แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษา

33 %
67 %
Information about แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษา
Education

Published on March 6, 2014

Author: valrom

Source: slideshare.net

Description

http://pun2013.bth.cc/

แนวข้ อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้ าใจภาษา แนวข้ อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้ าใจภาษา คำสัง พิจำรณำเลือกข้อที่ใช้ภำษำรัดกุมและถูกต้องตำมหลักภำษำ ่ ข้อ 1. 1. เป็ นธรรมดำของผลไม้มีท้งรสหวำนและรสเปรี้ ยว ั 2. แถวนี้มีบำนเรื อนของคนอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก ้ 3. เขำชอบดูหนังนอกจำกนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล 4. ปัญหำกำรจรำจรติดขัดต้องได้รับกำรแก้ไข ข้อ 2. 1. รำชนำวีไทยทำหน้ำที่คุมครองน่ำนน้ ำไทย ้ 2. ผูบงคับบัญชำมีหน้ำที่พิจำรณำว่ำจะอนุมติให้ลำหรื อไม่ ้ ั ั 3. อุดมกำรณ์สำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรให้บริ กำรทำงด้ำนวิชำกำรแก่สงคม ั 4. สวนสำธำรณะมีควำมจำเป็ นสำหรับประชำชน ข้อ 3. 1. กระทรวงมหำดไทยชี้แจงว่ำข่ำวดังกล่ำวคลำดเคลื่อนจำกควำมเป็ นจริ ง 2. ศูนย์บริ กำรประชำสัมพันธ์เสนอข่ำวไม่ทนต่อเหตุกำรณ์และไม่เห็น ควำมสำคัญกับประชำชน ั 3. ทุกคนต้องปฏิบติตำมกฎหมำยเพื่อควำมเป็ นธรรมต่อสังคม ั 4. รองนำยกรัฐมนตรี ได้กล่ำวคำปรำศรัยต่อนักศึกษำ

ข้อ 4. 1. กำรดูแลรักษำอย่ำงดีจะทำ ให้เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำใช้งำนได้อย่ำงมีสมรรถภำพ 2. ผูที่จะออมเงินควรศึกษำติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนบันกำรเงินให ้้เข้มงวด ้ ็ 3. เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำช่วยให้งำนบ้ำนบำงอย่ำงเสร็ จสิ้นในเวลำอันรวดเร ้ว 4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่ องอำนวยควำมสะดวกอยูพร้อมเพรี ยง ่ ข้อ 5. 1. นำกเป็ นสำรประกอบระหว่ำงทองคำและทองแดง 2. ประเทศในกลุ่มอำเซียนสนับสนุนมติของสหประชำชำติ 3. คู่มือกำรปฏิบติงำนได้ให้บริ กำรแล้ว ั 4. กำรตำกแดดช่วยปกป้ องโรคกระดูกอ่อน ข้อ 6. 1. ผ้ำมัดหมี่ เป็ นอุตสำหกรรมในครัวเรื อนที่มีแนวทำงแจ่มใส 2. ผูที่ติดยำเสพติด เป็ นพลเมืองที่ไม่มีคุณภำพ ้ 3. ยำงพำรำ เป็ นพืชที่ให้ผลประโยชน์มำช้ำนำน 4. ปัจจุบนอุบติเหตุจำกรถยนต์เกิดขึ้นอย่ำงทัวถึง ั ั ่ ข้อ 7. 1. ระบบกำรค้ำแบบเสรี เอื้ออำนวยกับผูประกอบกำร ้ 2. สหประชำชำติจึงได้ส่งข้ำวสำรจำนวนมำกไปช่วยเหลือผูประสบภัยแผ่ นดินไหว ้ 3. ปัญหำรำคำผลผลิตตกต่ำเป็ นปัญหำสำคัญของเกษตรกร 4. เจ้ำหน้ำที่ได้แจกสิ่งของแก่ผประสบภัยเป็ นจำนวนมำก ู้ ข้อ 8. 1. กำรประชุมตำมกำหนดข้อบังคับปี ละหนึ่งครั้งเรี ยกว่ำ กำรประชุมสำมัญ 2. กำรขุดแร่ ที่ถกวิธีทำให้ได้ปริ มำณมำกและสูญเสียน้อย ู 3. ปัจจัยหลำยประกำรทำให้กำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ 4. ปี ที่ผำนมำ เศรษฐกิจไทยตกต่ำมำกก็เพรำะเศรษฐกิจทัวโลกไม่ดี ่ ่

ข้อ 9. 1. ศำสตร์ต่ำงๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผเู้ รี ยนรู้ดวยกันทั้งนั้น ้ 2. นโยบำยกำรคลัง เป็ นมำตรกำรรักษำเสถียรภำพของรัฐบำล 3. อัตรำกำรตำยของทำรกตกต่ำแสดงถึงควำมเจริ ญทำงกำรแพทย์ 4. อำหำรมีรสชำติกลมกลืนกันมำก ข้อ 10. 1. หลักกำรทำงำนที่ขำดควำมชำนำญทำให้ประสิทธิภำพในกำรทำงำนต่ำ 2. สตรี เป็ นผูที่ได้รับกำรทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ ้ 3. รัฐบำลควรสนับสนุนกำรวำงแผนครอบครัวอย่ำงรัดกุม 4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบนทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่ำงเป็ นธร รม ั คำสัง ในแต่ละข้อให้พิจำรณำคำหรื อกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตวอักษร ก, ข หรื อ ค กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบ ั ่ ดังนี้ ตอบ 1. ถ้ำคำหรื อกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ท้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตำมหลักภำษำ ั ตอบ 2. ถ้ำคำหรื อกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพำะกลุ่ม ก และ ข ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตำมหลักภำษำ ตอบ 3. ถ้ำคำหรื อกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพำะกลุ่ม ก และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตำมหลักภำษำ ตอบ 4. ถ้ำคำหรื อกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพำะกลุ่ม ข และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตำมหลักภำษำ

เฉลย แนวข้อสอบกพ. วิชำภำษำไทย ควำมเข้ำใจภำษำ ข้อ 1 - 4 ข้อ 2 - 3 ข้อ 3 - 2 ข้อ 4 - 3 ข้อ 5 - 2 ข้อ 6 - 2 ข้อ 7 - 3 ข้อ 8 - 2 ข้อ 9 - 2 ข้อ 10 - 1

Add a comment

Related presentations

Related pages

แนวข้อสอบกพ. วิชา ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา แนว ...
Read more

แนวข้อสอบกพ. วิชา ...

เฉลยแนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ข้อ ...
Read more

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษา ...

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ...
Read more

แนวข้อสอบกพ. วิชา ...

วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ... แนวข้อสอบกพ.
Read more

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษา ...

แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย-ความเข้าใจภาษา ฯ. Tweet ...
Read more

แนวข้อสอบ กพ.ความ ...

เฉลยแนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การ ...
Read more

แนวข้อสอบ กพPdf [ตลาด ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา. แนว ...
Read more

แนวข้อสอบ ความเข้าใจ ...

แนวข้อสอบกพ. ... แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ...
Read more