‬ ‫تحرك‬ ‫حفظ‬ ،‫سيرمايه‬ ‫تحرك‬ ‫بالي‬ ‫درجيه‬ ‫بيا‬ ‫انعطاف‬ ‫قابل‬ ‫ثابييت‬ ‫ارزي‬ ‫رژيييم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫بنابرايين‬ .‫اسيت‬ ‫لتير‬‌ ‫مشك‬ ‫مالي‬ ‫بازارهاي‬ ‫و‬ ‫سيرمايه‬ ‫بالي‬ ‫تحرك‬ ‫ارزي‬ ‫مهاي‬‌ ‫رژي‬ ، ‫يافته‬ ‫ييعه‬‫ي‬‫توس‬ ‫خارجي‬ ‫هاي‬ ‫شوك‬ ،‫فپذييير‬‌ ‫انعطا‬ .‫است‬ ‫عتر‬‌ ‫شاي‬ ‫اسمي‬ ‫مالي‬ ‫بازارهاي‬ ‫و‬ ‫سرمايه‬ ‫تحرك‬ ‫يافته‬ ‫توسعه‬ ‫داخلي‬ ‫كهاي‬‌ ‫شو‬ ‫ثابيت‬ ‫ارزي‬ ‫رژييم‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫عتر‬‌ ‫شاي‬ ‫اسمي‬ ‫داخلي‬ ‫اسمي‬ ‫كهاي‬‌ ‫شو‬ (‫پول‬ ‫تقاضاي‬ ‫كهاي‬‌ ‫شو‬ ‫)مانند‬ ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬2(

11 ( )‫واردات‬ ‫و‬ ‫صادرات‬ ‫تها‬‌ ‫‌پرداخ‬ ‫تراز‬ ‫بر‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫اثر‬ ‫نظري‬ ‫ي‬‫الزامات‬

12 ‫نظري‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫ساختار‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫ضها‬‌ ‫شفر‬‌ ‫پي‬ ‫داراي‬ ‫كدام‬ ‫يي‬‫ي‬‫ير‬‫ه‬ ‫شده‬ ‫ييييي‬‫بررس‬ ‫ههاي‬‌ ‫نظري‬ ‫مورد‬ ‫نتايج‬ ،‫برقراري‬ ‫عدم‬ ‫ييرت‬‫ي‬‫يو‬‫ص‬ ‫در‬ ‫ي‬‫ي‬‫يه‬‫ك‬ ‫يدي‬‫ن‬‫يباش‬‌ ‫م‬ ‫ييي‬‫ت‬‫الزاما‬ .‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تنظيم‬ ‫يني‬‫ي‬‫همچن‬ ‫يافت‬ ‫يديي‬‫نخواه‬ ‫يقيي‬‫تحق‬ ‫يزي‬‫ي‬‫ن‬ ‫انتظار‬ ‫شرايط‬ ‫با‬ ‫بق‬ ‫منط‬ ‫شده‬ ‫ته‬ ‫شناخ‬ ‫تجاري‬ ‫يم‬ ‫رژ‬ ‫يك‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫طه‬ ‫راب‬ ‫سزايي‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫يتي‬‫ي‬‫اهم‬ ‫از‬ ‫تعادل‬ ‫ايجاد‬ ‫در‬ ‫ي‬‫ي‬‫يه‬‫ك‬ ‫يي‬‫ي‬‫يت‬‫اس‬ ‫يايييدي‬‫اقتص‬ .‫با‬ ‫مذكور‬ ‫فروض‬ ‫يبيييق‬‫تط‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫ييت‬‫ي‬‫يم‬‫قس‬ ‫يني‬‫ي‬‫ا‬ ‫باشد‬ ‫ي‬‫ي‬‫يي‬‫م‬ ‫برخوردار‬ .‫يپردازد‬‌ ‫م‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫ساختار‬ 1-‫دوره‬ ‫طي‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫سالنه‬ ‫متوسط‬85-1357‫معادل‬15 ‫شماره‬ ‫جدول‬ ،‫شد‬‫يبا‬‌ ‫م‬ ‫صد‬‫در‬4‫دوره‬ ‫طي‬ ‫را‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫دامنه‬ ‫از‬ ‫لف‬ ‫مخت‬ ‫هاي‬7/6‫تا‬6/19.‫بنابراين‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫نشان‬ ‫درصد‬ .‫نيست‬ ‫برقرار‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫تها‬‌ ‫قيم‬ ‫ثبات‬ ‫شرط‬ 2-‫دوره‬ ‫طي‬85-1357‫ناخالص‬ ‫يد‬ ‫تول‬ ‫سالنه‬ ‫شد‬ ‫ر‬ ‫سط‬ ‫متو‬ ، ‫برابر‬ ‫لي‬‫داخ‬5.‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫درصد‬4‫رشد‬ ‫نرخ‬ ‫دامنه‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫طي‬ ‫را‬ ‫لي‬‫داخ‬ ‫ناخالص‬ ‫توليد‬4/4‫تا‬9/8 .‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫يدي‬‫ي‬‫تول‬ ‫ثبات‬ ‫شرط‬ ‫يني‬‫ي‬‫بنابرا‬ ‫دهد‬ ‫ي‬‫ي‬‫يي‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫يي‬‫ي‬‫يد‬‫درص‬

13 3-‫حدود‬ ‫در‬85‫و‬ ‫هاي‬‌ ‫سرماي‬ ‫كالهاي‬ ‫را‬ ‫واردات‬ ‫درصد‬ ‫از‬ ‫يتواند‬‌ ‫نم‬ ‫صادرات‬ ‫فرآيند‬ ‫بنابراين‬ ،‫يدهند‬‌ ‫م‬ ‫تشكيل‬ ‫هاي‬‌ ‫واسط‬ ) ) .‫جدول‬ ‫باشند‬ ‫مستقل‬ ‫واردات‬7(( 4-‫به‬ ‫رسيدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫ايران‬ ‫در‬ ‫ساختاري‬ ‫تنگناهاي‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫عليرغم‬ ‫ين‬ ‫بنابرا‬ ، ‫شده‬ ‫كم‬ ‫كل‬ ‫ضه‬ ‫عر‬ ‫ساسيت‬ ‫ح‬ ‫مل‬ ‫كا‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ‫جر‬‫من‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫يش‬‫افزا‬ ،‫ايران‬ ‫صاد‬‫اقت‬ ‫در‬ ‫بيكاري‬ ‫وجود‬ .‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫توليد‬ ‫افزايش‬ 5-‫وجود‬ ،‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ههاي‬‌ ‫هزين‬ ‫وجود‬ ‫بخاطر‬ ‫نظري‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ،‫غيره‬ ‫و‬ ‫مركزي‬ ‫كهاي‬‌ ‫بان‬ ‫تهاي‬‌ ‫دخال‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫تهاي‬‌ ‫محدودي‬ .‫نيست‬ ‫برقرار‬ ‫هم‬ ‫دمدت‬‌ ‫بلن‬ ‫در‬ ‫تي‬ ‫ح‬ ‫يد‬ ‫خر‬ ‫قدرت‬ ‫برابري‬ ‫يه‬ ‫نظر‬ ‫برقرار‬ ‫نيز‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫يد‬‫خر‬ ‫قدرت‬ ‫برابري‬ ‫كه‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫هي‬‫بدي‬ ‫ين‬‫بنابرا‬ .‫نباشد‬ 6-‫بدون‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫كامل‬ ‫تجارت‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ( )‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫سرمايه‬ ‫حساب‬ ‫كامل‬ ‫آزادي‬ ‫سرمايه‬ ‫محدوديت‬ .‫است‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫مشهود‬ ‫كامل‬ ‫براي‬ ‫لزم‬ ‫ضهاي‬‌ ‫شفر‬‌ ‫پي‬ ،‫فوق‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫جه‬‫تو‬ ‫با‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫كاهش‬ ‫يياست‬‫ي‬‫يي‬‫س‬ ‫يي‬‫ي‬‫يي‬‫ربخش‬‌ ‫اث‬

14 )‫يي‬‫شكيبا‬1371(:‫قيمت‬ ‫به‬ ‫سبت‬‫ن‬ ‫واردات‬ ‫شش‬‫ك‬ ‫برابر‬ ‫داخلي‬ ‫كالهاي‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫ييي‬‫ت‬‫واردا‬ ‫كالهاي‬52/1- ‫و‬ ‫واردات‬ ‫كشش‬ ‫ييس‬‫ي‬‫يا‬‫براس‬ ‫ي‬‫ي‬‫يا‬‫تنه‬ ‫يني‬‫ي‬‫بنابرا‬ ،‫شده‬ ‫برآورد‬ ‫كاهش‬ ‫سياست‬ ‫اجراي‬ ،‫صادرات‬ ‫شش‬ ‫ك‬ ‫به‬ ‫جه‬ ‫تو‬ ‫بدون‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫واردات‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫يقي‬‫ي‬‫ازطر‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫پرداخت‬ ‫تراز‬‌‫شرط‬ ‫برقراري‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫ي‬‫ي‬‫يه‬‫ك‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫يايي‬‫ه‬ .‫است‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫لرنر‬ ‫ي‬ ‫مارشال‬ ‫يج‬‫برخي‬‫مطالعات‬‫افزايش‬ ‫اثر‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫تجربي‬ ‫كلن‬ ‫اقتصاد‬ ‫متغيرهاي‬ ‫بر‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ :‫الف‬‫و‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫رابطه‬‫تراز‬ ‫تها‬‌ ‫پرداخ‬ 1-‫تك‬ ‫الگوهاي‬ ‫هاي‬‌ ‫معادل‬

15 ) ‫ني‬‫فريما‬ ‫يي‬‫زيبا‬1376(:‫به‬ ‫سبت‬‫ن‬ ‫واردات‬ ‫شش‬‫ك‬ ‫معادل‬ ‫عي‬‫واق‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬11/3-‫معادل‬ ‫صادرات‬ ‫كشش‬ ‫و‬ 3/1.‫است‬ ‫لرنر‬ ‫ي‬ ‫مارشال‬ ‫شرط‬ ‫برقراري‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫كه‬ ) ‫قي‬‫ت‬1376(:‫بهبود‬ ‫به‬ ‫جر‬‫من‬ ‫لي‬‫م‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫هش‬‫كا‬ ‫شرط‬ ‫برقراري‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫يهيي‬‫ك‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫ي‬‫ي‬‫يا‬‫پرداخته‬ ‫تراز‬ ‫حاليكه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫لرنر‬ ‫ي‬ ‫مارشال‬‫كاهش‬ ‫اين‬‫مبادله‬ ‫رابطة‬ ‫را‬‫بدتر‬‫ينمايد‬‌ ‫م‬. ) ‫هگوني‬‌ ‫قر‬ ‫فتحي‬1377(:‫به‬ ‫نسبت‬ ‫صادرات‬ ‫كشش‬ ‫معادل‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬27/0‫قوي‬ ‫چندان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫درصد‬ .‫نيست‬ ‫بروجردي‬ ‫مي‬‫رحي‬)1379(:‫ملي‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫هش‬‫كا‬ ‫به‬ ‫منجر‬‫كاهش‬10‫غيرنفتي‬ ‫صادارت‬ ‫درصدي‬‫يشود‬‌ ‫م‬.

16 ) ‫ذوالنور‬1379(:‫تجاري‬ ‫تراز‬ ‫كسري‬ ،‫همدت‬‌ ‫كوتا‬ ‫در‬ .‫به‬ ‫زمان‬ ‫شت‬ ‫گذ‬ ‫با‬ ‫كن‬ ‫لي‬ ‫يافت‬ ‫هد‬ ‫خوا‬ ‫يش‬ ‫افزا‬ ‫كشور‬ ‫بر‬ ‫ريال‬ ‫ارزش‬ ‫كاهش‬ ‫يايييطي‬‫ي‬‫انبس‬ ‫اثرات‬ ‫يجي‬‫ي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫و‬ ‫نمدت‬‌ ‫ميا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫يگردد‬‌ ‫م‬ ‫ظاهر‬ ‫يي‬‫ي‬‫يا‬‫ي‬‫ته‬‌ ‫زپرداخ‬‌ ‫ترا‬ ‫ريال‬ ‫ارزش‬ ‫كاهش‬ ‫پوياي‬ ‫اثرات‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫دمدت‬‌ ‫بلن‬ ) ‫ييي‬‫ي‬‫يت‬‫نوفرس‬1379(:‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫يياست‬‫ي‬‫يي‬‫س‬ ‫يري‬‫ي‬‫تاث‬ ‫در‬ ‫بوده‬ ‫ناچيز‬ ‫سيار‬ ‫ب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫صفر‬ ‫صادرات‬ ‫بر‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫كياهش‬ ‫يثي‬‫ي‬‫باع‬ ‫هاي‬‌ ‫ملحظ‬ ‫يلي‬‫ب‬‫قا‬ ‫طور‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫يايليكيه‬‫ي‬‫ح‬ .‫به‬ ‫يايييدرات‬‫ص‬ ‫يشي‬‫ن‬‫واك‬ ‫يهيي‬‫بطوريك‬ ‫ييگيردد‬‌ ‫ي‬‫ي‬‫م‬ ‫واردات‬ 10‫كاهش‬ ‫و‬ ‫يفييير‬‫ص‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫يشي‬‫ي‬‫افزا‬ ‫يدييي‬‫درص‬ ‫معادل‬ ‫واردات‬3/21.‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫درصد‬ 2-‫كلن‬ ‫الگوهاي‬ ‫سنجي‬

17 ) ‫بيدآباد‬1383(:‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫سياست‬ ‫تاثير‬ ‫صادرات‬ ‫بر‬ ‫ارز‬‫قي‬ ‫حقي‬ ‫تي‬ ‫غيرنف‬ ‫كالهاي‬‫ناچيز‬ ‫سيار‬ ‫ب‬ ‫باعيث‬ ‫هاي‬‌ ‫ملحظ‬ ‫يلي‬‫ب‬‫قا‬ ‫طور‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫يايليكيه‬‫ي‬‫ح‬ ‫در‬ ‫بوده‬ .‫صادرات‬ ‫نش‬ ‫واك‬ ‫كه‬ ‫بطوري‬ ‫يگيردد‬‌ ‫ي‬ ‫م‬ ‫واردات‬ ‫ياهش‬ ‫ك‬ ‫به‬10‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫يش‬ ‫افزا‬ ‫صد‬ ‫در‬08/0-‫كاهش‬ ‫و‬ ‫معادل‬ ‫واردات‬61/1.‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫درصد‬

18 )‫ني‬‫دهقا‬1378(:10‫ارز‬ ‫بيرابيري‬ ‫نرخ‬ ‫يش‬‫افزا‬ ‫صد‬‫در‬ ‫به‬ ‫مينجر‬‫افزايش‬2‫درصد‬‫ي‬‫تورم‬.‫يشود‬‌ ‫م‬ :‫ب‬‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رابطه‬‫تورم‬ 1- ‫تك‬ ‫الگوهاي‬ ‫هاي‬‌ ‫معادل‬ ) ‫زاده‬ ‫جي‬ ‫حا‬1379(:‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫كاهش‬ ‫سياست‬ ‫يي‬‫ي‬‫يع‬‫مقط‬ ‫دو‬ ‫يريي‬‫ه‬ ‫در‬)1365‫و‬1373(‫تورم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫ميزان‬ ‫ما‬‫ا‬ ،‫يشود‬‌ ‫م‬73‫سال‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬65 ‫كالهاي‬ ‫به‬ ‫صاد‬‫اقت‬ ‫تر‬‫بيش‬ ‫ستگي‬‫واب‬ ‫يل‬‫دل‬ ‫به‬ ‫كه‬ ،‫شد‬‫ميبا‬ 2- -‫داده‬ ‫الگوهاي‬ ‫ستانده‬

19 )‫ستي‬‫نوفر‬1379(:‫آثار‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫كاهش‬ ‫سياست‬ ‫بطوريكه‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫تيورمي‬10‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫درصد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬63/6‫مييشود‬ ‫تيورم‬ ‫درصد‬. 2- ‫سنجي‬ ‫كلن‬ ‫الگوهاي‬ )‫ذوالنور‬1379(:‫به‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫در‬ ‫ي‬‫ي‬‫يا‬‫قيمته‬ ‫ييح‬‫ي‬‫يط‬‫س‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫ياي‬‫ب‬ ‫ييي‬‫ل‬‫و‬ ‫ي‬‫ي‬‫يت‬‫ياف‬ ‫يديي‬‫خواه‬ ‫يشي‬‫ي‬‫افزا‬ ‫شدت‬ ‫كاسته‬ ‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫از‬ ‫يجي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫ميان‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ) ‫بيدآباد‬1383(:‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫سياست‬ ‫تاثير‬ ‫يورم‬‫ت‬ ‫بر‬ ‫ارز‬‫ست‬‫ا‬ ‫كاهنده‬‫بطوريكه‬10‫افزايش‬ ‫درصد‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫يريي‬‫منج‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬‫كاهش‬96/0‫تيورم‬ ‫درصد‬

20 ‫ج‬-‫با‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رابطه‬‫ناخالص‬ ‫توليد‬ ‫ملي‬ 1- ‫تك‬ ‫الگوهاي‬ ‫هاي‬‌ ‫معادل‬ ) ‫پدرام‬1377(:‫ريال‬ ‫رسمي‬ ‫ارزش‬ ‫هش‬‫كا‬ ‫سياست‬ ‫غيرمستقيم‬ ‫و‬ ‫ستقيم‬‫م‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫جه‬‫تو‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫شش‬ ‫ك‬ ‫با‬ ،‫مجموع‬ ‫در‬ ‫آن‬01/0-‫كاهش‬ ‫موجب‬ ‫درصد‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫توليد‬ )‫سكويي‬‫ا‬ ‫ني‬‫بهم‬1372(:‫منفي‬ ‫بلندمدت‬ ‫طة‬‫راب‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لي‬‫داخ‬ ‫لص‬‫ناخا‬ ‫يد‬‫تول‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫اثر‬ ‫بودن‬ ‫انقباضي‬ ‫مفهوم‬ ‫مي‬‌. ( )‫ركود‬ ‫باشد‬

21 2- ‫كلن‬ ‫الگوهاي‬ ‫سنجي‬)‫ييي‬‫ي‬‫يت‬‫نوفرس‬1379(:10‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫درصد‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫توليد‬ ‫كاهش‬ ‫به‬ ‫منجر‬45/0‫ميشو‬ ‫درصد‬‫د‬ ) ‫ذوالنور‬1379(:‫ولي‬ ‫افزايش‬ ‫توليد‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫عي‬‫واق‬ ‫لي‬‫داخ‬ ‫لص‬‫ناخا‬ ‫يد‬‫تول‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬ ‫نمدت‬‌ ‫درميا‬ . ‫يافت‬ ‫خواهد‬ ‫كاهش‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ )‫بيدآباد‬1383(:10‫منجر‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫درصد‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫توليد‬ ‫كاهش‬ ‫به‬2/0‫ميشو‬ ‫درصد‬.‫د‬

22 ‫در‬ ‫يهي‬‫ي‬‫ك‬ ‫ييند‬‫ي‬‫يت‬‫هس‬ ‫يني‬‫آ‬ ‫از‬ ‫ي‬‫ي‬‫يي‬‫حاك‬ ‫مطالعات‬ ‫يجي‬‫ي‬‫نتا‬‫اجراي‬ ‫اثر‬ ‫سياست‬‫كياهش‬‫در‬ ‫ملي‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬‫كيسري‬ ‫هميدت‬‌ ‫كيوتيا‬ ‫بد‬ ‫ييا‬‌ ‫م‬ ‫ياهش‬ ‫ك‬ ‫يت‬ ‫دول‬ ‫جه‬ ‫بود‬‫ولي‬‫به‬ ‫زمان‬ ‫گيذشت‬ ‫بيا‬ ‫حتيي‬ ‫يت‬ ‫نها‬ ‫و‬ ‫يگردد‬‌ ‫ي‬ ‫م‬ ‫باز‬ ‫خود‬ ‫يه‬ ‫اولي‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫يج‬ ‫تدر‬ ‫خواهد‬ ‫يريار‬‫ي‬‫ق‬ ‫ييين‬‫ي‬‫يت‬‫نخس‬ ‫يتي‬‫ي‬‫موقع‬ ‫از‬ ‫يايلتير‬‫ي‬‫ب‬ ‫ييحي‬‫ي‬‫يط‬‫س‬ ‫در‬ ‫گرفت‬) )‫ذوالنور‬1379) (‫خياباني‬ ‫و‬1381.(( ‫د‬-‫دولت‬ ‫بودجه‬ ‫كسري‬ ‫كلن‬ ‫الگوهاي‬ ‫سنجي‬

23 ‫و‬ ‫هريزي‬‌ ‫برنام‬ ‫معاونت‬ ‫سفارش‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هاي‬‌ ‫مطالع‬ ‫در‬ ‫جاري‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫ييي‬‫ن‬‫بازرگا‬ ‫وزارت‬ ‫ييدي‬‫ي‬‫يا‬‫اقتص‬ ‫ييهاي‬‫ي‬‫يي‬‫بررس‬ ‫بر‬ ‫رقيمتي‬‌ ‫غي‬ ‫و‬ ‫تي‬ ‫قيم‬ ‫مل‬ ‫عوا‬ ‫ير‬ ‫تاث‬ ،‫ست‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫بررسي‬ ‫رنفتي‬‌ ‫غي‬ ‫صادرات‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫تابعي‬ ‫شكل‬‫مطالعه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫زير‬ ‫قرار‬ ‫به‬ :‫است‬ X = F (BE, AP, PRO, Z, W) X:(‫دلر‬‫غيرن‬ ‫صادرات‬ ‫مقدار‬ BE: ‫آزاد‬‫آمريك‬ ‫دلر‬ ‫قيمت‬ AP: ‫تورم‬‫نرخ‬ PRO: ‫كار‬‫نيروي‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ Z: ‫پذيري‬‫رقابت‬ ‫سنجه‬)‫يا‬ ‫جهان‬ ‫به‬ ‫ايران‬ ‫صادرات‬ ‫نسبت‬ (‫هجنوبي‬‌ ‫كر‬ W: ‫تحميلي‬‫جنگ‬ ‫تاثيرات‬ ‫متغير‬ ‫غير‬ ‫عوامل‬ ‫تاثيرگذاري‬ ‫نحوه‬ ‫بررسي‬‫قيم‬‫عوامل‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تي‬ ‫قيمتي‬‫ايران‬ ‫غيرنفتي‬ ‫صادرات‬ ‫بر‬

24 ‫از‬ ‫يهيي‬‫مطالع‬ ‫يني‬‫ي‬‫ا‬ ‫يي‬‫ي‬‫يي‬‫بررس‬ ‫مورد‬ ‫دوره‬1354‫تا‬1379 ‫روش‬ ‫از‬ ‫ييفاده‬‫ي‬‫يت‬‫اس‬ ‫ياي‬‫ب‬ ‫فوق‬ ‫الگوي‬ ‫و‬ ‫يي‬‫ي‬‫يد‬‫يباش‬‌ ‫م‬ARDL .‫است‬ ‫شده‬ ‫برآورد‬ :‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫مطالعه‬ ‫اين‬ ‫نتايج‬ ‫اهم‬ 1-‫آزاد‬ ‫بازار‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫يش‬ ‫افزا‬‫فه‬ ‫وق‬ ‫يك‬ ‫با‬‫را‬ ‫صادرات‬ ‫صادرات‬ ‫شش‬‫ك‬ ‫كه‬ ‫طوري‬ ‫به‬ ،‫هد‬‫يد‬‌ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ير‬‫تاث‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫وقفه‬ ‫يكي‬‫ي‬ ‫يهي‬‫ب‬ ‫ييت‬‫ي‬‫يب‬‫نس‬‫اول‬‫معادل‬ ‫آزاد‬ ‫بازار‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ 245/0.‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫درصد‬ 2-‫شود‬ ‫مي‬ ‫تورم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آزاد‬ ‫بازار‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫يدهد‬‌ ‫م‬ ‫يشيي‬‫كاه‬ ‫را‬ ‫يايييدرات‬‫ص‬ ‫يهيي‬‫وقف‬ ‫يكي‬‫ي‬ ‫ياي‬‫ب‬ ‫يزي‬‫ي‬‫ن‬ ‫تورم‬ ‫متغير‬ ‫اول‬ ‫فه‬ ‫وق‬ ‫به‬ ‫سبت‬ ‫ن‬ ‫صادرات‬ ‫شش‬ ‫ك‬ ‫كه‬ ‫ي‬‌ ‫هطور‬‌ ‫ب‬ ‫معادل‬ ‫تورم‬288/0. -‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫درصد‬ ‫افزايش‬ ‫يتي‬‫ب‬‫مث‬ ‫اثرات‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫يهيي‬‫ملحظ‬ ‫ي‬‫ي‬‫يه‬‫ك‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫تعديل‬ ‫تورم‬ ‫توسط‬ ‫صادرات‬ ‫بر‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬.

25 .‫اساسا‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫فه‬ ‫وق‬ ‫با‬ ‫ير‬ ‫تاث‬ ‫داراي‬ ‫يز‬ ‫ن‬ ‫هوري‬‌ ‫بهر‬ ‫ير‬ ‫متغ‬ ‫بلندمدت‬ ‫ضريب‬ ،‫ندارد‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫تتت‬‫ي‬‫ماه‬ ‫هوري‬‌ ‫بهر‬ ‫معادل‬ ‫هوري‬‌ ‫بهر‬2/3‫مي‬‌‫به‬ ‫تتوجه‬‫ت‬ ‫با‬ ‫تته‬‫ك‬ ‫شد‬‫با‬‫سطح‬ ‫يداري‬‌ ‫معن‬) ‫آن‬94/4(‫فوق‬ ‫تاثير‬ ‫بيانگر‬ ‫خوبي‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫غيرنفتي‬ ‫صادرات‬ ‫بر‬ ‫وري‬ ‫بهره‬ ‫مهم‬ ‫العاده‬

26 1-‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫يش‬‫ب‬80‫صدور‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫كشور‬ ‫ارزي‬ ‫درآمدهاي‬ ‫درصد‬ ‫بوده‬ ‫فت‬ ‫ن‬‫كه‬.‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫لت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫لق‬ ‫متع‬‫در‬ ‫تمركز‬ ‫درجه‬ .‫بالست‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫اقتصاد‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫شناسي‬ ‫آسيب‬ ‫ايران‬ 2-‫مالي‬ ‫سياست‬ ‫به‬ ‫ارزي‬ ‫سياست‬ ‫وابستگي‬ ‫از‬ ‫يش‬ ‫ب‬55‫نفت‬ ‫صدور‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫دولت‬ ‫دهاي‬‌ ‫درآم‬ ‫درصد‬ ‫ريال‬ ‫به‬ ‫دلر‬ ‫از‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫جه‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫ند‬ ‫يشو‬‌ ‫م‬ ‫ين‬ ‫تام‬ ‫ت‬‫م‬ ‫تلت‬‫ي‬‫تبد‬‫ي‬)‫تهاي‬‌ ‫سياس‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تعيين‬ ،‫بنابراين‬ ‫شوند‬ . (‫يباشد‬‌ ‫م‬ ‫دولت‬ ‫بودجه‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫ارزي‬

27 3-‫ايران‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫انتظارات‬ ‫نقش‬ ‫اهميت‬ ‫نوسانات‬ ،‫ايران‬ ‫صاد‬‫اقت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫كي‬‫حا‬ ‫هد‬‫شوا‬ ‫و‬ ‫سياسي‬ ‫تلتت‬‫عوام‬ ‫ترت‬‫ي‬‫تاث‬ ‫تتتت‬‫تح‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫تيت‬‫ن‬‫ناگها‬ .‫دلر‬ ‫نرخ‬ ‫شديد‬ ‫تشتت‬‫كاه‬ ،‫ت‬‫ت‬‫تر‬‫ام‬ ‫تنت‬‫ي‬‫ا‬ ‫تدتت‬‫شاه‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫تيتت‬‫اجتماع‬ ‫مه‬ ‫قطعنا‬ ‫پذيرش‬ ‫از‬ ‫عد‬ ‫ب‬598‫وضعيت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ .،‫همچنين‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫گي‬ ‫جن‬ ‫يط‬ ‫شرا‬ ‫و‬ ‫ني‬ ‫بحرا‬‫انعكاس‬ ‫نحوه‬ ‫شايان‬ ‫تاثير‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫تزت‬‫ي‬‫ن‬ ‫تتدي‬‫ت‬‫تا‬‫اقتص‬ ‫مقامات‬ ‫اظهارات‬ ‫يگذارد‬‌ ‫م‬ ‫باقي‬ ‫توجهي‬.

28 ‫عبندي‬‌ ‫جم‬ 1-‫نرخ‬ ‫آثار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هها‬‌ ‫نظري‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫فروض‬ ‫بررسي‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫تها‬‌ ‫زپرداخ‬‌ ‫ترا‬ ‫خص‬‫بال‬ ‫كلن‬ ‫متغيرهاي‬ ‫بر‬ ‫ارز‬ ،‫نبوده‬ ‫برقرار‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫مذكور‬ ‫فروض‬ ‫تهتت‬‫ت‬‫ك‬ ‫به‬ ‫يد‬ ‫با‬ ‫يز‬ ‫ن‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫يج‬ ‫نتا‬ ‫قق‬ ‫تح‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ين‬ ‫بنابرا‬ .‫تك‬ ‫در‬ ‫يج‬ ‫نتا‬ ‫از‬ ‫خي‬ ‫بر‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫ني‬ ‫گفت‬ ‫كرد‬ ‫شك‬ ‫جدي‬ ‫طور‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫تيت‬‫ت‬‫متفاو‬ ‫تجت‬‫ي‬‫نتا‬ ‫تتستمي‬‫ت‬‫تي‬‫س‬ ‫معادلت‬ ‫و‬ ‫معادلت‬ .‫دهد‬ ‫مي‬ 2-‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫حاكي‬ ‫مطالعات‬ ‫نتايج‬ : ‫ارز‬ :‫بهبود‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تتهت‬‫ت‬‫نياف‬ ‫بهبود‬ ‫تت‬‫ت‬‫تتا‬‫ته‬‌ ‫پرداخ‬ ‫تراز‬ ‫اول‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫ملحظه‬ ‫بل‬‫قا‬ ‫هش‬‫كا‬ ‫از‬ ‫شي‬‫نا‬ ‫ها‬‫ت‬‌ ‫زپرداخ‬‌ ‫ترا‬ .‫است‬ ‫صادرات‬ ‫جزيي‬ ‫بسيار‬ ‫افزايش‬

29 3-‫با‬ ‫تخصصي‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫اجرايي‬ ‫ههاي‬‌ ‫دستگا‬ ‫برخي‬ :‫اول‬ ‫كه‬ ‫چرا‬ ،‫ند‬‫ا‬ ‫بوده‬ ‫لف‬‫مخا‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫يش‬‫افزا‬ :‫ثانيا‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫لزم‬ ‫طهاي‬‌ ‫ششر‬‌ ‫پي‬ ‫و‬ ‫تها‬‌ ‫ساخ‬‫ر‬‌ ‫زي‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫اخلل‬ ‫تثتت‬‫ت‬‫باع‬ ‫ارز‬ ‫برابري‬ ‫نرخ‬ ‫تشت‬‫ت‬‫ي‬‫افزا‬ . ...‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫و‬ ‫تورم‬ ‫بروز‬ ،‫اقتصادي‬ ‫فعالن‬ ‫هريزي‬‌ ‫برنام‬ :‫ولي‬ ‫بد‬‫ييا‬‌ ‫م‬ ‫بهبود‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫در‬ ‫جه‬‫بود‬ ‫سري‬‫ك‬ ‫عا‬‫راب‬ )‫اين‬ ‫اجراي‬ ‫از‬ ‫يش‬‫پ‬ ‫يه‬‫اول‬ ‫يت‬‫وضع‬ ‫از‬ ‫تي‬‫ح‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ . (‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بدتر‬ ‫نيز‬ ‫سياست‬

30 5-،‫باشد‬ ‫منفعلنه‬ ‫نبايد‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫نوسانات‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫بصورت‬ ‫ين‬‫شمع‬‌ ‫پي‬ ‫از‬ ‫چارچوب‬ ‫يك‬ ‫تن‬‫داش‬ ‫با‬ ‫يد‬‫با‬ ‫كه‬ ‫بل‬ .‫كرد‬ ‫مديريت‬ ‫را‬ ‫نوسانات‬ ‫اين‬ ‫فعال‬ ‫كامل‬ 4( ) -‫شده‬ ‫مديريت‬ ‫شناور‬ ‫كشور‬ ‫ارزي‬ ‫رژيم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بازار‬ ‫رهاي‬‌ ‫ابزا‬ ‫از‬ ‫يتوان‬‌ ‫م‬ ‫تنها‬ ‫ارز‬ ‫بازار‬ ‫يت‬‫مدير‬ ‫براي‬ ‫داراي‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫كه‬ ‫شرايطي‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫براي‬ ،‫كرد‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫ارز‬ ‫ضه‬‫عر‬ ‫يش‬‫افزا‬ ‫با‬ ‫يتوان‬‌ ‫م‬ ،‫ست‬‫ا‬ ‫شي‬‫افزاي‬ ‫ند‬‫رو‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫نه‬‫دام‬ ‫يي‬‫بال‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫تر‬‫فرا‬ ‫يش‬‫افزا‬ ‫از‬ ،‫بازار‬ .‫كرد‬ ‫وگيري‬‌ ‫جل‬

31 ‫نفتي‬ ‫غير‬ ‫صادرات‬ ‫ارتفاي‬ ‫راهكارهاي‬ 1-‫روش‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫نمي‬ ‫ملي‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫كاهش‬ .‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫تاكيد‬ ‫مورد‬ ‫صادارت‬ ‫توسعه‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ 2-‫ضروري‬ ‫داخلي‬ ‫توليد‬ ‫بنيه‬ ‫تقويت‬ ،‫بيشتر‬ ‫صادرات‬ ‫براي‬ .‫نظام‬ ‫در‬ ‫ساختاري‬ ‫تغييرات‬ ‫يل‬ ‫قب‬ ‫از‬ ‫لي‬ ‫عام‬ ‫هر‬ ‫لذا‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫هاي‬ ‫سياست‬ ،‫ها‬ ‫بيمه‬ ‫توسعه‬ ،‫اعتبارات‬ ‫و‬ ‫تسهيلت‬ ‫اعطاي‬ ‫توليد‬ ‫تت‬‫ت‬‫تد‬‫رش‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ت‬‫ته‬‫ك‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫تاتت‬‫ه‬ ‫گذاري‬ ‫تتمايه‬‫ت‬‫تر‬‫س‬ ‫از‬ ‫تيت‬‫ت‬‫حماي‬ ‫نيز‬ ‫صادرات‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫منجر‬ ‫داخلي‬ ‫ناخالص‬ .‫انجامد‬ ‫مي‬ 3-‫طريق‬ ‫از‬ ‫المللي‬ ‫بين‬ ‫صحنه‬ ‫در‬ ‫پذيري‬ ‫رقابت‬ ‫افزايش‬ .‫بالتر‬ ‫نسبي‬ ‫مزيت‬ ‫با‬ ‫توليدات‬ ‫بر‬ ‫تكيه‬ 4-‫صادراتي‬ ‫يز‬‫جوا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ه‬‌ ‫ياران‬ ‫ساماندهي‬ ‫و‬ ‫سازي‬‫هدفمند‬

32 5-‫نيز‬ ‫و‬ ‫ايران‬ ‫صادرات‬ ‫ضمانت‬ ‫صندوق‬ ‫سرمايه‬ ‫افزايش‬ ‫پوشش‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫اعتباري‬ ‫نرخهاي‬ ‫هالتفاوت‬‌ ‫ماب‬ ‫تأمين‬ .‫خدمات‬ ‫و‬ ‫كال‬ ‫صادرات‬ ‫براي‬ ‫هدف‬ ‫كشورهاي‬ ‫در‬ ‫هاي‬‌ ‫بيم‬ 6-‫توليد‬ ‫تيت‬‫ي‬‫كال‬ ‫ههاي‬‌ ‫نهاد‬ ‫واردات‬ ‫ههاي‬‌ ‫تعرف‬ ‫تمت‬‫ي‬‫تنظ‬ ( )‫و‬ ‫منطقي‬ ‫حمايت‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ، ‫اوليه‬ ‫مواد‬ ‫و‬ ‫نآلت‬‌ ‫ماشي‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫لي‬‫داخ‬ ‫يد‬‫تول‬ ‫از‬ ‫تي‬‫رقاب‬ ‫مزيتهاي‬ ‫با‬ ‫بق‬‫منط‬ .‫‌گرا‬ ‫صادرات‬ ‫توليدي‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫تسهيل‬ 7-‫به‬ ‫بخشيدن‬ ‫نق‬‫رو‬ ‫و‬ ‫ني‬‫جها‬ ‫صاد‬‫اقت‬ ‫با‬ ‫فعال‬ ‫مپيوندي‬‌ ‫ه‬ ‫مقررات‬ ‫قانون‬ ‫اصلح‬ ‫و‬ ‫بازنگري‬ ‫تات‬‫ب‬ ،‫تيتت‬‫خارج‬ ‫تجارت‬ ‫مناطق‬ ‫قانون‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ت‬‫تي‬‫گمرك‬ ‫امور‬ ‫قانون‬ ،‫واردات‬ ‫و‬ ‫تتدرات‬‫ت‬‫تا‬‫ص‬ . ‫صنعتي‬ ‫و‬ ‫تجاري‬ ‫آزاد‬ 8--‫از‬ ‫صادراتي‬ ‫توليدي‬ ‫واحدهاي‬ ‫به‬ ‫ارزي‬ ‫تسهيلت‬ ‫اعطاي‬ ‫ارزي‬ ‫ذخيره‬ ‫حساب‬ ‫محل‬.

33 ‫نتايج‬ ‫روش‬ ‫برآورد‬ ‫الگو‬ ‫دوره‬ ‫مطالع‬ ‫ه‬ ‫محقق‬ ( )‫زمان‬ ‫به‬ ‫تيت‬‫ت‬‫واردا‬ ‫كالهاي‬ ‫تتتت‬‫قيم‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫تتت‬‫ت‬‫تب‬‫نس‬ ‫واردات‬ ‫تت‬‫ت‬‫تش‬‫كش‬ ‫برابر‬ ‫تيت‬‫ل‬‫داخ‬ ‫كالهاي‬529/1-‫بنابراين‬ ،‫شده‬ ‫برآورد‬ ‫كشش‬ ‫به‬ ‫جه‬ ‫تو‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫شش‬ ‫ك‬ ‫ساس‬ ‫برا‬ ‫ها‬ ‫تن‬ ‫ازطريق‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫تشتت‬‫كاه‬ ‫تيتتاست‬‫س‬ ‫اجراي‬ ،‫تتدرات‬‫ت‬‫تا‬‫ص‬ ‫پرداختها‬ ‫تراز‬ ‫بهبود‬ ‫تثتت‬‫ت‬‫باع‬ ‫واردات‬ ‫كردن‬ ‫محدود‬ ‫در‬ ‫لرنر‬ ‫ت‬ ‫مارشال‬ ‫شرط‬ ‫برقراري‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ .‫است‬ ‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمول‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫زير‬ ‫شها‬‌ ‫بخ‬ ‫آن‬ ‫ي‬ 69-1350 ‫شكيباي‬ ‫ي‬ (1371) ‫ناخالص‬ ‫يد‬‫تول‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫ين‬‫ب‬ ‫في‬‫من‬ ‫بلندمدت‬ ‫طة‬‫راب‬ ‫يك‬ ‫اثر‬ ‫بودن‬ ‫تت‬‫ت‬‫تي‬‫انقباض‬ ‫مفهوم‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ت‬‫ته‬‫ك‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تيت‬‫ل‬‫داخ‬ ‫مي‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫افزايش‬‌)‫ركود‬ ‫باشد‬(. ‫روش‬‌‫ه‬ ‫هم‬ ‫اي‬ ‫تجمعي‬ ‫رابطه‬ ‫نرخ‬ ‫ميان‬ ‫و‬ ‫ارز‬ )‫تك‬ ‫توليد‬ ‫ها‬‌ ‫معادل‬ ‫)ي‬ 69-1338 ‫بهمني‬ ‫اسكويي‬ )1372( ‫قبل‬ ‫دوره‬ ‫واردات‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫داخ‬ ‫لص‬ ‫ناخا‬ ‫يد‬ ‫تول‬ ‫با‬ ‫واردات‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ساسيت‬ ‫ح‬ ‫ين‬ ‫بالتر‬66/0‫و‬56/0‫نشان‬ ‫توليدات‬ ‫ل‬ً ‫احتما‬ ‫كه‬ ‫تت‬‫ت‬‫تت‬‫اس‬ ‫تنت‬‫آ‬ ‫مفهوم‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫ت‬‫ت‬‫ته‬‫ك‬ ‫تدتت‬‫ميده‬ ‫وارداتي‬ ‫كالهاي‬ ‫براي‬ ‫تتي‬‫ت‬‫تب‬‫مناس‬ ‫نهاي‬‌ ‫جايگزي‬ ‫تيت‬‫ل‬‫داخ‬ .‫از‬ ‫حاكي‬ ‫في‬‫من‬ ‫مت‬‫عل‬ ‫با‬ ‫تي‬‫قيم‬ ‫ساسيت‬‫ح‬ ‫يباشند‬‌ ‫نم‬ ‫واردات‬ ‫روي‬ ‫نسبي‬ ‫تتتت‬‫قيم‬ ‫تغييرات‬ ‫معكوس‬ ‫تاثيرات‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمول‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫زيربخشه‬ ‫آن‬ ‫اي‬ )‫تك‬ ‫معادله‬ 71-1350 ‫اسدي‬ )1373( ‫تها‬‌ ‫پيوس‬ ‫جدو‬‫ل‬)3: (‫انجام‬ ‫مطالعات‬ ‫خلصه‬ ‫شده‬

34 ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬3( ‫نتايج‬ ‫روش‬ ‫برآورد‬ ‫الگو‬ ‫دوره‬ ‫مطالعه‬ ‫محقق‬ ( )‫زمان‬ ‫تراز‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫ترتت‬‫منج‬ ‫تيت‬‫ل‬‫م‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫تت‬‫ت‬‫تش‬‫كاه‬ ‫شرط‬ ‫برقراري‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫ت‬‫ت‬‫ته‬‫ك‬ ‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫ت‬‫ت‬‫تا‬‫پرداخته‬ ‫كه‬‫حالي‬ ‫در‬ ‫ست‬‫ا‬ ‫نر‬‫لر‬ ‫ت‬ ‫مارشال‬‫كاهش‬ ‫اين‬‫رابطة‬ ‫مبادله‬‫را‬‫بدتر‬‫ينمايد‬‌ ‫م‬. ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمولي‬ ‫بخش‬ ‫تجارت‬ ‫خارجي‬ )‫تك‬ ‫معادله‬ (‫اي‬ 74- 1353 ‫تقي‬ )1376( ‫معادل‬ ‫واقعي‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫تتت‬‫ت‬‫تب‬‫نس‬ ‫واردات‬ ‫تت‬‫ت‬‫تش‬‫كش‬ 11/3-‫معادل‬ ‫صادرات‬ ‫كشش‬ ‫و‬3/1‫مفهوم‬ ‫به‬ ‫كه‬ .‫است‬ ‫لرنر‬ ‫ت‬ ‫مارشال‬ ‫شرط‬ ‫برقراري‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمولي‬ ‫بخش‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫خارجي‬ ‫زيربخشها‬ )‫تك‬ ‫آن‬ ‫ي‬ (‫معادله‬ 73- 1338 ‫زيبايي‬ ‫فريماني‬ )1376( ‫معادل‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫تتت‬‫ت‬‫تب‬‫نس‬ ‫تتدرات‬‫ت‬‫تا‬‫ص‬ ‫تت‬‫ت‬‫تش‬‫كش‬271/0 .‫صادرات‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫نيست‬ ‫قوي‬ ‫چندان‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫درصد‬ ‫دستي‬ ‫ع‬‌ ‫صناي‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ،‫صنعتي‬ ‫صادرات‬ ،‫تي‬ ‫غيرنف‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫سبت‬‫ن‬ ‫را‬ ‫شپذيري‬‌ ‫كش‬ ‫ين‬‫بيشتر‬ ‫يب‬‫ترت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫فلزات‬ ،‫معدني‬ ‫تتدرات‬‫ت‬‫تا‬‫ص‬ ‫تهتت‬‫حاليك‬ ‫در‬ ،‫تدت‬‫ن‬‫ها‬‌ ‫داشت‬ ‫كشش‬ ‫ين‬ ‫كمتر‬ ‫از‬ ‫يب‬ ‫ترت‬ ‫به‬ ‫يز‬ ‫ن‬ ‫كشاورزي‬ ‫صادرات‬ . ‫هاند‬‌ ‫بود‬ ‫برخوردار‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تغييرات‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫تتت‬‫ت‬‫تب‬‫نس‬ ‫مثبت‬ ‫صادرات‬ ‫و‬ ‫لي‬‫داخ‬ ‫لص‬‫ناخا‬ ‫يد‬‫تول‬ ‫ميان‬ ‫طة‬‫راب‬ .‫است‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫دو‬ ‫مرحله‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫صادرات‬ ‫زيربخشها‬ ‫آن‬ ‫ي‬ )‫سيستم‬ ‫معادلت‬ (‫همزمان‬ 74- 1353 ‫فتحي‬ ‫قرهگوني‬ )1377(

35 ‫نتايج‬ ‫روش‬ ‫برآورد‬ ‫الگو‬ ‫دوره‬ ‫مطالعه‬ ‫محقق‬ ( )‫زمان‬ ‫و‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫ريال‬ ‫رسمي‬ ‫ارزش‬ ‫هش‬ ‫كا‬ ‫سياست‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫تتقيم‬‫ت‬‫تت‬‫غيرمس‬ ‫و‬ ‫تتقيم‬‫ت‬‫تت‬‫مس‬ ‫اثرات‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫تهتت‬‫توج‬ ‫تات‬‫ب‬ ‫تت‬‫ت‬‫تش‬‫كش‬ ‫تات‬‫ب‬ ،‫مجموع‬01/0-‫كاهش‬ ‫موجب‬ ‫درصد‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫توليد‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمولي‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رابطة‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫بازار‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫واقعي‬‫با‬ ‫توليد‬ ( )‫هاي‬‌ ‫كمعادل‬‌ ‫ت‬ 74-1358 ‫پدرام‬ )1377( ‫تات‬‫ب‬10‫ثبات‬ ‫فرض‬ ‫به‬ ‫دلر‬ ‫قيمت‬ ‫افزايش‬ ‫درصد‬ ‫تت‬‫ت‬‫تط‬‫متوس‬ ‫طور‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫تورم‬ ،‫تطت‬‫ي‬‫شرا‬ ‫تتير‬‫ت‬‫تا‬‫س‬2‫درصد‬ .‫يابد‬ ‫مي‬ ‫افزايش‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمولي‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رابطة‬ ‫باتورم‬ ( )‫هاي‬‌ ‫كمعادل‬‌ ‫ت‬ 77-1357 ‫دهقاني‬ )1378( ‫منجر‬ ‫طع‬‫مق‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫هش‬‫كا‬ ‫سياست‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تورم‬ ‫ميزان‬ ‫تاتت‬‫ام‬ ،‫يشود‬‌ ‫م‬ ‫تورم‬ ‫تهت‬‫ب‬73 ‫سال‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫بيش‬65‫وابستگي‬ ‫دليل‬ ‫به‬ ‫كه‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫واسطه‬ ‫تيت‬‫ت‬‫واردا‬ ‫كالهاي‬ ‫تهت‬‫ب‬ ‫تتد‬‫ت‬‫تا‬‫اقتص‬ ‫ترت‬‫ت‬‫بيش‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫سرمايه‬73.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مقايسه‬ ‫داده‬ ‫جداول‬ ‫ستاده‬ ‫ت‬ ‫ت‬‌ ‫داده‬ ‫جداول‬ ‫ستاده‬ )‫ارز‬ ‫هنرخ‬‌ ‫رابط‬ (‫تورم‬ ‫و‬ ‫مقطع‬ ‫دو‬ 65‫و‬1373 ‫زاده‬ ‫حاجي‬ )1379( ‫بر‬ ‫را‬ ‫پول‬ ‫ارزش‬ ‫تقليل‬ ‫بت‬‫مث‬ ‫اثرات‬ ،‫تورم‬ ‫يش‬‫افزا‬ .‫ارزش‬ ‫تقليل‬ ‫نمايد‬ ‫مي‬ ‫ثي‬ ‫خن‬ ‫تي‬ ‫نف‬ ‫ير‬ ‫غ‬ ‫صادرات‬ ‫بخش‬ ‫تهتت‬‫نتيج‬ ‫تيت‬‫ت‬‫غيرنف‬ ‫تتدرات‬‫ت‬‫تا‬‫ص‬ ‫براي‬ ‫تيت‬‫ن‬‫زما‬ ‫ريال‬ ‫مناسب‬ ‫هاي‬ ‫سياست‬ ‫با‬ ‫سياست‬ ‫ين‬‫ا‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ .‫باشد‬ ‫همراه‬ ‫مالي‬ VAR ‫سياست‬ ‫اثر‬ ،‫مالي‬ ‫هاي‬ ،‫نقدينگي‬ ‫رشد‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫تورم‬ ‫بر‬ ‫ريال‬ ‫ارزش‬ ‫غير‬ ‫صادرات‬ ‫نفتي‬ 79-1375 ‫رحيمي‬ ‫بروجردي‬ )1379( ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬3(

36 ‫نتايج‬ ‫روش‬ ‫برآورد‬ ‫الگو‬ ‫دوره‬ ‫مطالعه‬ ‫محقق‬ ( )‫زمان‬ ‫كه‬ ‫تدتت‬‫يده‬‌ ‫م‬ ‫نشان‬ ‫تجاري‬ ‫تضت‬‫ي‬‫تبع‬ ‫تصتت‬‫شاخ‬ ‫اندازه‬ ‫عناصر‬ ‫و‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫تنت‬‫ي‬‫تعي‬ ‫تهت‬‫ن‬‫زمي‬ ‫در‬ ‫لت‬ ‫دو‬ ‫تتاستهاي‬‫ت‬‫تي‬‫س‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬ ‫خارجي‬ ‫بازرگاني‬ ‫سياستي‬52-42‫و‬57- 53‫تشويق‬ ‫و‬ ‫واردات‬ ‫جايگزيني‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ .‫تا‬ ‫انقلب‬ ‫از‬ ‫تست‬‫پ‬ ‫تتلهاي‬‫ت‬‫تا‬‫س‬ ‫در‬ ‫تت‬‫ت‬‫تت‬‫اس‬ ‫بوده‬ ‫تتدرات‬‫ت‬‫تا‬‫ص‬ 1377‫جز‬ ‫به‬ ،60-1358، ‫مذكور‬ ‫شاخص‬ ‫اندازه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫صادرات‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫گيري‬ ‫جهت‬ ‫بيانگر‬ ‫حداقل‬ ‫مربعات‬ ‫معمولي‬ ‫بخش‬ ‫تجارت‬ ‫خارجي‬ )‫كمعادله‬‌ ‫ت‬‌‫ا‬ ‫ي‬( 72- 1342 ‫آهنگري‬ )1380( 1-‫منحني‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬J‫ايران‬ ‫در‬ 2-‫است‬ ‫قادر‬ ‫صدور‬ ‫قابل‬ ‫مازاد‬ ‫يا‬ ‫توليد‬ ‫شكاف‬ ‫حدود‬13.‫دهد‬ ‫توضيح‬ ‫را‬ ‫صادرات‬ ‫نوسانات‬ ‫درصد‬ 3-‫بر‬ ‫منفي‬ ‫اثر‬ ‫داخلي‬ ‫كل‬ ‫تقاضاي‬ ‫به‬ ‫مصرف‬ ‫نسبت‬ ‫بالتر‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫نرخ‬ ‫كه‬ ‫هد‬‫ميد‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫صادرات‬ ‫امكان‬ ‫را‬ ‫مصرفي‬ ‫كالهاي‬ ‫ترت‬‫ت‬‫بيش‬ ‫تاتتتدرات‬‫ص‬ ‫امكان‬ .‫سازد‬ ‫مي‬ ‫پذير‬ 4-‫نبوده‬ ‫هوري‬‌ ‫بهر‬ ‫رشد‬ ‫از‬ ‫شي‬ ‫نا‬ ‫صادرات‬ ‫يش‬ ‫افزا‬ .‫است‬ 5-‫صادرات‬ ‫تقاضاي‬ ‫بردار‬ ‫در‬ ‫صادرات‬ ‫متغير‬ ‫ضريب‬ ‫بر‬ ‫دللت‬ ‫تهتت‬‫ك‬ ‫تهت‬‫ت‬‫نداش‬ ‫تفتتتر‬‫ص‬ ‫از‬ ‫يداري‬‌ ‫معن‬ ‫تفاوت‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫تاتتتدرات‬‫ص‬ ‫تقاضاي‬ ‫بودن‬ ‫تت‬‫ت‬‫تش‬‫پركش‬ ‫گر‬ ‫دي‬‫كشور‬ ‫صادرات‬ ،‫صادراتي‬ ‫عمده‬ ‫اقلم‬ ‫در‬ ‫حتي‬ ‫شها‬‌ ‫رو‬ ‫هم‬ ‫ي‬ ‫تجمعي‬ ‫بخش‬ ‫تجارت‬ ‫خارجي‬ 76- 1350 ‫ابريشمي‬ )1380( ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬3(

37 6) -‫هزينه‬ ‫شامل‬ ‫صادراتي‬ ‫نسبي‬ ‫قيمتهاي‬ (‫نزديك‬ ‫شش‬‫ك‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫صادرات‬ ‫ضه‬‫عر‬ ‫يد‬‫تول‬ ‫هاي‬ ‫ررر‬‫ث‬‫متا‬ ‫مدت‬ ‫ردر‬‫ن‬‫بل‬ ‫در‬ ‫ردرر‬‫واح‬ ‫رهر‬‫ب‬‫است‬ ‫راررخته‬‫س‬.‫در‬ ‫قيمت‬ ‫رصرر‬‫ر‬‫شاخ‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫رزر‬‫ر‬‫ي‬‫ن‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫موزون‬ ‫نرخ‬ ،‫موازي‬ ‫بازار‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ،‫صادرات‬ ‫با‬ ‫اثرات‬ ‫ريرر‬‫حقيق‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رنر‬‫ي‬‫همچن‬ ‫و‬ ‫رري‬‫ر‬‫رم‬‫رس‬ ‫تي‬ ‫غيرنف‬ ‫صادرات‬ ‫بر‬ ‫تي‬ ‫اهمي‬‫ست‬ ‫ا‬ ‫ته‬ ‫داش‬.‫به‬ ‫نوسانات‬ ‫در‬ ‫ريرر‬‫حقيق‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رتر‬‫ي‬‫اهم‬ ‫علوه‬ ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫رسمي‬ ‫ارز‬ ‫نرخهاي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫صادرات‬ .‫عرضه‬ ‫رار‬‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫ره‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫رر‬‫ر‬‫رت‬‫اس‬ ‫رردراتي‬‫ر‬‫را‬‫ص‬ ‫رترر‬‫قيم‬ ،‫نسبي‬ ‫هاي‬ ‫مت‬ ‫قي‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫صادرات‬ ‫بلندمدت‬ ‫كمتري‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫رير‬‫ت‬‫نف‬ ‫ررر‬‫ي‬‫غ‬ ‫ردر‬‫ي‬‫تول‬ ‫رتر‬‫ي‬‫ظرف‬ )‫نرخ‬ ‫به‬ ‫ررت‬‫ر‬‫رب‬‫نس‬ ‫رير‬‫ن‬‫اطمينا‬ ‫رير‬‫ب‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫رسر‬‫ن‬‫واريا‬ . (‫هاند‬‌ ‫ساخت‬ ‫متاثر‬ ‫را‬ ‫صادرات‬ ‫عرضه‬ ‫نيز‬ ‫ارز‬ 7-‫جمعي‬ ‫واردات‬ ‫تقاضاي‬ ‫درآمدي‬ ‫كشش‬ ‫وارداتي‬ ‫رفر‬‫ل‬‫مخت‬ ‫گروههاي‬ ‫رنر‬‫ي‬‫همچن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ( )‫كليه‬ ‫در‬ ‫مصرفي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫سرمايه‬ ،‫اي‬ ‫واسطه‬ ‫برآورد‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫يك‬ ‫نزد‬ ،‫يي‬ ‫بال‬ ‫قت‬ ‫د‬ ‫با‬ ‫صريحات‬ ‫ت‬ .‫واردات‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫كشش‬ ‫رر‬‫ر‬‫رت‬‫اس‬ ‫شده‬7/5 ‫بزرگتر‬ ‫ربر‬‫ت‬‫مرا‬ ‫رهر‬‫ب‬ ‫بلندمدت‬ ‫رر‬‫ر‬‫رش‬‫كش‬ ‫از‬ ‫ر‬‫ر‬‫ره‬‫ك‬ ‫بوده‬ .‫كاهش‬ ‫هنگام‬ ‫رهر‬‫ب‬ ،‫رررر‬‫ديگ‬ ‫عبارت‬ ‫رهر‬‫ب‬ ‫رر‬‫ر‬‫رت‬‫اس‬ ‫تعديلت‬ ‫به‬ ‫ايران‬ ‫رارررد‬‫اقتص‬ ،‫ارزي‬ ‫درآمدهاي‬ ‫به‬ ‫ستگي‬ ‫واب‬ ‫هش‬ ‫كا‬ ‫براي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫ساختاري‬ ‫بلندمدت‬ ‫در‬ ‫واردات‬‫حساس‬.‫است‬ ‫بوده‬ 8-‫و‬ ‫شده‬ ‫جمعي‬ ‫واردات‬ ‫قيمتي‬ ‫كشش‬ ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬3(

38 ‫نتايج‬ ‫روش‬ ‫برآورد‬ ‫الگو‬ ‫دوره‬ ‫مطالعه‬ ‫محقق‬ ( )‫زمان‬ ‫رهر‬‫ب‬ ‫رورر‬‫الگ‬ ‫متغيرهاي‬ ‫رشر‬‫ن‬‫واك‬10%‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫ارز‬ ‫اسمي‬ 1-‫كاهش‬GDP‫ميزان‬ ‫به‬45/0.( )‫ركود‬ ‫درصد‬ 2-‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫مصرفي‬ ‫مخارج‬ ‫كاهش‬ ‫ميزان‬79/0.‫درصد‬ 3-‫به‬ ‫خصوصي‬ ‫بخش‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫افزايش‬ ‫ميزان‬46/0. ‫درصد‬ 4-‫ميزان‬ ‫به‬ ‫واردات‬ ‫كاهش‬3/21. ‫درصد‬ 5-‫نرخ‬ ‫افزايش‬ ‫به‬ ‫نفتي‬ ‫غير‬ ‫صادرات‬ ‫واكنش‬ .‫است‬ ‫صفر‬ ‫ارز‬ ‫اسمي‬ 6-‫ميزان‬ ‫به‬ ‫نقدينگي‬ ‫حجم‬ ‫افزايش‬4/13 .‫درصد‬ 7-‫ميزان‬ ‫به‬ ‫قيمتها‬ ‫عمومي‬ ‫سطح‬ ‫افزايش‬ 63/6.( )‫تورم‬ ‫درصد‬ ‫جه‬‫نتي‬ ‫برمبناي‬1‫و‬7‫فوق‬ ‫سياست‬ ‫اعمال‬ ‫نتيجه‬ .‫است‬ ‫تورمي‬ ‫ركود‬ 8-‫ميزان‬ ‫به‬ ‫گي‬ ‫نقدين‬ ‫فزاينده‬ ‫يب‬ ‫ضر‬ ‫يش‬ ‫افزا‬ 18/5. ‫درصد‬ 9-‫ميزان‬ ‫به‬ ‫جاري‬ ‫ررب‬‫ر‬‫را‬‫حس‬ ‫تراز‬ ‫بهبود‬8/61 ‫غيرنفتري‬ ‫صادرات‬ ‫يش‬ ‫افزا‬ ‫از‬ ‫شي‬ ‫نا‬ ‫كه‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫تجمعي‬ ‫سازي‬ ‫شبيه‬ ‫پويا‬ ‫الگوي‬ ‫كلن‬ ‫سنجي‬ ‫پويا‬ 77-1338 ‫نوفرستي‬ )1379( ) ‫جدول‬ ‫ادامه‬3(

39 10-‫بانك‬ ‫خارجي‬ ‫دارايي‬ ‫خالص‬ ‫افزايش‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫مركزي‬ 6/56.‫درصد‬ 1-‫منحني‬ ‫وجود‬J‫ايران‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ 2-‫ر‬ ‫مارشال‬ ‫شروط‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫هيچ‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫در‬ ‫براي‬ ‫يافته‬ ‫رمر‬‫ي‬‫تعم‬ ‫ررر‬‫ن‬‫لرر‬ ‫ر‬‫ر‬ ‫مارشال‬ ‫رار‬‫ي‬ ‫ررر‬‫ن‬‫لر‬ ‫در‬ ‫ليكن‬ ، ‫بود‬ ‫ردرر‬‫نخواه‬ ‫برقرار‬ ‫ايران‬ ‫ررد‬‫ر‬‫را‬‫اقتص‬ ‫تأمين‬ ‫مذكور‬ ‫شروط‬ ‫مدت‬ ‫ردر‬‫ن‬‫بل‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫ميان‬ .‫يگردد‬‌ ‫م‬ 3-‫ولي‬ ‫افزايش‬ ‫توليد‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫در‬ ‫داخلي‬ ‫لص‬ ‫ناخا‬ ‫يد‬ ‫تول‬ ‫بلندمدت‬ ‫و‬ ‫نمدت‬‌ ‫درميا‬ . ‫يافت‬ ‫خواهد‬ ‫كاهش‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقعي‬ 4-‫شدت‬ ‫به‬ ‫همدت‬‌ ‫كوتا‬ ‫در‬ ‫اشتغ

Add a comment

Related presentations

Related pages

پاورپوینت نرخ ارز - Education - documents.tips

1. ‫مادسیج‬‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، ‫ایران‬ Madsg.com ‫ایران ...
Read more

پاورپوینت اقتصاد : ppt – بانک پاورپوینت ایران

پاورپوینت های زیر را نیز بررسی کنید. نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان ...
Read more

نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد : ppt ...

جهت دانلود فایل پاورپوینت “ نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ...
Read more

پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي ...

پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد فرمت فایل : power ...
Read more

دانلود پاورپوینت : بانکها و نقش آن در بازار پول و سرمایه

پاورپوینت شامل 17 اسلاید با موضوع بانکها و نقش آن در ... 4-ثبات نرخ ... 6-ثبات در بازار ارز.
Read more

پاورپوینت بازار ارز و عمليات ارزي

دانلود پاورپوینت با موضوع بازار ارز و عمليات ارزي، در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ...
Read more

دانلود پاورپوینت (اسلاید) با موضوع مروری بر بازار ارز ...

دانلود پاورپوینت ... ارز+انواع ارز+چرا نرخ ارزها ... نحوه بیان ارز در بازار ...
Read more

دانلود پاورپوینت : تسعیر ارز ومعاملات ارزی

پاورپوینت شامل 61 اسلاید با موضوع تسعیر ارز ومعاملات ارزی - ppt
Read more

مرجع دانشجویان ايران » پاورپوینت بازار ارز

پاورپوینت بازار ارز. ارز تعریف نرخ ارز نرخ ترجیحی ارز نرخ چند گانه ارز نرخ رسمی ارز
Read more

پاورپوینت نگاهی به مدیریت ارز در اقتصاد ایران

دانلود پاورپوینت با موضوع نگاهی به مدیریت ارز در اقتصاد ایران، در قالب ppt و در 21 ...
Read more